Xem mẫu

 1.  ưởng  Tư t H ồ  C híM i h   n C ách  n  ủa  ườinước nhì c ng   ngoàivề  ườiVi tN am   ng   ệ   Zenith™ sưu tập
 2. 1. ần  l động  C cù ao  song  ễ hỏa  ãn  d t m nên âm  ý  ưởng hụ  t l h t còn  ặng. n • Xéttên    n  a ự  ắm   nh a  hìđánh  á  ũng  phần  úng  a àm    r cáinhì “t t ng chí t “t   gi c có  đ .t l được hìsàiđược   ưng    ơ  ản    ây à  t     ,nh cáic b ở đ l dân a i nhi u  ơn hu  ập   t têu  ề h t nh . Li t ng ộng  ơn  ữa  ước  ệtN am   ũng à  nước  ập  êu   ập  ẩu  ên ưở r h n n Vi   c l 1  nh si (nh kh nhi u  ơn  ấtkhẩu   ngân  ề h xu   )và  sách nhà  ước     n “chibao  ờ  ũng  ều  ơn hu  gi c nhi h t “.C húng a  c  ếtnước a  ấtphátđi m  à  ền  nh ế     t đượ bi   t xu     ể l n ki t nông  nghi p ạc  ậu  ệ l h ,đờisống      khó  ăn  kh cùng  ực   c ,các  ụ       c nói“cáikhó ó    l cáikhôn    “,chúng a  t ko  cần  ,chăm   ỉ ao  ng hìl y  âu a    n    ặc  cù   ch l độ t  ấ đ r cáiă cáim . • Đa  ố  ững  ườit s nh đạ  ừ l độ chân  nh  ọ  u  có âm  ý  ưởng  ng  hành  tt  ao  ng  chí h đề ko  t l h t ụ    ọ hấu  ểu  c  á r  ủa  ức ao  ng   áiđánh  á  h vìh t hi đượ gi tị c s l độ .C   gi này heo  t nhóm   so  ớit ực ế  ện  v  h t hi nay  ã  đ không  còn phù  ợp   chăng hìchỉ à    h ,có  t   l ở các  vùng  nông hôn  ẻo ánh  t h l hay các  vùng  dân r hấp. tít           Vìt ế   âm  ý  ưởng hụ    ây              h cáit l h t ở đ được  ểu  nh à  không  hi chí l “  có  vi c    àm   hoặc  m uốn àm   ưng  ệ jđể l “  “  l nh không  ếtl   ư hế  bi  àm nh t nào  nên  ??  đánh  ịu r n   ch t ậ ,hay  ểu  ộng  ơn  ữa  hưởng hụ  nh à  cuộc  ống  hi r h n “  t chí l “  s đầ đủ ,không  ảil nghĩ  ề  ấn     t o  quá  y     ph  o  v v đề jnó ạ cho  chúng a  ự  ị  ng  t s b độ .Li hệ  ớicác  a  ì gi có     ên  v   gi đ nh  àu  ,con    ống  cáis sung úc hìt ường  ẽ  ư  t t  h s h hỏng.C áiquan r ng à  áo  ục  a  ì ,xã  ội,t it ức r     t ọ l gi d gi đ nh   h   r  h t ang  ị  b cho  chúng a  n  ận  t nhì nh được  t   ấu  và  quyếtt  i di tnó  “ hóix “  “   âm têu  ệ   .
 3. 2. m nh,sáng ạo,song  ỉ  tnh  Thông  i   t   ch có í chấtđốiphó,t ếu ầm  ư       hi t t duy    ạn,chủ  dàih   động          C húng a  nhi bằng  ấp  ơn r c  ưng r            t có  êù  c h tướ nh tíkhôn kém   ibi tnhi u  ơn  đ, ế   ề h nhưng  phán    gi m . óc  xétsuy  ả            C húng a í góp  ủa  ảinhưng  ng hờil  ơir ng  ững  á r  ủa            t tch  c c   đồ t  àm r  ụ nh gi tị c con  người  ớinhi u  ẻ t nhập  il ,đạo  c  ixuống. .V   ề k ,hu  đ  ên   đứ đ   •Xéttên  ương  ện  vớiquốc ế chúng a hông  i ,đều  ó  phảibãn        r ph di so    t , t t m nh   đ ko    cãi.Ở ĐN A  chúng a  chỉ  ố Q   t có  s I cao  ỉ  ếp  ch x sau  ngapor . si e   •N hì t  r ền hống,m ục i ngườiđàn  n ừ tuy t   têu    ông  ệttảiqua  Vi  r   bao  iđơn  ản  ẫn  ỉ à: đờ   gi v ch l   t u r  ấy  ợ,l   ậ tâu,l v  àm nhà"  ây à  ục i của  ự ồn ạim ang í bản  ăng,t ếu  ắng  .