Xem mẫu

  1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX CAN CAN (Controller Area Network - M¹ng c¸c bé ®iÒu M« t¶ khiÓn ) Ngoµi viÖc sö dông BEAN (Body Electronic Area Network - M¹ng ®iÒu khiÓn ®iÖn tö th©n xe) vµ AVC-LAN (Audio Visual Communication-Local Area Network, M¹ng côc bé cho HÖ thèng nghe nh×n), tõ n¨m 2003, hÖ thèng MPX ®· øng dông CAN ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn gÇm xe. (1/1) S¬ ®å bè trÝ c¸c bé phËn cña CAN Trªn xe RX330, CAN bao gåm nh÷ng chi tiÕt sau, vÞ trÝ cña chóng ®­îc biÓu diÔn trong h×nh vÏ. · CAN J/C (Hép gi¾c nèi) No.1 · CAN J/C No.2 · ECU ®iÒu khiÓn tr­ît · C¶m biÕn v«l¨ng · C¶m biÕn ®é lÖch vµ c¶m biÕn gia tèc däc · DLC3 (1/1) -1-
  2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX CAN §Æc ®iÓm cña CAN 1. Kh¸i qu¸t · CAN bao gåm 2 hép gi¾c nèi t¹o nªn ®­êng truyÒn chÝnh vµ c¸c ®­êng truyÒn phô nèi c¸c ECU vµ c¶m biÕn víi nhau. §­êng truyÒn chÝnh cã mét ®iÖn trë ë cuèi ®­êng ®Ó t¹o ®é æn ®Þnh cho m¹ch. · CAN trong xe RX330 ®­îc trang bÞ gi÷a ECU ®iÒu khiÓn tr­ît, c¶m biÕn v«l¨ng, c¶m biÕn ®é lÖch vµ c¶m biÕn gia tèc däc vµ DLC3. · CAN sö dông mét cÆp d©y xo¾n lµm ®­êng truyÒn, nªn ®­êng truyÒn cã d©y + (Cao) vµ d©y – (ThÊp). · Mét DTC cho lçi liªn l¹c cña CAN ®­îc ph¸t ra ®Õn m¸y chÈn ®o¸n tõ DLC3 qua ®­êng truyÒn nèi tiÕp ®Ó chÈn ®o¸n ECU ®iÒu khiÓn tr­ît. DLC3 ®­îc trang bÞ b»ng c¸c cùc CAN-H vµ CAN-L ®Ó chÈn ®o¸n CAN. (1/5) 2. §­êng d©y liªn l¹c Mét d©y AV ®¬n (d©y nhùa «t«) ®­îc dïng cho liªn l¹c BEAN, mét cÆp d©y xo¾n ®­îc dïng cho liªn l¹ch cña CAN vµ AVC-LAN. (1) D©y AV ®¬n §©y lµ mét d©y dÉn ®¬n cã khèi l­îng nhÑ nã cã chøa mét d©y ®ång bao quanh bëi líp c¸ch ®iÖn. §iÖn ¸p ®­îc cÊp ®Õn d©y nµy ®Ó dÉn ®éng hÖ thèng liªn l¹c, vµ hÖ thèng nµy ®­îc gäi lµ “DÉn ®éng ®iÖn ¸p mét d©y ®¬n”. (2) CÆp d©y xo¾n Trong d©y liªn l¹c lo¹i nµy, mét cÆp d©y ®­îc xo¾n vµo nhau vµ bäc b»ng líp c¸ch ®iÖn. ViÖc liªn l¹c ®­îc dÉn ®éng b»ng c¸ch cÊp ®iÖn ¸p d­¬ng (+) vµ ®iÖn ¸p ©m (-) ®Õn 2 d©y dÉn ®Ó göi mét tÝn hiÖu ®¬n. HÖ thèng nµy, ®­îc gäi lµ “dÉn ®éng ®iÖn ¸p vi ph©n”, cã thÓ gi¶n ®­îc nhiÔu. (2/5) -2-
  3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX CAN 3. Sù kh¸c nhau gi÷ CAN, BEAN vµ AVC- LAN · ChuÈn (nh÷ng nguyªn t¾c) gi÷a CAN, BEAN vµ AVC-LAN. NÕu c¸c ECU sö dông nh÷ng lo¹i d÷ liÖu kh¸c nhau nh­ tèc ®é truyÒn d÷ liÖu, d©y liªn l¹c, vµ tÝn hiÖu, chóng sÏ kh«ng thÓ hiÓu ®­îc nhau. Do ®ã, ph¶i thiÕt lËp chuÈn gi÷a chóng. · Tèc ®é liªn l¹c cña CAN nhanh h¬n nhiÒu so víi BEAN vµ AVC-LAN. Khi hÖ thèng ®iÒu khiÓn gÇm xe sö dông BEAN vµ AVC- LAN víi tèc ®é liªn l¹c chËm h¬n CAN, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ viÖc ®iÒu khiÓn hÖ thèng bÞ chËm l¹i. V× lý do ®ã, hÖ thèng ®iÒu khiÓn gÇm xe sö dông CAN, nã cã tèc ®é liªn l¹c nhanh h¬n vµ cã thÓ göi vµ nhËn mét l­îng th«ng tin lín cïng mét lóc. (3/5) 4. ChÈn ®o¸n NÕu CAN bÞ gi¸n ®o¹n liªn l¹c t¹i ECU hay c¶m biÕn, nhiÒu DTC (M· chÈn ®o¸n) ®­îc ph¸t ra ®ång thêi ®Ó b¸o vÞ trÝ h­ háng. DTC ®­îc ph¸t ra ®Õn m¸y chÈn ®o¸n tõ DLC3 qua ®­êng truyÒn nèi tiÕp ®Ó chÈn ®o¸n ECU ®iÒu khiÓn tr­ît. (4/5) -3-
