Xem mẫu

  1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ NVH ViÖc truyÒn vµ ng¨n chÆn Kh¸i qu¸t Kh¸i qu¸t C¸c ph­¬ng ph¸p ng¨n chÆn rung ®éng vµ tiÕng ån nh­ sau: · Khö lùc rung · ChÆn céng h­ëng · ChÆn viÖc truyÒn · Ng¨n chÆn rung ®éng vµ tiÕng ån v.v... Cã thÓ ng¨n chÆn rung ®éng hoÆc tiÕng ån b»ng c¸ch th¸o bÊt kú chi tiÕt nµo cña ®­êng truyÒn. C¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ng¨n chÆn rung ®éng vµ tiÕng ån lµ khö lùc rung. Tuy nhiªn, rÊt khã khö hoµn toµn ®­îc lùc nµy do cÊu t¹o cña xe. V× vËy, ë ®©y chóng t«i tr×nh bµy c¸c ph­¬ng ph¸p ®Ó ng¨n chÆn rung ®éng vµ tiÕng ån chñ yÕu ®­îc dïng cho c¸c xe, nh­ ng¨n chÆn céng h­ëng, chÆn viÖc truyÒn, vµ c¸ch li rung ®éng vµ tiÕng ån. (1/1) C¸ch li rung ®éng Bé gi¶m chÊn Bé gi¶m chÊn d¹ng khèi Bé gi¶m chÊn d¹ng khèi lµ mét vËt nÆng g¾n vµo phÇn rung ®éng ®Ó dÞch chuyÓn ®iÓm céng h­ëng b»ng c¸ch gi¶m tÇn sè riªng. B»ng ph­¬ng ph¸p nµy, rung ®éng vµ tiÕng ån ®­îc chuyÓn ra ngoµi ph¹m vi ch¹y xe b×nh th­êng, dÉn ®Õn møc rung ®éng vµ tiÕng ån thÊp h¬n. Chó ý: NÕu b¹n ®Æt mét bé gi¶m chÊn d¹ng khèi kh«ng cÈn thËn, nã cã thÓ lµm t¨ng träng l­îng t¸c ®éng lªn phÇn riªng biÖt ®ã vµ g©y ra nguy c¬ cña viÖc mÊt ®é bÒn. (1/3) Tham kh¶o Bé gi¶m chÊn d¹ng khèi vµ tÇn sè riªng · Mèi quan hÖ gi÷a tÇn sè riªng vµ träng l­îng cña vËt nÆng. ¡ NÕu träng l­îng t¨ng lªn, tÇn sè riªng sÏ ®­îc ®Æt thÊp h¬n. ¡NÕu träng l­îng gi¶m ®i, tÇn sè riªng sÏ ®­îc ®Æt cao h¬n. · Mèi quan hÖ gi÷a tÇn sè riªng vµ h»ng sè lß xo ¡ NÕu h»ng sè lß xo t¨ng lªn, tÇn sè riªng sÏ ®­îc ®Æt thÊp h¬n. ¡ NÕu h»ng sè lß xo gi¶m ®i, tÇn sè riªng sÏ ®­îc ®Æt cao h¬n. (2/3) -1-
  2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ NVH ViÖc truyÒn vµ ng¨n chÆn C¸ch li rung ®éng Bé gi¶m chÊn Bé gi¶m chÊn ®éng lùc Bé gi¶m chÊn ®éng lùc lµ mét vËt nÆng vµ mét lß xo ®­îc g¾n vµo phÇn rung, nã chia mét tÇn sè riªng thµnh hai tÇn sè riªng nhá h¬n. B»ng ph­¬ng ph¸p nµy, ®iÓm céng h­ëng ®­îc dÞch chuyÓn dÉn ®Õn møc rung ®éng vµ tiÕng ån thÊp h¬n. Gîi ý: Nãi chung, tÇn sè riªng cña bé gi¶m chÊn ®éng lùc nªn gièng nh­ tÇn sè cña phÇn céng h­ëng. Trong tr­êng hîp nµy, tÇn sè riªng cña bé gi¶m chÊn ®éng lùc sÏ ®­îc x¸c ®Þnh theo mèi quan hÖ gi÷a h»ng sè ®µn håi vµ träng l­îng cña vËt nÆng nh­ trong cïng ®Þnh nghÜa vÒ bé gi¶m chÊn d¹ng khèi. (3/3) C¸ch ©m TÊm cao su t¸ch rung ®éng Sö dông tÊm cao su t¸ch rung ®éng ®Ó gi¶m rung ®éng ë c¸c khíp nèi cña c¸c gi¸ ®ì ®éng c¬, c¸c gi¸ ®ì th©n xe, vµ b¹c lãt cña hÖ thèng treo, v.v... C¸c ®Æc ®iÓm cÇn thiÕt cña tÊm cao su t¸ch rung ®éng lµ: · Lùc gi¶m chÊn lín: Lµm gi¶m rung ®éng lín ë c¸c tÇn sè thÊp h¬n nh­ rung ®éng khi ®éng c¬ quay khëi ®éng. · H»ng sè ®µn håi nhá: Lµm gi¶m rung ®éng nhá ë c¸c tÇn sè thÊp h¬n nh­ rung ®éng khi ®éng c¬ ch¹y kh«ng t¶i. Lùc gi¶m chÊn tØ lÖ nghÞch víi h»ng sè lß xo, nh­ vËy c¶ hai yªu cÇu nµy rÊt khã cïng tån t¹i. Trong c¸c øng dông thùc tÕ, cÇn ph¶i l­u ý c¸c ®Æc ®iÓm nµy khi lùa chän h×nh d¹ng vµ vËt liÖu thÝch