Xem mẫu

 1. Ch n kính l c cho máy nh • Kính l c UV có giá khá m m mà l i b o v t t ng kính nên có th s d ng trong m i trư ng h p. • Kính l c là d ng c quang h c b tr máy nh, bao g m m t l p kính có tác d ng nh t nh i v i m t ho c vài thành ph n ánh sáng, nh m b o v ng kính, c m quang hay t o ra nh ng hi u ng b t ng cho nh. m t s máy du l ch cao c p, kính l c ã ư c tích h p s n trong ng zoom và thư ng là lo i kính gi m sáng ch p trong i u ki n ánh sáng chói. i v i các máy DSLR, chúng thư ng ư c g n trên mi ng ng kính và có nhi u ch ng lo i ch n. • Dư i ây là b ng phân lo i m t s kính l c ph bi n, d a trên tác d ng c a chúng theo trang web Cambridgeincolour.
 2. 1. Kính l c phân c c Kính l c phân c c ư ng kính 67 mm. nh: Wikipedia. Kính l c phân c c là lo i quan tr ng nh t, dành cho nh ng ngư i am mê ch p nh phong c nh. Chúng gi m b t m t lư ng áng k ánh x i n chip c m quang. Do ó, nh ng nh ch p b u tr i thư ng có s c xanh m hơn, gi m kh năng cháy t i nh ng vùng như m t nư c ho c các b m t ph n chi u ánh sáng m nh. Kính l c th m chí còn có tác d ng h b t tương ph n gi a các vùng ánh sáng i l p như b u tr i - m t t hay trong nhà - ngoài tr i. Lo i kính l c c bi t này có th i u ch nh phân c c b ng cách xoay vòng quay bên hông kính. B n có th s d ng ng ng m ho c b t ch LiveView xem trư c hi u ng phân c c.
 3. Hai b c nh ư c ch p b i cùng m t máy nh, trong ó, nh bên ph i có s d ng thêm kính l c phân c c. Kính l c phân c c có tác d ng gi m sáng t i nh ng chi ti t quá sáng và tăng bão hòa màu. nh: Wikipedia. Tác d ng c a kính l c CPL ph thu c nhi u vào hư ng t máy nh c a b n và hư ng c a ngu n sáng ch o trong nh (như m t tr i). Hi u ng phân c c m nh nh t khi máy nh c a b n hư ng vuông góc v i hư ng ánh sáng. i u này có nghĩa là khi m t tr i trên nh u, vùng g n ư ng chân tr i s b phân c c nhi u nh t. Tuy nhiên, lo i kính l c này cũng làm gi m áng k lư ng sáng mà c m bi n nh thu nh n, thư ng t 2- 3 f-stop (tương ng v i 1/8 n 1/4 lư ng ánh sáng chính c a c nh). i u này có th khi n b n ph i tăng th i gian phơi sáng lên m t chút, do ó, trong m t s trư ng h p, nh thu ư c t nh ng chuy n ng nhanh s b nhòe. Kính l c CPL i v i nh ng ng kính góc r ng s khi n cho nh ng thư c ch p b u tr i tr nên không th t do có m t s vùng trên ó b t i rõ r t. Do v y, b n nên i u ch nh k càng trư c khi s d ng lo i kính l c này.
 4. 2. Kính l c ND Kính l c ND lo i 28 mm. nh: MTU. Kính l c ND cũng có tác d ng gi m lư ng ánh sáng mà chip c m quang thu nh n ư c. Lo i màu xám này h u d ng trong trư ng h p mu n tăng th i gian phơi sáng cho nh khi ISO ã t m c th p nh t. Do ó, hi u ng gián ti p mà lo i này gây ra cũng r t áng chú ý. - Làm mư t dòng nư c ang ch y, t o c m giác li n m ch. - Giúp tăng m ng kính trong ánh sáng m nh, nh ó thu h p sâu trư ng nh. - Gi m b t nhi u x ánh sáng, v n là nguyên nhân khi n nh kém s c nét khi m kh u.
 5. - Làm nh ng chuy n ng tr nên m o, có tác d ng ngh thu t theo ý mu n tác gi . Tác d ng c a kính l c có th th y rõ trên hình ph i: Làm mư t dòng nư c ch y, t o c m giác li n m ch thông qua quá trình kéo dài phơi sáng c a c m bi n. nh: Digital-photography. Tuy nhiên, ch s d ng lo i kính l c này trong m t s trư ng h p c bi t, do chúng có tác d ng c n sáng khá hi u qu . Vài kính l c còn có th thêm lư ng nh thành ph n màu ơn s c nào ó vào nh. Không nên l p kính l c ND vào máy khi b n c n " óng băng" chuy n ng c a v t th , khi c n sâu trư ng nh l n ho c khi b n ã t máy ISO th p mà c nh l i thi u sáng.
