Xem mẫu

 1. LÔØI NOÙI ÑAÀU Baûn söûa ñoåi quy taéc vaø Thöïc haønh thoáng nhaát veà Tín duïng chöùng töø (thöôøng ñöôïc goïi taét laø “UCP” laàn naøy laø laàn thöù 6 keå töø khi UCP ñöôïc ban haønh ñaàu tieân vaøo naêm 1933. Đaây laø keát quaû cuûa hôn 3 naêm laøm vieäc cuûa Uûy ban kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng thuoäc Phoøng Thöông maïi Quoác teá (ICC). ICC ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1919 vôùi muïc tieâu ban ñaàu laø thuùc ñaåy thöông maïi quoác teá vaøo thôøi ñieåm maø chuû nghóa quoác gia vaø chuû nghóa baûo hoä ñe doïa nghieâm trọng heä thoáng thöông maïi theá giôùi. Treân tinh thaàn ñoù, UCP ñöôïc ban haønh laàn ñaàu tieân ñaõ laøm giaûm söï baát ñoàng do moãi quoác gia coá gaéng aùp duïng moät quy taéc rieâng veà thö tín duïng vaø ñaõ ñaït ñöôïc muïc tieâu laø taïo ra moät boä quy taéc hôïp ñoàng töø ñoù thieát laäp söï thoáng nhaát trong thöïc haønh tín duïng chöùng töø ñeå caùc nhaø thöïc haønh khoâng phaûi ñoái phoù vôùi söï xung ñoät phaùp luaät khoâng ñaùng coù giöõa caùc quoác gia. Vieäc UCP ñöôïc chaáp nhaän roäng raõi bôûi caùc nhaø thöïc haønh ôû caùc nöôùc coù heä thoáng kinh teá vaø phaùp luaät raát khaùc bieät laø baèng chöùng khaúng ñònh söï thaønh coâng cuûa Quy taéc naøy. Caàn löu yù raèng UCP laø saûn phaåm cuûa moät toå chöùc quoác teá tö nhaân chöù khoâng phaûi laø cô quan chính phuû. Ngay töø khi môùi hoïat ñoäng , ICC ñaõ luoân nhaán maïng vai troø quan troïng cuûa khaû naêng töï ñieàu tieát trong thöïc tieãn kinh doanh. Baûn Quy taéc naøy, hoaøn toaøn do caùc chuyeân gia thuoäc khu vöïc tö nhaân soaïn thaûo, ñaõ khaúng ñònh ñöôïc tính ñuùng ñaén cuûa quan ñieåm treân. UCP laø boä quy taéc tö nhaân veà thöông maïi thaønh coâng nhaát töø tröôùc ñeán nay. Raát nhieàu caù nhaân vaø toå chöùc ñaõ ñoùng goùp cho baûn söûa ñoåi laàn naøy, vôùi teân goïi laø UCP 600. Ñoù laø: nhoùm soaïn thaûo UCP, ñaõ nghieân cöùu, xem xeùt kyõ löôõng treân 5000 yù kieán goùp yù tröôùc khi ñöa ra vaên baûn ñöôïc chaáp nhaän cuoái
 2. cuøng; nhoùm tö vaán UCP, bao goàm caùc thaønh vieân töø hôn 25 quoác gia, ñoùng vai troø laø cô quan tö vaán ñeå phaûn hoài vaø ñeà xuaát nhöõng thay ñoåi trong quaù trình soaïn thaûo; treân 400 thaønh vieân trong UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC ñaõ ñöa ra caùc gôïi yù thích ñaùng ñeå söûa ñoåi vaên baûn; caùc uûy ban quoác gia cuûa ICC treân khaéc theá giôùi ñoùng vai troø tích cöïc trong vieäc taäp hôïp yù kieán goùp yù töø caùc thaønh vieân cuaû hoï. ICC cuõng baøy toû söï caûm ôn ñoái vôùi caùc nhaø thöïc haønh trong ngaønh vaän taûi vaø baûo hieåm veà nhöõng yù kieán saâu saéc cho baûn döï thaûo cuoái cuøng. Guy Sebban Toång thö kyù Phoøng Thöông maïi Quoác teá.
 3. LÔØI GIÔÙI THIEÄU Thaùng 5/2003, Phoøng Thöông maïi Quoác teá ñaõ uûy quyeàn cho UÛy Ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng (goïi taét laø UÛy ban Ngaân haøng) trieån khai söûa ñoåi baûn Quy taéc vaø Thöïc haønh thoáng nhaát veà tín duïng chöùng töø, aán phaåm ICC soá 500. Cuõng nhö caùc laàn söûa ñoåi khaùc, muïc tieâu cô baûn laø phaûn aùnh ñöôïc nhöõng thay ñoåi vaø phaùt trieån trong lónh vöïc ngaân haøng, vaän taûi vaø baûo hieåm. Ngoaøi ra, caàn phaûi xem xeùt laïi ngoân ngöõ vaø caùch haønh vaên ñang ñöôïc söû duïng trong UCP ñeå loaïi boû nhöõng caâu chöõ coù theå daãn ñeán vieäc aùp duïng vaø giaûi thích khoâng thoáng nhaát. Khi coâng vieäc söûa ñoåi baûn quy taéc ban ñaàu, moät soá khaûo saùt treân phaïm vi quoác teá chæ ra raèng khoaûng 70% chöùng töø xuaát trình theo Thö tín duïng bò töø choái trong laàn xuaát trình ñaàu tieân do coù nhöõng sai soùt. Roõ raøng ñieàu naøy ñaõ vaø seõ tieáp tuïc aûnh höôûng xaáu ñeán Thö tín duïng voán ñöôïc coi laø moät phöông tieän thanh toùan, vaø neáu khoâng ñöôïc ñieàu chænh, seõ coù nhöõng taùc ñoäng nghieâm troïng ñeán vieäc duy trì vaø gia taêng thò phaàn cuûa tín duïng chöùng töø nhö laø moät phöông tieän thanh toaùn quan troïng trong thöông maïi quoác teá. Vieäc moät soá ngaân haøng ñöa ra phí sai bieät cuûa chöùng töø caøng chöùng toû taàm quan troïng cuûa vaán ñeà naøy, ñaëc bieät laø nhieàu sai soùt khoâng roõ raøng vaø hôïp lyù. Maëc duø soá vuï kieän caùo khoâng taêng trong thôøi gian aùp duïng UCP 500, vieäc ban haønh baûn Quy taéc Giaûi quyeát tranh chaáp veà tín duïng chöùng töø (DOCDEX) cuûa ICC vaøo thaùng 10/1997 (vaø ñöôïc söûa ñoåi vaøo thaùng 3/2002) ñaõ daãn ñeán hôn 60 vuï kieän phaûi xeùt xöû. Ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà naøy vaø moät soá vaán ñeà khaùc coù lieân quan, Uûy ban Ngaân haøng thaønh laäp Nhoùm soaïn thaûo ñeå söûa ñoåi UCP 500. Nhoùm thöù hai laø nhoùm tö vaán cuõng ñöôïc thaønh laäp ñeå raø soaùt vaø goùp yù cho caùc döï
 4. thaûo do Nhoùm soaïn thaûo ñeä trình. Nhoùm tö vaán, vôùi treân 40 thaønh vieân töø 26 quoác gia, bao goàm nhieàu chuyeân gia trong ngaønh ngaân haøng vaø vaän taûi. Döôùi söï chæ ñaïo cuûa John Turbull, Phoù Toång giaùm ñoác Taäp ñoaøn ngaân haøng Sumitomo Mitsui Chaâu AÂu taïi London vaø Carlo Di Ninni, Coá vaán Hieäp hoäi ngaân haøng Italia taïi Rome, Nhoùm tö vaán ñaõ ñöa ra nhöõng goùp yù raát coù giaù trò cho Nhoùm soaïn thaûo tröôùc khi ñeä trình döï thaûo leân caùc uûy ban quoác gia cuûa ICC. Nhoùm soaïn thaûo baét ñaàu quaù trình raø soaùt baèng vieäc phaân tích nhöõng yù kieán chính thöùc cuûa UÛy ban Ngaân haøng ñoái vôùi UCP 500. khoaûng 500 yù kieán ñaõ ñöôïc xem xeùt ñeå ñaùng giaù xem khi giaûi quyeát caùc vaán ñeà phaùt sinh seõ caàn phaûi söûa ñoåi, boå sung hay xoùa boû ñieàu khoaûn naøo trong UCP. Ngoaøi ra, Nhoùm cuõng xem xeùt 4 baûn ñaùnh giaù do UÛy Ban Ngaân haøng ñöa ra vaøo thaùng 9/1994, 2 Quyeát ñònh cuûa UÛy ban Ngaân haøng (lieân quan ñeán ñoàng euro vaø quy ñònh veà vieäc xaùc ñònh chöùng töø goác theo tieåu muïc 20(b) cuûa UCP 500 vaø caùc phaùn quyeát ñöôïc ban haønh trong caùc vuï kieän cuûa DOCDEX). Trong quaù trình söûa ñoåi, nhoùm laøm vieäc cuõng löu yù ñeán khoái löôïng coâng vieäc ñaùng keå phaûi hoaøn thaønh khi soaïn thaûo Taäp quaùn ngaân haøng tieâu chuaån quoác teá duøng ñeå kieåm tra chöùng töø trong phöông thöùc tín duïng chöùng töø (International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits – ISBP), aán phaåm ICC soá 645. aán phaåm naøy ñaõ trôû thaønh moät taøi lieäu quan troïng keøm theo UCP ñeå xaùc ñònh möùc ñoä phuø hôïp cuûa chöùng töø vôùi caùc ñieàu khoaûn cuûa thö tín duïng. Nhoùm soaïn thaûo vaø UÛy ban Ngaân haøng hy voïng caùc nguyeân taéc cuûa ISBP, keå caû caùc söûa ñoåi sau naøy, seõ tieáp tuïc ñöôïc aùp duïng trong thôøi gian UCP 600 coù hieäu löïc. Khi UCP 600 ñöôïc aùp duïng, ISBP cuõng seõ ñöôïc caëp nhaät ñeå
 5. noäi dung cuûa noù phuø hôïp vôùi baûn chaát vaø hình thöùc cuûa Quy taéc môùi. Boán baûn ñaùnh giaù phaùt haønh vaøo thaùng 9/1994 döïa treân caùc nguyeân taéc cuûa UCP 500, do ñoù seõ khoâng aùp duïng ñöôïc cho UCP 600. nhöõng vaán ñeà quan troïng trong Quyeát ñònh veà vieäc xaùc ñònh chöùng töø goác ñaõ ñöôïc ñöa vaøo noäi dung cuûa UCP 600. phaùn quyeát trong caùc vuï kieän cuûa DOCDEX vaãn döïa theo yù kieán ñaùnh giaù cuûa UÛy ban Ngaân haøng ICC neân khoâng coù noäi dung cuï theå naøo caàn ñieàu chænh trong baûn quy taéc naøy. Moät trong nhöõng thay ñoåi trong caáu truùc cuûa UCP laø ñaõ ñöa vaøo caùc ñieàu khoaûn veà ñònh nghóa (ñieàu 2) vaø giaûi thích (ñieàu 3). Khi ñöa ra ñònh nghóa veà vai troø cuûa ngaân haøng vaø yù nghóa cuûa caùc thuaät ngöõ vaø söï kieän cuï theå, UCP 600 khoâng nhaéc laïi lôøi vaên ñeå moâ taû caùch giaûi thích vaø aùp duïng. Töông töï, ñieàu khoaûn giaûi thích nhaèm loaïi boû söï maäp môø hoaëc khoâng roõ raøng trong ngoân ngöõ thöôøng xuaát hieän trong thö tín duïng vaø ñöa ra söï giaûi thích döùt khoaùt caùc ñaëc tröng cuûa UCP hoaëc thö tín duïng. Trong 3 naêm qua, caùc uûy ban quoác gia cuûa ICC ñaõ nghieân cöùu haøng loaït vaán ñeà coù lieân quan ñeå löïa choïn ra ñöôïc vaên baûn phuø hôïp nhaát maø nhoùm soaïn thaûo trình leân. Keát quaû cuûa vieäc nghieân