Đ l m têu  s t t   tnh  n  hi v các ư  t duy   rể  ư duy  ảicách. phátti n,t   c   •H ếtt ế  ệ   h h này  sang hế  ệ  t h khác  ườiVi tphảidồn  ần ớn  ức  ì cho  ệc  p  ê  ng   ệ     ph l s m nh  vi đắ đ chống ụtt icác  ng  ằng  i n  ắc  m i n  ung  ệtN am ,phần  l  ạ   đồ b m ề B và  ề Tr Vi     còn ạicho  ộc  l  cu m ưu  nh hông  si t qua  ệc r ng úa ấtbấp  vi tồ l r   bênh,năm   c  ăm   ất  ộc  ống uôn    đượ n m ,cu s l ổ đị   ong  không  n  nh.Tr hoàn  ảnh  c quy  ô  ản  ấtquá  ỏ,độc  m s xu   nh   canh  l không  n  cây úa  ổ định  c  ộc  ống hìchỉ  đượ cu s t   phátsi được oạihì t     nh  l   nh ư duy  ng  ứ phó  chụp  ậttước  và  gi  r m ắt  ,không hể  dư  a  t có  đị cho  ững ư  nh t duy phátti n    ạn,nhấtl phátti n  ền   rể dàih    à   rể b vững. •Ở  xã  ộivà  ôitường àm   ệc  ưa hực  ự   r ng  rnh    chuyên  ôn   à  1  h   m  r l vi ch t s coitọ “tì độ và  m “m nặng  ề  ằng  ấp   ũng  ư  ấn   i n ương  v b c .c nh v đề tề l quá hấp  ã  ến  t đ khi cho  ộc  bu chúng a  t phảil   ệc  ang í chấtđốiphó dẫn  n hi u  ủ  ng à  ệ  ả ấtyếu   àm vi m tnh      , đế t ế ch độ l h qu t   .       áiquen  ấu      C   x này  ảnh  ướng ớn  n  ước i n  có  h l đế b tế cách  ạng  àm   m ,l cách  m ạng chúng a  ần  những ầm   n  ến ược     hí nghivà  nh  ướng  t c có  t nhì chi l dàiđể t ch    đị h đườ chúng a  i.V ề  i m   con  ng  t đ    đ ể này a  ảit ực  ự    t ph  h s đề cao ử ưởng  C M  bác  ã  t t H , đ n  t ông  ộng ấtcả   ều  i u  nhì xa r r t   ,nhi đ ề bác  ăn  ặn  n  c d đế nay  ẫn  ưa  ắc  ục  c  v ch kh ph đ t i tđể  ư   ệnh hành í ,t r ệ   nh :b t ô ham   ũng   tch  ham   t nh ,quan i ,hành  nh   ậy  lêu   chí ,c
 4.    K héo éo,song  3.  l   không  t ìđế cùng í  duy r   n  (tquan âm   t đến  ự  s hoàn hi n  ốicùng  ủa  ản  ẩm ) t ệ cu   c s ph • M ộtbộ  ận ớn    ph l các  doanh nghi p    ệtN am  ấtkhéo éo àm   ệ ở Vi   r   l l ki t   ỏ  nh ế nh song không  tìphátti n hành  ững ập  oàn  duy r   rể t nh t đ l n  ạnh r ớ m tong khu  ưc  ũng  ư r t ế  ớido  v c có  ế nh tên h gi   không  chi n  ượ phátti n âu    ó à  đâu?N gườiVi tt cần    ẫn  l c   rể l dàiđ l do    ệ  a  cù,nh nại N hi u  ườihoàinghivề  ếtl ận  ?  ề ng       k  u này,đặc  ệtl đốivớit ế    bi  à     h hệ r   ện  tẻ hi nay  ểu àm   n  ki l ă qua  quýt đánh r ng  ỏ  ” chuồn  ,“ tố b dùi,“ chuồn  áp  ước”  đ n ,không àm   ệc    l vi gìcho  n  ơiđến  ốn  ang  đế n   ch đ l m ộtvấn  ạn  ủa ớp r .C hừng  à    n c l tẻ   nào chúng a  ưa  ữa r  t ch ch tị được  ăn  ệnh  c b này ừ  ốc à hóiquen  ạikhó,… … … … … … t g l t   ng     còn  ều  ấn    ữa  nhi v đề n
 5. 4.  ừa hực ế,vừa  ơ  ộng,song ại  V t t   m m   l   không  ý hức  có  t nâng ên hành ý uận. l t l l • Ước  ơ,hoàibão à  ộttnh  m     l m  í cách ốtcủa hanh  ên  t   t ni nhưng  ã  không tngườicó  ững  nghĩ  ển  đ có  í    nh suy  vi vông,xa ờicuộc  ống,xa ờinhững  i u  ện  ện      r   s   r   đ ề ki hi có. N gồiở  ơ    c quan,ngồitong     r nhà  ì m à  ứ  ư  ồi m nh  c nh ng   tên  ây.N hi u  ki n,nhi u  ấn    tr không  r m   ề ý  ế   ề v đề đặ  a  được  a  ố  ng ì đ s đồ tnh. • N gay  ả  n  ăn  c đế v hóa âu  icũng  m ượn   ật l đờ   vay  ,Ph   gi t   n     ho  áo ừ  ung  uốc   n  ữ  áo ừ Ấ Độ ,N gi t Tr Q ,đế ch quốc  ữ  ũng  ngườinước  ng c do     ạ r .Tr ngoàit o a   ong  cuộc  cách  ạng  ện  m hi nay  t ức ý uận  ần  c  ý h l l c đượ hoàn hi n  ơn  ữa  t ệ h n cho  phù  ợp  ớit ờiđạivà hờikỳ  h v  h     t   hộinhập     .chúng a  ần ý uận    t m   n  ến  t c ll đề có ầ nhì chi l c  ề  ốicục oàn  ầu    nh  ướng  cách  úng  ượ v b   t c để đị h 1  đ đắn  ấtvề  đườ cách  ạng  nh   con  ng  m t đ đ  chúng a  ang  i.
