Xem mẫu

 1. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad PhÇn I VÏ m¹ch ®iÖn tö b»ng orCad I, Lµm quen víi ch-¬ng tr×nh: - Orcad lµ dßng s¶n phÈm øng dông cña h·ng Cadence(Portlan), thiÕt kÕ nhê sù trî gióp cña m¸y tÝnh(CAD-Computer -Aided- Design), gièng nh- c¸c ch-¬ng tr×nh kh¸c nh- Autocad, Autodesk, Workbend, Protel, Circuit Maker... - Website : www.orcad.com - Hç trî kh¸ch hµng trùc tuyÕn: www.orcad.com/technical - Hç trî b»ng Email: www.orcad.com/technical/email_support.asp - Orcad cã -u ®iÓm lín so víi c¸c ch-¬ng tr×nh vÏ m¹ch kh¸c nh- Protel, cicuirt ®ã lµ ch-¬ng tr×nh ch¹y nhanh, dÔ dµng t¹o linh kiÖn míi nªn rÊt phï hîp víi c¸c quèc gia kh¸c nhau, c¸c tr×nh ®é lµm viÖc kh¸c nhau, ch-¬ng tr×nh ch¹y m¹ch in nhanh. - Hä ch-¬ng tr×nh orcad bao gåm 3 phÇn chÝnh: 1.Capture: vÏ m¹ch 2. Layout: VÏ m¹ch in 3. PSpice: M« pháng II. VÏ m¹ch - Më ch-¬ng tr×nh nh- h×nh vÏ sau: Start/Programs/ vµ chän ®Õn ch-¬ng tr×nh Capture.(ThuËt ng÷ nµy kh«ng cã tõ thuÇn ViÖt nã cã nghÜa lµ"Sao chÐp vµ ghÐp nèi c¸c phÇn tö ®Ó ®-îc mét thµnh phÇn thèng nhÊt vµ l-u chóng d-íi d¹ng mét file" ) GTVT 1
 2. - Mµn h×nh lµm viÖc ®-îc chØ ra nh- h×nh sau: 2
 3. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad - Cöa sæ lµm viÖc cña ch-¬ng tr×nh còng gièng nh- mét øng dông bÊt kú nµo cña Windows nµo mµ b¹n ®· biÕt, cã c¸c menu lùa chän nh- File, Edit, Windows, Help. Chóng kh«ng cã g× ®Æc biÖt chøc n¨ng gièng nh- c¸c ch-¬ng tr×nh Word hay Exel mµ b¹n ®· biÕt. Duy chØ cã c¸c menu sau lµ chóng ta c©n quan t©m: Place, Macro, vµ Option - §Ó b¾t ®Çu mét b¶n vÏ b¹n vµo File/ New/ Project. Sau ®ã lµ ®Õn tiªt môc lùa chän kiÓu thùc hiÖn vµ tªn cña b¶n vÏ. C¸c nót radio trßn mµ b¹n thÊy chÝnh lµ c¸c lùa chän mµ phÇn mÒm cho phÐp:-Analog or Mixed A/D: ý nãi B¶n vÏ chØ thuÇn lµ t-¬ng tù hay kÕt hîp c¶ víi m¹ch biÕn ®æi t-¬ng tù sè. -PC Board Wizard(vÏ theo chØ dÉn) -Schematic: theo kiÓu gi¶n ®å, tuú ý b¹n(th«ng th-êng ta hay chän kiÓu nµy) - B-íc tiÕp theo ta thÊy cöa sæ lµm viÖc nh- h×nh vÏ GTVT 3
 4. Nãi thªm vÒ Project, ®©y lµ tõ ®-îc dïng phæ biÕn hiÖn nay gièng nh- Project trong b¸o cao c«ng viÖc cña b¹n, hay Project cña lËp tr×nh,.... Dù ¸n(Project), bao gåm vÊn ®Ò chÝnh vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan. Nh- b¹n nh×n thÊy trªn h×nh Project cña ta gåm: Design Resources, Outputs vµ Referenced Projects, ta sÏ lµm râ c¸c ®Ò nµy ë phÇn sau. - §Ó b¾t ®Çu qu¸ tr×nh vÏ b¹n kÝch vµo PAGE1 ®Ó hiÖn