cöùu naøy cuõng nhö nhieàu ñoùng goùp cuûa caùc UÛy ban quoác gia ñoái vôùi nhieàu muïc trong vaên baûn ñöôïc theå hieän roõ trong noäi dung cuûa UCP 600. nhoùm soaïn thaûo ñaõ khoâng chæ xem xeùt thöïc tieãn ñang dieãn ra coù lieân quan ñeán tín duïng chöùng töø maø coøn caân nhaéc caû nhöõng xu höôùng phaùt trieån cuûa noù trong töông lai. Baûn söûa ñoåi UCP naøy laø keát quaû cuûa hôn 3 naêm phaân tích raø soaùt, tranh luaän vaø dung hoøa giöõa caùc thaønh vieân cuûa nhoùm soaïn thaûo, UÛy ban Ngaân haøng vaø caùc UÛy ban quoác gia coù lieân quan cuûa ICC. Caùc goùp yù raát coù giaù trò cuõng ñöôïc giöû ñeán töø UÛy ban veà Vaän taûi vaø logistics cuaû
 6. ICC UÛy ban veà phaùp luaät vaø Thöïc haønh thöông maïi vaø UÛy ban veà baûo hieåm. Seõ khoâng thích hôïp neáu ñöa vaøo baûn quy taéc naøy lôøi giaûi thích taïi sao töøng ñieàu khoaûn laïi ñöôïc soaïn thaûo nhö vaäy, hoaëc taïi sao ñieàu khoaûn ñoù laïi ñöôïc ñöa vaøo trong baûn quy taéc. Nhöõng ngöôøi quan taâm tìm hieåu veà lyù do vaø giaûi thích cuûa caùc ñieàu khoaûn trong UCP 600 coù theå tìm ñoïc trong baûn bình luaän quy taéc, aán phaåm ICC soá 601, trong ñoù theå hieän quan ñieåm cuûa Nhoùm soaïn thaûo. Thay maët Nhoùm soaïn thaûo, toâi muoán göûi lôøi caûm ôn saâu saéc tôùi caùc thaønh vieân cuûa Nhoùm tö vaán, caùc UÛy ban quoác gia cuûa ICC vaø caùc thaønh vieân UÛy ban Ngaân haøng veà nhöõng yù kieán ñoùng goùp veà chuyeân moân vaø söï tham gia mang tính xaây döïng cuûa hoï trong quaù trình soaïn thaûo. Ñaëc bieät caûm ôn caùc thaønh vieân cuûa Nhoùm soaïn thaûo vaø caùc toå chöùc cuûa hoï, ñöôïc lieät keâ döôùi ñaây theo thöù töï alphabe: Nicole Keller – Phoù chuû tòch, phuï traùch Saûn phaåm dòch vuï quoác teá, Dresdner Bank AG, Frakfurt, Ñöùc; ñaïi dieän taïi UÛy ban kyõ thuaät vaø taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC: Laurence Kooy – Coá vaán phaùp luaät; BNP Paribas, Paris; ñaïi dieän taïi uûy ban kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Katja Lehr – Giaùm ñoác kinh doanh, Tieâu chuaån dòch vuï thöông maïi, SWIFT, La Hulpe, Bæ; sau naøy laø Phoù chuû tòch, thaønh vieân cuûa cô quan Ñaïi dieän, Hieäp hoäi dòch vuï taøi chính quoác teá, New Jersey, Hoa kyø; ñaïi dieän taïi UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Ole Malmqvist – Phoù chuû tòch, Ngaân haøng Danske, Copenhagen, Ñan Maïch; ñaïi dieän taïi UÛy ban kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC;
 7. Paul Miserez – Tröôûng ban phuï traùch tieâu chuaån taøi chính thöông maïi, SWIFT, La Hulpe, Bæ; ñaïi dieän taïi UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Reneù Mueller – Giaùm ñoác, Credit Suisse, Zurich, Thuïy Só; ñaïi dieän taïi UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Chee Seng Soh – Nhaø tö vaán, Hieäp hoäi ngaân haøng Singapore, Singapore; ñaïi dieän taïi Uûy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Dan Taylor – Chuû tòch kieâm Giaùm ñoác ñieàu haønh, Hieäp hoäi dòch vuï taøi chính quoác teá, New Jersey, Hoa Kyø; Phoù chuû tòch, UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Alexander Zelenov – Giaùm ñoác, Vnesheconombank, Maxcôva, Nga, Phoù chuû tòch, UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Ron Katz – Giaùm ñoác phuï traùch chính saùch, Uûy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC; Phoøng thöông maïi quoác teá, Paris, Phaùp. Ngöôøi kyù teân döôùi ñaây coù vinh döï laøm Chuû tòch Nhoùm soaïn thaûo. Nhôø söï ñoùng goùp haøo hieäp caû veà kieán thöùc, thôøi gian vaø naêng löïc cuûa caùc thaønh vieân, baûn söûa ñoåi laàn naøy ñaõ hoaøn thaønh moät caùch toát ñeïp. Vôùi tö caùch laø Chuû tòch Nhoùm soaïn thaûo, toâi xin göûi lôøi caûm ôn ñeán caùc thaønh vieân vaø toå chöùc cuûa hoï veà söï ñoùng goùp, söï hoaøn thaønh coâng vieäc moät caùch toát ñeïp vaø tình baïn höõu nghò. Toâi cuõng muoán göûi lôøi caûm ôn ñeán Ban quaûn trò Ngaân haøng ABN AMRO N.V., veà söï thoâng caûm, kieân trì vaø uûng hoä cuûa hoï trong quaù trình soaïn thaûo baûn Quy taéc naøy.
