Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử-Cục Quản lý PTTH&TTĐT
  2. Tên thủ tục : Câp, đôi Thẻ nhà bao ́ ̉ ́ Cơ quan thực hiện : Cục Quản lý PTTH&TTĐT Nội dung : Thủ tục Câp, đôi Thẻ nhà bao ́ ̉ ́ - Cơ quan bao chí (Đai Phat thanh, truyên hinh, Bao điên tử) đên Cuc ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ Quan lý phat thanh truyên hinh và thông tin điên tử nôp hồ sơ; ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ - Trình tự thực hiện: - Cuc Quan lý phat thanh truyên hinh và thông tin điên tử thâm đinh; ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ Đủ điêu kiên trinh Lanh đao Bộ ký câp thẻ nhà bao. ̀ ̣ ̀ ̃ ̣ ́ ́ - Trực tiêp tai trụ sơ Cuc Quan lý phat thanh truyên hinh và thông tin ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ - Cách thức thực hiện; điên tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ̣ - Ban Khai đăng ký câp Thẻ nhà bao. ̉ ́ ́ - Ban sao quyêt đinh biên chế hoăc hợp đông dai han được cơ quan ̉ ̣́ ̣ ̀ ̀ ̣ bao chí hoăc cơ quan công chứng nhà nươc xac nhân; ́ ̣ ́ ̣ - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Tông hợp danh sach đề nghị câp thẻ nhà bao; ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ - Ban sao Giây phep hoat đông bao chi. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: 60 ngay kể tư ngay nhân đủ hồ sơ hợp lệ ̀ ̀ ̣ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: Cá nhân - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và - Cơ quan thực hiện thủ tục hành Truyền thông - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cuc Quan lý phat thanh truyên ̣ ̉ ́ ̀ chính: hinh và thông tin điên tử ̀ ̣ - Kết quả thực hiện thủ tục hành Thẻ nhà báo chính: - Lệ phí (nếu có): Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có Bản khai đăng ký cấp Thẻ Nhà báo và đề nghị đính kèm): Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ Nhà báo Điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp Thẻ nhà báo 2.1. Người được xét cấp Thẻ nhà báo phải bảo đảm các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây: a. Tốt nghiệp đại học; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trơ lên; b. Có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ tư ba (3) năm trơ lên, tính đến thời điểm xét cấp Thẻ; c. Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan báo chí phân công; d. Không vi phạm quy định về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp báo - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ chí; không bị xử lý kỷ luật tư khiển trách trơ lên trong thời hạn 12 tục hành chính (nếu có): tháng tính đến thời điểm xét cấp Thẻ; e. Được cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, Sơ Văn hóa - Thông tin (đối vơi báo chí các tỉnh, thành phố) và Hội nhà báo cùng cấp thống nhất đề nghị cấp Thẻ nhà báo. 2.2. Các trường hợp sau đây không được xét cấp Thẻ nhà báo: a. Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 mục II; b. Bị xử lý kỷ luật tư khiển trách trơ lên, trong thời hạn 12 tháng kể tư ngày ra Quyết định kỷ luật đến thời điểm xét cấp Thẻ; c. Là đối tượng liên quan trong các vụ án chưa có kết luận của cơ quan nhà nươc có thẩm quyền; d. Bị Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định thu hồi Thẻ nhà báo do vi phạm quy định của pháp luật mà thời gian thu hồi Thẻ chưa quá 12 tháng kể tư ngày ra quyết định đến thời điểm xét cấp thẻ. Thông tư 07/2007/TT- BVHTT ngay 20/3/3007 cua Bộ Văn hoa - ̀ ̉ ́ - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành Thông tin Hương dân câp, đôi và thu hôi Thẻ nhà bao ̃ ́ ̉ ̀ ́ chính:
nguon tai.lieu . vn