Xem mẫu

  1. Cân b ng tr ng (White Balance) và hi u qu khi "ngh ch" WB Cân b ng tr ng là gì? Tr ng thì đương nhiên là màu tr ng r i nhưng có th b n chưa bi t là màu tr ng chúng ta g p trong cu c s ng chưa h n là màu tr ng "chu n". Vì trong các môi trư ng có màu s c, màu tr ng b áp s c c a các màu s c trong môi trư i đó lên nó. Có th m t b n v n nh n bi t đư c màu tr ng tương đ i chu n do cơ c u c a th giác nhưng sensor máy nh c a b n hay t m phim chúng không gi i th . Chúng v n b nh m. Th nên khi chúng ta ch p nh trong nhà, dươí bóng đèn dây tóc ch ng h n, nh c vàng ch. Và nh t là khi ch p sân kh u thì màu s c náo lo n c lên. Và không ch màu tr ng, màu nào cũng b áp s c khi trong môi trư ng. V y thì cân b ng tr ng nghĩa là ta xác l p và đ nh nghĩa cho máy nh c a chúng ta bi t màu tr ng là th nào. Vfa khi có màu tr ng chu n r i thì các màu s c khác c tu n t đư c n i suy ra đúng bong như th .
  2. Cân b ng tr ng b ng cách nào? B ng cách xác l p đúng môi trư ng b n đang ch p nh cho cái "th ng" máy nh hi u. Trên máy digital c a các b n nó có các ch đ sau: - Auto WB: cái này thì không ch p r i nhưng lưu ý không ph i lúc nào Auto cũng đúng đư c vì nó ch đư c gán d i nhi t đ màu t 3000K-7000K thông thư ng mà thôi (nhi t đ màu là rì, t s v n t t dư i), vư t ngoaì ngư ng đó, máy bái bai chào và ngay trong kho ng y máy cũng không "tính" chính xác chi li đư c. - Ch nh WB theo các ch đ WB có s n: Ngoài tr i, trơì có mây, mưa, mù, đèn dây tóc (Tungsten), Đèn huỳnh quang, đèn flash.. Cái này thì chính xác hơn Auto m t tí nhưng cũng không chính xác l m. - Ch nh WB b ng nhi t đ màu (K) Nhi t đ màu: đư c đ nh nghĩa "là nhi t đ c a v t đen tuy t đ i mà b c x c a nó cùng màu v i b c x c a Vonfram". Nhi t đ màu có đơn v là đ Kelvin (đ K). Màu đen ng v i nhi t đ màu là 0 đ K M t đi u c n chú ý phân bi t là khi nói đ n nhi t đ màu c a
  3. v t thì ta đang nói t i đ sáng c a v t đó, ch không ph i nhi t đ c a nó. Hãy xem b ng nhi t đ màu Kelvin trong các đi u ki n ánh sáng khác nhau. Chú ý là các giá tr này ch mang tính tương đ i do có nhi u y u t có th tác đ ng đ n nhi t đ màu. Trong đi u ki n ngoài tr i, góc c a m t tr i và đi u ki n c a b u tr i (mây, sương mù, b i…) có th làm tăng ho c gi m nhi t đ màu. trong nhà thì nhi t đ màu thay đ i theo tu i c a bóng đèn, đi n áp, lo i h t sáng. 1000K Ánh n n, đèn d u (Candles; oil lamps ) 2000K Tr i t m sáng, đèn Tungsten y u (Very early sunrise; low effect tungsten lamps) 2500K Đèn trong nhà b n (Household light bulbs ) 3000K Đèn Studio (Studio lights, photo floods) 4000K Đèn Flash đánh th ng (Clear flashbulbs) 5000K Ánh sáng tr i bình thư ng, ánh sáng đèn Flash đi n t (Typical daylight; electronic flash) 5500K Tr i h ng n ng
