Xem mẫu

  1. Sơ Yếu Lý Lịch là bản tóm tắt những thông tin chính về cá nhân như: học vấn, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu cũng như giảng dạy, các tác phẩm đã được xuất bản, giảI thưởng, các xác nhận về tư cách tác giả và những thông tin cá nhân khác. Một sơ yếu lý lịch thường bao gồm từ hai trang trở lên. Cách viết một Sơ yếu lý lịch Sau đây là một số yêu cầu cơ bản để tạo nên một sơ yếu lý lịch hay và hiệu quả: • Minh bạch - bố cục rõ ràng và lô gích • Súc tích – thông tin hợp lý và cần thiết • Đầy đủ - chứa đựng những thông tin quan trọng • Nhất quán – dùng phông và kiểu chữ thống nhất • Thông tin cập nhập Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch: THÔNG TIN LIÊN LẠC Tên Địa chỉ Điện thoại Di động Email THÔNG TIN CÁ NHÂN Ngày sinh Nơi sinh Quốc tịch GiớI tính Có thể thêm những thông tin cá nhân khác: Tình trạng hôn nhân Tên vợ hoặc chồng Con cái KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Liệt kê theo thứ tự thờI gian (thờI gian gần đây nhất trỏ về trước) bao gồm chi tiết về thờI gian và vị trí công việc ThờI gian công tác Vị trí công việc Đào tạo và Nghiên cứu TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN Bao gồm thờI gian học, chuyên ngành, bằng cấp, các khoá đào tạo và chứng chỉ
  2. Trung học ĐạI học Đào tạo sau đạI học BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN Chứng chỉ và Bằng cấp Kỹ năng vi tính GIẢI THƯỞNG SỞ THÍCH
nguon tai.lieu . vn