Xem mẫu

 1. TAÏP CHÍ KHOA HOÏC ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN Soá 20 (45) - Thaùng 9/2016 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Nghiên cứu tại Tp Hồ Chí Minh Factors affecting the quality of income tax report in small and medium sized enterprises – Research in Ho Chi Minh City , ThS. P ạm a r r ạ Nguyen Anh Hien, Ph.D., Pham Thanh Trung, M.Ac. Saigon University Tóm tắt C ất l ợ á t k a q ết toá t ế t ập doa ệp (TNDN) l vấ đ đ ợ ả doa ệp (DN) lẫ ơ q a q ả lý t ế q a tâm ê ứ đ ợ t ự ệ tạ p ố ồC íM v sử dụ p ơ p áp nghiên ứ ỗ ợp để xá đị á â tố ả ở đế ất l ợ kê k a q ết toá t ế ở á doa ệp ỏ v vừa (DNNVV) Kết q ả ủa ê ứ o t ấ ăm nhân tố ả ở đế ất l ợ q ết toá ủa á D VV ồm: C í sá t ế D ; Cơ q a t ế; Bộ má kế toá ; Mục tiêu lập quyết toán thuế và q ả lý DN. chất lượng quyết toán thuế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, báo cáo quyết toán thuế. Abstract The quality of income tax report of enterprises is an issue that managers and tax authorities are interested. This research was conducted in Ho Chi Minh City and use mixed-method approach to determine the factors that affect the quality of income tax report in the small and medium enterprises. Results of the research showed that five factors affecting the quality of income tax report in the small and medium enterprises are tax policy, tax authorities, accounting department, goal of preparing income tax report and enterprise managers. Keywords: quality, income tax report, small and medium enterprise, income tax report. 1. Đặt vấn đề l k ả ă t ếp ậ ồ vố o oạt Vớ v ệ ếm tỷ tr lớ tro tổ độ sả x ất k doa ê ứ ủa số DN, á D VV đó óp đá kể v o mo P Korkeamak (2006) o t ấ a tổ t ập q ố dâ , tạo ô ă v ệ ả tạ Mỹ, á â ũ đố mặt vớ làm và ả q ết á vấ đ xã ộ tình trạ t ô t k ô m bạ tro ê , tro q á trì oạt độ , á D VV ì á ê ứ ớ D VV ặp p ả k ô ít ữ k ó o đ o rằ sự k ô m bạ k ă Một tro ữ k ó k ă lớ ất t ô t l vấ đ ả trở D VV t ếp 22
 2. ậ vố Kết q ả trê ũ p ù ợp vớ q a , tro đó t ể ệ í xá số t t ự trạ ệ a ở V ệt am, sử t ế D p ả ộp dụ t ô t t í ũ Do t k a q ết toá t ế TNDN lập t ô t đ ít q a tâm a at ự đ ợ lập ă ứ trê kết q ả ủa lợ ậ sự q a tâm đế k ía ạ á â kế toá trê BC C ê v ệ xá đị í tố tá độ đế t ô t v ất l ợ xá số t t ế D p ả ộp ũ ị thông tin trình bày trên các báo cáo tài ả ở bở công tác kế toá ủa DN. chính (BCTC), báo áo q ết toá t ế đặ o ra, á â tố ả ở đế tí b ệt đố vớ D VV Do đó, ơ q a t ế t â t ủt ế ó ũ óả ở ũ a t ật sự t t ở vào thông tin đế ất l ợ kê k a q ết toá t ế trên q ết toá t ế D ủa á TNDN. DNNVV. rê ơ sở á ê ứ tr ớ ó Mặt k á , t a d o