Xem mẫu

 1. Cài t các ng d ng web v i Windows Web Platform Thi t l p website th nghi m Khi quá trình cài t k t thúc, b n c n ph i i n thông tin v trang web c a b n. n gi n ch p nh n ph ng án m c nh ho c tùy ch n i n thông tin, sau ó nh n Continue: Ti p theo là c s d li u MySQL, nh ng i v i vi c ki m tra trên local thì không th c s c n thi t. Ch n Continue:
 2. Ch 1 lúc Web Platform Installer cài t WordPress và MySQL. Khi k t thúc, h th ng s ho t ng v i m c tùy ch nh t i thi u nh t: B ng thông báo s hi n th nh ng thành ph n nào c cài t thành công ho c b l i. Trong bài ki m tra này, Visual Web Developer 2010 Express g p l i và không th cài t thành công. ôi khi v n này do quá trình k t n i Internet, nh n Finish và ti n hành cài t ng d ng ó 1 l n n a.
 3. Ch n ng d n Launch WordPress và nh p a ch http://localhost:80/wordpress vào trình duy t c a b n b t u: Ti p theo, i n tên blog và a ch email. Sau ó nh n Install WordPress:
 4. Khi cài t thành công, WordPress s hi n th thông báo qua trang Success! V i tên !ng nh p và m t kh"u t m th i (ghi nh l i #i b c sau). Nh n Log In: i n tên !ng nh p admin và m t kh"u l u l i bên trên, nh n Log In:
 5. Sau khi !ng nh p, WordPress s nh c nh b n thay #i m t kh"u hi n t i, nh n vào ng d n Yes, Take me to my profile page: i n m t kh"u tùy b n r$i ch n Update Profile:
 6. V y là ã hoàn thành các b c cài t WordPress trên Windows. Ti p theo, b n có th thêm các hi u ng h tr plugin, theme ho c b t c th gì trên 1 trang WordPress thông th ng. Sau ây là b ng i u khi n chính ch y trên localhost: Và ây là giao di n n gi n: Thi t l p website th nghi m Khi quá trình cài t k t thúc, b n c n ph i i n thông tin v trang web c a b n. n gi n ch p nh n ph ng án m c nh ho c tùy ch n i n thông tin, sau ó nh n Continue:
 7. Ti p theo là c s d li u MySQL, nh ng i v i vi c ki m tra trên local thì không th c s c n thi t. Ch n Continue:
 8. Ch 1 lúc Web Platform Installer cài t WordPress và MySQL. Khi k t thúc, h th ng s ho t ng v i m c tùy ch nh t i thi u nh t: B ng thông báo s hi n th nh ng thành ph n nào c cài t thành công ho c b l i. Trong bài ki m tra này, Visual Web Developer 2010 Express g p l i và không th cài t thành công. ôi khi v n này do quá trình k t n i Internet, nh n Finish và ti n hành cài t ng d ng ó 1 l n n a. Ch n ng d n Launch WordPress và nh p a ch http://localhost:80/wordpress vào trình duy t c a b n b t u:
 9. Ti p theo, i n tên blog và a ch email. Sau ó nh n Install WordPress:
 10. Khi cài t thành công, WordPress s hi n th thông báo qua trang Success! V i tên !ng nh p và m t kh"u t m th i (ghi nh l i #i b c sau). Nh n Log In: i n tên !ng nh p admin và m t kh"u l u l i bên trên, nh n Log In: Sau khi !ng nh p, WordPress s nh c nh b n thay #i m t kh"u hi n t i, nh n vào ng d n Yes, Take me to my profile page:
 11. i n m t kh"u tùy b n r$i ch n Update Profile: V y là ã hoàn thành các b c cài t WordPress trên Windows. Ti p theo, b n có th thêm các hi u ng h tr plugin, theme ho c b t c th gì trên 1 trang WordPress thông th ng. Sau ây là b ng i u khi n chính ch y trên localhost: Và ây là giao di n n gi n:
 12. Thi t l p website th nghi m Khi quá trình cài t k t thúc, b n c n ph i i n thông tin v trang web c a b n. n gi n ch p nh n ph ng án m c nh ho c tùy ch n i n thông tin, sau ó nh n Continue: Ti p theo là c s d li u MySQL, nh ng i v i vi c ki m tra trên local thì không th c s c n thi t. Ch n Continue:
 13. Ch 1 lúc Web Platform Installer cài t WordPress và MySQL. Khi k t thúc, h th ng s ho t ng v i m c tùy ch nh t i thi u nh t: B ng thông báo s hi n th nh ng thành ph n nào c cài t thành công ho c b l i. Trong bài ki m tra này, Visual Web Developer 2010 Express g p l i và không th cài t thành công. ôi khi v n này do quá trình k t n i Internet, nh n Finish và ti n hành cài t ng d ng ó 1 l n n a.
 14. Ch n ng d n Launch WordPress và nh p a ch http://localhost:80/wordpress vào trình duy t c a b n b t u: Ti p theo, i n tên blog và a ch email. Sau ó nh n Install WordPress:
 15. Khi cài t thành công, WordPress s hi n th thông báo qua trang Success! V i tên !ng nh p và m t kh"u t m th i (ghi nh l i #i b c sau). Nh n Log In: i n tên !ng nh p admin và m t kh"u l u l i bên trên, nh n Log In:
 16. Sau khi !ng nh p, WordPress s nh c nh b n thay #i m t kh"u hi n t i, nh n vào ng d n Yes, Take me to my profile page: i n m t kh"u tùy b n r$i ch n Update Profile:
 17. V y là ã hoàn thành các b c cài t WordPress trên Windows. Ti p theo, b n có th thêm các hi u ng h tr plugin, theme ho c b t c th gì trên 1 trang WordPress thông th ng. Sau ây là b ng i u khi n chính ch y trên localhost: Và ây là giao di n n gi n:
nguon tai.lieu . vn