Xem mẫu

  1. 14H. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân 12/08/2009 14.1. Trình tự thực hiện: - Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại UBND cấp huyện. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giải quyết; - UBND cấp huyện ký cấp đổi giấy chứng nhận. Cơ quan cấp giấy chứng nhận phải thu hồi và cắt góc giấy chứng nhận cũ để lưu hồ sơ. 14.2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 14.3. Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp đổi; - Giấy chứng nhận cũ đã được cấp theo quy định. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 14.4. Thời hạn giải quyết: - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân 14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện 14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Giấy chứng nhận 14.8. Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với cá nhân - Mức lệ phí: 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng)
  2. 14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (đính kèm theo thủ tục) 14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ v/v cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. - Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP.
nguon tai.lieu . vn