v ệ kê l ê q a , mô ì á â tố ả ở k a t ế ủa á DN V ệt am ũ đa ở đế ất l ợ kê k a q ết toá t ế mứ ao so vớ á ớ tro k vự v TNDN ủa á D VV kế t ừa 3 óm trê t ế ớ C í p ủ v Bộ í đã â tố ả ở đế t â t ủ t ế ồm: ó ỗ lự để kéo ảm t a kê Cơ q a t ế, C í sá t ế, q ả k a t ế x ố bằ vớ mứ tr bì lý DN (đố t ợ ộp t ế) o ra, vớ á ớ tro k vự E (171 t ô q a ê ứ đị tí , ê ứ / ăm) o so đó, ất l ợ á t này bổ s t êm a â tố ồm bộ má k a q ết toá t ế TNDN ủa á DN nói kế toá DNNVV v mụ t ê lập q ết v đặ b ệt l á DNNVV nói riêng toá t ế ũ l vấ đ đ ợ ả DN lẫ ơ q a q ả 2.1. Các n ân tố ản ưởng đến tín lý t ế q a tâm Do đó, xem xét, p â tí tuân t ủ t uế v đá á á â tố tá độ đế ất Kế t ừa á ê ứ ớ o , Lê l ợ kê k a q ết toá t ế TNDN ở á a r (2014) tro ê ứ ủa DNNVV l vấ đ ấp t ết q a đó úp ơ mình đã xâ dự mô ì v ả t ết q a q ả lý ớ đ ra ữ ả ê ứ á â tố tá độ đế v ệ p áp tí ự ằm â ao ất l ợ t â t ủ t ế ủa DN. Vớ dữ l ệ t t ập q ết toá t ế ủa á DNNVV, q a đó từ á doa ệp trê địa b t p ố vừa đảm bảo số t â sá vừa kéo ảm ồC íM kết q ả ê ứ ot ấ t a ộp t ế ủa á DN mụ t ê có các â tố tá độ đế t â t ủ t ế tạ ủa C í p ủ đã đ ra Cụ t ế t p ố ồC íM ồm: 2. Cơ sở lý thuyết 2.1.1. Chính sách thuế ố t ợ ộp t ế ó g, DN nói C í sá t ế ả ở trự t ếp rê ó 3 ĩa vụ t uế ơ bả : ộp t đế tí t â t ủ ủa ộp t ế k a t ế v á p ụ lụ đí kèm đú ê ứ Silvani & Baer ạ ; kê k a í xá số t ế p ả ộp (1997); Richardson (2008) đã t ừa ậ trê t k a t ế, ộp t t ế đú t vấ đ í đơ ả ủa v ệ kê k a ạ Do đó, ất l ợ kê k a q ết toá t ế sẽ úp ộp t ế o t t t ế D t ể ệ ở v ệ ộp đú ạ k a t ế í xá v từ đó a tă tuân và đầ đủ t k a t ế v á ồ sơ l ê t ủ t ế. V ệ ớ dẫ lập t k a t ế 23
 3. rõ r t ì ộp t ế t â sẽ úp t ự ệ t â t ủ t ế tốt ơ t ủ t ế ơ vệ t ế sự ớ dẫ o ra, một số ê ứ ũ o o ra, q đị xử p ạt ủa í sá t ấ ậ t ứ v tí ô bằ t ế của t ế ũ tá độ đế v t â t ủ ộp t ế sẽ ả ở đế tí t â t ế ế ộp t ế ậ t ứ đ ợ t ủ t ế Jackson & Milliron (1986); rằ v ệ trố t ế l v p ạm p áp l ật K r ler & ộ sự (2008); Pal l & và bị xử p ạt sẽ k ế ạ ế hành vi Mustapha (2011). trố t ế 2.2. Các n ân tố p át iện qua 2.1.2. Cơ quan thuế ng iên cứu địn tín Cơ q a t ế l đố t ợ q a ệ trự ô q a t ảo l ậ vớ á ê t ếp vớ ộp t ế ê ơ q a a ô tá tro á ơ q a t ế, â ả ở trự t ếp đế v ệ t â t ủ t ế t ơ mạ v á ả v ê đạ , ệ q ả oạt độ ủa ơ q a t ế đ ợ óm ê ứ đã bổ s t êm a t ể ệ q a v ệ t ê tr , ỗ trợ DN â tố tro mô ì ê ứ ồm tro v ệ kê k a v ộp t ế Ngoài ra, â tố ả ở đế ất l ợ BC C ơ q a t ế ũ ó t ể lắ e, t ếp l bộ má kế toá v â tố t ể ệ đặ thu và giả đáp t ắ mắ ủa DN kịp t đ ểm q ả lý ủa D VV l mụ t ê lập Cô tá t ê tr , ỗ trợ ả q ết q ết toá t ế v ớ mắ ủa ơ q a t ế tốt t