Xem mẫu

  1. 9H. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân 12/08/2009 9.1.Trình tự thực hiện: - Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Phòng chức năng QLN cấp huyện. Nếu hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định, cơ quan tiếp nhận đơn có trách nhiệm viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ thời gian giao giấy chứng nhận; - UBND cấp huyện kiểm tra hồ sơ, thể hiện các nội dung trên giấy chứng nhận, ký giấy chứng nhận, vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở, thông báo cho chủ sở hữu biết về việc nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; - Chủ sở hữu nộp biên lai các khoản lệ phí và ký nhận vào sổ đăng ký QSHNO để nhận GCN. 9.2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 9.3. Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; - Giấy chứng nhận cũ được cấp theo quy định. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 9.4. Thời hạn giải quyết: - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân 9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chức năng QLN cấp huyện 9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 9.8. Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân - Mức lệ phí: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng)
  2. 9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (đính kèm theo thủ tục) 9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006; - Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; - Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của NĐ 90/2006/NĐ-CP.
nguon tai.lieu . vn