Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm hữu cơ của các trường mầm...

 • 03/07/2019 05:23:22
 • 16 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nghiên cứu này nhằm khám phá các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của chúng đến quyết định mua thực phẩm hữu cơ của các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.53 M, số trang : 15

Xem mẫu

Chi tiết

 1. 7ҥSFKt1JKLrQFӭX7jLFKtQK0DUNHWLQJVӕ &È&
 2. YӟLÿiSYLrQYjQJKLrQFӭX FKtQKWKӭFYӟLÿiSYLrQÿҥLGLӋQFKRFiFWUѭӡQJPҫPQRQ3KѭѫQJSKiSOҩ\PүXSKL[iFVXҩW NӻWKXұWWKXұQWLӋQÿѭӧFVӱGөQJFiFKWLӃSFұQOҩ\PүXEҵQJSKӓQJYҩQWUӵFWLӃSYjEҧQJFkXKӓL WӵÿLӅQTXDHPDLO3KҫQPӅP6366$026Yj0LFURVRIWH[FHOÿѭӧFGQJÿӇSKkQWtFK GӳOLӋX.ӃWTXҧQJKLrQFӭXFKRWKҩ\&ҧPQKұQVӵKӳXtFK 38
 3. Yj6ӵWKXұQWLӋQ '6
 4. WiFÿӝQJ WUӵFWLӃSYjFQJFKLӅXÿӃQTX\ӃWÿӏQKPXD&ҧPQKұQYӅJLi 35
 5. 1LӅPWLQWKѭѫQJKLӋX 7%
 6. Yj &KXҭQQLӅPWLQ 1%
 7. WiFÿӝQJFQJFKLӅXÿӃQ&ҧPQKұQFKҩWOѭӧQJVҧQSKҭP 34
 8. &ҧPQKұQ FKҩWOѭӧQJ 34
 9. WiFÿӝQJFQJFKLӅXÿӃQêÿӏQKPXDYjéÿӏQKPXD ,%
 10. WiFÿӝQJFQJFKLӅXÿӃQ TX\ӃWÿӏQKPXDWKӵFSKҭPKӳXFѫFӫDFiFWUѭӡQJPҫPQRQ38WiFÿӝQJPҥQKQKҩWÿӃQ3'YӟL ȕ 
 11. VDXÿyÿӃQ'6 ȕ 
 12. YjWKҩSQKҩWOj,% ȕ 
 13. 7ӯNKyD7KӵFSKҭPKӳXFѫ4X\ӃWÿӏQKPXD7UѭӡQJPҫPQRQ $EVWUDFW 7KHXVHRIRUJDQLFIRRGLVLPSRUWDQWDQGQHFHVVDU\LQ9LHW1DPQRZDGD\V7KHUHVHDUFKDLPVWR H[SORUHDQGPHVXUHWKHLPSDFWRIIDFWRUVWKDWLQÀXHQFHRUJDQLFIRRGSXUFKDVLQJGHFLVLRQRINLQ- GHUJDUWHQVFKRROVLQ+R&KL0LQKFLW\7KHUHVHDUFKZHUHFRQGXFWHGE\IRFXVJURXSRISDUWLFL- SDQWVGHHSLQWHUYLHZZLWKUHVSRQVHVZKRDUHH[SHUWDQGWHDFKHURINLQGHUJDUWHQVFKRROVSLORW VWXG\RIUHVSRQGHQWVWKHRI¿FDOVWXG\RIUHVSRQGHQWVZKRDUHUHSUHVHQWDWLYHRINLQGHU- garten schools by both online and paper surveys with nonprobability and convenience sampling. 6366$026DQG0LFURVRIWH[FHOVRIZDUHZDVHPSOR\HGWRKHOSDQDO\]HWKHFRO- OHFWHGGDWD7KHUHVXOWVRIVWUXFWXUDOHTXDWLRQPRGHOLQJVKRZHGWKDW3HUFHLYHG8VHIXOQHVV 38
 14. DQG&RQYHQLHQFHLQ'LVWULEXWLRQV\VWHP '6
 15. DUHSRVVLWLYHDIIHFWHGRQRUJDQLFIRRG3XUFKDVH 'HFLVLRQ 3'
 16. RI NLQGHUJDUWHQ VFKRROV$QDO\VHV FRQ¿UPHG WKH SRVVLWLYH HIIHFWV RI 3HUFHLYHG DERXWWKH3ULFH 35
 17. 7UXVWEHOLHIRQ%UDQG 7%
 18. 1RUPDWLYH%HOLHIV 1%
 19. RQ3HUFHLYHGRI4XDO- LW\SURGXFW 34
 20. DQG34LVSRVVLWLYHDIIHFWHGRQ,QWHQWLRQ%HKDYLRU ,%

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