ì 2.2.1. Bộ máy kế toán tí t â t ủ t ế ủa ộp t ế Một số ê ứ tạ V ệt am đã ao Một số ê ứ trê t ế ớ đã o t ấ bộ má kế toá ó ả ở trự t ừa ậ ả ở ủa â tố t ếp đế ất l ợ t ô t trê BC C Hasseldine & Li (1999); Richardson Á ết (2013), Võ Vă (2008); Palil & Mustapha (2011). ị v rầ ị a ả (2013), Phan Ngoài ra, Witte & Woodbury (1985); ứ Dũ (2014) ố vớ á D VV t ì Jackson & Jaouen (1989); Butler (1993); đ tỏ ra ợp lý vì ă lự v tổ Evan, Carlon & Massey (2005); Palil & ứ ủa bộ má kế toá tro á Mustapha (2011) o rằ ô tá k ểm D VV t ó ữ ạ ế ất tra ủa ơ q a t ế ũ đó va tr đị ô k , D VV k ô tổ ứ bộ q a tr tro v ệ a tă tính t â t ủ má kế toá r ê oặ bộ má kế toá ủa ộp t ế. ố lầ , mứ độ k ểm đ ợ tổ ứ t eo ì t ứ t ê o Bộ tra ũ ă lự ủa á bộ k ểm tra p ậ kế toá tạ D trự t ếp lập á t ế ũ ả ở đế tí tự á tuân BC C, báo áo q ết toá t ế Do đó, bộ t ủ t ế ủa ộp t ế. má kế toá ủa D VV ả ở đế 2.1.3. Đối tượng nộp thuế ất l ợ BC C từ đó ả ở đế Mohamad Ali (2007); Singh (2003); ất l ợ q ết toá t ế D Eriksen & Fallan (1996); Palil (2010), Palil 2.2.2. Mục tiêu lập quyết toán thuế TNDN & Mustapha (2011) tro á ê ứ Ng ĩa vụ p áp lý ô bố t ô t t ủa mì đã o rằ k ế t ứ ủa í ủa á DNNVV ó ữ ớ ạ ộp t ế l â tố q a tr ả ở ất đị v đơ ả ơ so vớ ô t đế tí t â t ủ t ế Do đó, v ệ tă đạ ú oặ ô t ó q mô lớ Bê kế t ứ t ế o ộp t ế ạ đó, do á ồ lự v ê ầ đặt 24
 4. ra đố vớ ô tá kế toá ó ớ ạ ê áo q ết toá t ế D nói riêng. v ệ đầ t v o tra t ết bị, ồ lự dẫ đế mụ t ê lập q ết toá ủa o ô tá kế toá ặp ạ ế D VV sẽ ả ở ất đị đế ất Ngoài ra, lĩ vự k doa ủa á l ợ kê k a q ết toá t ế D D VV t tập tr v o ữ rê ơ sở á ê ứ tr ớ ó k doa í Cá ệp l ê q a , mô ì á â tố ả ở vụ k tế p át s tro D t đế ất l ợ kê k a q ết toá t ế ủa l ữ ệp vụ ơ bả ắ l vớ á D VV trê địa b P CM bao oạt độ k doa ủ ế Cá q a ồm á â tố: Cơ q a t ế, C í sá ệk tế, t í p ứ tạp t ít xả t ế, q ả lý doa ệp, bộ má kế ra ữ đặ đ ểm ả ở q a toán và mụ t ê lập q ết toá t ế tr tro á t ứ tổ ứ q ả lý, cung TNDN Do đó, mô ì ê ứ đ ợ ấp t ô t t í ó v báo xâ dự sa : Cơ quan thuế Chính sách Thuế TNDN H1 (+) H 2 (+) Chất lượng quyết Nhà quản lý doanh nghiệp toán thuế TNDN H3 (+) Mục tiêu lập quyết toán thuế H4 (+) H5 (+) Bộ máy Kế toán Hình 1. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng chất lượng quyết toán thuế TNDN 3. Phương pháp nghiên cứu và vự ế, k ểm toá , ả v ê ủa các thu thập dữ liệu tr ạ . Trê ơ sở á ê ứ 3.1. P ương p áp ng iên cứu tr ớ ó l ê q a v ý k ế ủa ê a ê ứ đ ợ t ự ệ t ô để tìm ra á â tố v xâ dự t a đo q a a b ớ : ê ứ sơ bộ v ê ủa từ â tố tá độ đế ất l ợ ứ í t ứ . ê ứ sơ bộ đ ợ kê k a , q ết toá t ế TNDN. t ự ệ bở p ơ p áp ê ứ ê ứ í t ứ đ ợ t ự ệ đị tí : óm ê ứ t ự ệ bở p ơ p áp ê ứ đị l ợ : p ỏ vấ , t ảo l ậ ê a tro lĩ bằ p ơ p áp nhóm tá ả đá 25
