Xem mẫu

  1.     CÁCH SỬ DỤNG TỆP MẪU VĂN BẢN 1. Bạn tải về tệp mẫu, giải nén để có tệp Mau_VB.ott tại đây 2. Copy tệp mẫu Mau_VB.ott vào thư mục chứa các tệp mẫu của OPENOFFICE WRIT - chủ trương * Chú ý: Theo mặc định tệp mẫu bạn sẽ được lưu ở thư mục sau: - Trong hệ điều hành Ubuntu: /home/tên_user/.openoffice.org2/user/template Hoặc: /root/.openoffice.org2/user/template - Trong hệ điều hành Windows: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\OpenOffice.org2\user\template hoặc: C:\Documents and Settings\Tên_user\Application Data\OpenOffice.org2\user\template 3. Cấu hình tệp mẫu là tệp mẫu mặc định của OpenOffice.org Writer + Chọn File /(Tập tin) -> Templates /(Mẫu) -> Organize... /(Tổ chức…): - Nháy đúp chuột vào My templates /(Mẫu của tôi) -> chọn tệp mẫu cần thiết lập mặc định (ví dụ: mau_VB), rồi nháy nút phải chuột, chọn Set Default template /(Đặt làm mẫu mặc định). - Chọn nút Close /(Đóng) để thoát khỏi cửa sổ. Bạn thoát khỏi chương trình soạn thảo rồi vào lại, khi đó bạn thấy sự thiết lập đã có tác dụng.      
nguon tai.lieu . vn