 6. 5.H am   ọc  ỏi  khả  ăng i p hu    h h ,có  n tế t nhanh,song tkhihọc  đến    í    “ đầu  n  uôi nên  ến hức  đế đ ”  ki t không  ệ hống,m ấtcơ  ản.N goàir   h t     b     a, học ập  t không  ảil m ục i t  hân  ủa  ỗingườiVi tN am   ph  à  têu ự t c m     ệ  ( ỏ  ọc    a  ì  ớn ên  ọc    ĩ  ện,vìki m   nh h vìgi đ nh,l l h vìs di     ế công  n  ệc  ă vi l ,í      ,đam   ê) àm  tvìchíkhí  m . • C áinày  ũng  úng.Lúc    c đ   nào  ì cũng  ỏichí m ì   ạisao  m nh  h   nh  nh:T   nước  ì l m h uôn heo  t sau các  ước  n tong   i m  ực  ước  khác r khitề l n m ì có  ều???? nh  nhi * ộtnhà  M   báo  ước  n ngoàikhinhận    ề  ườiVi t  ã  :" ân      xétv ng   ệ ,đ nói  D ộ các  ạn ấtt t c  b r  hông  i (m nh ông ấy  ẫn  ứng  ề  ững  ảit   l d ch v nh gi  hi quốc ế  à  ọc  nh  t m h si chúng a  ã  oạtđược  đưa a  ỉ  ố Q   t đ đ   và  r ch s I của  ườiVi t,nhưng  nh  ư  ỉ hông  i tong  ệc  ỏ! ng   ệ )  hì nh ch t m nh r vi nh   Khiđứng r c  isự  ẫn i p ục    tướ đạ   v tế t cách  ĩ  ần,nghĩ  ắn  ngh g   ng nên  t ường   i u i tl   ỏng  icục  hay  ánh  ấtt ờicơ”.  h để tể tế  àm h đạ   và  đ m  h   .. • N hi u  học  nh  ủa a    ước  ề du  si c t ở n  l nào  ũng ự  ngoài úc  c t hào à  l ngườiVi tN am   ì t   ệ  m nh hông  i ,si vi m ì học  m nh   nh  ên  nh  các  ôn  m l nào  ũng  ấtsắc  ơn  ưng  ỉ hấy r KH TN  úc  c xu   h nh ch t tong  i H gh  schoolva  iH ọc.C ác  ương rnh    Đạ     ch tì sau  ihọc hìhầu  ư  ả  đạ   t   nh ch có  .Lâý    ụ  ai  víd cho    ăn  ang hit tnghi p  PT àm   ấn  bàiv đ t  ố   ệ TH l ch động  ư uận,học  ỉ   ấy  c  i m   d l   ch để l đượ đ ể cao  nên tkhicó ư  í    t duy  m ớinên    ộthọc  nh  ếthơi"ạ" m ộtt hìt o    khim   si vi     l    ít  ạ nên  ộtcơn  m   sốc cho ngành  D G
 7. 6.X ởil i  ều     ở ,chi khách,song    không  ền. b •   gườiVN  à  ậy   N   l v ,quý  khách ắm   ấthi u  l ,r   ế khách  ưng âm  ý  nh t l hay  ếu  ỳ   ỉ  ần  hi k (ch c r đường  vụ  ẹtxe  a  có  qu   hay    cãinhau à  như ằng  ám   ông ụ ập ạidừng  l y  r đ đ t t l   xem     ), đam   ê    ớim ẻ ạ  ắtnên  ễ  m cáim   l m   d chán   hững  ị  .N đế nhà hường  ang heo  v khách  n  t m t những  i u  ớim ẻ  à r đ ề m   ,l tung âm   ủa  t c câu  chuyện   ọ uôn  những  ủ      ổi, ,h l có  ch đề sôin    gây  ứng hú  uy  ên  ếu    c  t ờigi ,m ọichuyện  ếtđể   hìdường  ư  h t ,t nhi n ở đ 1 h   an     h   nóit   nh âm l chán  ủa  ủ  ấthi n   ếtchuyện    .C òn  ước  t  ý  c ch xu   ệ ,h   để nói  n  hìkhác  ọ    ngoàit   h coi m ỗingườikhách  ư  ững hành  ên r     nh nh t vi tong  a đì ,họ âm   ự  ề  a  ảnh   a  gi   nh   t s v gi c ,chi sẻ  ững  i u  ỏ  ặt,quý  nh đ ề nh nh    khách   ở l tong  ,khách   âu r nhà  t ể  ư à  t có h nh l 1 hành  vi ,l   ệc  ,ă cùng  âm  ý ấtl t ảim ái ên  àm vi cùng   n  ,t l r  à ho   . •   ịch  ử  ấtphátt   ộtnền  nh ế  L s xu    ừ m   ki t khép  n   ến  kí ,khi con  ườivi tquanh  ăm   ỉ  ng   ệ   n ch bi tcó    n     ặc   ống  ế   cáiă ,cáim ,s khép  n     ều  ưng tl ng  kí ,nóinhi nh í ắ nghe  , •   