Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên – Nghiên cứu ứng...

  • 2 weeks ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài viết nghiên cứu và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên đang làm việc tại Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh; thông qua việc khảo sát 450 nhân viên bằng bảng hỏi khảo sát và xử lý trên SPSS. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 4.78 M, số trang : 11

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