 8. Gary Collyer Giaùm Ñoác Ngaân haøng ABN AMRO N.V., London, Anh Coá vaán kyõ thuaät cuûa UÛy ban Kyõ thuaät Vaø Taäp quaùn Ngaân haøng cuûa ICC Thaùng 11/2006.
 9. CAÙC QUY TAÉC VAØ THÖÏC HAØNH THOÁNG NHAÁT VEÀ TÍN DUÏNG CHÖÙNG TÖØ (Baûn söûa ñoåi naêm 2007, soá xuaát baûn 600 cuûa Phoøng thöông maïi quoác teá) Ñieàu 1 : Aùp duïng UCP Caùc quy taéc Thöïc haønh Thoáng nhaát veà Tính duïng chöùng töø, baûn söûa ñoåi 2007, ICC xuaát baûn soá 600 (“UCP”) laø caùc quy taéc aùp duïng cho baát kyø tín duïng chöùng töø (“tín duïng”) naøo (bao goàm caû thö tín duïng döï phoøng trong chöøng möïc maø caùc quy taéc naøy coù theå aùp duïng) neáu noäi dung cuûa tín duïng chæ ra moät caùch roõ raøng noù phuï thuoäc vaøo caùc quy taéc naøy. Caùc quy taéc naøy raøng buoäc taát caû caùc beân, tröø khi tín duïng loaïi tröø hoaëc söûa ñoåi moät caùch roõ raøng. Ñieàu 2 : Ñònh nghóa Nhaèm muïc ñích cuûa caùc quy taéc naøy: Ngaân haøng thoâng baùo laø ngaân haøng tieán haønh thoâng baùo tín duïng theo yeâu caàu cuûa ngaân haøng phaùt haønh. Ngöôøi yeâu caàu laø beân maø theo yeâu caàu cuûa beân ñoù, tín duïng ñöôïc phaùt haønh. Ngaøy laøm vieäc ngaân haøng laø moät ngaøy maø ngaân haøng thöôøng môû cöûa taïi nôi maø moät hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán caùc quy taéc naøy ñöôïc thöïc hieän. Ngöôøi thuï höôûng laø beân maø vì quyeàn lôïi cuûa beân ñoù, moät tín duïng ñöôïc phaùt haønh. Xuaát trình phuø hôïp nghóa laø moät xuaát trình phuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa tín duïng, cuûa caùc ñieàu khoaûn coù theå aùp duïng cuûa Quy taéc naøy vaø vôùi thöïc tieãn ngaân haøng tieâu chuaån quoác teá.
 10. Xaùc nhaän laø moät cam keát chaéc chaén cuûa ngaân haøng xaùc nhaän, ngoaøi cam keát cuûa ngaân haøng phaùt haønh veà vieäc thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn khi xuaát trình phuø hôïp. Ngaân haøng xaùc nhaän laø ngaân haøng, theo yeâu caàu hoaëc theo söï uûy quyeàn cuûa ngaân haøng phaùt haønh, thöïc hieän xaùc nhaän cuûa mình ñoái vôùi moät tín duïng. Tín duïng laø moät thoûa thuaän, duø cho ñöôïc moâ taû hoaëc ñaët teân nhö theá naøo, nhöng khoâng theå huûy boû vaø do ñoù laø moät cam keát chaéc chaén cuûa ngaân haøng phaùt haønh veà vieäc thanh toùan cho moät xuaát trình phuø hôïp. Thanh toaùn coù nghóa laø: a. Traû ngay khi xuaát trình, neáu tín duïng coù gia trò thanh toaùn ngay. b. Cam keát traû tieàn sau vaø traû tieàn khi ñaùo haïn, neáu tín duïng coù giaù trò thanh toaùn veà sau. c. Chaáp nhaän hoái phieáu ñoøi nôï (“draft”) do ngöôøi thuï höôûng kyù phaùt vaø traû tieàn khi ñaùo haïn, neáu tín duïng coù giaù trò thanh toaùn baèng chaáp nhaän. Ngaân haøng phaùt haønh laø ngaân haøng, theo yeâu caàu cuûa ngöôøi yeâu caàu hoaëc nhaân danh chính mình, phaùt haønh moät tín duïng. Thöông löôïng thanh toaùn laø vieäc caùc ngaân haøng chæ ñònh mua caùc hoái phieáu ñoøi nôï (kyù phaùt ñoøi tieàn ngaân haøng khaùc khoâng phaûi laø ngaân haøng chæ ñònh) vaø /hoaëc caùc chöùng töø khi xuaát trình phuø hôïp, baèng caùch traû tieàn tröôùc hoaëc öùng tieàn tröôùc cho ngöôøi thuï höôûng vaøo / hoaëc tröôùc ngaøy laøm vieäc ngaân haøng maø vaøo ngaøy ñoù tieàn phaûi ñöôïc hoaøn traû tieàn cho ngaân haøng chæ ñònh. Ngaân haøng chæ ñònh laø ngaân haøng maø vôùi ngaân haøng ñoù tín duïng coù giaù trò thanh toaùn hoaëc baát cöù ngaân haøng naøo
 11. trong tröôøng hôïp tín duïng coù giaù trò thanh toaùn ñoái vôùi baát cöù ngaân haøng naøo. Xuaát trình nghóa laø vieäc chuyeån giao chöùng töø theo moät tín duïng cho ngaân haøng phaùt haønh hoaëc ngaân haøng chæ ñònh hoaëc caùc chöùng töø ñöôïc chuyeån giao nhö theá. Ngöôøi xuaát trình laø ngöôøi thuï höôûng, ngaân haøng hoaëc baát cöù beân naøo khaùc thöïc hieän vieäc xuaát trình. Ñieàu 3: Giaûi thích Nhaèm muïc ñích cuûa caùc quy taéc naøy: ÔÛ nhöõng nôi caàn thieát trong quy taéc naøy, caùc töø ôû daïng soá ít bao goàm caû soá nhieàu vaø ôû daïng soá nhieàu bao goàm caû soá ít. Moät tín duïng laø khoâng theå huûy boû ngay caû khi khoâng coù quy ñònh veà vieäc ñoù. Moät chöùng töø coù theå ñöôïc kyù baèng tay, baèng FAX, baèng chöõ kyù ñuïc loã, con daáu, baèng kyù hieäu hoaëc baát cöù phöông phaùp cô hoïc hoaëc ñieän töû naøo. Moät yeâu caàu ñoái vôùi moät chöùng töø ñöôïc hôïp thöùc hoùa, ñöôïc thò thöïc hoaëc ñöôïc chöùng thöïc hoaëc töông töï seõ ñöôïc thoûa maõn baèng baát kyø chöõ kyù, kyù hieäu, con daáu hoaëc nhaõn hieäu naøo ôû treân chöùng töø theå hieän laø ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñoù. CaÙc chi nhaùnh cuûa moät ngaân haøng ôû caùc nöôùc khaùc nhau ñöôïc coi laø caùc ngaân haøng ñoäc laäp. Nhöõng cuïm töø nhö “haïng nhaát”, “noåi tieáng”, “ñuû tö caùch”, “ñoäc laäp”, “chính thöùc”, “toát” hoaëc “ñòa phöông” söû duïng ñeå moâ taû ngöôøi phaùt haønh chöùng töø, cho pheùp baát cöù ngöôøi phaùt haønh naøo, tröø ngöôøi thuï höôûng, phaùt haønh chöùng töø ñoù.
