Xem mẫu

  1. Cách cài t c s d li u SQL Server M t trong nh ng khâu quan tr ng b n ph i th c hi n trong SQL Server 2008 là cài t d li u và file log. N u không cài t úng nh ng file này s gây ra m t s l i nh tranh ch p a, kho ng tr ng s d ng. Vì v y, hãy cùng bàn lu n v cách cài t file c s d li u. File log Hãy b t u v i file log tr c b i ây là ph n d nh t c ng nh ph n b n hay dùng nh t. Tr c tiên, hãy nói v cách t file log trên a c a b n: Nhìn chung, b n th ng mu n t file log trên m t phân vùng riêng h n là t cùng file d li u. Có 2 lý do: th nh t là tranh ch p a. M i m t giao tác s c ghi l i trên file log, tr c khi nó c ghi trên file d li u. N u c 2 file này cùng trên m t a, disk arm s ph i làm vi c 2 l n m t cách khó kh n khi ph i ch y t ch này ghi cho file ghi nh n r i ch y sang ch kia ghi cho d li u. ! t file ghi nh n m t a riêng s t t h n cho ho t ng c a file b i file ghi nh n có th ghi liên t"c, nhanh h n so v i vi c ph i ch y t n i này sang n i khác. Lý do th 2 b n nên tách riêng 2 file này là ph"c h i d h n. Khi phân vùng d li u b# l i, b n có th ph"c h i file ghi nh n và quay l i giao tác cu i cùng giúp b n không b# m t d li u. Nhi u file ghi nh n M$i ng i th ng nh m l%n r&ng máy tính ho t ng nh s' d"ng m t s file ghi nh n. Tuy nhiên, i u này là không úng. File ghi nh n ghi m t cách liên t"c, ngh a là sau khi ã ghi xong
  2. m t file ghi nh n này, nó l i chuy n sang ghi cho file khác. Vì v y, n u b n có 4 file ghi nh n (Log1, Log2, Log3, Log4). SQL Server 2008 s ghi Log1, r i t i Log2… !i u này khác h(n so v i ho t ng c a file d li u. Lý do nên nhi u file ghi nh n trên nhi u phân vùng là không gian. B n nên có nhi u a h n là s' d"ng m t phân vùng n. Ngoài ra, t file ghi nh n trên m t phân vùng n là i u vô ngh a. Nó không giúp b n c gì c . File d li u B n nên t file d li u trên m t phân vùng khác so v i file ghi nh n. Khi tách riêng file d li u kh)i file ghi nh n, b n có th có nhi u file d li u trên nhi u phân vùng. Nên nh r&ng chúng ta nên ch$n phân vùng v t lý b i phân vùng logic v%n có th x y ra tranh ch p disk arm mà chúng ta nên tránh. File d li u khác v i file ghi nh n vì nó s' d"ng thu t toán ghi b&ng nhau. !i u này có ngh a là t t c nh ng file c ghi b&ng nhau nh t m t cách có th . Ví d", b n có 4 file d li u (Data1, Data2, Data3, Data4). Khi b n ghi c s d li u, SQL Server 2008 s ghi nh ng file này m t t c nh t #nh, cùng nhanh ho c cùng ch m. B n c ng có th t b ng m t file nào ó giúp b n ki m soát d dàng h n. File growth (S phát tri n c a các file d li u) M t v n khác c n c nh c t i là file growth. Nh ng ng i m i cài th ng hay m c l i khi h$ th ng m c #nh file growth. Sau ây là m t s l i khuyên v cách t file growth: 1. Th nh t, b n nên t c file d li u và file ghi nh n càng l n càng t t. Tùy thu c vào phiên b n c a SQL Server, dung l ng dành cho file growth r t nhi u. Vì v y, t t h n h t b n nên t dung l ng tr c gi m thi u nh ng v n x y ra. N u b n có m t phân vùng n dùng cho file ghi nh n, b n nên dung l ng c a file b&ng v i dung l ng phân vùng. !i u này s giúp b n không m t d li u. Ti p t"c làm t ng t* i v i file d li u. 2. Th 2, b n nên t các file c a b n có th phát tri n t* ng. 3. Th 3, t các file d li u phát tri n t c gi ng nhau và các file ghi nh n cùng m t t c . Các file d li u không nh t thi t ph i cùng t c v i file ghi nh n. tuy nhiên, b n nên chúng có chung t c phát tri n. Nh v y là chúng ta ã hoàn thành xong vi c tách file d li u v i file ghi nh n các phân vùng khác nhau.
nguon tai.lieu . vn