Xem mẫu

  1. 44T. Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 11/08/2009 44.1. Trình tự thực hiện: - Người xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ tại Sở Xây dựng nơi đặt cơ sở đào tạo hoặc nơi người nộp đơn sinh sống - Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp chứng chỉ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ. 44.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 44.3. Thầnh phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh và có xác nhận của UBND phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ - 02 ảnh màu cỡ 3X4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ - Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ - Bản sao Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá BĐS. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 44.4. Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 44.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 44.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng 44.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Chứng chỉ hành nghề
  2. 44.8. Lệ phí: - Lệ phí cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Mức lệ phí: 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) 44.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn xin cấp chứng chỉ (đính kèm theo thủ tục) 44.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: a) Yêu cầu điều kiện 1: Không phải là cán bộ công chức nhà nước b) Yêu cầu điều kiện 2: - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù c) Yêu cầu điều kiện 3: Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo môi giới bất động sản 44.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về Kinh doanh Bất động sản. - Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. - Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
nguon tai.lieu . vn