Ti t ần  ợp ác àm   ệc heo eam   or còn  ạn  ế.Thế  ỷ  l t ế  ỷ àm      nh h h t l vi t t w k  h ch   k 21 à h k l ệ t vi c heo  nhóm    ấtcả  vìt   các ĩ vực  ủa  isống  hộingay  ả  ăn  ọc  nghệ  lnh  c đờ   xã    c v h và  t ật  ộtcá  hu ,m   nhân  ũng c không hể  m   ng  c. t đả đươ đượ •    ế   Th nên r tong  ộc  cu cách  ạng  m này  chúng a ấtcần  ững  ự  ng  ộ  ủa  ạn  t r   nh s ủ h c b bè  quốc ế   t ,gây hi n  ảm  ốtvề  t ệ c t   con  ườivi t,m ở ộng  ì đề  ng   ệ    r m nh  hòa  ập  ốc ế   nh qu t , cần  phátti n  ững  ốiquan  ệ  ền  ững  ôn r ng ẫn   rể nh m   h b v ,t tọ l nhau  qua  ó  ọc  ỏivà  đ h h   tch ũy  ững  nh  í l nh ệ cho  ì .Thóiquen  ki nghi m   m nh     này  phảil xấu  chân hực  à  ko   à  và  t m nóicông  ộc    cu cách  ạng  ước a  ũng tbị  nh  ưởng  ởit   m n t c í  ả h b  hóiquen  này   húng a  .C t sẽ  ửa  chắc  ắn  ẽ àm   c   s và  ch s l đ .ông  cha  l   c hìt ế  ệ r   ăng  ng  ẽ àm   ko àm đ t  h h tẻ n độ s l
 8. 7.Ti tki m ,song  ều      ế  ệ   nhi khihoang      ững  ục  phívình m têu  bổ sĩ  ện, i vô  ( di khoe  khoang,t ch  ơn  i.  hí h đờ ) • Để àm  õ  c  i m   l r đặ đ ể này t xétm ộtsố  ự  ện  ần  ây;Tr  a      s ki g đ   ong  ững  ăm   nh n Ủ ban  ung  ng  ặttận  ổ  ốc  ệtN am ,Ban  ận  ng  gày  qua  y  Tr ươ M  r T qu Vi     V độ N Vìngườinghèo  ung  ng, ốihợp  ớicác  ơ      Tr ươ ph   v   c quan hông i đạichúng  t tn    l p a  ỹ    ườinghèo  cuốim ỗinăm  ổ  ức  ương rnh N ốivòng  ậ r qu vìng   và      t ch ch tì “   t l n”để  ay ớ   quyên  góp i n ừ  ững ổ  ức, ững  nhân  l tề t nh t ch nh cá  có òng  ảo  h âm để gi đỡ đồ bào  hoàn  ảnh  t     úp    ng  có  c khó  ăn  ảit ện  isống   nh  kh c  hi đờ   .Tí ừ khiphátđộng  n  t      đế nay,Q uỹ Vìngườinghèo”các  ấp  ã  ận  ng    “       c đ v độ được r 3. tên  000 ỷ  ng;cùng  ớisự  u ư  ủa  hà  ước,sự  úp    ủa  t đồ   v   đầ t c N n   gi đỡ c cộng  ng,cả  ước  ã  đồ   n đ xây  ựng  sửa  ữa  c r 900. d và  ch đượ tên  000  ngôinhà    đạiđoàn  ếtcho    k   các  ộ  h nghèo,đem  ạini m       l   ề vuicho  hàng rệu  ười ti ng   và  ề vui  ề tn  nghèo  ni m   ,ni m  i cho  các ầng ớp  t l nhân  dân,góp  ần hực    ph t hi n  ục i xoá  óigi m   ệ m têu  đ   ả nghèo,qua  ó ăng  ường  ốiđạiđoàn  ết   đ t c kh     k   toàn  dân ộc,xây  ựng  bảo  ệ  ổ  ốc. gược ạivớinhững  ạtđộng  t   d và  v T qu N l     ho   tên t  ạil sự ãng    bổ không cần t ếtgần  ây  ấtlà “ il   r hìl  à l phívô  hi đ nh Đạ  ễ 1000  ăm   ăng  n Th Long  à  ội  ã i t n  ếtgần  H N ”đ têu ố h   100, 000 ỷ  ớisố i n  t v   tề này hìt có hể  t  a  t xây  ớihàng rệu  m   ti ngôinhà    cho dân  nghèo,..Thí phô  ..  ch  tương,khoe  r   khoang,t ậm     ả   h chíc khoe  khoang  ững  i u  ì không  nh đ ề m nh  hoặc  ưa    ch có.Không tcác  ạn  nh  ên ốtnghi p  ưa  ếm   c  ệc  í  b si vi t   ệ ch ki đượ vi đã  ộivàng  n  ng  học   ấy  ằng hứ    à  v   xi đă ký  để l b t haim không  ếtđể àm   , bi   l gì  nhi u  ườiC hưa  nhu  ầu,đã  ua  ề ng   có  c   m ngay  áy í   áy  nh.. m tnh,m ả .