 5. á độ t ậ Cro ba ’s alp a v p â Nam. Cá â tố ả ở đế ất tí â tố k ám p á EF , t ếp đế xây l ợ kê k a , q ết toá t ế TNDN đ ợ dự mô ì ồ q đa b ế để đá á óm tá ả tổ ợp v đ x ất bao ồm: sự tá độ ũ mứ độ đó óp Cơ q a t ế (CQ); C í sá ế ủa á â tố đế ất l ợ kê k a , TNDN (CS); Nhà q ả lý doa ệp q ết toá t ế TNDN ủa á D VV (QL); Mụ t ê lập q ết toá t ế (MT); trê địa b TP ồ C í M Bộ má kế toá (BM). ố vớ ất l ợ 3.2. Xây dựng t ng đo kê k a q ết toá t ế đ ợ đo l rê ơ sở lý t ết, á ê ứ bằ 5 k oả mụ N ê ứ sử dụ tr ớ v t ô q a ê ứ đị tí , t a đo L kert 5 đ ểm để đá á từ ê ứ đã lựa á t a đo v k oả mụ Kết q ả tổ ợp ý k ế á đ ỉ , bổ s để p ù ợp vớ tì ê a v á t a đo tro mô ì ì t ự tế ủa á D VV tạ V ệt ê ứ đ ợ t ể ệ ở bả 1. Bảng 1. Mã hóa các thang đo I. Các nhân tố tác động đến chất lượng kê khai quyết toán Thuế TNDN Cơ quan thuế Cơ q a t ế ỗ trợ ệt tì k doa ệp kê k a q ết toá t ế 1 CQ1 TNDN P ầ m m ỗ trợ kê k a t ế ủa ổ ụ ế ỗ trợ tốt o doa 2 CQ2 ệp k kê k a q ết toá t ế Cơ q a t ết d ả á vă bả p áp l ật t eo ớ ó lợ 3 CQ3 cho mình. 4 Cơ q a t ếl ô ỗ trợ ập ật o DN k í sá t ế ó t a đổ CQ4 Chính sách Thuế TNDN 1 Cá í sá t ết x ê t a đổ CS1 Một số q đị v p í đ ợ trừ k tí t ế D a t ật sự p ù 2 CS2 ợp vớ t ự tế p át s tạ đơ vị Cá vă bả ớ dẫ v t ế D vẫ ữ ộ d a rõ 3 CS3 r , á ể k á a 4 C í sá t ế D a ó sự đã đố vớ D VV CS4 5 ạ q đị kê k a q ết toá t ế p ù ợp vớ á D VV CS5 Một số q đị v óa đơ , ứ từ ợp lý ợp lệ để đ ợ tí v o 6 CS6 p í tí t ế a p ù ợp t ự tế 26
 6. Nhà quản lý doanh nghiệp q ả lý ủa doa ệp ó ể b ết ất đị v lĩ vự kế toá , 1 QL1 t ế q ả lý ủa doa ệp ó t ể đ v ể rõ báo áo q ết toá 2 QL2 t ế q ả lý ó q a tâm đế ô tá kê k a q ết toá t ế ủa doa 3 QL3 ệp q ả lý ó a t ệp v o v ệ kê k a q ết toá t ế ằm t a đổ 4 QL4 số t ế D p ả ộp q ả lý ó t ể ra q ết đị k tế dựa trê báo áo q ết toá t ế 5 QL5 TNDN Mục tiêu lập quyết toán thuế Lập q ết toá t ế t eo q đị ủa ớ ơ l ấp t ô t 1 MT1 o sử dụ Lập q ết toá t ế để p ụ vụ v ệ va vố , t am a đấ t ầ ủa 2 MT2 doa ệp 3 Lập q ết toá t ế ằm đố p ó vớ ơ q a t ế MT3 4 Lập q ết toá t ế ằm tố t ể óa p í ế D MT4 Bộ máy Kế toán 1 Doa ệp ó tổ ứ bộ p ậ kế toá r ê BM1 Doa ệp tự tổ ứ t ự ệ q ết toá t ế (k ô t ê đơ vị 2 BM2 bên ngoài) 3 Bộ má kế toá ó sự ỗ trợ ủa ô ệt ô t BM3 4 â v ê kế toá ó ký ợp đồ lao độ vớ doa ệp BM4 5 â v ê kế toá đ ợ ập ật í sá t ế mớ đầ đủ BM5 II. Chất lượng kê khai quyết toán thuế 1 k a q ết toá t ế đ ợ lập t eo đú mẫ q đị CL1 Cá ỉ t ê trê t k a q ết toá t ế đ ợ lập đú t eo á vă bả 2 CL2 ớ dẫ ủa ơ q a t ế 3 k a q ết toá t ế ó kèm t eo đầ đủ á p ụ lụ t eo q đị CL3 4 Q ết toá t ế D đ ợ ộp o á ơ q a t ế đú t a q đị CL4 Doa ệp t rằ số t ế D sẽ k ô t a đổ k ơq a t ế 5 CL5 t a k ểm tra q ết toá t ế ủa doa ệp Nguồn: Nhóm tác giả quy định mã hóa 27