ra trang tr¾ng vµ b¾t ®Çu qu¸ tr×nh vÏ. ThiÕt lËp c¸c th«ng sè cho b¶n vÏ: - Khæ giÊy: Ta cã c¸c khæ A0, A1, A2, A3, A4. Qu¸ tr×nh chän nh- sau: Tõ menu chÝnh cña ch-¬ng tr×nh chän Option/Design Template/ chän Page Size, chän ®¬n vÞ hÖ met b»ng c¸ch nhÊn vµo nót Option Milimeters tõ ®©y b¹n cã thÓ chän c¸c lo¹i khæ giÊy theo tiªu chuÈn huÆc cã thÓ chän khæ tuú ý ë nót Custom 4
 5. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad - TiÕp theo chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch©n ë nót Pin-to-Pin Spacing(th«ng th-êng ta chän gi¸ trÞ chuÈn ngÇm ®Þnh lµ 2,54mm) - Ghi c¸c th«ng tin cña b¶n vÏ: kÐo mµn h×nh vÒ d-íi cïng bªn ph¶i khung ghi c¸c khung tªn hiÖn ra: GTVT 5
 6. - Môc Title(tªn b¶n vÏ ), nhÊn chuét vµo dßng nµy, ch÷ chuyÓn sang mµu ®á, sau ®ã kÝch chuét ph¶i chän Edit Properies, gâ tªn b¶n vÏ trong « Value, ta cã thÓ chän font ch÷ khi nhÊn nót Change: - Document Number: sè b¶n - Rev : thø tù b¶n vÏ - Date: ngµy th¸ng n¨m vÏ, ngÇm ®Þnh lµ thêi gian cña PC b¹n ®ang dïng, muèn söa còng lµm t-¬ng tù nh- trªn. - Ngoµi ra tuú tõng yªu c©u mµ b¹n cã thÓ vÏ thªm khung vµ ghi thªm c¸c dßng ch÷ ë khung tªn, b»ng c¸ch chän ®èi t-îng vÏ ®-êng th¼ng vµ chän Place/ Text C¸ch thùc hiÖn t¹o mÉu b¶n vÏ chuÈn: 6
 7. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad - Chän vÒ gãc d-íi b¶n vÏ chän vµ xo¸ khung tªn mÆc ®Þnh: - TiÕn hµnh vÏ khung tªn chuÈn sö dông c¸c ®èi t-îng vÏ h×nh vu«ng, ®-êng th¼ng vµ ch÷ (text) trªn thanh c«ng cô. T¹i h×nh vÏ trang sau nµy sÏ tiÕn hµnh lµm quen víi c¸c ch-c n¨ng cÇn thiÕt cña ch-¬ng tr×nh. Bªn trªn lµ c¸c menu lùa chän, bªn ph¶i lµ c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt cho vÏ m¹ch, ®Ó hiÓu thªm vÒ chóng ta cã thÓ tù tiÕn hµnh kÝch vµo vµ thùc hiÖn thö, lµm mét sè lÇn lµ cã thÓ hiÓu vµ quen thao t¸c ®-îc GTVT 7
 8. C¸c phÇn chän ®Ó liªn kÕt chi tiÕt - §Ó lùa chän linh kiÖn b¹n chän Place/Part huÆc nhÊn Shift + P 8
 9. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad - Ch-¬ng tr×nh sÏ dÉn b¹n ®Õn c¸c th- viÖn thiÕt bÞ Tªn thiªt bÞ H×nh d¹ng GTVT 9
 10. C¸ch bè trÝ linh kiÖn cña Orcad lµ thµnh c¸c nhãm nh- b¹n thÊy t¹i môc Libraries: nh- Trasistor, Connector(c¸c thµnh phÇn kÕt nèi), Arithmetic(thuËt to¸n)..... Kh«ng ph¶i lóc nµo tÊt c¶ c¸c th- viÖn ®Òu hiÖn hÕt lªn cöa sæ, b¹n cã thÓ bæ xung nã b»ng c¸ch nhÊn vµo nót Add Library/ vµ chän thªm bÊt kú th- viÖn nµo(theo ®-êng dÉn) vÝ dô nh- t«i chän Counter.olb Ta sÏ cã thªm th- viÖn ®-îc hiÖn lªn nh- sau, trong qu¸ tr×nh vÏ nÕu thiÕu bÊt kú th- viÖn nµo b¹n còng cã thÓ tiÕn hµnh t-¬ng tù ®Ó t×m ra chóng theo c¸c thao t¸c nh- trªn. phÇn võa chän 10