 9. 8.C ó i t ần  oàn  ết ương hân,t ng  ,song  ầu  ư  ỉ    tnh h đ k ,t t  ươ ái  h nh ch t ong  ững  r nh hoàn  ảnh,t ường  ợp  c  r h khó  ăn,bần  kh   hàn.C òn r   t ong  đi u  ện  ống ốthơn,gi có  ơn hìtnh hần  ề ki s t     àu  h t  i t này  ấtí  ấthi n. r  txu   ệ        Nhi u  i u  ủ ấy  á  ương       " ễ đ ề ph l gi g Ngườitong  ộtnước  ảit ương   r m   ph  h nhau cùng“ •C ó ẽ  l câu  dao  ca  này    ũng  ếtvà  ĩa  ủa  t tnhi aicũng  ểu.NgườiVi tNam   ưa  ã  ổi aic bi   ngh c nó ấ   ên    hi     ệ  x đ n   tếng  ớitnh hần  oàn  ết  ổibậtnhấtcó ẽ à r i v  i t đ k ,n       l l tong  ộc  ến r cu chi tanh  ống ch Pháp  M ỹ  ứu  ước. &  c n   Phảicông  ận r   nh tong  ững  nh hoàn  ảnh  c khó  ăn,chúng a  ớihi u i t ần  oàn  ếtcủa  ườiVi t kh   t m   ể tnh h đ k   ng   ệ   Nam  à  ư hế  l nh t nào.   Nào à  ến r l chi tanh  ống  ỹ  ch M quân  dân  m i n  ư    i n  ắc  ậu  ương  úp    &  3  ề nh 1,m ề b h ph gi đỡ cho  anh    em ề Nam .M i n  m i n    ề nam  hà  ếtchứ  ấtđịnh  t ch   nh   không heo  ỹ  ụy    ướng  n  t M Ng để h đế con  ng  ủa  ng  đườ c đả &  nhà  ước  ộng  ản. n c s •Bây  ờ  ũng  ã  ơn  năm   gi c đ h 30  sau ngày  tnước hống  ất  ườiVi tNam   ẫn  đấ   t nh ,ng   ệ   v còn  ổitếng   i n  i vìtnh  t ần  oàn  ết  hưng  ặtđẹp hìphô a  h đ k .N m   t   r còn  ặtxấu hìngườit che  i  ừ r   m   t    a  đ .T tẻ con  n  ườil n  đế ng  ớ tong  ước  u  ếtr ng r r n đề bi  ằ tong  ơn  năm   h 30  hòa  nh  ó,đấtnước tnhi u  bì đ     í  ề không  còn  oàn  ết đ k nữa. Lấy    ụ i bi u à  víd têu  ể l nhân  dân  m i n  ắc  Nam .Không  2  ề B &    khó   ì   oogl những t c  nh uận, để tm G e   opi bì l   cãinhau    hay hậm     ửinhau  ề  ự  t chích   v s khác  ệt  ăn  bi :V hóa,cách  ,xưng   í cách… .   nói  hô,tnh  . của  ọingười2  i n. m     m ề Thậtbuồn  t ấtvọng    ì   ớichỉ à  học  nh  c hầy  gi ng  ề ì đoàn  ếtcủa    và h   khim nh,m   l 1  si đượ t cô  ả v tnh  k   dân a  t l iphảichứng  ến  ững ờil  t l "m à  ọingười2  i n  ạ    ki nh l  ẽ "hô ỗ   m     m ề dành t ng"cho  "ặ   nhau. Nóit ậtm ì l ngườim i n  ắc,t ậtkhó  ăn   h   nh à    ề B  h   kh cho  ì để àm   m nh  l quen  ớiphong  v   cách  ống  ủa  s c các  bạn  i n  am   m ề N nên  ũng  ễ  ểu    c d hi vìsao  ừoit l icó hể r ng  a ạ   t tanh uận  l gay  ắtt ế. g  h Những    ũng  ết2  i n  nền  ăn  aic bi   m ề có  v hóa  khác  nhau,phong    cách  ống  s khác nhau  cáinào  ũng à  và    c l t tcả,t ế  ố    h nào  à  ả à  ườiVI T  m ch l ng   Ệ NAM .Không    quen ốisống  ườit t   ì sống  l  ng  a hìm nh  cho  ì   m nh,cho  đấtnước  ì điđã ồihằng  iphê    m nh    r   đ  phán,cáigìcũng        cho  ủa  ì l nhất c m nh à  . Sao  ườim i n  ng   ề này  ảicố ì bớim óc ừng   hóiquen  ủa  ườim i n  ph   tnh    t cáit   c ng   ề khác ồiphê r   phán  ??  nó  như  ậy  ỉ àm   tnước  ì đã  ổ  ủ ạicàng  ổ  ủ  ơn,t o hành  cáivỏ  ọc  ọil sự  oàn  ết v ch l đấ   m nh  c h l   c h h  ạ t 1    b g  à  đ k   gi  ạo.Sao  ảt   không   r ng  ăn  coitọ v hóa  ủa  c nhau    à  ếtcùng  ấn  u  để m bi   ph đấ cho  ả  tnước  ệtNam   c đấ   Vi    rể phátti n??
