Các yếu tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công...

  • 2 weeks ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên đối với công ty Cổ Phần Vận Tải Thủy Tân Cảng Chi Nhánh Thốt Nốt. Qua kiểm định, phân tích nhân tố và hồi quy bội, kết quả nghiên cứu thể hiện bốn yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên đối với công ty Cổ Phần Vận Tải Thủy Tân Cảng Chi Nhánh Thốt Nốt: (1) Sự lãnh đạo của cấp trên, (2) Bản chất công việc, (3) Lương, thưởng và phúc lợi, (4) Cơ hội đào tạo và thăng tiến. Kết quả nghiên cứu là tài liệu quan trọng để công ty Cổ Phần Vận Tải Thủy Tân Cảng Chi Nhánh Thốt Nốt tham khảo trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược và phát triển.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.40 M, số trang : 6

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