 11. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad - NÕu kh«ng biÕt linh kiÖn thuéc th- viÖn nµo b¹n cã thÓ nhÊn vµo môc Part Search, ë ®©y t«i chän 74LS90, sau ®ã nhÊn Begin Search Gâ tªn linh kiÖn cÇn t×m N¬i t×m - TiÕn hµnh bè trÝ linh kiÖn t¹i vÝ trÝ sao cho hîp lý, kÝch chuét ph¶i ®Ó kÕt thóc, ë ®©y t«i vÏ mét m¹ch ®Õm xung dïng 1LED 7 v¹ch cho nªn cÇn IC 74LS90, 74LS47, 74LS75, mét Jumer nèi ®Õn nguån cung cÊp. - Sau khi lùa chän ®ñ linh kiÖn ta tiÕn hµnh nèi m¹ch GTVT 11
 12. - Víi ch-¬ng tr×nh Orcad th-êng ngÇm ®Þnh ch©n nguån vµ ch©n ®Êt cho nªn ta sÏ kh«ng thÊy hiÖn lªn mµn h×nh, b¹n cã thÓ vÏ theo chÕ ®é ngÇm ®Þnh, nÕu kh«ng ®Ó thuËn tiÖn ta cã thÓ lµm xuÊt hiÖn c¸c ch©n ®ã theo qu¸ tr×nh nh- sau: 1. KÝch chuét ph¶i vµo linh kiÖn cÇn biÕn ®æi, chän EditPart 12
 13. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad B¹n thÊy hai ®Êu trßn ®á bªn trªn vµ bªn d-íi, kÝch chuét ph¶i vµo vßng trßn bªn trªn chän Properties - B¶ng ®Æc tÝnh ch©n: « Name lµ tªn cña ch©n ®ã ë ®©y lµ ch©n cÊp nguån Vcc, « Number: sè thø tù cña ch©n ®ã, ë ®©y lµ ch©n sè 5, « Shape: h×nh d¹ng cña ch©n, ë ®©y lµ lo¹i ch©n cã ®é dµi b»ng kh«ng, « Type kiÓu ch©n ë ®©y lµ ch©n cÊp nguån. B¹n muèn cho hiÓn thÞ ch©n nµy h·y nhÊn vµo Pin Visible, vµ chän Line ë « Shape, sau ®ã nhÊn OK. TiÕp tôc nh- vËy víi c¸c ch©n cßn l¹i, vµ c¸c linh kiÖn kh¸c. GTVT 13
 14. §· chän Còng víi c¸c thao t¸c kÝch chuét ph¶i vµ chän Edit Part b¹n còng cã thÓ ®Æt l¹i vÞ trÝ ch©n cho c¸c linh kiÖn, dïng tr-êng hîp nµy cho c¸c m¹ch phøc t¹p cÇn ph¶i chuyÓn vÞ trÝ ch©n cho dÔ nèi d-¬ng ®iÖn. 14
 15. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad - C¸c chøc n¨ng gióp cho qu¸ tr×nh nèi m¹ch nh- h×nh vÏ sau: (Shift+W)Dïng ®Ó ®Êu nèi c¸c ch©n linh kiÖn theo d¹ng ®-êng m¹ch ®¬n(®-êng m¹ch ®¬n lµ ®-êng m¹ch gièng nh- chóng ta hay vÏ ë vë ghi chÐp). (Shift+B)Dïng ®Ó kÕt hîp nhiÒu ®-êng m¹ch víi nhau, gäi lµ ®-êng BUS §-êng BUS Nh- b¹n thÊy trªn h×nh vÏ hai IC8051 vµ 82C82 cã c¸c ch©n t-¬ng øng tö 32-39 nèi vµo 8-1 vµ nèi ®Õn mét ®-êng m¹ch kh¸c ta dïng 1 ®-êng BUS sÏ lµm cho h×nh gän gµng h¬n nhiÒu. (Shift+J)§iÓm nèi, b¹n kÝch vµo ®©y lµ di chuyÓn ®Õn ®iÓm nèi gi÷a hai ®iÓm(nh÷ng ®-êng c¾t ngang nh-ng kh«ng nèi th× ta kh«ng sö dông ®iÓm nµy nÕu kh«ng ch-¬ng tr×nh sÏ b¸o lçi). (Shift+E)Dïng t¹o phÇn tö cña ®-êng BUS, vÝ dô nh- h×nh sau mét ®-êng BUS cã 5 phÇn tö nèi vµo, ®Çu tiªn b¹n chän ®-êng BUS vÏ sau ®ã vÏ c¸c phÇn tö. GTVT 15
