Xem mẫu

  1. C n b ng tr ng (While Balance) là gì? Cân b ng tr ng v cơ b n là m t thao tác i u ch nh màu s c trong b c nh m b o r ng nh ng màu s c c a b c nh ph n ánh trung th c nh t có th . i u ó có nghĩa là các vùng tr ng ph i th c s tr ng. V m t k thu t, khía c nh quan tr ng nh t c a ch nh cân b ng tr ng là m b o các vùng tham chi u n trong m t khung c nh ph i có màu s c c l p, nghĩa là nó không b l n l n (tôi hay nghe ngư i nói là 'ám' ) b i nh ng màu s c khác. Tóm l i, ngư i ta có th kh màu sai trong b c nh k t xu t ra màu chính xác v i th c t hơn. M c cân b ng tr ng d a theo t l nhi t Kelvin. Vi c h th p giá tr K, s làm quan c nh m ho c hơn, trong khi v i Kelvin cao s cho ra màu s c "mát" ho c xanh hơn Ánh n n < 2000 K èn s i tóc - 2000-3000K Bình minh ho c hoàng hôn - 3000-4000K
  2. èn huỳnh quang và èn th y ngân - 4000-5000 K Studio và èn flash máy nh - 5000-5500K Ánh sáng ban ngày lo i èn huỳnh quang compact - 5500-6000K Tr i quang ãng, tươi sáng hay n ng chi u - 5000-6500 K B u tr i mây u ám - 6500-7500K Bóng râm, có mây dày b u tr i -> 8500K Dư ng như có v khó nh các con s này áp d ng m i khi ch p nh. Tuy nhiên, các nhà s n xu t máy nh ã ưa vào bên trong m t c m bi n o cân b ng tr ng vào máy nh. Khi máy ch AutoWB, tính năng này ho t ng và t ch nh màu tr ng g n úng v i th c t mà chúng ta ang ch p. H u h t các máy nh ư c cài t trư c các giá tr t nhi t "l nh nh t" n nhi t "nóng nh t " theo t ng ngu n sáng khác nhau Các nhà s n xu t máy nh khác nhau có th có cách cài t khác nhau, do ó, hãy tham kh o hư ng d n s d ng máy nh c a b n bi t các thông tin c th hơn, trư c khi c ti p ph n sau nhé. Hãy nh r ng nh ng cài t v cân b ng tr ng trong máy nh thích ng v i t ng b i c nh bi t trư c. Ví d n u b n ch n ch cân b ng tr ng "Tungsten", máy kh s c nóng trong b c nh cho ra s c màu mát. Ngư c l i, n u b n ã ch n ch "Fluorescent", máy kh các tông màu l nh trong nh b ng cách thêm s c nóng vào. Ví d trong trư ng h p trên máy s thêm chút vàng và trung hoà b t ánh sáng l nh N u m t v t gì ó có m t màu khó xác nh trong b t k i u ki n ánh sáng, m t con ngư i không th gi i mã màu s c nhưng b não có th giúp chúng ta bi t chúng theo b n năng. Ví d , n u chúng ta ch n m t m nh gi y,
  3. chúng ta bi t ch c r ng m nh gi y ó tr ng, dù chúng ta ang ng dư i ánh m t tr i ho c bên dư i m t bóng èn ư ng màu cam. Tuy nhiên máy nh, không thông minh như con ngư i. N u b n t cùng m t m nh gi y tr ng trong i u ki n ánh sáng khác nhau, nó s th hi n nh ng s c thái khác nhau c a màu tr ng. Chi c máy nh không có kh năng nh n bi t màu th t s m t cách t ng và chính xác trong m i i u ki n ánh sáng. Ánh sáng t nhiên ây chúng ta có m t b i c nh màu sáng tr ng, và m t i tư ng màu tr ng như trong hình 2. M t bóng tr ng c a máy tính trên m t t gi y tr ng n m trên sàn xi măng màu xám trung tính. S d ng ch Auto WB trong máy nh, nó có th ch nh cân b ng tr ng m t cách hoàn h o mà không c n n nh ng g i ý t màu c a máy tính cũng như màu n n. Nh ng b c nh ch p b ng ch WB shade-bóng râm kho ng 3 gi chi u s có màu khá sáng và tr ng v khía c nh màu s c. H u h t nh ng ánh sáng ban ngày lí tư ng là ánh sáng sau vài gi m t tr i m c và trư c vài gi m t tr i l n, lúc này ch c năng t ng cân b ng tr ng trong máy làm vi c khá chính xác trong h u h t trư ng h p. Chúng ta có th d dàng gi l p ánh sáng c a bu i chi u b ng cách chuy n s cân b ng tr ng sang ch "bóng râm-Shade" hay "mây-cloudy". Th c t ngu n sángt nhiên là ngu n sáng n m trong ph m vi mà ôi m t c a chúng ta v n còn th y là "tr ng", hay x m hơn m t tí v n ư c ch p nh n.