 10. 9.Yêu    hòa  nh,nhẫn  ịn,song  ều   ạihi u  bì   nh   nhi khil   ế chi n,hi u hắng    ững ý  t   ,l tvặt  ánh  ất ế   ế t vình l do ự ái ặ   ,đ m   đạicục.   • N hẫn à  c r ng  ủa  ền  ăn  i Đông   r  hành  l đặ tư c n v m nh  Á,tở t quy ắc  ng  ử ừ  a  ì đến  t ứ x t gi đ nh  xã  hội  ệtN am  à  ước  nền  ăn  .Vi   l n có  v hoá  nông nghi p  ớiđặc  i m  r ng ì khi n  ườiVi t ệ v   đ ể tọ tnh  ế ng   ệ   N am  ấy ì cảm  àm   l tnh  l nguyên ắc  ng  ử.D o  ó,ngườiVi tN am  uôn  ủ r ng  ường  t ứ x   đ     ệ  l ch tươ nh nhịn    ữ  c huận  để gi đượ t hoà.C ũng  ởivậy  à  ữ  hẫn  m ộtý  ĩa,vị r ấtquan    b   m ch N có    ngh   tír   tọng r r tong  ếp  ống  ủa  ườiVi t  ộtgi đì có    m ,hoà huận  n s c ng   ệ .M   a  nh  êm ấ   t hay không  ần  ph l n à  sự  ẫn  ịn  ếtđịnh. ớ l do  nh nh quy   • N hưng  ữ  ẫn  ủa  ườiVi tt ngày  ch nh c ng   ệ  a  này  ã  ị  ến ướng  inhi u ồi  ảichăng à  đ b bi t đ   ề r ,ph   l do  được  ống r s tong  t ờiđạihòa  nh  y    m   nên  ờ  ây òng ham ,sự    ị r 1 h     bì đầ đủ ấ no  gi đ l t   đố k tong  con  ườit đã  ộc ộ,phátti n ên  m ức  ới  ng  a  b l    rể l 1  m ,không  còn  ữ  c    u ạnh,không  gi đượ cáiđầ l   còn  ữ  c  ữ  ẫn  ủa  gi đượ ch nh c ngày  ưa   x . • 1    ụ  i n  nh  víd đ ể hì cho  ự  ếu  ến  ếu hắng  ủa  bộ  ận  vi tnam  a  s hi chi hi t c 1  ph ng  ệ   t bây  chí l g  nh à  tong  ăn  r v hóa  ao hông.Khiđingoàiđường,chỉ  ần  va  ạm   ỏ  gi t           c 1  ch nh hay  ỉ  anh  ắt ch 1  m   nhì t  à  ũng    ẫn  n  vụ  u    âm   n hôil c đủ d đế 1  ẩ đả đ chém   nhau  ngay ạichỗ.C ó ấtnhi u  t     r   ề nguyên  nhân  sâu  dẫn  n  ự  ệc  xa  đế s vi này,có hể à ạiảnh  ưởng ừ    t l t   h t các  ộ  m ,tuyện,sách  ủa  b phi  r   c nước  ngoàihay à  ịu  nh  ưởng  ủa  nh  ững  ườixung    l ch ả h c chí nh ng   quanh,ngay r   tong  ộc  cu sống hường  t ngày.C ó ẽ ằng    l r bây  nt nghĩ ằng  ảinhư hế hìm ớichứng ỏ  c ằng  g  a  r ph   t t     t đượ r m ì hơn  ười nh  ng .                                       không  ảit tcả  ườiVi tt hi n                  Dù  ph  ấ   ng   ệ  a  ệ nay  u  ư  ậy,nhưng  à  đề nh v   m con  sâu àm              àu  ồicanh,1  ườisẽ  ẫn  n  ều  ười  nhi u  l            gi n     ng   d đế nhi ng ,và  ề
 11. 10.Thí t  ập,nhưng ạit ếu í lên  ếtđể ạo  a    ch ụ t   l  hi tnh i k   t r sức  ạnh C ùng  ộtvi c,m ộtngườil  hìt t  m ( m   ệ      àm t  ố ,ba  ngườil  hìkém ,bảy  ườil  hìhỏng)  àm t     ng  àm t   • Thí t  ập à  ộtt   ch ụ t l m  hóiquen  ớihì t m   nh hành  ủa  ườiVi t  c  ệtkhoảng  ục  c ng   ệ .