Xem mẫu

Writing the Technical Paper Assoc Professor Andy Tan School of Mechanical, Manufacturing and Medical Engineering Queensland University of Technology George Street, Brisbane, Queensland 4002, Australia. Email: a.tan@qut.edu.au 1. Introduction Writing the technical paper is a difficult aspect in communication. It may be easier to talk about a project than to write about it. Written language lacks the body language, gestures, and intonation of spoken language. Even though we use the same words and phrases in writing that we do in speaking, writing the paper to report our research project is much harder than presenting the project orally to an audience. We are unable to show body language or intonation in writing. For this reason, technical paper seems dry and lacking the passion and intensity we feel about our topic. The purpose of a technical paper is to present facts and ideas in direct and concise language. It is aimed at the readers` understanding, rather than the imagination or emotions. It has a different purpose than creative writing. Often we can fully understand our project and even explain it to an audience. Writing the paper is constraint by what should be included or taken out, the format and length of the paper. It is essential to strive for economy of expression by avoiding jargon, wordiness, and redundancy. Say only what needs to be said. Writing the technical paper requires a specific structure. Use active voice, avoid first person references (normally for report writing), and use correct grammar. In addition, follow an established presentation format. There are several acceptable formats for writing formal papers. CÁCH VIẾT MỘT BÀI BÁO KỸ THUẬT Phó Giáo sư: Andy Tan Đại học Queenland – Australia Email: a.tan@qut.edu.au 1. Giới thiệu: Viết một bài báo kỹ thuật là một công việc khó. Thật dễ dàng khi nói về một dự án nhưng rất khó khăn khi phải viết nó ra. Ngôn ngữ viết không diễn tả được bằng cử chỉ, điệu bộ và âm điệu như ngôn ngữ nói. Thậm chí ngay cả khi chúng ta sử dụng các từ và cụm từ tương tự như khi nói, viết bài báo để báo cáo công trình nghiên cứu của chúng ta thì khó hơn nhiều so với việc trình bày bằng lời trước thính giả. Chúng ta không thể thể hiện ngôn ngữ cử chỉ hoặc ngữ điệu trong bài viết. Vì lý do này, bài báo kỹ thuật có vẻ khô khan và thiếu cảm xúc và sức lôi cuốn. Mục đích của bài báo kỹ thuật là trình bày các sự kiện và ý kiến bằng ngôn ngữ súc tích. Nhằm mục đích giúp người đọc hiểu được vấn đề mà không phải tưởng tượng hoặc cảm nhận. Thường chúng ta có thể hiểu và thậm chí giải thích dự án của chúng ta cho người nghe. Viết báo bị hạn chế bởi nội dung, thể thức và độ dài của bài báo. Điều cốt yếu là cố gắng hạn chế sự miêu tả bằng cách tránh viết dông dài, lan man và thừa. Chỉ viết những gì cần nói. Viết báo kỹ thuật yêu cầu một cấu trúc đặc trưng. Sử dụng ngôn từ tích cực, tránh tham khảo người đi trước (thường gặp trong viết báo cáo), dùng đúng ngữ pháp. Thêm vào đó, theo sự hướng dẫn từ mẫu trình bày có sẵn. Có một số mẫu để viết một bài báo. - 1 - Báo cáo Nhóm 1 • 2. What is a Technical/Research Paper? identifying the significance of the results: what improvements and impact do they suggest; A good research paper has a clear statement of the problem the paper is addressing, the proposed solution(s), and results achieved. The goal of a paper is to describe the technique/s used to solve a problem/s and to ensure that the next person takes advantage of some of your best solutions. It describes clearly what has been done before on the problem, and what is new. The paper should also report on the hard problems (and their solutions) and the non-obvious mistakes (and how to avoid them). There are four types of technical results: 1. An algorithm; 2. A system of hardware and software design, etc.; 3. A performance evaluation: obtained through analyses, simulation or measurements; 4. A theory: consisting of a collection of theorems. A paper should focus on 2. Bài báo kỹ thuật/nghiên cứu là gì? Một bài báo nghiên cứu tốt trình bày rõ ràng các vấn đề của bài báo là định địa chỉ, đưa ra giải pháp, và các kết quả đạt được. Mục tiêu của bài báo là mô tả phương pháp dùng để giải quyết một vấn đề và chắc chắn rằng người khác đang mong đợi các giải pháp tối ưu của bạn. Nó mô tả một cách cụ thể những gì những người đi trước đã làm, những gì mới. Bài báo cũng nên nói rõ những vấn đề phức tạp (và những giải pháp) và những sai sót không nhìn thấy (và cách phòng tránh). Có 4 dạng nghiên cứu kỹ thuật: 1. Giải thuật; 2. Thiết kế hệ thống phần cứng và phần mềm…; 3. Đánh giá hiệu suất: thông qua phân tích, mô phỏng hoặc đo đạt…; 4. Lý thuyết: Bao gồm việc thu thập các định lý. • describing the results in sufficient details to establish their validity; • describing a new algorithm in clear, precise way that allows the reader to