Xem mẫu

  1. Cài t các ng d ng web v i Windows Web Platform Thi t l p Visual Web Developer 2010 Express Nh tình hu ng x y ra phía trên, Visual Web Developer 2010 Express cài t không thành công trong l n u tiên. Nh ng l n th 2 ã suôn s và thành công, kh i ng ng d ng t thanh Start Menu: Màn hình gi i thi u hi n ra, nh c nh ng i dùng ây là phiên b n dùng th : For Evaluation Purposes Only. Và chúng ta ph i ng ký s d ng: Thông th ng, ch ng trình s có h n 30 ngày ng i dùng ng ký. Ch n Help > Register Product:
  2. Ch n ti p Obtain a registration key online trên c a s popup: ti p t c, b n c n ng nh p b ng tài kho n Windows Live ID và i n thông tin vào form cung c p s n:
  3. Khi ng ký thành công, b n s nh n c key ng ký, copy và paste vào form ng ký c!a Visual Web Developer: ây là ch ng trình phát tri n ng d ng web v i y ! ch c n ng và tích h p s n công ngh IntelliSense t i u hóa các giai o n phát tri n. T ng thích và ho t ng t t v i các ng d ng ch y trên local:
  4. Chúc các b n thành công!
nguon tai.lieu . vn