 7. 3.3. Mẫu ng iên cứu sát ợp lệ. N vậ , ỡ mẫ đảm bảo p ù Cỡ mẫ mẫ tro ê ứ đị ợp t eo đ k ệ v kí t ớ mẫ o tí l số l ợ ê a t ô q a t ảo p â tí EF v p â tí ồ q đa b ế . l ậ để t t ập dữ l ệ o đế k k ô Dữ l ệ đ ợ ập, mã óa, l m sạ và t t ập đ ợ t ô t mớ Trong nghiên p â tí t ô q a p ầ m m P 18 0. ứ đị l ợ , nhóm tá ả sử dụ 4. Kết quả nghiên cứu và bàn luận p ơ p áp p â tí â tố k ám p á 4.1. Kiểm địn c ất lượng t ng đo EFA vớ 29 b ế q a sát. Nhóm tá ả đã Kết q ả k ểm đị t a đo đ ợ t ể ử bả k ảo sát đế 315 D VV trê đạ ệ t ô q a p â tí Cro ba ’s Alpha bàn TP.HCM, kết q ả t lạ 280 bả k ảo đ ợ trì b ở bả 1. Bảng 1. Hệ số Cronbach’s alpha của thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trình bày BCTC Biến Trung bình thang đo nếu Phương sai Tương Cronbach’s Quan loại biến thang đo quan alpha sát nếu loại biến biến tổng nếu loại biến Thang đo Cơ quan thuế: Cronbach’s alpha = 0.796 CQ1 11.49 5.333 .673 .714 CQ2 11.43 5.106 .653 .722 CQ3 11.50 5.254 .593 .753 CQ4 11.61 5.831 .516 .787 Thang đo Chính sách thuế TNDN: Cronbach’s alpha = 0.904 CS1 19.20 14.868 .649 .900 CS2 19.15 14.355 .654 .901 CS3 19.14 14.897 .683 .895 CS4 19.07 14.501 .740 .886 CS5 19.01 13.928 .839 .872 CS6 19.03 13.619 .874 .866 Thang đo Nhà quản lý doanh nghiệp : Cronbach’s alpha = 0.800 QL1 13.82 6.102 .677 .731 QL2 13.74 6.443 .632 .747 QL3 14.06 5.896 .732 .712 QL4 14.08 5.987 .712 .719 QL5 13.71 7.848 .219 .868 Thang đo Mục tiêu lập quyết toán thuế: Cronbach’s alpha = 0.657 MT1 10.96 5.622 .587 .486 MT2 10.93 5.629 .449 .583 28
 8. Biến Trung bình thang đo nếu Phương sai Tương Cronbach’s Quan loại biến thang đo quan alpha sát nếu loại biến biến tổng nếu loại biến MT3 10.90 5.586 .420 .609 MT4 11.21 7.608 .328 .656 Thang đo Bộ máy kế toán: Cronbach’s alpha = 0.898 BM1 14.16 9.392 .695 .889 BM2 14.16 9.297 .780 .869 BM3 14.13 10.901 .691 .888 BM4 14.10 9.445 .746 .876 BM5 14.18 9.062 .838 .856 Thang đo Chất lượng kê khai quyết toán thuế: Cronbach’s alpha = 0.776 CL1 14.84 8.499 .608 .719 CL2 14.83 8.331 .538 .739 CL3 14.68 8.182 .508 .751 CL4 14.67 8.129 .602 .717 CL5 14.61 8.611 .504 .750 Nguồn: Truy xuất từ kết quả phân tích SPSS Kết q ả p â tí Cro ba ’s lp a ất l ợ kê k a q ết toá t ế TNDN đ ợ trì b tro bả 1 o t ấ n oạ ồm 5 â tố đ ợ đo bằ 23 b ế q a trừ b ế QL5 ủa t a đo q ả lý sát sa k đạt độ t ậ Cro ba ’s alp a doa