Xem mẫu

  1. Cách s p x p ngư i khi ch p nhóm
  2. Ch p hình nhóm ông: Khi ch p hình m t nhóm ông, ngư i ta thư ng có nh ng th ng khác nhau, m i ngư i m t ki u, nh ng bàn tay không bi t t ch nào, kho ng cách không ng u nên k t qu b c nh trông không p. Khác v i các nhi p nh gia tài t , chúng ta c n bi t phương pháp s p x p ngư i khi ch p ám ông t m hình ư c tăng giá tr . Dù cho ó là m t ám r t ông, b n v n c n ph i s p x p c n th n, v trí c a các nhân v t chính và ph , nh ng nhân v t chính thư ng ng gi a. Các nhân v t khác s p hai bên, hơi xoay nghiêng mình v hư ng nhân v t chính nhưng m t luôn hư ng v máy nh. Ta nên yêu c u các bà d u i các ví xách c ng k nh, các ông s a áo qu n, cà v t cho ngay ng n, ngư i cao ng phía sau, ngư i m p ng g n kho ng gi a ho c phía sau vì n u ng ngoài bìa, h s to l n hơn. Màu áo cũng không kém ph n quan tr ng, b n nên chen màu m nh t vào l n nhau t m nh ư c hài hòa.Nh ng ngư i ngoài nên ch n ngư i m c áo m. Mu n th y m t t t c m i ngư i trong nhóm, b n nên tìm nh ng nơi có b c th m là ch lý tư ng nh t. T o l p các chi u cao khác nhau b ng gh cũng là m t phương th c khác t o ra t m nh p. Nhi u hoàn c nh khác òi h i b n ph i ng trên cao ch p xu ng , ví d như ng trên gh , trên
  3. thang, trên l u ch p xu ng. NAG Tr n Tu n có l n ph i trèo lên sân thư ng v i máy nh Hasselblad và ng kính 50mm ch p nh m t ám ông g n 200 ngư i. Anh ã ư c m t nhân viên trong nhóm b o v t ng th ng Clinton ng i khen là: “The best crowd controller and people mover”. M t l i ng i khen r t có giá tr , nh t là khi ư c th t ra t mi ng m t k chuyên môn trong ngh . Thông thư ng khi ch p các ám ông t i các h i hè, ngoài b n ra, còn nhi u nhi p nh gia khác cũng mu n có t m hình y nên thi nhau b m nh lo n x . ó là m t l m l i l n, hình khi in ra b n s th y m i ngư i trong hình nhìn m i ng , t m nh s không có giá tr n a. Vì v y n u b n là ngư i nhi p nh gia chính, b n nên yêu c u các nhi p nh gia ké nên ch n phiên c a h sau khi b n ch p. Vì công s p x p c a b n, thông thư ng b n không bao gi g p phi n hà v i l i yêu c u chánh áng này. Khi ch p ám ông, nên ch p 3 n 5 t m, d n trư c k o h tan hàng b t t m t công s p l i. Hy v ng trong nh ng t m nh này, b n s ch n ư c m t t m không có ai nh m m t ho c mơ màng nhìn ch khác. Ch p hình nhóm nh :
  4. Nh ng nhóm nh thư ng là nh ng ngư i b n thân ho c cùng gia ình. t o s vui v thân m t, khuyên h c tay lên vai nhau, ch m u vào nhau ( ng ép má s làm méo m t), choàng tay qua hông nhau. N u có ch ng i cao th p g n nhau trên nh ng t ng á ho c t a vào nhau thì t m nh r t t nhiên và m áp. T i Glendora, g n b nh vi n Huntington East có m t cây a s , r ch y dài chung quanh thân r t c bi t, các NAG trong vùng r t thích d n nhóm ra ây ch p nh gia ình vì d s p x p và có ý nghĩa như m t “family tree”. Khi ch p hình gia ình có các tr con nh , các a tr r t vui khi ư c trèo lên lưng b m ho c n m ch ng ch t lên nhau. B n s ch p ư c nhi u n cư i tr con r t t nhiên v i lo i nh này. Hình ch p ngư i thư ng p hơn khi b n ch p g n. Ch p n a ngư i là r i, b n không c n l y hình xu ng t n các ôi giày ho c bàn chân c a các nhân v t trong nh, tr trư ng h p b n b yêu c u. Vì khi ch p nguyên ngư i, b n ph i ng xa và gương m t ch tr nên quá nh , t m hình này tr thành t m hình k ni m thay vì nh chân dung. Hy v ng nh ng kinh nghi m trên do tôi góp nh t trong nh ng năm làm ph tá cho NAG Tr n Tu n s giúp ích không nhi u thì ít (có còn hơn
  5. không mà!ï) cho các b n trên con ư ng nhi p nh, nhi u chông gai nhưng r t vui v c a b n.
nguon tai.lieu . vn