Xem mẫu

 1. TT§T L¸i XE CTY Cæ phÇn §Çu t vµ Pt MiÒn Trung Sè 26 NguyÔn Th¸i Häc Thµnh Phè Vinh                ***************************************** ***********  §Ó ®îc híng dÉn : 0383 534225                                                                      D§ :   0976  444430 :                                    Híng DÉn  cµI ®Æt II ­ Cµi ®Æt vµ sö dông ch¬ng tr×nh Häc LuËt 1. Cµi ®Æt: B¹n cho ®Üa CD cµi ®Æt luËt vµo æ CD vµ copy th môc Híng  dÉn Cµi ®Æt vµ th môc  Häc LuËt _2009  ,Vµo Trong æ D sau  khi d∙ copy hoµn thµnh b¹n më th môc  Häc Lu©t 2009  á trong æ D  Vµ Ch¹y File ­­­­> Setup  
 2. - BÊm chuét vµo Continue ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh cµi ®Æt. - Ta Cã giao diÔn sau : - - BÊm OK ta cã giao diÖn sau : - - Ta gâ  tªn cña m×nh vµo  vµ chon OK - Ta   l¹i   cã   giao  diÖn sau  Ta bÊm vµo ok ta l¹i cã giao diÖn 3
 3. TiÕp theo b¹n bÊn vµo nót OK sÏ cã giao diÔn sau     BÊm vµo ®©y Ta   cã   giao   diÖn  tiÕp theo 4
 4.                    BÊm chuét vµo Continue ®Ó tiÕp tôc qu¸  tr×nh cµi ®Æt BÊm Vµo OK ­ Cµi ®Æt thµnh c«ng. 2. Sö dông phÇn mÒm  :­   Start   ­­­>   Program   ­­­­>   Luat   PC   _   2009­­­­­>  LuËt_pc - 5
 5. - HoÆc t¹o mét ShortCut ®Ó ngoµi DeskTop ®Ó dÔ sö  dông. - B¹n Muèn ®a ch¬ng tr×nh häc luËt ra mµn h×nh th×  - B¹n Chuét ph¶i vµo Luat_pc         Chän Send To  chon tiÕp Desktop sau ®ã b¹n trë ra mµn h×nh  desktop vµ më ch¬ng  tr×nh - B¹n nhËp h¹ng vµo : -   Chó ý   : chóng ta kh«ng nhËp theo kho¸ cña m×nh häc: -                  H¹ng B1 NhËp Kho¸ 1 SBD Tõ 1 §Õn  1024  -                  H¹ng B2 NhËp Kho¸ 2 SBD Tõ 1 §Õn  1024 -                  H¹ng C NhËp Kho¸ 3  SBD Tõ 1 §Õn  1024 -                  H¹ng D NhËp Kho¸ 4 SBD Tõ 1 §Õn  1024 -                  H¹ng E NhËp Kho¸ 5  SBD Tõ 1 §Õn  1024  - Ch¬ng trinh cã d¹ng sau : 6
 6. -         Sau Khi ®∙ nhÊp xong c¸c môc b¹n gâ phÝn Enter SÏ cã giao diÖn sau : B¹n H∙y chän §óng  Vµ cã giao diÖn sau : 7
 7. B¹n H∙y  chon c¸c phÝn sè tõ 1 ®Õn 4 ®Ó tr¶ lêi cho  ý ®óng vµ dïng phÝn lªn xuèng ®Ó di chuyÓn c©u, khi lµm  hÕt 30 c©u ,b¹n bÊm PhÝn ESC trªn gãc bµn phÝn bªn Tr¸i  vµ chän Yes ®Ó xem kÕt qu¶  Cã Giao DiÖn Sau : b¹n bÊm vµo nót kÕt thóc vµ sau dã sö dung phÝn ESC  ®Ó tho¸t 8
 8. - NÕu b¹n tr¶ lêi sai 1 trong 30 c©u b¹n muèn kiÓm  tra l¹i xem c©u nµo sai b¹n më l¹i ch¬ng tr×nh vµ  nhËp ®óng sè b¸o danh võa lµm dÓ kiÓm tra - Cã giao diÖn nh sau Ta sÏ dïng c¸c phÝn mòi tªn ®Ó kiÓm tra Sè  mµu ®á  lµ ý  cña b¹n lµm,  mµu  xanh  lµ ®¸p ¸n cña m¸y nÕu c©u nµo mµ  sè ®á vµ xanh lÖch nhau th× c©u ®ã sai  cßn c©u nµo hai  sè trïng nhau lµ ®óng VÝ Dô : ë c©u sè 1 hai sè trïng nhau lµ ®óng  Cßn ë c©u sè 2 hai sè lÖch nhau lµ sai ®¸p ¸n ë c©u  hai lµ ý 1 mµ b¹n l¹i chon ý 2 lµ sai Chó ý :    Chóng ta chØ xem chø kh«ng chØnh söa ®îc Chóc c¸c b¹n häc tèt vµ ®¹t kÕt qu¶  cao 9
 9. Mäi th¾c m¾c xin gäi sè : 0383 534.225                                           D§ : 0976.   444.430  §Ó ®îc híng dÉn 4 10
 10. - 11
 11. Chøc n¨ng nµy cho phÐp tù ®éng Copy File danh s¸ch  ®¨ng   ký   nµo   ®ã   tõ   m¸y   tÝnh   bÊt   kú   trong   m¹ng   sö   dông  phÇn mÒm GPLX. C¸c thao t¸c lµm nh nh÷ng bíc trªn. - NhËp míi hoÆc bæ sung NSD nhËp vµo tªn File phÇn mÒm sÏ kiÓm tra xem  trong  c:\luat_gt\data  xem   cã   tån   t¹i   File   nh  thÕ  kh«ng.   NÕu   cã   nã   sÏ   gäi   ra   vµ   nhËp   thªm   vµo,   nÕu  kh«ng tån t¹i th× nã sinh ra File míi vµ ghi vµo tõ  ®Çu. 4 ChuyÓn danh s¸ch ®¹t lý thuyÕt Chøc n¨ng nµy cho phÐp chuyÓn danh s¸ch thÝ sinh thi  ®¹t   lý   thuyÕt   cña   kho¸   nµo   ®ã   sang   th  môc  c:\Luat_gt\Data_dat   4 12
 12. 13
 13.   14