ệp ó ệ số t ơ q a bế ( ó 1 b ế bị loạ ) t ếp tụ đ ợ đ a v o tổ 0 219 ỏ ơ 0 3 ê b ế sẽ bị p â tí â tố k ám p á EFA. Trong loạ . Cá t a đo lạ đ ó ệ số p â tí EF lầ t ứ ất, b ế CQ4 bị Cro ba ’s lp a lớ ơ 0 6 v ệ số loạ do ó ệ số tả a đạt ê ầ ( ỏ t ơ q a b ế tổ ủa á t a đo đ ơ 0 5) Do đó, ê ứ t ự ệ phân lớ ơ 0 3 Do đó á t a đo đ đạt tí lầ t ứ a sa k loạ b ế CQ4. ê ầ v á b ế q a sát đ ợ t ếp tụ - Kiểm định tính thích hợp của EFA: sử dụ p â tí â tố k ám p á EF Kết q ả k ểm đị Bartlett (Bartlett’s 4.2. Phân tích n ân tố khám phá EFA test of sphericity) từ p ầ m m P t ể a đo á â tố ả ở đế ệ ở bả 2: Bảng 2: Kiểm định KMO và Bartlett Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .860 Approx. Chi-Square 3795.058 Bartlett's Test of Df 231 Sphericity Sig. .000 29
 9. Kết q ả k ểm đị o t ấ vớ sig = Kết q ả k ểm đị tạ bả 3 o t ấ 0.000 nên á b ế q a sát vẫ ó t ơ á mứ á trị E e val es lớ ơ 1, q a t ế tí vớ â tố đạ d ệ ; ỉ số phân tích đã trí đ ợ 5 từ 22 b ế q a 0.5 < KMO = 0.860 < 1 o t ấ p â tí sát vớ p ơ sa trí l 69 002% (lớ â tố k ám p á vẫ t í ợp o dữ ơ 50%) ó ĩa l 69 002% l ệ t ự tế tha đổ ủa á â tố đ ợ ả t í - Kiểm định mức độ giải thích của bở á b ế q a sát. các biến quan sát đối với nhân tố: Bảng 3: Tổng phương sai được giải thích (Total Variance Explained) Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component % of Cumulative % of Cumulative Total Total Variance % Variance % 1 7.184 32.655 32.655 7.184 32.655 32.655 2 2.992 13.598 46.253 2.992 13.598 46.253 3 2.452 11.146 57.399 2.452 11.146 57.399 4 1.499 6.812 64.212 1.499 6.812 64.212 5 1.054 4.790 69.002 1.054 4.790 69.002 6 .794 3.608 72.610 7 .741 3.370 75.980 8 .679 3.086 79.066 9 .611 2.778 81.843 10 .520 2.364 84.207 11 .474 2.156 86.363 12 .433 1.967 88.329 13 .409 1.859 90.188 14 .354 1.608 91.797 15 .338 1.535 93.332 16 .322 1.464 94.795 17 .286 1.298 96.093 18 .266 1.208 97.302 19 .222 1.010 98.312 20 .198 .900 99.212 21 .104 .474 99.686 22 .069 .314 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. 30
 10. Kết quả của mô hình EFA: Bảng 4: Ma trận xoay nhân tố (lần hai) Nhân tố Biến quan sát 1 2 3 4 5 CS6 .903 CS5 .884 CS4 .788 CS2 .706 CS3 .694 CS1 .668 BM5 .881 BM2 .829 BM4 .818 BM3 .789 BM1 .781 QL4 .881 QL3 .848 QL1 .810 QL2 .778 MT4 .674 MT1 .741 MT3 .704 MT2 .671 CQ2 .804 CQ1 .786 CQ3 .632 Eigenvalues 7.184 2.992 2.452 1.499 1.054 P ương s i tríc (%) 32.655 13.598 11.146 6.812 4.790 Nguồn: Truy xuất từ kết quả phân tích SPSS 31
