Xem mẫu

  1. CÁC TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH DỰ ÁN XÂY DỰNG –BẤT ĐỘNG SẢN STT Thủ tục Cơ quan nhà nước Thời hạn Văn bản (Ngày) 01 Cung cấp thông tin về quy hoạch Sở QHKT/XD CV cung cấp thông tin (bản cung cấp thông tin) 02 Giới thiệu địa điểm dự án (Đối với Sở QHKT VB chấp thuận dự án chưa có đất) 03 Xác nhận ranh giới đất không có UBND cấp tranh chấp, khiếu kiện (Đối với dự phường/quận VB xác nhận án có đất) 04 Thỏa thuận về địa điểm dự án (nơi UBND cấp VB thỏa thuận có đất) phường/quận 05 Xác định chỉ giới đường đỏ và các Sở QHKT VB cung cấp, số liệu hạ tầng kỹ thuật Viện QHXD xác nhận 06 Chấp thuận giao cho chủ đầu tư lập UBND tỉnh/TP Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quyết định (nếu chưa có quy hoạch chi tiết UBND này) 07 Thẩm định nhiệm vụ QHXDCT tỉ Sở QHKT/XD VB chấp thuận lệ 1/2000 08 Phê duyệt nhiệm vụ QHXDCT tỉ lệ UBND tỉnh/TP Quyết định 1/2000 UBND 09 Thẩm định đồ án QHXDCT tỉ lệ Sở QHKT/XD VB chấp thuận 1/2000 10 Phê duyệt đồ án QHXDCT tỉ lệ UBND tỉnh/TP Quyết định 1/2000 UBND 11 Chấp thuận đề cương nhiệm vụ đồ Sở QHKT/XD VB chấp thuận án QHXDCT 1/500 12 Chấp thuận lập nhiệm vụ đồ án Sở QHKT/XD VB chấp thuận QHXDCT 1/500 13 Chấp thuận ranh giới, mốc giới và Sở QHKT/XD diện tích ô đất lập QHXDCT VB chấp thuận 1/500; lập đồ án 14 Chấp thuận ranh giới ô đất lập UBND QHXDCT 1/500 và lập dự án tại quận/huyện VB chấp thuận địa phương có đất 15 Thẩm định nhiệm vụ QHXDCT Sở QHKT/XD VB chấp thuận 1/500 16 Phê duyệt nhiệm vụ QHXDCT UBND tỉnh/TP Quyết định 1/500 UBND 17 Thẩm định đồ án QHXDCT 1/500 Sở QHKT/XD VB chấp thuận 18 Phê duyệt đồ án QHXDCT 1/500 UBND tỉnh/TP Quyết định hoặc UBND quận UBND 19 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh Sở TNMT và liên VB chấp thuận giá tác động môi trường ngành thẩm định;
  2. UBND TP phê duyệt 20 Giao chủ đầu tư dự án UBND TP Quyết định UBND 21 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng UBND TP/ Sở nhận đầu tư KH-ĐT 22 Phê duyệt phương án tổng thể dự UBND TP; Quyết định kiến bồi thường hỗ trợ GPMB và UBND UBND thông báo thu hồi đất quận/huyện 23 Giao đất, cho thuê đất; UBND TP; Hợp Ký hợp đồng thuê đất (nếu là đất UBND đồng/Quyết thuê) quận/huyện; định UBND Sở TN-MT 24 Đo đạc, lập hồ sơ địa chính (phục Chủ đầu tư; vụ thu hồi đất và GPMB) Phòng địa chính Hồ sơ kèm xã/phường; theo Ban GPMB 25 Đo đạc, cắm mốc giới phục vụ Sở TNMT/Phòng Hồ sơ kèm GPMB và giao mốc giới dự án TNMT theo 26 Các thỏa thuận chuyên ngành Các sở, ban, Hồ sơ kèm (điện, nước, thoát nước…) ngành, công ty… theo 27 Các thủ tục về chiều cao tĩnh không Bộ quốc phòng/bộ VB chấp thuận chỉ huy quân sự 28 Các chấp thuận liên quan đến đặc Sở ban ngành liên VB chấp thuận điểm riêng của đất quan 29 Thủ tục về phòng cháy chữa cháy Bộ công an/Sở VB chấp thuận công an 30 Thỏa thuận kiến trúc Sở QHKT VB chấp thuận 31 Thẩm định thiết kế cơ sở Bộ XD/Sở XD VB chấp thuận 32 Cấp phép xây dựng Sở XD Giấy phép xây dựng 33 Công tác GPMB Chủ đầu tư – Hồ sơ kèm UBND các cấp – theo Ban GPMB
nguon tai.lieu . vn