Xem mẫu

  1. CÁCH SỬ DỤNG TRANG PHỤC PHÙ HỢP KHI TIẾP XÚC VỚI KHÁCH HÀNG   Trang phục biểu lộ cá tính của người bán hàng. Trang phục của người bán bao gồm: quần, áo,  cravate (nam), nơ (nữ), giày dép, bảng tên, v.v…   Yêu cầu chung   Những điều nên làm   ­       Ch ỉnh t ề th ể hi ện tính chu đáo tạ o s ự  tin t ưở ng n ơi khách hàng; ­       Thích h ợp để  t ạ o s ự tho ải mái, tư  th ế  đĩnh đạ c và tự  tin khi s ử d ụng; ­       Phù h ợp v ới ngành ngh ề, v ị  trí xã h ộ i, tu ổi tác, vóc dáng,v.v… ­        Cầ n t ươ ng  ứ ng v ới khách hàng để  tạ o s ự  bình đẳ ng, tho ả i mái, hạ n chế  s ự  e ng ạ i  c ủ a khách hàng: đ ơ n gi ả n (nhà máy) l ịch s ự (văn phòng).  ­       Ki ể u c ổ  điể n có tính chuyên nghi ệ p.    Những điều không nên làm    ­       C ẩ u th ả , phóng túng; ­       Xa hoa, th ời trang quá;  ­       Tóc dài; ­       râu ria x ồm xoàn; ­       Tóc xù; ­       Áo quầ n model nh ất th ời,  ­       Trang đi ể m quá lòe lo ẹ t;   Yêu cầu riêng theo từng đối tượng   Đồng phục của công ty
  2.   Trang phục cho người bán hàng phù hợp với công việc và văn hóa của đơn vị thể hiện qua:    ­       m ẫ u và màu sắ c,  ­       b ả ng tên  ­       lo ạ i giày dép,  ­       tóc, cách ph ục s ức, trang điể m, v.v…   Nam nhân viên bán hàng   ­        Complet th ể  hi ện s ự  m ạnh m ẽ  quy ết đoán phù hợ p v ớ i ng ườ i bán khi giao ti ếp v ới   ng ườ i lãnh đạ o c ủ a bên mua ho ặ c ng ườ i trung gian; ­        Cravate có vai trò quan tr ọng trong trang ph ục c ủa ng ườ i bán hàng th ể  hi ệ n đị a vị ,   cá tính c ủa ng ườ i bán cầ n hài hòa v ớ i áo s ơ  mi và áo vest để  tạ o nét nỗ i bậ t và lị ch  lãm; ­        Các đ ồ  dùng khác cầ n trang b ị  c ẩn th ận th ể hi ện tác phong chuyên nghiệ p: khóa tay   áo, kẹ p cài cravate, dây n ịt, c ặ p đ ự ng h ồ  s ơ, v.v…   Nữ nhân viên bán hàng   ­       Th ể  hi ện tính chuyên nghi ệp, phù h ợ p công vi ệ c bán hàng; ­        Trang ph ục c ần hài hòa đ ể  tôn tạ o nét thanh nhã, tinh t ế  và thanh l ịch c ủa ng ườ i   ph ụ  n ữ  khi bán hàng; ­       Ki ể u tóc cầ n phù h ợ p v ới đồ ng ph ụ c trang nhã, dễ  chăm sóc.