 12. Tröø khi coù yeâu caàu söû duïng treân chöùng töø, caùc töø nhö “nhanh”, “ngay laäp töùc” hoaëc “caøng sôùm caøng toát” seõ khoâng ñöôïc xem xeùt ñeán. Caùc cuïm töø “vaøo hoaëc vaøo khoaûng” hoaëc töông töï seõ ñöôïc hieåu laø söï vieäc xaûy ra trong moät khoaûng thôøi gian töø tröôùc 5 ngaøy theo lòch cho ñeán sau 5 ngaøy theo lòch tính töø ngaøy quy ñònh, keå caû ngaøy ñaàu tieân vaø ngaøy cuoái cuøng. Caùc töø “ñeán”, “cho ñeán”, “cho ñeán khi”, “töø” vaø “giöõa” neáu ñöôïc duøng ñeå quy ñònh thôøi haïn giao haøng thì seõ bao goàm caû ngaøy hoaëc nhöõng ngaøy ñoù, vaø töø “tröôùc” vaø “sau” thì khoâng bao goàm ngaøy ñoù. Caùc töø “töø” vaø “sau” neáu ñöôïc duøng ñeå quy ñònh ngaøy ñaùo haïn seõ khoâng bao goàm ngaøy ñoù. Caùc töø “nöûa ñaàu” vaø “nöûa cuoái” cuûa moät thaùng seõ ñöôïc hieåu töông öùng laø keå töø ngaøy 01 ñeán 15 vaø töø ngaøy 16 ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa moät thaùng, bao goàm caû caùc ngaøy ñoù. Caùc töø “ñaàu”, “giöõa” vaø “cuoái” cuûa moät thaùng seõ ñöôïc hieåu töông öùng laø töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 10, töø ngaøy 11 ñeán ngaøy 20 vaø töø ngaøy 21 ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa moät thaùng, bao goàm caû caùc ngaøy ñoù. Ñieàu 4: Tín duïng vaø hôïp ñoàng a. Veà baûn chaát, tín duïng laø moät giao dòch rieâng bieät vôùi hôïp ñoàng mua baùn hoaëc caùc hôïp ñoàng khaùc maø coù theå laø cô sôû cuûa tín duïng. Caùc ngaân haøng khoâng lieân quan ñeán hoaëc raøng buoäc bôûi caùc hôïp ñoàng nhö theá, ngay caû khi tín duïng coù daãn chieáu ñeán caùc hôïp ñoàng nhö theá, ngay caû khi tín duïng coù daãn chieáu ñeán caùc hôïp ñoàng ñoù. Do ñoù, söï cam keát cuûa moät ngaân haøng veà vieäc thanh toùan, thöông löôïng thanh toùan hoaëc thöïc hieän baát cöù nghóa vuï naøo khaùc trong tín duïng khoâng phuï thuoäc vaøo caùc khieáu naïi hoaëc khieán caùo cuûa ngöôøi yeâu caàu phaùt haønh tín duïng phaùt sinh
 13. töø caùc quan heä cuûa hoï vôùi ngaân haøng phaùt haøng hoaëc ngöôøi thuï höôûng. Trong baát cöù tröôøng hôïp naøo, ngöôøi thuï höôûng khoâng ñöôïc lôïi duïng caùc quan heä hôïp ñoàng giöõa caùc ngaân haøng vôùi nhau hoaëc giöõa ngöôøi yeâu caàu vaø ngaân haønh phaùt haønh. b. Ngaân haøng phaùt haønh khoâng khuyeán khích caùc coá gaéng cuûa ngöôøi yeâu caàu nhaèm ñöa caùc baûn sao cuûa hôïp ñoàng cô sôû, hoùa ñôn chieáu leä vaø caùc chöùng töø töông töï thaønh boä phaän khoâng taùch rôøi cuûa tín duïng. Ñieàu 5: Caùc chöùng töø vaø haøng hoùa/ dòch vuï hoaëc thöïc hieän Caùc ngaân haøng giao dòch treân cô sôû caùc chöùng töø chöù khoâng phaûi baèng haøng hoùa, dòch vuï hoaëc caùc thöïc hieän khaùc maø caùc chöùng töø coù lieân quan. Ñieàu 6: Thanh toaùn, ngaøy heát haïn vaø nôi xuaát trình. a. Tín duïng phaûi quy ñònh noù coù giaù trò thanh toaùn vôùi ngaân haøng naøo ñoù hoaëc vôùi baát kyø ngaân haøng naøo. Moät tín duïng coù giaù trò thanh toaùn vôùi ngaân haøng chæ ñònh thì cuõng coù giaù trò thanh toaùn vôùi ngaân haøng phaùt haønh. b. Moät tín duïng phaûi quy ñònh hoaëc laø noù coù giaù trò traû tieàn ngay, traû tieàn sau, chaáp nhaän hoaëc laø coù giaù trò thöông löôïng thanh toaùn. c. Moät tín duïng khoâng ñöôïc phaùt haønh coù giaù trò thanh toaùn baèng moät hoái phieáu kyù phaùt ñoøi tieàn ngöôøi yeâu caàu. d.i. Tín duïng phaûi quy ñònh ngaøy heát haïn xuaát trình. Ngaøy heát haïn thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn seõ ñöôïc coi laø nhö ngaøy heát haïn xuaát trình. ii. Ñòa ñieåm cuûa ngaân haøng maø vôùi ngaân haøng ñoù tín duïng coù giaù trò thanh toaùn cuõng laø ñòa ñieåm xuaát trình. Ñòa
