Xem mẫu

  1. Cách làm khung hình ho c b i c nh cho tác ph m (AdobePhotoshop CS2) Ph n 1: Làm background M chương trình photoshop CS2 1. Click “file“ 2. Click “New” t o m t khung nh m i. 3. Trong ph n này, i c khung như sau: • Width: 12 inches • Height: 14 inches • Resolution 300 dpi
  2. • Color mode: “ RGB“ • Background color gi nguyên Click “OK“ B n ang có trư c m t m t khung nh tr ng s n sàng dùng làm bìa nh, background ho c khung nh. 4. Nhìn vào phía dư i, bên ph i b n th y t i ph n Layers palette có m t ô nh , c nh ch background là m t khóa. Click 2 l n vào khóa. Khi th y “New layer” v a hi n ra, click “OK” (opacity gi 100% cho màu s c ư c m à). 5. Trong Layers palette, hàng cu i cùng, b m vào ch f tr ng (gi a vòng tròn en). Khi th y m t c t ch hi n ra, ch n và click vào ch “Gradient Overlay”. Khung hình tr ng c a b n lúc này s i màu, tuy nhiên ó chưa ph i là màu b n ch n. 6. T i c a ô “Layer style” m i m , tìm ch “Gradient” và click vào mũi tên en bên c nh. 7. Khi th y mư i ô màu và ki u khác nhau hi n ra, b n ch n 1 ô nào mình thích và click vào ô ó. Click “OK”. Lúc này khung hình c a b n có
  3. màu mè p m t, c n nh t là ph i ch n màu thích h p v i t m nh b n s p dùng. 8. “Save” file - G i tên file là “ Photo1” Ph n 2: S a so n t m nh chính 1. Ch n m t t m nh chân dung ho c c nh (hình ng). Click vào” image size”, i width thành 8 inches, height thành 10 inches, 300 dpi. Click “OK“ Nh t y b i b m, ch nh màu s c cho àng hoàng, xóa v t nhăn, v t th o, theo s thích c a b n ho c theo l i yêu c u c a ngư i p. 2. ” Save file” - G i tên file là “ Photo 2“ Ph n 3: S d ng layers Trong ph n th ba, ngoài vi c th c t p làm khung hình, b n còn có th h c thêm cách phân bi t các layers khác nhau. B n có th tư ng tư ng r ng layers là m t ch ng bánh tráng ư c nhìn t trên xu ng dư i. Ch ng bánh tráng c a chúng ta trong ph n 3 này ch có hai cái nên r t d dàng phân bi t cho các b n chưa có kinh nghi m nhi u v Photoshop. Bây gi ta tr l i công vi c u tiên.
  4. 1. M “File“, ch n hình “Photo 1“.(N u hình còn trên màn thì không c n m file l i) 2. M “File” l n n a, ch n hình “Photo 2”.(N u hình còn trên màn thì không c n m file l i). 3. Click vào “Move” tool (mũi tên 4 u n m trong ô th nh t, phía bên ph i - dư i cái lông v t). 4. Dùng “Move tool” kéo cái hình “photo2”, n m trên hình “photo 1”. Nh gi nút “shift” trên keyboard hình n m cho cân b ng, u n gi a t m “mat” m i. (T t b t t m photo 2 vư ng m t. Ch l it m hình v a m i ch ng lên nhau mà thôi). Giai o n này, b n ã có ư c m t t m hình hơi coi ư c r i, th nhưng ta có th làm cho t m hình m i này khá hơn m t chút n ab ng cách như sau: 5. Nhìn trong Layer palette, b n s th y layer #1 là t m hình portrait phía trên, layer# 0 là t m hình background. Khi b n ang làm vi c trên layer nào thì layer y có màu xanh bi n (highlight).
  5. 6. Căn c theo màu xanh bi n c a layer ang ư c highlight thì b n ang làm vi c trên t m hình portrait, t c là layer #1. B n có th làm cho t m hình này n i h n lên trên background như hình ba chi u b ng cách click vào ch f phía dư i ô layer. Khi c t ch “blending options“hi n ra, b n click vào ch “Drop Shadow”. 7. Khi ô c a “Layer style” hi n ra, b n dùng chu t, b m thay i “Distant, Spread ho c Size” c a shadow cho t i khi v a ý. 8. Thay vì ch n “drop shadow” b n có th th “ bevel & emboss” ho c “inner shadow” etc. xem th cái hình c a mình nó ra như th nào. 9. Click “file- save” gi photoshop file n u sau này mu n s a ch a các layers .Làm thêm 1 file n a b ng cách “save as” dư i d ng Jpeg trư c khi in hình. T i Cosco, ch “Jpeg” ho c “Tiff” file m i làm hình ư c. Chú Thích: N u mu n th thay i màu ho c texture “layer 0”, b n ph i click và highlight layer này r i m i dùng “blending options”. Chúc các b n thành công.
nguon tai.lieu . vn