Xem mẫu

  1. Các món ăn bài thu c t não ng v t ch a ch ng au u kèm theo hoa m t, chóng m t, ù tai, có th l y não l n 1 b , thiên ma 10-30 g (thái lát) h m nh l a thành d ng canh r i b bã, u ng vài l n trong ngày. Cũng có th l y não dê 1 b , r a s ch huy t r i h m trong 30 phút, thêm gia v ăn trong ngày. Theo y h c c truy n, não ng v t không ch là th c ph m mà còn là v thu c ch a các b nh lý có liên quan n não và h th ng th n kinh. T vi c dùng não l n, trâu, bò, dê, gà... làm thu c dư i d ng các món ăn, trong y h c ã hình thành m t phương pháp ch a b nh c áo g i là "dĩ não li u b nh pháp". Sau ây là m t s bài thu c t não ng v t: Bài 1: Ch a phong huy n não minh (Tây y g i là thi u năng tu n hoàn não, r i lo n ti n ình). Tri u ch ng: Hoa m t, chóng m t, kèm theo có nh ng âm thanh b t thư ng trong u như ti ng ve kêu, ti ng xay lúa.
  2. Não l n 1 b , dùng nư c sôi ngu i r a s ch huy t, em h m k trong 30 phút r i ăn trong ngày, m t li u trình kéo dài 7 ngày. Ho c: Não l n 100 g, hành 20 g, g ng tươi 10 g, rư u vang 10 g, d u v ng 10 g, t i 20 g, xì d u 15 g. Não l n r a s ch và lo i b gân máu, hành thái o n, g ng và t i giã nát. t não l n lên m t cái ĩa cùng g ng và hành, v y rư u vang lên trên r i em h p cách th y ch ng 30 phút, sau ó ch thêm d u v ng, t i, xì d u, tr n u, ăn trong ngày. Bài 2: Ch a h i ch ng suy như c th n kinh. Não l n 1 b , tr ng gà 1-2 qu . Não l n r a s ch huy t, lo i b gân máu, ánh u v i tr ng gà r i tráng chín ăn trong ngày. Ho c: Não l n m t b , nh c dung 12 g, th ty t 12 g, th c a 12 g, k t 15 g. Các v thu c s c k , b bã, l y nư c r i cho não l n vào un chín, ch thêm gia v , ăn trong ngày. Bài 3: Ch a di ch ng ch n thương s não. Não l n 1 b , thiên ma 9 g (thái lát), k t 15 g. Não l n r a s ch huy t, lo i b gân máu, h p cách th y cùng thiên ma và k t , ch thêm gia v ăn trong ngày. Ho c: Não l n 1 b , thiên ma 10 g, g o t 250 g, em g o và thiên ma n u thành cháo r i cho não l n vào un chín, ch thêm gia v , chia ăn vài l n trong ngày. Bài 4: Ch a r i lo n th n kinh ch c năng.
  3. Não l n 1 b , m c nhĩ en 15 g. Não l n r a s ch huy t, lo i b gân máu. M c nhĩ ngâm nư c l nh 15 phút r i r a s ch, cho vào ch o xào trong 30 phút v i 1 thìa d u th c v t. Cho thêm m t thìa rư u vang, mu i, gia v v a và m t chút nư c un sôi. Sau ó cho não l n vào, ch thêm m t bát nư c nh r i un nh l a trong 40 phút n a. Khi ăn, có th cho thêm h t tiêu và các gia v khác. Bài 5: Ch a r i lo n ti n ình do t n thương tai trong Não l n 1 b , r a s ch huy t, lo i b gân máu; ông trùng h th o 10 g r a s ch, ráo nư c. Hai th t lên ĩa, cho thêm m t thìa rư u vang, 2 thìa nư c l nh và m t chút mu i ăn r i h p cách th y, ăn trong ngày. Ho c: Não l n 1 b , ti u m ch 30 g, i táo 1 qu . Cho ti u m ch vào 2 bát nư c to, s c k b ng ti u m ch b ng l a nh trong n a gi r i b bã, l y nư c. Cho i táo và não l n ( ã ngâm k b ng nư c m) vào cùng v i 2 thìa ư ng tr ng, n a thìa rư u vang, h m k trong 30-60 phút là ư c. Chia ăn 2 l n trong ngày. Bài 6: Ch a ch ng ch m phát tri n trí tu c a tr em, làm tăng trí nh và kh năng ho t ng c a não b . Não dê 1 b , k t 50 g. Não dê r a s ch, h p cách th y cùng k t r i ch thêm gia v ăn trong ngày. Ho c: Não l n 1 b r a s ch huy t, lo i b gân máu, hoài sơn 15 g, k t 15 g. T t c em h p cách th y r i ch thêm gia v , ăn trong ngày. Lưu ý: Các lo i não ng v t có tác d ng tương t như nhau, tùy theo i u ki n có th linh ho t s d ng. U ng nư c chanh m t ong th nào là úng cách
  4. Sau m t êm ng d y, cơ th chúng ta ã m t i m t lư ng nư c khá nhi u. Và chính vì th , b n c n ph i b sung lư ng nư c này cho cơ th . Nhi u ngư i thư ng l a ch n nư c chanh m t ong làm c c nư c u tiên kh i u cho m t ngày m i c a mình. i u này là hoàn toàn úng, tuy nhiên ph i u ng th nào m i là úng cách và khoa h c? Chanh tươi và m t ong u r t t t cho s c kh e c a con ngư i. Tuy nhiên, u ng lo i nư c này m t cách khoa h c mà l i t t cho cơ th thì b n c n ph i chú ý nh ng i u sau: - Không nên u ng nư c chanh cho quá nhi u m t ong, vì như v y s khi n cho huy t áp c a b n tăng cao và gây ra nh ng nh hư ng không t t cho s c kh e c a chúng ta, c bi t là ngư i cao tu i.
  5. - Không nên u ng nư c chanh m t ong quá chua. i u d hi u chính là b i v bu i sáng, d d y c a b n chưa có gì, n u ngay l p t c lúc này b n u ng m t c c nư c quá chua s khi n cho lư ng acid tăng cao. N u thư ng xuyên như v y s d d n n hi n tư ng viêm loét d d y. - Nư c chanh và m t ong ch nên pha v i nư c m, không nên pha v i nư c quá l nh ho c quá nóng. Không nên u ng quá nhi u m t lúc mà hãy nh p t ng ng m nh giúp r a s ch ru t.
  6. - N u dùng chanh và m t ong em pha ch thành trà, t t nh t là b n hãy ch kho ng t 30 n 60 phút sau khi dùng b a sáng r i hãy u ng. Lúc này, các ch c năng c a cơ th ã hoàn toàn bình thư ng và khi n chanh m t ong phát huy t i a tác d ng c a mình.
  7. Lo i chanh dùng pha trà nên là qu tươi, dùng 1 l n ch không nên c t trong t l nh r i dùng ti p.
  8. N u u ng nư c chanh m t ong m t cách khoa h c, b n s có ư c m t s c kh e n nh và m t làn da p như mong mu n.
nguon tai.lieu . vn