Xem mẫu

  1. Các thu t ng ng kính Nikon Nikon Lens Glossary *AF (Auto Focus) ng kính có cơ ch căn nét t ng (autofocus). *AF-I (Auto Focus Internal) ng kính t ng căn nét có g n mô-tơ bên trong, s d ng trên các ng tele t m xa. B t u ư c s n xu t 1992 và ư c thay th b i dòng AF- S vào 1996. *AF-S (Auto Focus Silent) ng kính t ng căn nét (autofocus) có g n mô-tơ sóng t SWM giúp căn nét nhanh và êm.
  2. *CPU (Central Processing Unit) Các ng CPU (b x lý trung tâm) có g n các chân i n t n i v i thân máy trao i d li u v i thân máy. Ký hi u này ch ư c ghi trong b ng thông s k thu t mà không ư c ghi trên thân ng kính. T t c các ng kính căn nét t ng c a Nikon u là ng CPU. *ED Kính ED (extra-low dispersion) - kính có tán x c c th p - là m t y u t quan tr ng trong công ngh s n xu t ng kính ch p xa (telephoto) c a Nikon. Kính ED ư c s d ng ch t o các lo i th u kính / ng kính cho s c nét c c cao và hi u ch nh màu s c trung th c thông qua vi c gi m bi n d ng màu s c (s c sai). Kính ED do Nikon phát minh ưu vi t hơn nhi u so v i công ngh x lý sai s c trư c ây b ng flo-rít (flourite), làm tăng tu i th ch t lư ng c a ng kính. Kính ED có nhi u lo i ph c v các m c ích ch t o ng kính khác nhau. Các ng kính ED cho nét và tương ph n cao ngay c kh u m l n nh t. *SIC L p ph ng kính siêu tích h p SIC (super-integrated coating) b o m các tính năng vư t tr i c a ng kinh Nikon. tăng tính năng c a các chi ti t th u kính quang h c, Nikon ã áp d ng công ngh l p ph b m t nhi u l p c bi t làm gi m thi u các như c i m c a ng kính như lóa và ma nhòa (flare/ghost) L p ph a tích h p a t ng c a Nikon cho phép c i ti n ng kính nhi u m t trong ó có gi m ph n x m t d i r ng các bư c sóng ánh sáng và t o cân b ng màu s c c c kỳ t t. L p ph SIC c bi t có tác d ng v i
  3. các lo i ng kính có nhi u chi ti t th u kính như các ng zoom ch ng h n. Nikon cũng c bi t c n th n ch t o riêng t ng lo i l p ph SIC khác nhau cho các lo i ng kính khác nhau b o m ch t lư ng c a t ng lo i ng kính. *N L p ph N (nano crystal coat) là m t l p ph ch ng ph n x u tiên ư c gi i thi u trong các thi t b s n xu t bán d n NSR-series (Nikon step and repeat) c a Nikon. L p ph này tri t tiêu g n như hoàn toàn hi n tư ng ph n x các th u kính bên trong ng kính i v i m t d i r ng các bư c sóng ánh sáng và c bi t em l i hi u qu cao trong vi c tri t tiêu các hi n tư ng lóa và ma nhòa, nh t là các ng c c r ng. L p ph N bao g m nhi u l p ph có tán x c c th p các h t trong su t c c m n có kích thư c nano (1 nano = 1/1.000.000 mm), là ni m t hào c a công ngh s n xu t ng kính Nikon. *ASP ng kính/ th u kính ch ng c u sai (aspherical lens element). Năm 1968 Nikon b t u s n xu t các ng kính ch ng hi n tư ng c u sai (spherical aberration). Các ng kính s d ng công ngh ch ng c u sai có th tri t tiêu g n như hoàn toàn hi n tư ng coma và các hi n tư ng bi n d ng khác c a ng kính. Nikon áp d ng 3 lo i th u kính ch ng c u sai: Mài chính xác, lai (k t h p kính và plastic) và úc. *CRC H th ng i u ch nh sai s căn nét c ly g n (close-range correction system) là m t trong nh ng phát minh quan tr ng nh t v công ngh căn nét c a Nikon, t o i u ki n cho nhi p nh gia ch p ư c nh ng b c nh ch t