 14. ñieåm xuaát trình cuûa moät tín duïng coù giaù trò thanh toaùn vôùi baát cöù ngaân haøng naøo laø ñòa ñieåm xuaát trình cuûa ngaân haøng baát kyø ñoù. Ñòa ñieåm xuaát trình khaùc vôùi ñòa ñieåm cuûa ngaân haøng phaùt haønh laø ñòa ñieåm boå sung vaøo ñòa ñieåm ngaân haøng phaùt haønh. e. Tröø tröôøng hôïp quy ñònh taïi muïc a, ñieàu 29, vieäc xuaát trình bôûi ngöôøi thuï höôûng hoaëc bôûi ngöôøi thay maët ngöôøi thuï höôûng phaûi ñöôïc thöïc hieän vaøo hoaëc tröôùc ngaøy heát haïn xuaát trình. Ñieàu 7: Cam keát cuûa ngaân haøng phaùt haønh a. Vôùi ñieàu kieän laø caùc chöùng töø quy ñònh ñöôïc xuaát trình tôùi ngaân haøng chæ ñònh hoaëc tôùi ngaân haøng phaùt haønh vaø vôùi ñieàu kieän vieäc xuaát trình laø phuø hôïp, ngaân haøng phaùt haønh phaûi thanh toaùn neáu tín duïng coù giaù trò thanh toaùn baèng caùch: i. traû tieàn ngay, traû tieàn veà sau hoaëc chaáp nhaäp vôùi ngaân haøng phaùt haønh; ii. traû tieàn ngay vôùi moät ngaân haøng chæ ñònh vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng traû tieàn. iii. traû tieàn sau vôùi moät ngaân haøng chæ ñònh vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng cam keát traû tieàn sau hoaëc ñaõ cam keát traû tieàn sau nhöng khoâng traû tieàn khi ñaùo haïn; iv. chaáp nhaän vôùi moät ngaân haøng chæ ñònh vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng chaáp nhaän moät hoái phieáu kyù phaùt ñoøi tieàn noù hoaëc ñaõ chaáp nhaän hoái phieáu ñoøi tieàn nhöng khoâng traû tieàn khi ñaùo haïn; hoaëc v. thöông löôïng vôùi moät ngaân haøng chæ ñònh vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng thöông löôïng thanh toùan. b. Ngaân haøng phaùt haønh bò raøng buoäc khoâng theå huûy boû ñoái vôùi vieäc thanh toaùn keå töø khi ngaân haøng ñoù phaùt haønh tín duïng.
 15. c. Ngaân haøng phaùt haønh cam keát hoaøn traû tieàn cho moät ngaân haøng chæ ñònh maø ngaân haøng naøy ñaõ thanh toaùn hoaëc ñaõ thöông löôïng thanh toaùn cho moät xuaát trình phuø hôïp vaø ñaõ chuyeån giao caùc chöùng töø cho ngaân haøng phaùt haønh. Vieäc hoaøn traû soá tieàn cuûa moät xuaát trình phuø hôïp thuoäc moät tín duïng coù giaù trò thanh toaùn baèng chaáp nhaän hoaëc traû tieàn sau laø vaøo luùc ñaùo haïn, duø cho ngaân haøng chæ ñònh ñaõ traû tieàn tröôùc hoaëc ñaõ mua tröôùc khi ñeán haïn. Cam keát cuûa ngaân haøng phaùt haønh veà vieäc hoaøn traû tieàn cho moät ngaân haøng chæ ñònh laø ñoäc laäp vôùi cam keát cuûa ngaân haøng phaùt haønh ñoái vôùi ngöôøi thuï höôûng. Ñieàu 8: Cam keát cuûa ngaân haøng xaùc nhaän a. Vôùi ñieàu kieän laø caùc chöùng töø quy ñònh ñöôïc xuaát trình ñeán ngaân haøng xaùc nhaän hoaëc ñeán baát cöù moät ngaân haøng chæ ñònh naøo khaùc vaø vôùi ñieàu kieän vieäc xuaát trình laø phuø hôïp, ngaân haøng xaùc nhaän phaûi: i. thanh toaùn, neáu tín duïng coù giaù trò thanh toaùn, baèng caùch: - traû tieàn ngay, traû tieàn sau hoaëc chaáp nhaän thanh toaùn vôùi ngaân haøng xaùc nhaän. - traû tieàn ngay vôùi moät ngaân haøng chæ ñònh khaùc vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng traû tieàn. - traû tieàn sau vôùi moät ngaân haøng chæ ñònh khaùc vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng cam keát traû tieàn sau hoaëc coù cam keát traû tieàn sau, nhöng khoâng traû tieàn khi ñaùo haïn. - chaáp nhaän vôùi moät ngaân haøng chæ ñònh khaùc vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng chaáp nhaän hoái phieáu ñoøi tieàn noù hoaëc coù chaáp nhaän, nhöng khoâng traû tieàn khi ñaùo haïn. - thöông löôïng thanh toaùn vôùi moät ngaân haøng chæ ñònh khaùc vaø ngaân haøng chæ ñònh ñoù khoâng thöông löôïng thanh toaùn.
