Xem mẫu

  1. Các lo i kính l c (Filter) cho ng kính Có r t nhi u lo i kính l c dùng trong nhi p nh. M i lo i có m t công d ng khác nhau. Dư i ây là các th lo i filter v i tính năng công d ng c a nó.
  2. A. Nhóm UV và b o v 1. UV Filter: Ultra Violet Filter: Kính l c ngăn tia c c tím. M t ngư i không nhìn th y tia c c tím, nhưng sensor máy nh (ho c phim) v n nh y c m v i ánh sáng này. Filter UV giúp ngăn các tia c c tím, cho nh trong và rõ nét hơn. UV Filter cũng dùng như là m t kính b o v cho lens kh i b i b m ho c tr y xư c. 2. Sky Filter: Giúp gi m b t s c h ng c a ánh sáng, thư ng ư c dùng trong các bu i ch p ngoài tr i. Sky filter giúp cho s c da p hơn khi ch p chân dung. Sky filter cũng giúp h n ch các tia ph n x không mong mu n t các i tư ng khác n m g n i tư ng chính. Sky Filter cũng hay ư c dùng như m t kính b o v cho lens. (l p thư ng xuyên) 3. Protector Filter: Ch có tác d ng b o v lens, không có hi u ng gì i v i ánh sáng. (T t nhiên là v n có ph n nh ph n x , khúc x vì dù sao thì chi t su t c a v t
  3. li u làm kính v n không th gi ng h t chi t su t c a ánh sáng) B. Polarizing Filters - Kính l c phân c c 1. Circular Polarizing Filter: Kính l c phân c c xoay ư c (CPL), thư ng g m 2 ph n, m t ph n g n ch t vào u lens, ph n kia có th xoay tròn phân c c ánh sáng. CPL h u ích cho các bu i ch p ngoài tr i, có th làm cho màu s c c a nh n tư ng hơn. CPL cũng ngăn nh ng tia sáng t nh ng hư ng không c n thi t i vào t m nh. CPL r t t t khi ch p m t nư c, ch p qua t m kính, etc. N u không có CPL, r t khó ch p qua kính vì lúc ó nó gi ng cái gương, ta ch ghi ư c hình nh ph n chi u trên nó mà thôi. Trong khi nhi u hi u ng filter khác có th ư c gi l p b ng ph n m m x lý nh, thì hi u ng c a CPL là r t khó làm, ôi khi là không th làm ư c. Chú ý khi xoay CPL nên theo chi u kim ng h , tránh vi c xoay ngư c có th làm c filter rơi ra kh i lens
  4. Khi dùng CPL có th không c n hood (loa che sáng) n a, vì CPL ã giúp ngăn ch n các tia sáng nt các hư ng không mong mu n. 2. Linear Polarizing Filter: Kính l c phân c c tuy n tính. Cái này có nghe nhưng không hi u l m nó là cái giè. Dùng cho các lens MF C. Special effect filters: Kính l c hi u ng c bi t 1. Cross Screen, Star 4, Star 6, and Star 8: Kính l c t o hi u ng loé sáng hình cánh sao. Có ích khi ch p trang s c ch ng h n, các tia sáng ph n chi u t trang s c s toé ra sao 4 cánh, 6 cánh ho c 8 cánh tuỳ filter ư c s d ng. 2. Close-up Filter: dùng trong ch p hình close-up, macro, giúp tăng t l phóng i. 3. Split Field Filters: m t n a nh bình thư ng, n a kia có hi u ng phóng i 4. Rainbow Spot Filters: Bi n các m sáng trong hình thành 7 s c c u v ng
  5. 5. Sepia Filters: T o hi u ng màu nâu, en tr ng cho t m hình 6. Softener Filters: Hi u ng làm gi m sharpness c a hình nh ư c ch p 7. Infrared (IR) Pass Filters: Filter h ng ngo i. 8. Half Colored Filters: M t n a filter có tráng màu, n a kia không tráng ph gì 9. FL-W, FL-B, FL-D and Special Fluorescent Filters: Dùng ch p hình trong i u ki n ánh sáng èn neon, kh c ph c s ám tone màu xanh cho ch th
nguon tai.lieu . vn