Xem mẫu

  1. Cài đặt WebDAV cùng MySQL trên Apache2 Lệnh chỉ định require valid-user cho phép mỗi tài khoản liệt kê trong bảng mysql_auth được phép đăng nhập vào hệ thống nếu cung cấp đúng mật khẩu. Nếu bạn muốn những tài khoản nhất định nào đó được phép truy cập, bạn nên sử dụng cú pháp tương tự như sau: [...] require user jane joe [...] thay thế. Và tương tự như vậy với nhóm tài khoản, sử dụng cú pháp sau: [...] require group testgroup [...] Và cuối cùng, vhost sẽ có dạng như sau: NameVirtualHost * ServerAdmin webmaster@localhost DocumentRoot /var/www/web1/web/ Options Indexes MultiViews AllowOverride None Order allow,deny allow from all Alias /webdav /var/www/web1/web DAV On AuthBasicAuthoritative Off AuthUserFile /dev/null AuthMySQL On AuthName "webdav" AuthType Basic Auth_MySQL_Host localhost Auth_MySQL_User webdav_admin Auth_MySQL_Password webdav_admin_password AuthMySQL_DB webdav
  2. AuthMySQL_Password_Table mysql_auth Auth_MySQL_Username_Field username Auth_MySQL_Password_Field passwd Auth_MySQL_Empty_Passwords Off Auth_MySQL_Encryption_Types PHP_MD5 Auth_MySQL_Authoritative On require valid-user Sau đó, tiến hành tải Apache lại: /etc/init.d/apache2 reload 5. Kiểm tra WebDAV: Tiếp theo, chúng ta phải cài đặt thêm thành phần cadaver, ứng dụng dòng lệnh WebDAV client: aptitude install cadaver Để kiểm tra xem WebDAV có hoạt động hay không, gõ lệnh sau: cadaver http://localhost/webdav/ Bạn sẽ nhận được yêu cầu cung cấp tên đăng nhập, gõ test và mật khẩu tương tự. Nếu tất cả hoạt động bình thường, nghĩa là toàn bộ quá trình cài đặt và thiết lập bên trên đã thành công. Gõ quit để thoát khỏi WebDAV: server1:~# cadaver http://localhost/webdav/ Authentication required for webdav on server `localhost': Username: test Password: dav:/webdav/> quit Connection to `localhost' closed. server1:~# Bây giờ thử lại lần nữa với username: 192.168.0.100\test (dùng định dạng này trong Windows XP nếu bạn không sử dụng :80 trong đường dẫn WebDAV): cadaver http://localhost/webdav/ server1:~# cadaver http://localhost/webdav/ Authentication required for webdav on server `localhost': Username: 192.168.0.100\test Password:
  3. dav:/webdav/> quit Connection to `localhost' closed. server1:~# 6. Thiết lập Windows XP Client kết nối tới WebDAV chia sẻ: Nếu bạn không dùng :80 trong đường dẫn WebDAV (http://192.168.0.100:80/webdav), bạn phải đăng nhập với tên tài khoản 192.168.0.100\test. Trong trường hợp có sử dụng :80 thì chỉ cẩn dùng tên đăng nhập là test. 7. Những vấn đề thường gặp: 1 ý kiến tốt là các bạn nên theo dõi quá trình giao tiếp, đăng nhập của Apache thông qua file log (/var/log/apache2/error.log), khi kết nối tới WebDAV, ví dụ như câu lệnh sau: tail -f /var/log/apache2/error.log Nếu bạn nhận được thông báo lỗi như sau: [Wed Jun 11 15:39:04 2008] [error] [client 192.168.0.46] (13)Permission denied: Could not open property database. [500, #1] có nghĩa rằng /var/lock/apache2 không được sở hữu bởi người dùng Apache (www-data trên Ubuntu), lỗi này sẽ được khắc phục bằng cách sau: chown www-data /var/lock/apache2 Trong Windows, nếu hệ thống liên tục hỏi tên đăng nhập và mật khẩu, bạn nên chỉ định rõ ràng cổng truy cập trong đường dẫn WebDAV, ví dụ như sau http://192.168.0.100:80/webdav
nguon tai.lieu . vn