Xem mẫu

  1. Cài t các ng d ng web v i Windows Web Platform B n có mu n ch y tr c ti p WordPress ho c các ng d ng tr c tuy n khác ngay trên máy tính ki m tra và phát tri n thêm các tính n ng khác? Trong bài vi t sau chúng tôi s gi i thi u v i các b n ph ng pháp này. R t nhi u ng d ng web ngày nay, nh WordPress, MediaWiki … là mã ngu n m và ho t ng mi n phí t b t k máy tính nào v i h th ng web server n gi n. Nh ng vi c th c hi n có v không h n gi n v i khâu cài t khác ph c t p, và s l ng các thành ph n yêu c u khác nh PHP và MySQL. Và Microsoft ã mang l i 1 công c ti n l i, n gi n và d dàng h n bao gi h t v i ng d ng Windows Web Platform Installer. C th , trong bài h ng d n, Qu n Tr M ng s h ng d n t ng b c chi ti t cài t WordPress và Visual Web Developer 2010 Express ch nh s a mã v i Web Platform Installer. V i các ng d ng và công c web khác thì cách làm c ng t ng t nh v!y. B t u " ng d n t i Web Platform Installer t i ây File download s c t i v v i dung l ng r t nh#, ch y file ó và quá trình t i Web Platform Installer b$t u, ch ng trình t ng thích t t v i Windows XP, Vista và 7 c ng nh các phiên b n Windows Server khác: Ch 1 lúc, ng d ng Web Platform Installer s kích ho t và thu th!p thông tin v phiên b n m i nh t phù h p:
  2. L a ch%n các thành ph n cài t theo yêu c u: M t khác, có th ch%n Customize d i các m c tùy ch%n:
  3. Và ch%n chính xác nh&ng gì b n mu n, l u ý r'ng nh&ng thành ph n ã cài ts c ánh d u và màu xám: ( ây, chúng ta ch%n Visual Web Developer 2010 Express: Ho c n u mu n nhi u tùy ch%n khác, b m Options phía d i c a s):
  4. Ví d nh sau:
nguon tai.lieu . vn