hîp. V× vËy cã nhiÒu lo¹i thiÕt kÕ c¸c gi¸ ®ì ®éng c¬, nh­ gi¸ ®ì kiÓu xi lanh cã r·nh c¾t bªn trong, vµ mét hép cao su ®­îc n¹p ®Çy chÊt láng. Gîi ý: §iÒu quan träng lµ ph¶i duy tr× khe hë vµ ®é th¼ng hµng ®Ó duy tr× lùc gi¶m chÊn cña cao su t¸ch rung ®éng vµ h»ng sè ®µn håi nh»m ng¨n chÆn rung ®éng. (1/1) C¸ch ©m TÊm c¸ch ©m Nãi chung, cã thÓ gi¶m rung ®éng cña tÊm èp th©n xe lµ phÇn tö rung (bé phËn t¹o ra ©m thanh) b»ng c¸c vËt liÖu gi¶m chÊn. C¸c vËt liÖu gi¶m chÊn nh­ sau: · Líp nhùa phÝa d­íi · TÊm nhùa · TÊm hai líp · TÊm nhùa kiÓu chèng rung v.v... Còng cã thÓ sö dông tÊm c¸ch ©m ®Ó chÆn ©m thanh (rung ®éng cña kh«ng khÝ). Trong tr­êng hîp nµy, ©m thanh cã ©m giai cao dÔ bÞ chÆn h¬n. §Ó t¨ng hiÖu qu¶ c¸ch ©m cña tÊm c¸ch ©m, cã c¸c ph­¬ng ph¸p nh­ lµm cho tÊm nµy nÆng h¬n, b»ng c¸ch lµm thµnh tÊm hai líp, hoÆc nhåi vËt liÖu hÊp thu ©m thanh gi÷a hai tÊm nµy. Sù cã mÆt cña c¸c lç hoÆc khe hë trong c¸c tÊm sÏ gi¶m m¹nh hiÖu qu¶ c¸ch ©m. Do ®ã cÇn ph¶i kiÓm tra bÊt kú vßng ®Öm nµo bÞ mÊt. (1/1) -2-
  3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ NVH ViÖc truyÒn vµ ng¨n chÆn C¸ch ©m VËt liÖu hÊp thu ©m thanh HÊp thu ©m thanh cã nghÜa lµ lµm gi¶m møc ¸p suÊt cña ©m thanh b»ng c¸ch hÊp thu rung ®éng trong kh«ng khÝ ®Ó ng¨n chÆn sù lan réng cña chóng. C¸c vËt liÖu hÊp thu ©m thanh lµ c¸c chÊt xèp vµ cã ®é thÊm cao: · Sîi thñy tinh · Phít · Bät nhùa Polyuretan v.v... Nãi chung c¸c vËt liÖu hÊp thu ©m thanh cã thÓ hÊp thu ©m thanh cã tÇn sè cao mét c¸ch dÔ dµng. §èi víi ©m thanh cã tÇn sè thÊp h¬n th× c¸c vËt liÖu dÇy h¬n sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n. ViÖc chän ®óng vËt liÖu vµ sö dông thÝch hîp ®Ó hÊp thu tiÕng ån cã hiÖu qu¶ còng quan träng. Gîi ý: BÒ mÆt ®Öm tùa ®Çu b»ng clorua vinyl cã rÊt nhiÒu lç nhá ®Õn møc nã cã thÓ c¸ch ©m cho khoang hµnh kh¸ch. (1/1) -3-
  4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ NVH ViÖc truyÒn vµ ng¨n chÆn Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về câu hỏi đó. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -4-
  5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ NVH ViÖc truyÒn vµ ng¨n chÆn Câu hỏi- 1 Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho các câu sau đây. Các câu trả No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai lời đúng 1. Bộ giảm chấn dạng khối gồm có các lò xo và các vật nặng được lắp vào hệ thống cộng hưởng, có tác dụng hạ thấp tần số riêng và làm dịch Đúng Sai chuyển điểm cộng hưởng. 2. Bộ giảm chấn động lực có các vật nặng được lắp vào hệ thống cộng hưởng, có tác dụng phân nhỏ tần số riêng và làm lệch điểm cộng Đúng Sai hưởng. 3. Các đặc tính cần thiết của tấm cao su tách rung động là lực giảm chấn lớn và hằng số đàn hồi nhỏ. Đúng Sai 4. Các vật liệu hấp thu âm thanh là các chất xốp và có độ thấm cao. Đúng Sai 5. Các vật liệu hấp thu âm thanh có thể dễ dàng hấp thu âm thanh có tần số cao. Đối với âm thanh có tần số thấp hơn thì các vật liệu mỏng hơn Đúng Sai sẽ có hiệu quả hơn. -5-