Đặ bi   ch năm  r  ạiđây.Khicuộc  ống r   tở l       s tở nên  ấm   kh khá  ơn r c  ây,nhu  ầu  ủa  ười h tướ đ   c c ng   dân  không còn  ỉ à  đủ  ơm   n,áo  ặc  à  ườit còn ì   n  ớir tnhi u  ch l có  c ă   m m ng  a  tm đế v  ấ   ề hì t ức    ảití ận  ưởng  ộc  ống.M ộttong  ững  nh hức  ó,có hể    nh h để gi  r,t h cu s    r nh hì t đ   t nói đến hóiquen hí t  ập t   t ch ụ t • Ban  u,t  ập à    đầ  ụ t l để hàn  huyên,t   ự.D ù à r  âm s   l tong  a  ì   ọ  gi đ nh,h hang  hay  ạn  t   b bè hì khigặp  ỡ,ng a ay  ắtm ặtm ừng,hàn    g   t t b       huyên âm   ự.nhưng  ần  ần,những  ộc  t s . d d   cu gặp  ỡ,t  ập  ó r  hành  ịp    t họp  g  ụ t đ tở t d để ng a  nhau ạikhoe  l  khoang  ề  ộc  ống,về  v cu s   gi đì   ự  a  nh,s nghi p,tền  ạc.Aicũng  uốn  ì l ngườim ay  ắn  ất  ạnh  ệ  i b     m m nh à    m nh ,h phúc  nhất  àu  nhấtvà  ,gi có    không  uốn    ơn  ì    hế hi tnghĩ,t  ập  m aih m nh.Vìt t ế    ụ t không  còn  m ang  nghĩa  ốn  của    ý  v có  nó,không  ỉ à  ặp  ỡ,lên  ch l g g  i hoan  à  ến hành  ộthoạt m bi t m     động  ượng  m à  t không ham   a  ũng  g ép  ng a  t gi c đượ   không  c. • Thí t  ập  ưng ạit ếu í lên  ết   ụ ập    ũng  uốn hể  ện  ì và  ch ụ t nh l  hi tnh i k .Khit t aic m t hi m nh  m uốn  ứng ỏ  ch t cho  iphương hấy  ì l nhất  đố   t m nh à  ,không  uốn    ơn  ì   i u  m aih m nh.Đ ề này  cũng hể  ện õ r t hi r tong  hoạtđộng àm   ệc heo  các    l vi t tong  công y  ện  nhóm  r các  t hi nay • 1    ụ  i n  nh à    1  ảibóng  á  víd đ ể hì l khicó  gi   đ hay hể hao  t t nào  ó  ễn a ạiVi tN am , đ di r t   ệ     ngườihâm   ộ  n  ổ  ũ ấtđông  t ường  it   m đế c v r   và h đ  heo hành  t nhóm  hành  ộivìtnh  t h    í t ch ụ ập  ủa  ọ.N hưng   r n  u  ếtt hí t t c h   khitậ đấ k  húc hìl im ạnh    ườiđấy  i  t  ạ   aing   đ ,chen ấn  l xô  y    ề  à  đẩ đề v m không  ếtkếthợp  ớinhau  cách  bi     v   1  khoa  ọc  t h và hông  i nhấtđể  m nh    t tcả  l i ấ   có ợ .                                Làm   ệc                vi hay  ạtđộng heo  ho   t nhóm   ẽ  ấtcó ợit ong  ộng  s r   l  r c vi c  ũng  ư r ệ c nh t ong  hội  hưng   àm  ốthoạtđộng  xã  .N để l t     nhóm  hìphải t    
 12. Tổng  ết K C ó hể  ,những  c í t txấu  t nói  đặ tnh ố   đề có i quan  ậtt ết này  u  lên  m  hi   đến  c r ng  ồn  ốc  i u  ện ự  ên  ã àm  hành  ệ  á r  đặ tư ngu g đ ề ki t nhi đ l t h gi tị văn  hoá  tnh  ­t l con  ườiVi tN am   ớinhững  ế  và í cách  âm  ý  ng   ệ   v   ch định  m     ủa  ền  ăn  đậ nétc n v hoá  nông nghi p úa  ước N hân  ệ l n . vô  t ập oàn,nên  ếtm ì yếu  h t   bi   nh  kém     âu   ự  ở đ để t hoàn hi n  ó à  t ệ đ l đi u  ề quan r ng  à a  ần útr   hưng  ấn   à    ỗ:người tọ m t c r  a.N v đề l ở ch     này  hoàn hi n  phần,ngườikhác  ớihoàn hi n  phần,người t ệ 9      m   t ệ 5      khác  ữa  ớibắtđầu  n m     hoàn hi n..hế  ệ  t ệ .t h này  ã  đ hoàn hi n, t ệ   nhưng hế  ệ  t h sau  đ còn  ang hoàn hi n..C ứ  ư  ậy hìchẳng  t ệ .  