 16. ii. Thöông löôïng thanh toaùn, mieãn truy ñoøi, neáu tín duïng coù giaù trò thöông löôïng thanh toaùn taïi ngaân haøng xaùc nhaän. b. Ngaân haøng xaùc nhaän bò raøng buoäc khoâng theå huûy boû ñoái vôùi vieäc thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn keå töø khi ngaân haøng ñoù thöïc hieän xaùc nhaän tín duïng. c. Ngaân haøng xaùc nhaän cam keát hoaøn traû tieàn cho moät ngaân haøng chæ ñònh khaùc maø ngaân haøng haøng naøy ñaõ thanh toaùn hoaëc ñaõ thöông löôïng thanh toaùn cho moät xuaát trình phuø hôïp vaø ñaõ chuyeån giao caùc chöùng töø cho ngaân haøng xaùc nhaän. Vieäc hoaøn traû soá tieàn cuûa moät xuaát trình phuø hôïp thuoäc moät tín duïng coù giaù trò thanh toaùn baèng chaáp nhaän hoaëc traû tieàn sau laø vaøo luùc ñaùo haïn, duø ngaân haøng chæ ñònh ñaõ traû tieàn tröôùc hoaëc ñaõ mua tröôùc khi ñeán haïn. Cam keát cuûa ngaân haøng xaùc nhaän hoaøn traû tieàn cho moät ngaân haøng chæ ñònh laø ñoäc laäp vôùi cam keát cuûa ngaân haøng xaùc nhaän ñoái vôùi ngöôøi thuï höôûng. d. Neáu moät ngaân haøng ñöôïc ngaân haøng phaùt haønh uûy quyeàn hoaëc yeáu caàu xaùc nhaän moät tín duïng nhöng ngaân haøng naøy khoâng saün saøng laøm vieäc ñoù, thì noù phaûi thoâng baùo cho ngaân haøng phaùt haønh ngay vaø coù theå thoâng baùo tín duïng maø khoâng coù xaùc nhaän. Ñieàu 9: Thoâng baùo tín duïng vaø caùc söûa ñoåi a. Tín duïng vaø baát cöù söûa ñoåi naøo coù theå ñöôïc thoâng baùo cho ngöôøi thuï höôûng thoâng qua ngaân haøng thoâng baùo. Ngaân haøng thoâng baùo, nhöng khoâng phaûi laø ngaân haøng xaùc nhaän, thoâng baùo tín duïng vaø caùc söûa ñoåi maø khoâng cam keát veà thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn. b. Baèng vieäc thoâng baùo tín duïng hoaëc söûa ñoåi, ngaân haøng thoâng baùo cho bieát raèng töï noù ñaõ thoûa maõn veà tính chaân thaät beà ngoaøi cuûa tín duïng hoaëc cuûa söûa ñoåi vaø raèng thoâng baùo phaûn aùnh chính xaùc caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa tín duïng hoaëc söûa ñoåi ñaõ nhaän.
 17. c. Ngaân haøng thoâng baùo coù theå söû duïng dòch vuï cuûa moät ngaân haøng khaùc (“ngaân haøng thoâng baùo thöù hai”) ñeå thoâng baùo tín duïng vaø caùc söûa ñoåi cho ngöôøi thuï höôûng. Baèng vieäc thoâng baùo tín duïng hoaëc söûa ñoåi, ngaân haøng thoâng baùo thöù hai cho bieát raèng töï noù ñaõ thoûa maõn veà tính chaân thaät beà ngoaøi cuûa thoâng baùo maø noù ñaõ nhaän ñöôïc vaø raèng thoâng baùo phaûn aùnh chính xaùc caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa tín duïng vaø söûa ñoåi ñaõ nhaän. d. Ngaân haøng söû duïng dòch vuï cuûa ngaân haøng thoâng baùo hoaëc ngaân haøng thoâng baùo thöù hai ñeå thoâng baùo tín duïng thì cuõng phaûi söû duïng caùc ngaân haøng ñoù ñeå thoâng baùo caùc söûa ñoåi cuûa tín duïng. e. Neáu moät ngaân haøng ñöôïc yeâu caàu thoâng baùo tín duïng hoaëc söûa ñoåi nhöng quyeát ñònh khoâng laøm vieäc ñoù, thì noù phaûi thoâng baùo khoâng chaäm treã cho ngaân haøng maø töø ñoù ñaõ nhaän ñöôïc tín duïng, söûa ñoåi hoaëc thoâng baùo. f. Neáu moät ngaân haøng ñöôïc yeâu caàu thoâng baùo tín duïng hoaëc söûa ñoåi, nhöng töï noù khoâng coù theå thoûa maõn veà tính chaân thaät beà ngoaøi cuûa tín duïng, cuûa söûa ñoåi hoaëc cuûa thoâng baùo, thì noù phaûi thoâng baùo khoâng chaäm treã cho ngaân haøng maø töø ñoù ñaõ nhaän ñöôïc chæ thò. Tuy vaäy, neáu ngaân haøng thoâng baùo hoaëc ngaân haøng thoâng baùo thöù hai quyeát ñònh thoâng baùo tín duïng hoaëc söûa ñoåi , thì noù phaûi thoâng baùo cho ngöôøi thuï höôûng hoaëc ngaân haøng thoâng baùo thöù hai bieát raèng töï noù ñaõ khoâng theå thoûa maõn ñöôïc tính chaân thaät beà ngoaøi cuûa tín duïng, cuûa söûa ñoåi hoaëc cuûa thoâng baùo. Ñieàu 10: Söûa ñoåi tín duïng a. Tröø khi coù quy ñònh khaùc taïi ñieàu 38, moät tín duïng khoâng theå söûa ñoåi cuõng nhö khoâng theå huûy boû maø khoâng coù söï thoûa thuaän cuûa ngaân haøng phaùt haønh, ngaân haøng xaùc nhaän, neáu coù, vaø cuûa ngöôøi thuï höôûng.
