Xem mẫu

  1. Cài đặt Apache Các yêu cầu: • Hỗ trợ PHP, có manual • Hỗ trợ thư mục người dùng cho mọi người dùng (đã hoặc sẽ có) • Tạo thư mục ảo, thư mục này yêu cầu xác thực trước khi truy cập. Chỉ có 1 số người dùng xác định mới có quyền truy cập. • Tạo thư 1 mục ảo, thư mục này cho phép liệt kê danh sách tất cả các tập tin hay thư mục con bên trong nếu không tìm được file mặc định (index.html, index.php, …) Cài đặt: rpm –Uvh httpd-2… httpd-manual-2… php-4… --aid Chú giải: • httpd-manual: gói hỗ trợ manual (hướng dẫn). • php: gói hỗ trợ php • Phần … ấn tab là nó sẽ hiện & chọn đúng tên gói cần cài. • --aid là chỉ dẫn cho rpm tự động tìm và cài các gói cần thiết cho quá trình cài (2 dấu -) Thông tin gói HTTPD: Localhost => /var/www/html Manual => /var/www/manual Khởi động gói: service httpd start Kiểm thử: A) Kiểm tra hỗ trợ manual: Mở trình duyệt, gõ vào ô address: localhost/manual/ Nếu trình duyệt hiển thị trang có tiêu đề: Apache HTTP Server Version … Documentation thì chứng tỏ đã hỗ trợ manual B) Kiểm tra hỗ trợ PHP: Tạo file index.php trong thư mục /var/www/html (thư mục localhost) có nội dung như sau: Chú giải: ♦ là kí hiệu mở đầu và kết thúc 1 thẻ nhúng trong html ♦ php là từ khai báo đoạn mã được nhúng thuộc ngôn ngữ php
  2. ♦ echo “Xin chao”: lệnh hiển thị xâu kí tự “Xin chao” ra trình duyệt Tiếp theo, gõ vào thanh address trong trình duyệt: localhost/index.php để xem trang vừa tạo. Khi đó: Nếu màn hình trình duyệt hiển thị nguyên si nội dung của file index.php hoặc báo lỗi thì phải xem lại phần cài php (khi cài lại php k0 cần khởi động lại service httpd). Nếu màn hình trình duyệt hiển thị xâu: Xin chao thì chứng tỏ đã cài đặt PHP thành công. HỖ TRỢ THƯ MỤC NGƯỜI DÙNG Trong linux, mỗi người dùng sẽ có 1 thư mục mang tên mình (tên đăng nhập) trong thư mục HOME với các tập tin bên trong giống như trong thư mục SKEL. Đường dẫn tới các thư mục HOME và SKEL có thể được chỉnh sửa trong file: /etc/default/useradd. Để dễ dàng, trong các phần sau sẽ sử dụng các thư mục mặc định: HOME = /home. Với user u1 thì thư mục người dùng của u1 là: /home/u1. Để vào thư mục này (trong console), ngoài cách gõ đường dẫn trực tiếp, chúng ta có thể gõ ~u1 cũng sẽ chuyển tới thư mục /home/u1. Tinh chỉnh: Sửa file: /etc/httpd/conf/httpd.conf Mặc định, httpd không hỗ trợ thư mục người dùng. Để hỗ trợ, chúng ta tìm đến dòng có nội dung sau (khoảng dòng 339 nếu file chưa sửa gì): UserDir disable rồi comment dòng này lại (thêm ký hiệu # ở đầu câu). Sau đó tìm xuống đoạn ghi chú ở ngay sau dòng trên sẽ thấy có dòng ghi chú (khoảng dòng 346): UserDir public_html Hãy bỏ comment dòng này (xóa kí tự # ở đầu dòng). Khi làm 2 việc trên, chúng ta đã cho phép service httpd hỗ trợ thư mục người dùng tại thư mục /home/…/public_html/. Phần trong dấu … là tên của người dùng hệ thống. Khi đó với mọi người dùng đã có hay sẽ tạo thì việc truy cập vào địa chỉ localhost/~username/ tương ứng với việc truy cập vào thư mục: /home/username/public_html. Tên public_html có thể đặt tùy ý, ví dụ: www, tmnd, … chứ không phải bắt buộc giống như kiểu gán giá trị cho UserDir. Sau đây sẽ sử dụng www làm thư mục người dùng (cho ngắn và để quen với tinh chỉnh). Sau khi đã chỉnh cho phép hỗ trợ thư mục người dùng còn cần phải tinh chỉnh quyền truy cập vào thư mục người dùng: Order deny,allow