nh v t   những  ườiVi tt m à oàn  ng   ệ  a  t nhân oạiđều  ảilên ục  l   ph  i t hoàn hi n t ệ hếtnăm     này sang  ăm   n khác,hếtđờinày        sang  ikhác  à  ưa  đờ   m ch t ể  h hoàn  ỹ  c,   ự  m đượ vìs nghi p  áo  ục  ủa  hộikhông  ệ gi d c xã    bao  ờ  gi kếtt  húc:con  ườilên ục  nh  ,các hế  ệ i t c a  ivà    ng  i t si sôi  t h lên ụ r đờ   m ấtđi..   .. C òn khuyếtt tl đi u  ễ  ểu,nhưng  ườiVi tN am    ậ  à  ề d hi   ng   ệ   không  bao  gi  à  ấu    ả. ờ l x xíc
 13. Tổng  ết K S ửa  ì ­cần  ắtđầu ừ  âu?  m nh   b   t đ Để  t ể  có h bay ên,bên  ạnh  ững  l   c nh yêu  ầu  m ong  c  ề  ự  ấthi n  ủa  ững  c và  ướ v s xu   ệ c nh nhà ãnh  l đạo  ấtsắc,t   ăng,đủ  ức èo áicon àu  ệtN am  i n a  ển ớn,m ỗingườicần  ắtđầu  xu    àin   s l l  t Vi   tế r bi l       b   t   ệc soigương”nhì l ivà hay  ichí bản hân  ì ừ vi “     n ạ   t đổ   nh  t m nh! N ên  ăng,cần  m ộtchương rnh  ch   có    tì hành  ng  ớit ờihạn  m ục i cụ hể,tong  ó,hãy  độ v  h   và  têu  t  r đ   bắtđầu à chí m ì   chọn    l “ nh  nh”và  phong cách  ống hật“ nh r c”  ãy  ũng  ảm  uyên  ến  s t  chí tự .H d c t chi vớicăn  ệnh nghĩ  ả,nóigi ,học  ả,l   ả”đang  nguy  ơ r  hành  ịch  ệnh,t   b “ gi     ả   gi  àm gi   có  c tở t d b  hành  m ộtt ứ  ăn   h v hóa,t  hành ẽ  ống  ủa ấtnhi u  ườitong  hội  l s c r   ề ng  r xã  . C ó hể  ắtđầu ừ  ệc  n  ản  ấtl t   ác  ấp  t b   t vi đơ gi nh  à ự gi ch hành  nghi   ỉnh uậtgi t êm ch l   ao hông,ki   ên  quyếtdừng  khigặp  èn  ,dù  ơiấy    xe    đ đỏ   n   không  ề  công  đứng  h có  an  gác;không ấn uyến    l t hay  chạy  ược  ều    ẹtxe,không ùy i n  ừng,đỗ  chỗ  ấm …   ng chi khik     t tệ d   xe  c N ên  ăng,cũng  ần  những  ế àit ậtnghi   ắc  ivớinhững  ch   c có  ch t  h   êm kh đố     hành    t tọ vikhông ôn r ng  cộng  ng  ư:khạc  ổ  ơicông  ộng,xả ác,phóng  ế  ừa  ,đua    ánh  đồ nh   nh n   c   r   u b bãi  xe,đ võng,bấm     còii ỏitong   nh   r khu  ực  ệnh  ện,tường  ọc…   ảigò  ững  ườit ếu  t ức  ộng  ng  v b vi  r h Ph   nh ng  hi ý h c đồ vào khuôn  ổ  kh pháp uậtm ớibảo  ệ  c ợií chung  ủa  ộng  ng. l     v đượ l  ch  c c đồ   C hỉ    khinào  ự r s tung hực  chí tực r  hành i chícho  ọihành  ng  gi tị tong  t và  nh r tở t têu    m   độ và  á r r cuộc  ống  ủa  ộng  ng,l đó,Vi tN am   ớicó hể  s c c đồ  úc    ệ   m   t bay ên! l  
 14. N hóm   Đỗ  ạnh  oàng (Thuyếttì và  nh  ửa  ản  M H     rnh  chí s b w or ) d  Tạ  ấn  (Làm   i và  ộidung  Tu Anh   slde  n   ) Phạm   ến  t(Làm   i và  ộidung  Ti Đạ    slde  n   )