 18. b. Ngaân haøng phaùt haønh bò raøng buoäc khoâng theå huûy boû bôûi caùc söûa ñoåi keå töø khi ngaân haøng phaùt haønh söûa ñoåi, Ngaân haøng xaùc nhaän coù theå xaùc nhaän theâm caû söûa ñoåi vaø seõ raøng buoäc khoâng theå huûy boû keå töø khi thoâng baùo söûa ñoåi. Tuy vaäy, ngaân haøng xaùc nhaän coù theå löïa choïn thoâng baùo söûa ñoåi maø khoâng xaùc nhaän theâm vaø neáu vaäy, noù phaûi thoâng baùo khoâng chaäm treã cho ngaân haøng phaùt haønh vaø thoâng baùo cho ngöôøi thuï höôûng trong thoâng baùo söûa ñoåi cuûa mình. c. Caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa tín duïng goác (hoaëc moät tín duïng ñaõ ñöa vaøo caùc söûa ñoåi ñöôïc chaáp nhaän tröôùc ñoù) seõ vaãn coøn nguyeân hieäu löïc ñoái vôùi ngöôøi thuï höôûng cho ñeán khi ngöôøi thuï höôûng truyeàn ñaït chaáp nhaän söûa ñoåi cuûa mình ñeán ngaân haøng ñaõ thoâng baùo söûa ñoåi ñoù. Ngöôøi thuï höôûng phaûi thoâng baùo chaáp nhaän hay töø choái söûa ñoåi. Neáu ngöôøi thuï höôûng khoâng thoâng baùo nhö theá thì moät xuaát trình phuø hôïp vôùi tín duïng vaø vôùi baát cöù söûa ñoåi naøo chöa ñöôïc chaáp nhaän, seõ ñöôïc coi nhö laø thoâng baùo chaáp nhaän söûa ñoåi cuûa ngöôøi höôûng thuï. Tín duïng seõ ñöôïc söûa ñoåi töø thôøi ñieåm ñoù. d. Ngaân haøng thoâng baùo söûa ñoåi phaûi baùo cho ngaân haøng maø töø ñoù noù nhaän ñöôïc söûa ñoåi veà vieäc chaáp nhaän hay töø choái söûa ñoåi. e. Chaáp nhaän moät phaàn söûa ñoåi laø khoâng ñöôïc pheùp vaø seõ ñöôïc coi laø thoâng baùo töø choái söûa ñoåi. f. Moät ñieàu khoaûn trong söûa ñoåi quy ñònh raèng söûa ñoåi seõ coù hieäu löïc tröø khi ngöôøi thuï höôûng töø choái trong moät thôøi gian nhaát ñònh seõ khoâng ñöôïc xem xeùt ñeán. Ñieàu 11: Tín duïng vaø söûa ñoåi ñöôïc sô baùo vaø chuyeån baèng ñieän a. Moät tín duïng hoaëc söûa ñoåi ñöôïc truyeàn ñi moät caùch chaân thöïc seõ ñöôïc coi nhö laø tín duïng hoaëc söûa ñoåi coù giaù
 19. trò thöïc hieän, vaø baát cöù xaùc nhaän baèng thö göûi sau naøy seõ khoâng ñöôïc xem xeùt ñeán. Neáu ñieän chuyeån ghi “chi tieát ñaày ñuû göûi sau” (hoaëc caùc töø töông töï) hoaëc ghi raèng xaùc nhaän baèng thö seõ laø tín duïng hoaëc söûa ñoåi coù giaù trò thöïc hieän thì ñieän chuyeån seõ khoâng ñöôïc coi laø tín duïng hoaëc söûa ñoåi coù giaù trò thöïc hieän. Ngaân haøng phaùt haønh sau ñoù phaûi phaùt haønh khoâng chaäm treã tín duïng hoaëc söûa ñoåi coù giaù trò thöïc hieän vôùi caùc ñieàu khoaûn khoâng maâu thuaãn vôùi ñieän chuyeån. b. Thoâng baùo sô boä veà vieäc phaùt haønh moät tín duïng hoaëc söûa ñoåi (“tieàn thoâng baùo”) seõ chæ ñöôïc göûi ñi neáu ngaân haøng phaùt haønh ñaõ saün saøng phaùt haønh tín duïng hoaëc söûa ñoåi coù giaù trò thöïc hieän. Moät ngaân haøng phaùt haønh ñaõ göûi thoâng baùo sô boä coù nghóa vuï khoâng theå huûy boû phaùt haønh khoâng chaäm treã tín duïng hoaëc söûa ñoåi coù giaù trò thöïc hieän vôùi caùc ñieàu khoaûn khoâng maâu thuaãn vôùi thoâng baùo sô boä. Ñieàu 12: Söï chæ ñònh a. Tröø phi ngaân haøng chæ ñònh laø ngaân haøng xaùc nhaän vieäc uûy quyeàn thanh toaùn, thöông löôïng thanh toaùn khoâng raøng buoäc theâm nghóa vuï ñoái vôùi ngaân haøng chæ ñònh veà thanh toaùn hoaëc thöông löôïng thanh toaùn, tröø khi coù söï ñoàng yù roõ raøng cuûa ngaân haøng chæ ñònh vaø ñöôïc truyeàn ñaït ñeán ngöôøi thuï höôûng. b. Baèng caùch chæ ñònh moät ngaân haøng chaáp nhaän moät hoái phieáu hoaëc thöïc hieän cam keát traû tieàn sau, ngaân haøng phaùt haønh ñaõ uûy quyeàn cho ngaân haøng chæ ñònh ñoù traû tieàn tröôùc hoaëc mua moät hoái phieáu ñaõ ñöôïc chaáp nhaän hoaëc thöïc hieän cam keát traû tieàn sau cuûa ngaân haøng chæ ñònh ñoù. c. Vieäc tieáp nhaän hoaëc kieåm tra vaø göûi chöùng töø cuûa ngaân haøng chæ ñònh maø khoâng phaûi laø ngaân haøng xaùc nhaän, khoâng laøm cho ngaân haøng chæ ñònh ñoù coù traùch nhieäm
nguon tai.lieu . vn