 11. Kết q ả tạ bả 4 o t ấ ệ số tả vớ â tố ất l ợ kê k a q ết toá ủa á bế đ lớ ơ 0 5, kết q ả t ế D sẽ đ ợ đ a v o p â tí t a đo á â tố ả ở đế ất t ơ q a v ồ q đa b ế vớ mô ì l ợ kê k a q ết toá t ế TNDN có sa : tổ ộ 5 â tố đ ợ rút trí từ 22 CL = β0 + β1*CS+ β2*BM+ β3*QL+ bế q a sát ồm: β4*MT+ β5*CQ  Chính sách thuế (CS): ồm 6 b ế Trong đó: quan sát (CS1, CS2, CS3, CS4, CS5,  CL: B ế p ụ t ộ : C ất l ợ kê CS6). k a q ết toá t ế D  Bộ máy kế toán (BM): ồm 5 b ế q a  Cá b ế độ lập: C í sá t ế sát (BM1, BM2, BM3, BM4, BM5). D (C ),bộ má kế toá (BM),  Nhà quản lý DN (QL): ồm 5 b ế q ả lý doa ệp (QL), mụ t ê quan sát (QL1, QL2, QL3, QL4, MT4) lập q ết toá t ế (M ), ơ q a t ế  Mục tiêu lập quyết toán thuế (MT): (CQ). ồm 3 b ế q a sát (MT1, MT2, MT3).  βk: ệ số ồ q r ê p ầ (k =  Cơ quan thuế (CQ): ồm 3 b ế q a 0…7) sát (CQ1, CQ2, CQ3). 4.3.1. Kết quả hồi qui 4.3. P ân tíc ồi đ biến Cá b ế độ lập ủa mô ì đ ợ ồ ăm â tố ả ở đế ất q một l ợt trê p ầ m m P vớ kết l ợ kê k a q ết toá t ế D ù q ả t ể ệ ở bả 6 Bảng 6: Kết quả phân tích hồi qui đa biến Hệ số hồi qui Hệ số hồi qui Thống kê Model chưa chuẩn hóa đã chuẩn hóa T Sig. đa cộng tuyến B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 ằ số -.016 .188 -.085 .932 CS .391 .044 .417 8.861 .000 .605 1.652 BM .182 .037 .196 4.850 .000 .821 1.218 QL .125 .040 .119 3.126 .002 .920 1.087 MT .109 .033 .143 3.272 .001 .707 1.414 CQ .187 .041 .214 4.536 .000 .601 1.664 Nguồn: Truy xuất từ kết quả phân tích SPSS Vớ kết q ả p â tí ồ q tạ bả 4.3.2. Kiểm định mức độ phù hợp của 6, á á trị t ơ ứ vớ á b ế mô hình CS, BM, QL, MT, CQ đ ỏ ơ 0 05 - Mức độ giải thích của mô hình: Vì vậ , á b ế óý ĩa t ố kê Bả 7 o t ấ R² đ ỉ bằ trong mô hình. 0 625, ĩa l mứ độ ả t í ủa mô 32
 12. hình là 62.5%. Cụ t ể 5 â tố l C , BM, t ế D C lạ 37 5% x ất p át từ QL, M , CQ ả t í đ ợ 62 5% b ế á â tố k á p ụt ộ l ất l ợ kê k a q ết toá Bảng 7: Model Summaryb Std. Error of the Model R R² R² điều chỉnh Durbin-Watson Estimate 1 .795a .632 .625 .43030 1.887 Nguồn: truy xuất từ kết quả phân tích SPSS - Mức độ phù hợp của mô hình: 0 05) vậ , ó t ể kết l ậ rằ mô Bả 8 kết q ả p â tí p ơ sa ì đ a ra l p ù ợp vớ dữ l ệ t ự tế, (ANOVA) o t ấ trị t ố kê F l á b ế độ lập ó q a ệ t ế tí vớ 94.155 vớ á trị rất ỏ (= 0 000 < bế p ụt ộ Bảng 8: ANOVAb Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regression 87.169 5 17.434 94.155 .000a 1 Residual 50.734 274 .185 Total 137.903 279 Nguồn: Truy xuất từ kết quả phân tích SPSS 4.4. Bàn luận ết quả ồi qui ế tố mụ t ê lập q ết toá t ế tă - Hệ số hồi qui chưa chuẩn hóa: t êm 1 đ ểm t ì ất l ợ q ết toá t ế B ế C ó ệ số 0,391 v q a ệ tă t êm 0,109 ù vớ b ế CL K D đá á B ế CQ ó ệ số 0,187 v q a ệ ế tố í sá t ế tă t êm 1 đ ểm t ì ù vớ b ế