  4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX CAN · DLC3 ®­îc trang bÞ c¸c cùc CAN-H vµ CAN-L ®Ó chÈn ®o¸n CAN. Cã thÓ x¸c ®Þnh nÕu cã hë hay ng¾n m¹ch trªn ®­êng truyÒn chÝnh b»ng c¸ch ®o gi¸ trÞ ®iÖn trë gi÷a c¸c cùc. Cã thÓ x¸c ®Þnh xem nÕu cã ng¾n m¹ch gi÷a nguån cÊp cho ®­êng truyÒn/m¸t b»ng c¸ch ®o gi¸ trÞ ®iÖn trë gi÷a c¸c cùc CAN-H hay CAN-L, vµ cùc BAT hay cùc CG. · §Ó biÕt chi tiÕt vÒ hÖ thèng chÈn ®o¸n cña CAN, h·y tham kh¶o H­íng dÉn söa ch÷a. (5/5) -4-
  5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX CAN Söa ch÷a d©y ®iÖn cña CAN 1. Söa ch÷a d©y ®iÖn (1) Sau khi söa ch÷a d©y ®iÖn, h·y quÊn phÇn söa ch÷a b»ng b¨ng dÝnh nhùa. Chó ý: D©y ®iÖn CAN-L vµ CAN-H ph¶i lu«n ®­îc l¾p cïng víi nhau. Sù kh¸c nhau vÒ chiÒu dµi cña CAN-L vµ CAN-H ph¶i n»m trong kho¶ng 100 mm. (2) Kh«ng thùc hiÖn viÖc nèi t¾t d©y ®iÖn gi÷a c¸c gi¾c nèi. Chó ý: NÕu b¹n thùc hiÖn viÖc nèi t¾t, ®Æc tÝnh cña d©y ®iÖn xo¾n sÏ bÞ mÊt. 2. Thao t¸c víi gi¾c nèi (1) Khi c¾m ®Çu ®o vµo gi¾c nèi, h·y camø chóng tõ phÝa sau cña gi¾c nèi. (2) NÕu kh«ng thÓ kiÓm tra ®iÖn trë tõ phÝa sau cña gi¾c nèi, h·y sö dông d©y söa ch÷a ®Ó kiÓm tra. H·y xem H­íng dÉn söa ch÷a ®Ó biÕt thªm chi tiÕt. (1/1) -5-
  6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX CAN Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về câu hỏi đó. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -6-
  7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX CAN Câu hỏi- 1 Những câu sau đây mô tả về CAN, được sử dụng trên xe LEXUS RX330. Hãy chọn câu Đúng. 1. CAN có đường truyền chính và đường truyền phụ, chúng được nối với các ECU và cảm biến. 2. Đường truyền chính và đường truyền phụ có một điện trở để tạo tính ổn định. 3. CAN sử dụng cặp dây xoắn và dây AV đơn làm đường truyền liên lạc. 4. Việc chẩn đoán CAN được thực hiện chỉ bằng máy chẩn đoán. Câu hỏi- 2 Những câu sau đây mô tả về sự khác nhau giữa CAN, BEAN và AVC-LAN. Hãy chọn câu Đúng. 1. CAN, BEAN và AVC-LAN điều khiển hệ thống điện thân xe. 2. CAN và BEAN sử dụng cặp dây xoắn và AVC-LAN sử dụng dây AV đơn. 3. Tốc độ truyền của CAN nhanh hơn nhiều so với BEAN và AVC-LAN. 4. Tất cả các chuẩn liên lạc của MPX là xuất phát từ TOYOTA. Câu hỏi- 3 Những câu sau đây mô tả về hệ thống chẩn đoán CAN. Hãy chọn câu Sai. 1. DLC3 được trang bị các cực CAN-H và CAN-L cho chẩn đoán CAN. 2. DTC của CAN có thể phát ra bằng máy chẩn đoán, hay nối tắt các cực CAN-H và CAN-L. 3. Có thể xác định xem có ngắn mạch hay không bằng cách đo điện trở giữa các cực CAN-H và CAN-L. 4. Chẩn đoán CAN khác nhau theo từng kiểu xe. -7-
nguon tai.lieu . vn