Xem mẫu

  1. Cân b ng tr ng - White Balance Có l ây là m t trong nh ng câu h i ư c nhi u b n s d ng máy nh s t ra nh t vì hi u ư c s quan tr ng và nh hư ng c a nó t i k t qu nh ch p ra trong các i u ki n ánh sáng khác nhau. Trong các lo i máy dCam hay BCam thì b n thư ng không có kh năng "Fine-tune" (vi ch nh) cho cân b ng tr ng nhưng vi c l a ch n WB theo i u ki n ánh sáng th c t luôn cho k t qu t t hơn là ch "Auto WB". Còn v i các dSLR thì vi c vi ch nh WB l i là m t vi c làm òi h i kinh nghi m th c t và ph thu c vào t ng chi c dSLR c th . Kinh nghi m th c hành luôn là quý báu nh t là khi nó l i ư c chia x v i t t c m i ngư i. Tôi xin ư c lư c trích, gi i thi u v i các b n bài vi t c a tác gi N.v Niekerk v vi c vi ch nh cân b ng tr ng v i thân máy nh Nikon D100. Nguyên t c u tiên: There is no single white balance setting that will cover every situation. Không có m t cân b ng tr ng nào l i có th ng d ng cho t t c các trư ng h p. N u như trên các di n àn v nhi p nh có th b n ã nghe nói t i vi c vi ch nh cân b ng tr ng "Cloudy -3" dùng cho m i i u ki n ánh sáng. Cách làm này có hi u qu trong m t s i u ki n ánh sáng nh t nh th nhưng nó không ph i là gi i pháp cho t t c các trư ng h p ánh sáng khác nhau. B n có th th ng d ng và s nhanh chóng nh n th y gi i h n c a nó trong th c t . Ch duy nh t bám vào m t cách WB là t mình h i mình. Nh ng cách ch nh WB khác nhau t n t i vì ơn gi n: ánh sáng thay i trong các i u ki n khác nhau.
  2. Th m chí m c dù WB có th ư c thay i khi b n ch p v i c u trúc nh RAW th nhưng vi c ch nh s a nh c a b n s ơn gi n hơn n u b n s d ng úng WB khi ch p. Có khá nhi u b n ch p nh b ng c u trúc NEF c a Nikon (c u trúc RAW c a Nikon) v n cho r ng có th s d ng b t kỳ WB nào th m chí khi s sai l ch là r t l n vì sau ó b n có th hi u ch nh l i b ng Nikon Capture Editor. Ý tư ng này nhanh chóng ưa b n vào ngõ c t khi WB sai làm m t m t s kênh m u (colour channels) trong nh và vi c hi u ch nh WB tr nên khó khăn nh t là trong các vùng ánh sáng cao. Theo ý ki n c a tác gi thì các ch WB c a D100 cho k t qu nh trung tính trong a ph n các trư ng h p ánh sáng khác nhau. Th nhưng Niekerk v n mu n vi ch nh (Fine-tune) các WB này. Incandescent Ch WB v i ánh sáng èn dây tóc m u vàng cho ta ngay l p t c k t qu t t vì nó gi m thi u và th m chí lo i b ánh sáng vàng da cam r t thành công. tăng tông m u m áp cho b c nh thì tác gi dùng "Incandescent -1". Fluorescent Ch cân b ng tr ng này cũng cho k t qu t t nhưng v n l in m ch nh ng èn nê-ông này hay cho các ánh sáng r t khác bi t. B n c n xem l i trên màn hình LCD trư c khi quy t nh tăng hay gi m tông m u m c a nh. Direct Sunlight Ch WB này cho nh p và m u s c trung tính trong a s các i u ki n ánh n ng khác nhau. N u b n mu n làm nh có tông m u m hơn thì có th
  3. gi m b t i -1 ho c -2 (Daylight-2 tương ương v i WB c a èn flash theo như "Manuel" c a Nikon hư ng d n) Flash Ch WB này cho m t k t qu hoàn h o v i các èn "SpeedLight" c a Nikon th m chí ngay c khi b n ch p flash b ng ch ph n x ánh sáng (bounce). Tác gi nh n xét khi ch p v i èn "Quantum or Dynalight strobes" thì nh có tông màu hơi và b n có th hi u ch nh l i b ng Nikon Capture Editor v i c u trúc NEF. Cloudy Tác gi ưa vi ch nh "Cloudy-1" có nh m nhi u hơn trong i u ki n ánh sáng l nh khi tr i y mây. Shade Tác gi nh n xét ch WB này cho tông m u nh quá m trong a s các trư ng h p nhưng nó v n có ích khi c n n. Fill-in flash Khi s d ng èn flash ngoài tr i (cho ánh sáng l nh hơn ánh sáng thư ng) thì b n nên s d ng các WB tuỳ theo hoàn c nh. Tuy nhiên tác gi l i ưa thích s d ng duy nh t m t WB cho lo t nh ch p. Lý do r t ơn gi n: n u c n ph i hi u ch nh WB thì b n có th áp d ng m t ch s duy nh t cho t t c các t m nh. Kinh nghi m c a tác gi cho th y khi ch p nh ngoài tr i mà a s các t m nh không dùng flash ngoài tr i thì ông luôn dùng WB "Daylight" ngay c khi ch p "fill-in". N u như trong lo t nh ch p ngoài tr i b n dùng nhi u flash "fill- in" thì nên t WB "Flash" ơn gi n vì chúng ta d ch p nh n m t tông m u m
  4. hơn m t tông m u l nh trên da. Còn khi dùng "fill-in" v i th i ti t x u thì tác gi dùng WB "Cloudy-1" luôn có tông m u m. Auto white balance Tác gi không tán thư ng ch này (và tôi cũng hoàn toàn ng h ) vì m t lý do gi n d : nó làm cân b ng t t c các ánh sáng khác bi t trong khuôn hình. Gi s b n ch p m t lo t nh trong cùng m t i u ki n ánh sáng v i nh ng c nh v t khác nhau thì sau ó b n s g p khó khăn hi u ch nh chính xác tông m u cho t ng v t th cân b ng v i nhau, c bi t là khi b n có v n v i tông m u da. Thêm vào ó là "Auto white balance" ch có th " oán ch ng" hình nh mà nó i di n. Ch ng h n khi b n ch p c nh r ng cây mùa thu v i các tông m u , vàng, da cam...Auto WB s tìm cách chuy n tông m u m này v giá tr trung bình và như th b n s m t h t t t c các s c m u quy n rũ này. So really, I can't recommend to anyone to use the Auto White Balance Tác gi th t s mu n khuyên chúng ta không nên dùng "Auto WB". Preset white balance Cách t WB theo thông s k thu t cá nhân này cho b n m t kh năng tuy t v i khi ch p nh trong các i u ki n ánh sáng ph c t p như khi các ngu n ánh sáng tr n l n gi a ánh sáng èn vàng và èn nê-ông. Vi c t ch WB này là r t ơn gi n cho D100 (cũng như cho các máy dCam). Khi mà i u ki n ánh sáng cho nh tông m u l nh thì "Preset WB" luôn cho k t qu như ý. Tác gi dùng "Kodak Grey card" ch nh ch WB này và c hai m t m u tr ng cũng như m u xám u cho cùng m t k t qu : tông nh "blue-tinged" - xanh nh .
nguon tai.lieu . vn