  4. 6000K Tr i trong,có n ng (Bright sunshine with clear sky) 7000K Tr i n ng nhi u mây (Slightly overcast sky) 8000K Tr i sáng tr ng (Hazy sky) 9000K Tr i n ng to, lác đác mây (Open shade on clear day ) 11,000K Tr i n ng, trong xanh (Sunless blue skies ) 20,000+K Trên vùng núi, tr i n ng to, lác đác mây (Open shade in mountains on a really clear day) .... Nh n bi t đư c b ng nhi t đ màu, ta có th set WB theo nhi t đ màu K đ có t m nh không b áp s c, màu s c c a ch th trong nh lên đúng như ý mu n. - Ch nh Custom White Balance: Cách này là chính xác nh t tuy nó hơi th công nhưng tơí nay dù máy móc tân ti n l m r i nhưng b n v n th y các nhà quay phim v n thư ng Cân b ng tr ng b ng cách dùng m t t m gi y tr ng đ t trong môi trư ng mu n quay đ set WB. Kinh nghi m c a tôi cũng v y, nhìn màu s c toán lo n quá thì tôi v n l y 1 t gi y tr ng ra, không có gi y thì mư n lưng áo tr ng c a
  5. b n nào đ y, còn n u không có n a thì đành nh cô nào da th t tr ng, nh cô y vén ...b ng lên r i ch p 1 phát đ set WB cũng n. B n ch p màu tr ng âý r i, nhìn trong máy có teh nó đ qu ch, nhưng h gì, b n "b u" "th ng máy : ĐÂY LÀ MÀU TR NG NHÉ! và t đó đ m b o màu s c s ngon lành ngay. Nhi u b n cho r ng c ch p Raw thì không c n thi t ph i ch nh WB, xin thưa là sai toét, nh ch p trong môi trư ng áp s c nó không ch sai màu mà còn b t màu l i, khi v nhà r i thì Photoshop cũng ch c u đư c h t đâu, th nên ch c ăn là c ch p g n g n đúng màu đi đã. Hy v gn là vơí m t s b n chưa bi t, bài này s giúp ích đôi chút khi ch p, đ c bi t là khi ch p sân kh u đ có nh ng t m nh đúng màu, không b áp s c. Và khi đã bi t r i, rành r m t chút thì b n có th tùy ý...ngh ch WB đ có màu theo ý mình mu n. Tôi bi t
  6. có vài anh, trong đó có anh Loayhoay hay dùng WB shift, c ng magneta và xanh cho m t hi u qu màu đ p và l . Và tôi cũng r t hay ngh ch WB đ có đư c màu s c như ý. Như m y t m dươí đây: cái s nh này, ánh sáng ngoài tr i lùa vào nhi u, đáng nh ch c n đ Auto WB hay nêú đ K thì cũng kho ng 4200K là v a nhưng khi ch p tôi đã đ y nhi t đ màu xu ng khá th p, không rõ c th nhưng ch c cũng 3200K-3300K nên khi ra nh xanh lè th kia. Nhưng th thì càng n i m y v tăng đang xem tranh, trò chuy n.
  7. Chú bé đ ng trong nhà nhưng g n c a ra vào nên nhi t đ màu tuy th p nhưng cũng kho ng 3400K-3600K là đúng nhưng tôi đã set xu ng ch còn 2800K và k t qu màu c a nh này r t quái, nó làm t m chân dung c u bé này có gì đó hơi bí hi m. Trong khi đ đúng WB thì màu s c s ph i như cái nh dư i đây c a Having_bath cũng ch p ch bé này trư c đó ít phút. nh này là 1 t m chân dung cũng xu t s c v màu s c, tương ph n, m ng kh i và tinh th n c a nhân v t. Và chính vì tôi đã th y t m nh đ p này trư c đó mà nhìn c u bé v n th y thích nên cũng mu n th m t cách khác đ ch p c u này.
nguon tai.lieu . vn