CL K D đá á ất l ợ q ết toá t ế tă t êm 0,391 ế tố ơ q a t ế tă t êm 1 đ ểm t ì B ế BM ó ệ số 0,182 v q a ệ ất l ợ q ết toá t ế tă t êm 0,187 ù vớ b ế CL K D đá á - Hệ số hồi qui chuẩn hóa: ế tố bộ má kế toá tă t êm 1 đ ểm t ì Kết q ả ồ q o t ấ t ứ tự ả ất l ợ q ết toá t ế tă t êm 0,182 ở ủa á â tố đế ất l ợ B ế QL ó ệ số 0,125 v q a ệ q ết toá t ế D t eo t ứ tự tầm ù vớ b ế CL K D đá á quan tr lầ l ợt l : í sá t ế, ơ ế tố q ả lý tă t êm 1 đ ểm t ì ất q a t ế, bộ má kế toá , mụ t ê lập l ợ q ết toá t ế tă t êm 0,125 q ết t ế v q ả lý D B ế M ó ệ số 0,109 v q a ệ ot ấ í sá t ế v ơ q a t ế ù vớ b ế CL K D đá á óả ở q a tr đế ất l ợ kế 33
 13. kha q ết toá t ế ủa á D VV. đ kệ o kế toá t am a tập ấ 5. Kết luận và một số khuyến nghị ập ật k ế t ứ ệp vụ, k ó í 5.1. Kết luận sá t a đổ bổ s â v ê kế toá ô q a v ệ kế t ừa á ê đ p ả ký ợp đồ lao độ vớ DN, ứ tr ớ ó l ê q a v sử dụ kết ợp ằm t â t ủ v r b ộ v trá ệm p ơ p áp ê ứ đị tí v tro q á trì t t ập, xử lý v ấp ê ứ đị l ợ , ê ứ này đã t ô t ố vớ á DN s ê ỏ, v ệ xâ dự mô ì á â tố ả ở k ô tổ ứ bộ má kế toá m ỉt ê đế ất l ợ kê k a q ết toá DN o ó t ể l một ả p áp k tế p ù ủa á D VV Vớ mẫ k ảo sát 280 ợp ê ũ l ý k t ê bê D VV trê địa b P CM, kết q ả o t ự ệ dị vụ kế toá ầ xem k ểm đị mô ì o t ấ ó ăm â xét lựa tổ ứ , á â ó đủ ă tố ả ở đế ất l ợ kê k a q ết lự , trá ệm, tí v ó ứ ỉ toá t ế D ủa á D VV t eo t ứ t eo q đị tự q a tr lầ l ợt l : í sá t ế, TÀI LIỆU THAM KHẢO ơ q a t ế, bộ má kế toá , mụ t ê lập 1. Nicoleta Barbutamisu (2011), “A Review of q ết t ế v q ả lý D Factors for Tax Compliance” Economics and 5.2. Một số uyến ng ị Applied Informat s”, Dunarea de Jos Kết q ả ê ứ o t ấ để â g University, issue 1, pages 69-76. ao ất l ợ q ết toá t ế D ủa 2. Boynton, E., C., Dobbins, S., P and Plesko, các DNNVV t ì Q ố ộ , C í p ủ v , (1992), “Ear s ma a eme t a d Bộ t í ầ ổ đị í sá t ế v orporate alter at ve m m m tax”, Journal ó sự ỗ trợ ất đị đố vớ loạ ì D of accounting Research, Vol.30, pp.131-153. Bê ạ đó, sự ỗ trợ v ê 3. Lê a r (2014), Các nhân tố tác mô , t ê tr ủa ơ q a t ế ũ động đến việc tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại Cục Thuế TP.HCM, l ậ vă t ạ sỹ ầ đ ợ tă t eo ớ t ự ất, 4. Võ Vă ị & rầ ị a ả (2013), t ết t ự ơ Bê ạ đó, á D VV “Một số ý k ế v ất l ợ báo áo t ầ c ú tr v o ô tá đ o tạo bồ í ủa doa ệp ỏ v vừa ở V ệt d ỡ trì độ ê mô ủa bộ p ậ kế Nam”, ạp í Đại học Kinh tế - Kỹ thuật toá , â ao t t ầ trá ệm ủa Bình Dương, ISSN 0866 – 7802, ố (02), từ á â t am a ô tá kế toá , tạo Tháng 06/2013. ậ b : 05/8/2016 B ê tập xo : 15/9/2016 D ệt đă : 20/9/2016 34
nguon tai.lieu . vn