Xem mẫu

  1. Ch ng phân m nh ñĩa nhanh chóng trong Windows 7 M i khi b n cài ñ t hay xóa m t ph n m m nào ñó, ñĩa c a b n s b phân m nh. Phân m nh ñĩa có th làm máy tính c a b n ch y ch m ñi. ð ch ng phân m nh ñĩa, trong ph m vi bài báo này, tôi xin gi i thi u 2 phương pháp. Cách 1: S d ng công c Built-In Defrag trong Windows 7 Công c có s n trong Windows 7 này ti n ích hơn h n so v i trong Windows Vista. Tuy nhiên, nó thi u m t s l a ch n cho ngư i dùng. ðây là lý do t i sao cách 2 ñư c ñưa ra sau ñó. ð ch y ch ng phân m nh trong Windows 7, th c hi n các bư c sau: Trên th Tools, ch n Defragment Now
  2. Bên c nh ñó, b n có th m công c ch ng phân m nh b ng cách gõ “dfrgui” menu Start. Công c ch ng phân m nh ñĩa g m 3 ch c năng: - Phân tích m t ho c nhi u phân vùng. - Th c hi n ch ng phân m nh trên m t hay nhi u phân vùng. - Lên l ch th c hi n ch ng phân m nh
  3. ð phân tích, ch n phân vùng r i kích “Analyze”. Thông tin s ñư c hi n th sau kho ng vài giây. ð th c hi n ch ng phân m nh, ch n phân vùng c n phân tích và kích “Defragment disk”. Quá trình s m t kho ng vài phút tùy thu c vào dung lư ng ñĩa và dung lư ng ñư c s d ng trong phân vùng. Không gi ng Windows Vista, Windows 7 bao g m m t quá trình c p nh t tình tr ng c a quá trình, giúp b n bi t rõ th i gian còn l i cũng như bao nhiêu ph n trăm công vi c ñã ñư c th c hi n.
  4. Khi k t thúc, t l ñĩa ñư c ch ng phân m nh s ñư c hi n th . ð ñ t l ch th c hi n ch ng phân m nh, kích “Configure schedule”
  5. Trong Windows 7,có m t câu l nh ch ng phân m nh là DEFRAG.exe, ñư c s d ng ñ ñ t l ch th c hi n ch ng phân m nh cùng v i m t s ch c năng khác. Cách 2: S d ng Auslogic Disk Defrag Nh ng ai c m th y không hài lòng v công c ch ng phân m nh trong Windows 7 thì có th s d ng m t s ph n m m khác t t hơn, ví d như Auslogic Disk Defrag. Ph n m m này mi n phí, cài ñ t d dàng ch v i vài l n kích chu t.
  6. Sau khi cài ñ t, ch y Disk Defrag trong menu Start. S có m t tin nh n c m ơn c a ph n m m, kích “Yes” Auslogic Disk Defrag có r t nhi u tính năng h u d ng. M t trong s ñó là kh năng phân tích phân vùng, hi n th tình tr ng phân m nh. Ch n phân vùng c n ch ng phân m nh, ch n Defrag > Analyze.
  7. V i ph n m m Auslogic Disk Defrag, b n có th ñ t l ch ch ng phân m nh, lo i các file hay t p tin. Chương trình này còn có phương th c “Defrag & Optimize” ñ t i ưu hóa các phương pháp như t p h p các vùng tr ng, s p x p m t cách thông minh các file h th ng, di chuy n các file t khu v c lưu tr MFT t i các ph n còn l i c a ñĩa.
  8. Quá trình ch ng phân m nh di n ra r t nhanh. Như v y là b n ñã hoàn thành xong ch ng phân vùng c ng
nguon tai.lieu . vn