 16. (Shift+X)Dïng ®Ó ng¾t c¸c kÕt nèi, khi c¸c ch©n linh kiÖn kh«ng sö dông ®Õn b¹n chäc chøc n¨ng nµy vµ di chuyÓn ®Õn ch©n ®ã ®Ó chän chøc n¨ng kh«ng dïng khi ®è ch-¬ng tr×nh míi kh«ng b¸o lçi H×nh trªn b¹n ®Ó ý thÊy ch©n sè 17 kh«ng dïng ®Õn ta chØ thÞ b»ng dÊu ng¹ch chÐo ®Ó chØ thÞ kh«ng nèi. Bªn c¹nh ®ã ch-¬ng tr×nh cßn cã c¸ch chøc n¨ng cho phÐp vÏ h×nh vu«ng, trßn, ®-êng th¼ng, t¹o c¸c logo riªng..... -KÕt thóc qóa tr×nh nèi d©y ta cã b¶n vÏ nh- sau: 16
 17. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad -ViÖc bè trÝ linh kiÖn nhiÒu trªn mét b¶n vÏ lµ rÊt khã kh¨n do vËy ch-¬ng tr×nh cho phÐp trong mét dù ¸n b¹n cã thÓ thùc hiÖn nhiÒu b¶n vÏ kh¸c nhau, ch¼ng h¹n nh- ë vÝ dô nµy chóng ta ch-a cã nguån n¾n dßng cÊp cho bé ®Õm ta sÏ vÏ nã ë b¶n vÏ sè 2. - Qu¸ tr×nh thùc hiÖn: thu nhá cöa sæ ®ang lµm viÖc l¹i. §Ó cho hiÖn lªn cöa sæ Project, kÝch chuét ph¶i vµo SCHEMATIC, chän New Page. Ch-¬ng tr×nh ngÇm ®Þnh trang tiÕp lµ trang sè 2, nÕu kh«ng thay tªn b¹n cã thÓ nhÊn OK . Mét cöa sæ lµm viÖc tr¾ng suÊt hiÖn b¹n thùc hiÖn vÏ nh- qu¸ tr×nh b×nh th-êng KÕt qu¶ ta ®-îc m¹ch nguån tuyÕn tÝnh nh- sau lêi gi¶i thÝch - Th«ng th-êng ®Ó thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, qu¸ tr×nh lµm m¹ch in vµ qu¸ tr×nh l¾p gi¸p th× b¹n nªn ghi c¸c lêi gi¶i thÝch trªn m¹ch. Ch¼ng h¹n nh- ë m¹ch nguån ta dung hai ®Êu nèi(Jumper), mét ®Õn nguån 220VAC th× ta cã mét dong ghi chó lµ "®Õn 220VAC", vµ GTVT 17
 18. mét Jumper ®Õn bé ®Õm ta còng ghi lµ "®Õn bé ®Õm trang 1". Thùc hiÖn chøc n¨ng nµy chän Place/Text huÆc nhÊn Shift+T C¸ch in b¶n vÏ : 1. ThiÕt lËp m¸y in: - Chän File/ Print Setup: - C¸c th«ng sè thiÕt lËp nh- thiÕt lËp m¸y in bÊt kú trªn Windows: 18
 19. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad 2. Qóa tr×nh in Chän tØ - Sau khi thùc hiÖn viÖc thiÕt lËp th«ng sè cho m¸y lÖ in(chän m¸y in, khæ giÊy,...) - Tr-íc khi in chon chÕ ®é xem tr-íc khi in: Sè Chän ®é b¶n in lÖch Chän in ®en tr¾ng hay mµu C¸c chøc n¨ng kh¸c kh«ng cã g× ®Æc biÖt chØ cã chøc n¨ng chØnh ®é lÖch, tuú sù lùa chän cña b¹n sao cho hîp lý, th«ng th-êng ®Ó cho tiÖn ®ãng ta chän ®é lÖch cña trôc X lµ 0,6. Sau ®è chän OK. GTVT 19
 20. Chän Phãng Chän chøc in to thu n¨ng nÕu nhá nµyKh«ng Ch©p nhËn chÊp nhËn 20
nguon tai.lieu . vn