compare the algorithm to other algorithms. For example, most learning algorithms can be viewed as optimizing (at least approximately) some measure of performance and addressing fundamental questions; • identifying the novel aspects of the results, i.e., what new knowledge is discovered and what makes it non-obvious; • all experiments must include measures of uncertainty of the conclusions (typically take the form of confidence intervals, statistical tests, or estimates of standard error); • proper experimental methodology employed; Một bài báo nên tập trung vào - Trình bày các nghiên cứu một cách thật chi tiết, nhằm củng cố tính hiệu quả của nó; - Trình bày giải thuật mới một cách rõ ràng, tỷ mỉ điều đó cho phép người đọc so sánh giải thuật này với các giải thuật khác. Ví dụ, hầu hết việc học các giải thuật có thể được xem như tối ưu một số phép đo hiệu suất và xác định các câu hỏi cơ bản. - Nhận dạng định hướng nghiên cứu mới, …những kiến thức mới nào được phát hiện và những điều gì làm cho nó không được phát hiện. - Tất cả các thí nghiệm phải bao gồm việc kiểm chứng các kết luận chưa chắc chắn (vùng tin cậy, kiểm tra thống kê hay ước lượng tiêu chuẩn lỗi); - 2 - Báo cáo Nhóm 1 - Phương pháp thí nghiệm thích hợp được sử dụng; - Nhận biết được ý nghĩa của các nghiên cứu: những cải tiến và ảnh hưởng gì; names, the name of your school, the location of your school (the city and state), and the email address. It may contain other information or pictures that will make it look more attractive, but these are not required. The title page should look appealing without being cluttered. • conclusions drawn from results should be clearly stated (Graphical display and tables of experimental data can be very); • appendices for extended derivation of long equations, detailed drawings of experimental rigs, etc. - Các kết luận có được từ các nghiên cứu phải rõ ràng (biểu đồ và các bảng số liệu thực nghiệm); - Bổ sung nguồn gốc của các công thức, vẽ chi tiết các bản vẽ thiết bị thí nghiệm,… 3. Format of a Technical Paper There are several acceptable formats for writing formal papers. The format for a conference or journal paper is normally set by the conference organizer or editor of the journal, respectively, for consistency. Whichever format you choose, the technical paper should include the following components: Example Title Keywords Abstract Introduction Review of literature Presentation of idea and/or Methodology Discussion and Results Conclusions and Recommendations References Appendix 3.1 Description of Headings Title Page The title page should contain key information about your technical paper. Besides the title itself, the title page can include the authors` 3.0 Thể thức một bài báo kỹ thuật Có một số thể thức được áp dụng để viết các bài báo chính qui. Dạng bài báo tạp chí hay hội nghị thường được thiết lập bởi người tổ chức hội nghị hoặc biên tập viên của tạp chí. Bất cứ mẫu nào mà bạn chọn, bài báo kỹ thuật cũng nên bao gồm các thành phần sau: Ví dụ: Tiêu đề Từ khóa Tóm tắt Giới thiệu Tổng quan Trình bày các ý kiến/ phương pháp Các kết quả và Thảo luận Kết luận và đề xuất Tài liệu tham khảo Phụ lục 3.1 Trình bày phần tiêu đề Trang tiêu đề - 3 - Báo cáo Nhóm 1 Trang tiêu đề nên chứa thông tin cốt lõi về bài báo. Bên cạnh bản thân tiêu đề, trang tiêu đề có thể bao hàm tên tác giả, tên cơ quan, vị trí địa lý (thành phố và bang), địa chỉ email. Cũng có thể chứa một số thông tin khác hay các hình ảnh nhằm làm tăng sức hấp dẫn, nhưng không nhất thiết phải có. Trang tiêu đề nên trang trí hấp dẫn nhưng không nên quá cầu kỳ. Abstract (proposed problem) The abstract should be about 100-200 words in length. It is a statement of the problem you will eventually identify and clearly describe. In the abstract you should express the central concepts of the problem, followed by statements that elaborate and generally explain the problem. The abstract is not the place for the background information, nor justification for the problem. The problem statement should be clear and the reader should not have to search for the topic of the research paper. Introduction In order to write an informative introduction for your research paper, you should be very familiar with your problem. The introduction should be a natural outgrowth of the research you have done. In fact, the introduction could be written after the descriptions and conclusions. This will give you a good idea of what to include in the introduction. Your introduction is a broad overview of what is contained in the research paper without going into great detail. It should contain the following four points: The problem description is a more specific description of the problem than the introduction. Where the introduction is an overview of the paper, the problem description is an exact description of what is involved