Xem mẫu

  1. Cài t các ng d ng web v i Windows Web Platform L a ch n ng d ng web cài t ây chúng ta s ti n hành cài t WordPress, vì v y ch n th Web Applications bên trái, c a s bên ph i có x p h ng theo 3 tiêu chí A to Z, Most Popular, ho c Highest Rating: ánh d u vào ô checkbox bên c nh ng d ng mu n cài t, ho c nh n vào ch I bên c nh xem thông tin chi ti t:
  2. ây là c a s thông tin chi ti t v WordPress, ánh d u ô Install WordPress b t u cài t: Web Platform Installer s ch ra các thành ph n b n l a ch n, bao g m c thành ph n t ng ch n. L u ý r ng ta ch c n cài t WordPress và Visual Web Developer 2010 Express, nh ng ng d ng s t ng ch n thêm MySQL và PHP. Nh n I Accept b t u:
  3. Nh p m t kh u qu n tr cho MySQL tr c tiên: Và quá trình cài t th c s b t u, Web Platform Installer s t i, cài t các thành ph n c n thi t, ng th i kích ho t các d ch v khác c!a Windows. Quá trình này ph thu c vào s l "ng thành ph n l a ch n và t c k t n i Internet:
  4. L a ch n ng d ng web cài t ây chúng ta s ti n hành cài t WordPress, vì v y ch n th Web Applications bên trái, c a s bên ph i có x p h ng theo 3 tiêu chí A to Z, Most Popular, ho c Highest Rating: ánh d u vào ô checkbox bên c nh ng d ng mu n cài t, ho c nh n vào ch I bên c nh xem thông tin chi ti t: ây là c a s thông tin chi ti t v WordPress, ánh d u ô Install WordPress b t u cài t:
  5. Web Platform Installer s ch ra các thành ph n b n l a ch n, bao g m c thành ph n t ng ch n. L u ý r ng ta ch c n cài t WordPress và Visual Web Developer 2010 Express, nh ng ng d ng s t ng ch n thêm MySQL và PHP. Nh n I Accept b t u:
  6. Nh p m t kh u qu n tr cho MySQL tr c tiên: Và quá trình cài t th c s b t u, Web Platform Installer s t i, cài t các thành ph n c n thi t, ng th i kích ho t các d ch v khác c!a Windows. Quá trình này ph thu c vào s l "ng thành ph n l a ch n và t c k t n i Internet:
nguon tai.lieu . vn