  3. Allow from all Thêm đoạn mã trên vào file tinh chỉnh (bất cứ đâu miễn không xen vào giữa 1 cặp thẻ nào, nên để cuối file). Chú giải: ♦ Đoạn mã trên gồm 1 cặp thẻ Directory, trong thân thẻ là các chỉ dẫn truy cập. ♦ /home/*/www chỉ ra tinh chỉnh là dành cho thư mục người dùng. Dấu * chỉ tới tất cả các thư mục con trong thư mục /home/ hay /home/*/www là tất cả các thư mục người dùng. ♦ Do dùng kí hiệu * => tất cả các thư mục sẽ có trong /home trong tương lai (khi tạo người dùng mới) sẽ đều được hỗ trợ. ♦ Dòng deny,allow k0 được phép có dấu cách ở giữa Kiểm tra: Tạo người dùng u1: useradd u1 Tạo thư mục người dùng: mkdir /home/u1/www/ Trong thư mục người dùng, tạo file index.html có nội dung: Day la thu muc cua u1 (Nội dung của file index.html là tùy ý) Khởi động lại service httpd sau khi đã tinh chỉnh file httpd.conf: service httpd restart Dùng trình duyệt vào địa chỉ: localhost/~u1/index.html ♦ Nếu trình duyệt hiển thị nội dung file index.html đã chỉnh ở trên => xong ♦ Nếu trình duyệt báo lỗi, thì có các khả năng sau: o Lỗi 403: k0 có quyền truy cập => đặt lại quyền truy cập thư mục người dùng: chmod 755 /home/u1 o TẠO THƯ MỤC ẢO YÊU CẦU XÁC THỰC Trước tiên chúng ta phải tạo file chứa thông tin xác thực: htpasswd –c /home/xacthuc u1 Khi đó file chứa thông tin xác thực cho người dùng u1 sẽ là file xacthuc tại thư mục /home (Có thể đổi vị trí lưu tập tin ở bất kỳ đâu nhưng phải nhớ chỗ) Chỉ dẫn –c chỉ dùng khi cần tạo tập tin mới (chưa có), nếu có rồi thì k0 cần –c và thông tin xác thực mới sẽ nằm cuối file. Để tạo thư mục ảo ta phải tinh chỉnh file /etc/httpd/conf/httpd.conf. Thêm đoạn mã sau vào cuối file:
  4. Alias /u1_private/ “/home/u1/private” Với dòng chỉ dẫn trên, /u1_private/ là thư mục ảo (tên giả) của thư mục /home/u1/private. Để cho phép xác thực thì ta sẽ phải thêm đoạn mã tinh chỉnh thư mục đó như sau: AuthType Basic AuthName XacThucCuaU1 AuthUserFile /home/xacthuc Require user u2 Chú giải: ♦ AuthType: Kiểu xác thực. Ở đây dùng kiểu Basic: hiển thị bảng hỏi yêu cầu xác thực ♦ AuthName: Tên xác thực. Khi hiện bảng yêu cầu xác thực sẽ có tên của xác thực. Tên có thể đặt tùy ý nhưng k0 có dấu cách ♦ AuthUserFile: đường dẫn tới tập tin chứa thông tin xác thực của người dùng (file vừa tạo ở trên) ♦ Require user (có 1 dấu cách ở giữa): Yêu cầu người dùng nào xác thực. Chỉ những người dùng nào (nhiều người dùng cách nhau bởi dấu cách) nằm sau chỉ dẫn này mới có thể vào. Những người khác, kể cả có thông tin trong file xác thực cũng đứng ngoài dù nhập thông tin đúng. LIỆT KÊ DANH SÁCH TẬP TIN Để cho phép 1 thư mục hiển thị danh sách tất cả các tập tin hay thư mục con bên trong nếu không tìm được file mặc định (index.html, index.php, …) chúng ta cần thêm vào 1 tinh chỉnh Directory cho thư mục đó: Option Indexes Lựa chọn Option Indexes chính là chỉ dẫn cho phép liệt kê nội dung thư mục