  4. lư ng mi n chê c ly g n và cũng tăng c ly căn nét. V i công ngh CRC các chi ti t th u kính ư c thi t k theo d ng “trư t” theo ó các nhóm th u kính di chuy n t do giúp căn nét chính xác. H th ng CRC ư c s d ng trong các ng kính m t cá, ng r ng, micro và m t s ng t m trung c a Nikon/Nikkor. *IF Công ngh căn nét trong (internal focusing) c a Nikon cho phép căn nét mà không làm thay i kích thư c c a i tư ng ư c ch p nh. T t c các chuy n ng quang h c bên trong ư c gi i h n trong ph m vi chi u dài ng kính. i u này cho phép ch t o các ng kính g n nh hơn cũng như kh năng có th căn nét c ly g n hơn, và hơn n a còn cho phép căn nét nhanh hơn. H th ng căn nét trong IF ư c s d ng h u h t các lo i ng tele và nhi u lo i ng khác c a Nikon. *RF V i h th ng căn nét sau (rear-focusing) c a Nikon, các th u kính trong ng kính ư c chia ra làm nhi u nhóm và ch các nhóm phí sau ng ư c di chuy n khi căn nét. i u này làm cho quá trình căn nét t ng nhanh nh hơn. *DC Các ng kính AF-DC Nikkor c a Nikon s d ng công ngh ki m soát m t nét (defocus-image control) cho phép nhi p nh gia làm ch m c c u sai i v i các i tư ng ti n c nh và h u c nh (trư c và sau i tư ng ch p chính) thông qua ng tác xoay vòng DC trên ng. Tính năng này cho phép t o các vòng tròn nhòe m m t nét (bokeh) lý tư ng cho ch p nh chân dung
  5. ngh thu t. Ngoài ng c a Nikon, không m t lo i ng kính nào trên th gi i có ch c năng c bi t này. *D D là ký hi u v thông s kho ng cách (distance information). Các lo i ng lo i D và G (D-type & G-type) c a Nikon thông báo cho thân máy có ch AF v c ly kho ng cách t i tư ng ch p t i máy nh. i u này t o thu n l i cho cơ ch o ma tr n 3D và cân b ng èn flash a c m bi n 3D. *G ng kính G (gelded) c a Nikon không có vòng i u ch nh kh u m riêng bi t và ư c s d ng trên máy t ng. Kh u m s ư c i u ch nh trên thân máy. Khi l p ng G, c n quay ng v kh u nh nh t (ch s f-number l n nh t), thư ng là v ch ánh d u màu chuy n ng kính sang ch t ng. *SWM Công ngh mô-tơ sóng t không ti ng ng (silent wave motor) trong các ng kính AF-S c a Nikon s d ng “sóng t ” chuy n năng lư ng sinh công xoay ch nh th u kính căn nét. i u này cho phép căn nét t ng nhanh hơn, chính xác hơn và không gây ra ti ng ng, m t trong nh ng lý do khi n các nhi p nh gia chuyên nghi p l a ch n các ng tele c a Nikon. *M/A Nút chuy n gi a ch cơ tay và t ng trên các ng AF-S c a Nikon. *VR
  6. Các ng kính có ký hi u VR là các ng kính có g n h th ng ch ng / gi m rung (vibration reduction) c a Nikon. H th ng này gi m hi n tư ng nhòe nh do rung tay máy và vì v y còn làm tăng cơ h i tăng t c c a ch p nhanh thêm 3 quãng n a (t c là 8 l n), cho phép c m máy ch p trong các i u ki n môi trư ng ánh sáng t i hơn như mây mù, trong nhà d dàng hơn. ng kính VR s t ng phát hi n khi ngư i ch p rung tay và t i u ch nh mà không c n ph i chuy n máy sang m t ch nh t nh nào. *DX ng kính DX c u t o g n nh ư c thi t k cho các máy nh có b c m bi n DX ( cúp nh 24×16 mm) c a Nikon - bao g m D60 (2008), D300 (2007), D200 (2005), D80 (2006), D70 (2004), & D70s (2005), D50 (2005), D40 (2006), & D40x (2007), D2Xs (2006), D2X (2004), D2H (2003), & D2Hs (2005), D100 (2002), D1X & D1H (2001), D1 (1999). ây là gi i pháp lý tư ng cho nh ng ai chơi thân máy DX mu n ch p phong c nh r ng.
nguon tai.lieu . vn