  4. Ánh sáng nhân t o ó chính là ngu n sáng phát ra t èn, lo i sáng mà chúng ta thư ng g p không ph i ngoài tr i, c bi t như là trong nhà ho c ánh sáng nhà hàng nào ó. Hình trên cho chúng ta th y m t bóng èn dây tóc. Trong máy nh, khi ch t cân b ng tr ng ư c cài ch daylight-ánh sáng ban ngày s không th s a màu da cam b ám b ng èn vàng thành màu tr ng nguyên th y. V i cách cài t trên, k t qu b c nh s mang m t s c màu như trong hình 5. V m t k thu t, i u này có th ch p nh n ư c, n u b n mu n t o ra m t b c nh có c m giác m áp, nhưng nó không cho th y ư c màu s c th c s c a ch .
  5. Bây gi là lúc ta ph i tr l i màu s c t nhi n c a b c nh b ng cách thi t l p cân b ng tr ng trên máy nh, nghĩa là b n giúp máy nh nh n bi t màu th c t trong b i c nh ó. Ngư c l i v i màu là màu xanh, do ó, máy nh làm mát t m hình trên b ng cách pha thêm h n h p màu xanh lá cây và màu tía tr l i màu th c t . B ng cách chuy n ch cân b ng tr ng c a máy nh sang "Tungsten- èn vàng", máy nh lo i b t t c màu b ám trong hình nh và cho chúng ta có m t b c nh có màu s c tương i chính xác. Tâm tr ng và cân b ng tr ng Bây gi chúng ta ã bi t cách s d ng các ch cân b ng tr ng trong máy, có i u chúng ta ph i hi u r ng vi c "s a" hay "làm cho màu chính xác" hơn, không có nghĩa b n s có trong tay b c nh có màu t t nh t. V n là m c ích c a b n mu n di n t ho c b n mu n th hi n tâm tr ng b c nh thông qua tông màu c a b c nh như th nào.
  6. V i hình 7, tác gi mu n nh n màu s c c a k o. N u chúng ta s d ng cân b ng tr ng m t cách "chính xác", trong trư ng h p này, máy nh ư c cài WB ch "Shade" (vì hình nh này ư c tác gi ch p trong khu v c bóng râm lúc chi u), màu s c c a k o không ư c n i b t trong khay và chén ng màu tr ng, nơi mà nó g n như b h u h t ám s c cam nh . B ng cách thi t l p l i cân b ng tr ng, trong trư ng h p này "Daylight-Ánh n ng", chúng ta ã có th l y ra b t màu nóng c a b c nh và làm màu s c c a k o n i b t lên t khay tr ng trong t ng th c a b c nh Trong Hình 8 cho th y i u ngư c l i. Hình nh này ư c ch p t i kho ng 16:00, kho ng 3 gi trư c khi hoàng hôn. Vi c ch nh cân b ng tr ng trong máy có ư c b c nh trung th c, nghĩa là tách trà tr ng s có màu
  7. tr ng và c a kim lo i màu xám b c s là màu xám b c. Tuy nhiên, hình nh trông cũ và ch ng h p d n tí nào c . B ng cách thay i cân b ng tr ng trong máy sang ch "Shade", t m nh bây gi ã m hơn r t nhi u, nó làm cho b c nh có c m giác tích c c hơn, như ư c thư giãn trong c nh chi u, khi nhìn vào. i u ki n ánh sáng ph c t p V i nh ng c nh có ánh sáng ph c t p, máy nh s khó khăn hơn cân b ng tr ng gi a các nhi t màu khác nhau, do ó, ngư i ch p, ph i ưa ra quy t nh sáng t o l a ch n m ng màu s c nào c n ư c trung hòa trong b i c nh ó. Hình 9 và 10 gi ng h t nhau, tuy nhiên, hình 9 s d ng Auto WB và camera ã ch n kho ng l n c a b u tr i xám và tr ng (khu v c n m trong vòng tròn ) cân b ng tr ng. Lúc này màu vàng m áp c a ánh èn (góc trên bên ph i) ư c phóng i thêm. Tóm l i, trong h u h t các tình hu ng, chúng ta nên c g ng t ư c màu s c chính xác mà ta mu n nh t có th . Tuy nhiên c n ph i lưu ý r ng có nh ng b c nh có màu s c h p d n v n t t hơn so v i màu s c th c
  8. t c a nó. Cũng gi ng như o m c phơi sáng, cách cài t úng s là lý tư ng cho h u h t các b c nh, nhưng vi c i u ch nh thêm t các cài t s n có th bi n m t b c nh thành m t tác ph m ngh thu t y sáng t o
nguon tai.lieu . vn