Xem mẫu

  1. Cách ch n g i ng phù h p Chi c g i là v t d ng không th thi u c a h u h t m i ngư i b i nó óng vai trò vô cùng quan tr ng i v i gi c ng . M t chi c g i phù h p không ch giúp b n có gi c ng th t sâu mà còn t t cho s c kh e lâu dài c a b n. Ngư c l i, m t chi c g i không phù h p có th khi n b n không tài nào ch p m t hay vô cùng m t m i sau khi ng d y. nh: Images Vi c ch n cho mình m t chi c g i phù h p là i u
  2. không quá ph c t p, cơ b n là b n ph i bi t d a trên tư th n m ng và m m – c ng c a t m n m. Sau ây là m t vài l i khuyên h u ích b n l a ch n chi c g i ng phù h p v i mình. G i ng c n phù h p v i tư th n m Cho dù tư th ng mà b n thư ng n m là ng a, nghiêng, úp ho c b t kỳ m t tư th nào khác thì m t chi c g i ư c xem là lý tư ng n u nó có th h tr nh ng ư ng cong t nhiên c a c t s ng b n m t cách t t nh t. • Nh ng ngư i thư ng n m ng a nên ch n m t chi c g i th p ho c v a, có th hơi lõm ph n gi a. Lo i g i này s giúp c b n duy trì v trí trung bình, trong khi các lo i g i quá th p ho c quá cao s khi n c b n b th ng so v i c t s ng, gây khó ch u và nh hư ng n gi c ng c a b n. • Nh ng ngư i thích n m nghiêng nên ch n m t
  3. chi c g i có dày t trung bình tr lên thì m i có th gi v trí c n nh và tho i mái nh t. N u b n thư ng n m ng nghiêng, ng nên ch n g i th p, vì nó s khi n c b n không gi ư c v trí cân b ng và không th có ư c m t gi c ng sâu. • Nh ng ngư i thư ng có thói quen n m úp khi ng nên ch n m t chi c g i th t m ng ho c có th n m trên n m mà không c n g i. Nhi u ngư i m c sai l m khi ch n chi c g i quá cao - nó s khi n c b n dư ng như b b cong r t khó ch u. N u b n thư ng có gi c ng không sâu và hay thay i tư th ng nhi u l n trong m t êm, hãy nh ng chi c g i khác nhau trên giư ng b n b n ti n thay i. Nh ng chi c g i phù h p v i tư th không ch giúp b n ng ngon mà còn t t cho s c kh e, c bi t là xương c t s ng c a b n. G i ng phù h p v i n m
  4. m m – c ng c a n m nh hư ng r t l n n vi c ch n g i c a b n.T m n m càng c ng thì òi h i chi c g i càng cao. Nh ng t m n m c ng s gi cơ th b n n m úng v trí và chính vì th b n c n m t chi c g i dày nâng ph n u c a mình. Ngư c l i, nh ng t m m m có xu hư ng khi n cơ th b n b lún xu ng, do ó, có ư c s cân b ng, b n c n m t chi c g i th p hơn. Riêng i v i nh ng t m n m v a ph i, không quá c ng cũng không quá m m, b n có th d dàng ch n m t chi c g i phù h p mà không ph i “tr hao”.