 6. 3. Kính l c GND Kính l c GND có tác d ng chuy n s c xám t nh t n m tùy theo lư ng ánh sáng i vào t i t ng vùng trên m t kính. nh: Flickr. Kính l c GND ôi khi còn ư c g i là kính l c t ng ph n (split filters) do tác d ng c bi t c a chúng: chuy n s c xám t nh t n m tùy theo lư ng ánh sáng i vào t i t ng vùng trên m t kính. Vì v y, nh ng nh ch p t i vùng có tương ph n m nh như m t t - b u tr i thư ng không b hi n tư ng m t chi ti t hay quá sáng. B n cũng có th t ư c hi u ng tương t n u s d ng máy s ch p hai nh v i th i gian phơi sáng khác nhau c a cùng m t c nh r i k t h p chúng l i ho c s d ng ch c năng Linear gradient trong Photoshop. Tuy nhiên, k thu t này thư ng không th
 7. s d ng ư c n u c nh có nh ng v t th chuy n ng ho c có ánh sáng thay i thư ng xuyên. B n cũng có th thao tác tăng sáng t ng ph n trên nh RAW, nhưng ng th i cũng tăng luôn c nhi u nh và các chi ti t gi .
 8. nh trên ch p b ng ng kính không l p kính l c, b u tr i và m t m u b cháy. nh dư i ch p qua kính l c GND, ánh sáng m nh c a n n tr i b gi m xu ng t i a và màu s c tr nên trung tính hơn. nh: Strangeheart. GND có nhi u lo i. i u quan tr ng nh t khi ch n mua là ph i xem xét hi u ng mà kính l c này t o ra t vùng t i lên vùng sáng c a nh. Các lo i Soft Edge GND thư ng t o ra m t d i m trung gian khá dài, trong khi i v i kính Hard Edge GND, s chuy n t vùng t i sang vùng sáng t ng t hơn. Hard Edge GND h u ích khi ch p c nh hoàng hôn có c b u tr i và m t t mà không mu n m t i chi ti t nào c a c hai i tư ng y. M t
 9. s kính l c GND còn có tác d ng thêm ho c b t ánh sáng i vào ph n rìa ng kính, thông thư ng giúp gi m hi n tư ng en 4 góc nh. i u quan tr ng th hai là s khác bi t ánh sáng gi a 2 u c a vùng b gi m sáng gây b i kính GND. H u h t nh ch p phong c nh thư ng c n s khác bi t này không quá 1 n 3 f-stop. Các trư ng h p c bi t như ch p m t ngư i dư i tán cây trong i u ki n ánh sáng c a bu i trưa thì c n lo i kính l c t o ra chênh l n hơn 3 f-stop. 4. Kính l c t ngo i Kính l c t ngo i. nh: Tech2. úng như tên g i, kính l c t ngo i có tác d ng b o v nh ng thành ph n th u kính n m ngoài cùng kh i s tác ng c a tia t ngo i, v n là nguyên nhân làm bi n d ng nhi t th y tinh và gi m tu i th c a l p ph b m t. Các kính này thư ng trong su t do ó không làm nh hư ng nhi u n sáng c a nh. V i máy ch p phim, kính l c UV còn có tác d ng gi m
 10. hi n tư ng sương mù (m nh) và c i thi n tương ph n b ng cách h p th b t tia t ngo i gây hi u ng ph lên m t ph b c c a phim. Tuy nhiên, kính l c UV cũng có th làm gi m ch t lư ng nh do gây ra nh ng m ng chóe sáng (lens flare) x u xí, thêm vào m t lư ng nh ánh ơn s c hay gi m b t tương ph n. M t s còn ư c ph thêm l p ch t li u c bi t nh m gi m hay làm thay i áng k hi n tư ng chóe sáng. Gi kính l c s ch s cũng là cách hi u qu , dù r ng nh ng v t xư c n ng do lau r a s nh hư ng không t t n nét c a nh. i v i nh ng ng kính t ti n, tác d ng c a kính l c UV thư ng l n hơn như c i m mà chúng em l i. Lo i này có giá khá m m nên ôi khi còn dùng làm "lá ch n" b i và xư c cho th u kính bên trong. 5. Kính l c s c m/s c l nh
 11. Kính l c s c l nh có các d ng gi m gam màu nóng trên nh. Các ph n m m h a như Photoshop cũng có "filter s " dành t o ra hi u ng này. nh: Photoshopdaily. Kính l c s c m/s c l nh có tác d ng thay i cân b ng tr ng c a ánh sáng i vào c m bi n nh. Lo i này có th s d ng s a ch a ho c thay th nh ng thành ph n màu gi như ánh nh t nh t c a èn neon hay s c m thái quá c a èn dây tóc. K t khi công ngh nh s ra i, chúng d n tr nên kém quan tr ng do quá trình cân b ng tr ng t ng c a máy ã m nhi m vai trò ó v i chính xác cao hơn nhi u. Th m chí, khi máy nh làm vi c sai, b n cũng có th tác ng vào quá trình cân b ng tr ng b ng ph n m m x lý file RAW hay "filter s " trong Photoshop. Màu vàng trong b c nh trên ư c t o ra t èn natri cao áp. V i lo i ánh sáng ơn s c c bi t này, h u như các h th ng cân b ng tr ng t ng trên máy nh u không cho ra màu g c c a v t th . M t kính l c
 12. s c m hay kính l c èn natri chuyên d ng có th gi i quy t ư c v n trên. Tuy nhiên, trong m t s trư ng h p c bi t, b n cũng ph i dùng n kính l c s c, ch ng h n, khi ch p v i nh ng ngu n sáng hi m g p ho c ch p dư i nư c. Kính l c s m b o nh ng thành ph n màu ơn s c ư c khôi ph c như tr ng thái t nhiên trong ánh sáng tr ng mà h u như không làm tăng noise t i các kênh màu ch o như công ngh cân b ng tr ng t ng thư ng làm. 6. Các v n n y sinh khi s d ng kính l c Kính l c thư ng ư c s d ng khi c n t o ra nh ng hi u ng c bi t cho nh. Tuy nhiên, dù ư c ch t o v i ch t lư ng cao nh t i chăng n a, chúng cũng gây ra vài v n . Trư c h t, chúng h p th m t lư ng nh ánh sáng, làm gi m sáng, tương ph n và s c nét c a toàn nh. Các kính l c này cũng gây ra và làm tăng thêm hi n tư ng chóe sáng v n ã là y u i m c a nh ng ng kính ph c t p. Kính l c cũng t o ra hi n tư ng en 4 góc nh (vignetting), c bi t khi b n l p m t kính CPL lên m t kính UV mà l i s d ng ng góc r ng ( dày c a 2 kính này c ng l i c n ư ng truy n c a tia sáng t i th u kính ngoài cùng). Nói chung, không nên l p nhi u kính l c lên nhau vì các v n ã nh c phía trên s tr nên nghiêm tr ng, ch t lư ng nh s gi m sút t i m c có th nh n ra. 7. Lưu ý khi ch n mua Trư c tiên, b n ph i xác nh m c ích khi mua kính l c. Các kính UV có giá khá m m mà l i b o v t t ng kính nên có th s d ng trong m i trư ng h p. Lo i l c s c ít dùng hơn vì b n c n có m t chi c máy x n
 13. v i kh năng tùy ch nh cân b ng tr ng ưu vi t. Kính CPL ho c ND/GND r t h u d ng khi ch p phong c nh ho c t o ra các hi u ng b t ng cho nh. Lưu ý, kính l c phân c c có hai lo i là Linear Polarizing Filters và Circular Polarizing Filters. Circular ư c thi t k h th ng o sáng và t ng l y nét trên máy nh v n ho t ng t t. Linear r hơn nhi u nhưng không s d ng ư c v i h o sáng ng kính (TTL) và t ng l y nét trên a s máy nh DSLR hi n t i. Cũng ph i chú ý t i kích thư c kính l c sao cho phù h p v i ng kính ang s d ng. Có hai lo i: screw-on (có ren xoáy vào thành ng kính) và lo i l p ng trư c ng. Lo i l p ng trư c h u d ng hơn vì có th l p v a h u như m i lo i ng kính, tuy nhiên s hơi c ng k nh, m t th m m vì n m "h hênh". Lo i có ren xoáy ch l p ư c trên nh ng ng có ư ng kính nh t nh. Kích thư c h tr kính l c thư ng ư c ghi trên mi ng ho c thân ng kính, dao ng trong kho ng 46-82 mm i v i các máy nh SLR thông d ng. B dày c a kính l c cũng nh hư ng t i lư ng ánh sáng i vào sensor. Lo i siêu m ng (Ultra-thin) và m t s filter c bi t có th l p vào ng góc r ng mà không t o ra vignetting. T t nhiên, chúng s t và thư ng không h tr l p thêm kính khác lên phía trên.
nguon tai.lieu . vn