Xem mẫu

  1. Các th thu t vi t tin kinh t Ch ng có gì ng c nhiên khi gi i truy n thông ngày càng quan tâm đ n các v n đ kinh t và ho t đ ng kinh doanh. Tin kinh t không còn b coi là m t ch đ đ c thù đ nh i vào các trang báo cu i ho c nhét vào ph n sau c a m t bu i phát sóng.
  2. Nhưng tin kinh t thư ng v p ph i hai v n đ cơ b n: 1. ph c t p, 2. bu n t Báo chí đăng t i nhi u v n đ có nghĩa là m t ngư i bình thư ng trên ph ngày càng hi u rõ các v n đ kinh t và ho t đ ng kinh doanh, nhưng nh ng v n đ đó l i thư ng không đư c thông tin t t cho l m. Li u có bao nhi u ngư i dân hi u đư c khi chính ph c a h giãn n v i Qu Ti n t Qu c t ? Li u có bao nhi u ngư i hi u s khác bi t gi a doanh s c a m t công ty v i l i nhu n c a công ty đó? Th c t , do không ý th c đư c r ng vi c chính ph giãn n ho c l i nhu n c a m t công ty có th nh hư ng tr c ti p đ n cu c s ng c a mình, nhi u ngư i th y nh ng v n đ đó th t bu n t – ít nh t là khi so sánh v i nh ng v bê b i chính tr . M t lý do là nh ng v n đ này thư ng ph c t p và r i r m. V y m c tiêu c a m t phóng viên kinh t là gì? Rõ ràng, m c đích hàng đ u là đưa tin m t cách chính xác – s m ng đ c bi t quan tr ng trong m t lĩnh v c mà ch c n đ t sai m t d u ph y là có
  3. th làm cho nhi u ngư i phá s n. Nhưng trong khi tin kinh t ph c t p và bu n t , xét v b n ch t, thì có hai m c tiêu quan tr ng như nhau c n ph i đ t đư c khi x lý lo i tin này: 1. d hi u, và 2. h pd n Làm th nào đ tin kinh t d hi u? M t biên t p viên t ng nói có ba nguyên t c mà m t phóng viên kinh t gi i ph i tuân th . “Th nh t,” bà ta nói, “là gi i thích. Th hai là gi i thích. Và th ba... v n là gi i thích.” Th thu t 1: Tránh các bi t ng Th thu t 2: Đ nh nghĩa các thu t ng kinh t Th thu t 3: S d ng các con s m t cách có ch n l c Th thu t 4: So sánh các con s Th thu t 5: Bi n con s thành câu chuy n
  4. Th thu t 6: Tìm hi u các m t khác c a m t tin kinh t Th thu t 7: Nhân cách hóa tin kinh t Th thu t 8: Làm b t ý nghĩa c a tin kinh t Th thu t 9: Tìm hi u thêm ngoài thông cáo báo chí Th thu t 10: Nêu ý tư ng b t thư ng Nhưng trư c khi phóng viên gi i thích cho ngư i khác thì b n thân h ph i hi u v n đ . Và đ hi u, h thư ng ph i th a nh n r ng h không bi t. Nhưng đi u này không ph i d . Các phóng viên là nh ng k đ y kiêu hãnh. Tôi bi t rõ đi u này vì tôi cũng là m t ngư i trong s đó. Ch ng có ai trong chúng ta thích th a nh n không n m v ng m t v n đ nào đó. Nhưng chúng ta là nh ng ngư i đưa tin ch không ph i là các h c gi “bi t tu t”, và chúng ta có trách nhi m ph i truy n đ t tin t c đ n v i ngư i đ c. N u chúng ta không hi u thì h cũng không hi u. Đ ng đ tính kiêu
  5. hãnh l n át t i m c không dám nói câu: “Xin l i, tôi không hi u. Làm ơn gi i thích cho tôi đư c không?” Khi d các h i th o trong nh ng năm qua, m t s phóng viên kinh t đã ph n bác ý ki n c a tôi r ng c n làm cho tin kinh t d hi u đ i v i nh ng ngư i dân có trình đ h c v n trung bình. H l p lu n r ng các đ c gi c a h , nh ng nhà lãnh đ o doanh nghi p sành s i, s cư i vào mũi h n u h m t nhi u th i gian và c t báo đ gi i thích các khái ni m v kinh t . Và câu tr l i c a tôi là m t phóng viên trư c h t ph i nghĩ đ n đ c gi . Ch ng ai dám đánh giá th p trình đ c a các đ c gi , nhưng nói chung gi i thích thêm m t chút v n t t hơn. Ngay c nh ng đ c gi có trình đ h c v n cao v n c n đư c nh c l i v các khái ni m kinh t . T Wall Street Journal tr thành m t trong nh ng nh t báo bán ch y nh t M b ng cách gi i thích các tin kinh t cho nh ng đ c gi không ph i là các nhà kinh t và các chuyên gia kinh doanh, mà ch ng h m t danh ti ng chút nào. M c tiêu c a t báo là thu hút nh ng ngư i mu n và c n bi t v ho t đ ng kinh t và kinh doanh – ch không lo i tr đ i tư ng này, như th kinh doanh là m t th câu l c b riêng nào đó.
  6. V y sau khi đã làm cho các tin kinh t tr nên d hi u, làm th nào đ chúng h p d n? Câu tr l i ng n g n là: B t t p trung vào các con s mà hãy t p trung nhi u hơn vào con ngư i. Kinh doanh và kinh t h c cơ b n là nói v con ngư i. Nhưngthay đ i trong n n kinh t nh hư ng đ n cu c s ng thư ng nh t c a m i ngư i. Trong kinh doanh có r t nhi u câu chuy n liên quan đ n con ngư i, bao g m c thành công, th t b i và nh ng cu c chi n gi a các đ i th kình đ ch nh m lo i b nhau. Các phóng viên cũng r t ít vi t v nh ng con ngư i b tác đ ng b i ho c đ ng sau nh ng con s th ng kê này.
nguon tai.lieu . vn