in the solution of the scientific problem. It should include a description of the variables, Tóm tắt Phần này khoảng 100-200 từ. Dùng liệt kê vấn đề mà bạn mô tả rõ ràng. Trong phần tóm tắt nên biểu thị các khái niệm trọng tâm của vấn đề, cùng với việc giải thích các vấn đề chung và phức tạp. Phần tóm tắt không thay cho phần thông tin phía sau cũng không phải là sự biện minh cho vấn đề. Vấn đề nên tường minh và người đọc không phải tìm kiếm chủ đề của bài báo. Giới thiệu Để viết phần mở đầu cho bài báo, bạn phải hiểu tường tận vấn đề. Phần này mô tả ngắn gọn công việc nghiên cứu. Trên thực tế, phần mở đầu có thể được viết sau phần trình bày và kết luận. Điều này sẽ giúp bạn có ý tưởng hay để viết phần mở đầu. Phần mở đầu là phần bao quát chung những nội dung trong bài báo mà không đi sâu vào chi tiết. Thông thường gồm 4 điểm sau: a. Phát biểu đầy đủ vấn đề nghiên cứu a) a complete statement of the problem; b) purpose - the background material and reasons for conducting the study; c) scope - the depth of the study and how much is covered; d) method of development. b. Mục đích – Lý do và cơ sở để tiến hành nghiên cứu c. Mục tiêu –Mức độ và phạm vi nghiên cứu d. Phương pháp nghiên cứu Problem Description - 4 - Báo cáo Nhóm 1 Thuyết minh Trình bày đặc trưng của vấn đề. Vì phần mở đầu là giới thiệu khái quát, phần tổng quan thuyết minh chính xác những nội dung trong phần giải pháp của vấn đề khoa học. Nó bao gồm thuyết minh các biến, the environment, and the constants used in the problem. In the problem description you will set the stage for the mathematical modeling process you will describe in the next section. In all descriptions of the processes for the problem solution, you should avoid depersonalization of the process. The problem description should include the scope of the problem and any outside elements that would affect the outcome of the problem. Review of Literature/Background Present major publications (within the past 5 years) that are relevant to the ideas/points given in the paper and discuss how these previous techniques work and what are their technical strengths and shortcomings. Briefly indicate any similarities and/or differences between your work and those of others. Correctly cite sources and references using the agreed-upon style. Do not downgrade other people`s work just to make your work look good. Your work is good only when it solves the problem. Be fair in criticism and support your views with technical reasons, not personal opinions. Proposed Method of Solution (Approach) The method of solution is a step by step description of the problem solution. The methods section is a list of the tactics used for the problem and allows the readers of your paper to understand the objectives of your study. If they desire, they should also be able to determine through reading the methods section whether or not these objectives were met. You should plan your strategy for the problem solution as you do your research. You may alter this strategy as you proceed with the development of the problem. Reasons for change may be stated in the methods section. The methods section of the paper should be the easiest part to write. The methods section is also the place to describe the modeling process of your problem. You should state explicitly the development of your mathematical model and explain it completely. môi trường và các hệ số được sử dụng. Ở đây bạn cũng sẽ thiết lập phương trình trạng thái cho mô hình toán mà sẽ trình bày ở phần kế tiếp. Khi trình bày quá trình giải quyết vấn đề, nên tránh. nhân cách quá trìnhPhần tổng quan nên bao gồm phạm vi nghiên cứu và ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đến kết quả nghiên cứu. Tổng quan Giới thiệu các tài liệu đã xuất bản (trong 5 năm trở lại đây) đã cung cấp những ý tưởng, quan điểm tin cậy cho bài báo và thảo luận cách thực hiện cũng như độ ổn định và những tồn tại của các kỹ thuật trước đó. Nêu vắn tắt sự khác và giống nhau giữa công trình nghiên cứu của mình và của những tác giả trước đó. Các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong công trình nghiên cứu. Không nên đánh giá thấp công trình nghiên cứu của người khác nhằm đề cao công trình nghiên cứu của mình. Công trình nghiên cứu của bạn chỉ có thể tốt khi giải quyết được vấn đề. Hãy phê bình một cách công bằng và chứng minh quan điểm của bạn trên cơ sở những lập luận khoa học, không dựa vào cảm tính. Giải pháp Giải pháp trình bày cách giải quyết vấn đề theo từng bước. Phần giải pháp được liệt kê các chiến lược thực hiện và cho phép người đọc có thể hiểu nội dung công trình nghiên cứu của bạn. Nếu họ muốn, họ có thể xác định thông qua việc đọc phần giải pháp. Bạn lên kế hoạch chiến lược để giải quyết vấn đề cũng như thực hiện việc nghiên cứu. - 5 - Báo cáo Nhóm 1 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn