Xem mẫu

  1. C¸c kü thuËt c¬ b¶n vµ t¸c dông 1- §Æt môc tiªu: §©y lµ vÊn ®Ò ®Çu tiªn ngêi ch¬i ph¶i ®èi diÖn vµ gi¶i quyÕt thËt tèt ®Ó tiÕp theo ®ã cã thÓ cã gi¶i ph¸p quyÕt s¸ch hîp lý. Mét c¸ch kh¸ch quan th× ngêi ch¬i bÊt kú sÏ ®Æt môc tiªu cao nhÊt lµ ï hoÆc nhÊt ®iÓm. Tuy nhiªn thùc tÕ côc diÖn mét v¸n bµi kh«ng ph¶i lóc nµo còng cã thÓ ®¹t ®îc môc tiªu ®ã hay nãi c¸ch kh¸c trong mét bèi c¶nh cô thÓ môc tiªu nhÊt ®iÓm hay ï kh«ng lu«n lµ môc tiªu tèi u. Bëi vËy, ngêi ch¬i ph¶i c¨n cø vµo tÊt c¶ c¸c dù ®o¸n vÒ t×nh h×nh côc diÖn ®Ó ®Æt ra môc tiªu tèi u nh dùa vµo diÔn biÕn v¸n bµi, dù ®o¸n cÊu h×nh bµi cña tõng ngêi ch¬i, dù ®o¸n diÔn biÕn tiÕp theo vµ dù ®o¸n vµo cÊu h×nh bµi cña m×nh mµ ®Æt ra môc tiªu tèi u råi thùc hiÖn môc tiªu ®ã. Môc tiªu c¬ b¶n cã 03 lo¹i: Môc tiªu th¾ng tèi ®a, lo¹i nµy môc tiªu sÏ lµ ï hoÆc nhÊt ®iÓm; lo¹i thø hai, môc tiªu thua tèi thiÓu, lo¹i nµy ngêi ch¬i c¨n cø vµo c©n ®èi c¸c yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh xem ta kh«ng thÓ vÒ nhÊt ®- îc nhng cã thÓ kh¶ thi vÒ mÊy hay chØ cÇn chèng khái bÞ ch¸y bµi hay ph¶i ®Òn th«i. Cuèi cïng lµ lo¹i môc tiªu toµn côc: lo¹i môc tiªu nµy l¹i ®îc xem xÐt trªn 2 mÆt: mÆt thêi gian: ®ã lµ khi ta kh«ng thÓ th¾ng ®îc tuyÖt ®èi tÊt c¶ c¸c v¸n nhng ta cã thÓ cè g¾ng ®Ó sè v¸n th¾ng nhiÒu h¬n sè v¸n thua vµ ta sÏ ®Æt môc tiªu cho nh÷ng v¸n nµo thua vµ v¸n nµo th¾ng hoÆc lµ ta cã thÓ th¾ng nhng v× mét lý do nµo ®ã mµ xuÊt ph¸t tõ lîi Ých toµn côc ta quyÕt ®Þnh thua mét v¸n nµo ®ã. VÒ mÆt kh«ng gian: Tøc lµ khi ta cã cïng mét lóc 02 lîi Ých diÔn ra song song vÝ dô nh hai ng- êi ch¬i chÐo c¸nh, ta cã thÓ th¾ng nhng nÕu ta lùa chän ph¬ng ¸n th¾ng th× ngêi ch¬i cïng c¸nh sÏ bÞ thiÖt h¹i lín mµ nÕu xÐt ®Õt lîi Ých chung cuéc sÏ thiÖt h¹i Ýt h¬n nÕu ta kh«ng nhÊt ®Þnh th¾ng mµ chØ cÊn nh× th«i ®Ó ngêi ch¬i cïng c¸nh cã thÓ vÒ 3 vv.., th× ta cã thÓ lùa chän mét môc tiªu kh¸c vµ gi¶i ph¸p phï hîp víi lîi Ých toµn côc. 2- C¸c nguyªn t¾c kü thuËt c¬ b¶n: 1. Nguyªn t¾c chung: Nguyªn t¾c chung lµ nguyªn t¾c c©n ®èi nÆng nhÑ, lîi h¹i ®Ó cã quyÕt ®Þnh tèi u. Nguyªn t¾c nµy cã tÝnh chÊt bao chïm v× nã kÕt nèi gi÷a môc tiªu toµn côc víi c¸c kü thuËt ®¸nh bµi cô thÓ. Trong suèt qu¸ tr×nh ch¬i, b¾t ®Çu tõ môc tiªu toµn diÖn cña v¸n bµi ®Õn qu¸ tr×nh ®¸nh bµi ngêi ch¬i thêng ph¶i c©n nh¾c gi÷a 2 lùa chän: ®¹t môc tiªu cña m×nh vµ khèng chÕ môc tiªu cña ngêi kh¸c. Sù c©n nh¾c nµy thÓ hiÖn trong hai giai ®o¹n: môc tiªu toµn cuéc vµ diÔn biÕn ch¬i. Trong môc tiªu toµn cuéc: nÕu ®¸nh ch¹y ®iÓm ®Ó tranh nhÊt hoÆc ®¸nh qu©n thõa ®Ó chê ï th× kh¶ n¨ng tÝnh to¸n ®Ó ®¸nh ®¸nh ®Ó tay díi kh«ng ¨n ®îc sÏ bÞ n¬i láng, qua ®ã viÖc h¹n chÕ kh¶ n¨ng nhÊt, ï cña tay díi còng sÏ kÐm h¬n. Ngîc l¹i, nÕu ®Æt viÖc ®¸nh r¾n lªn trªn th× ®«i khi ph¶i ph¸ c¹, ph¸ phám thËm chÝ chÊp nhËn ch¸y bµi ®Ó ®¸nh r¾n. Sù c©n nh¾c trong môc tiªu sÏ chi phèi ®Õn c¸ch ®¸nh trong v¸n bµi vµ trë thµnh sù c©n nh¾c trong c¸ch ®¸nh: NÕu ngêi tÝnh muèn khèng chÕ vµ dÉn d¾t tay trªn th«ng qua viÖc gi¨ng c©u th× ngêi tÝnh sÏ bÞ níi láng viÖc ®¸nh r¾n ®Ó h¹n chÕ môc tiªu cña tay díi. Nãi c¸ch kh¸c, nÕu ngêi ®¸nh cã thÓ tù do h¬n trong ®¸nh cho tay díi th× sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc ®¸nh gi¨ng c©u tay trªn.
  2. ViÖc c©n nh¾c nh thÕ nµo, u tiªn môc tiªu nµo phô thuéc vµo côc diÖn bµi cô thÓ. Tuy nhiªn cã 2 c¨n cø t¬ng ®èi quan träng ®Ó tÝnh to¸n: Mét lµ, c¨n cø lÞch sö. C¨n cø nµy sÏ ®îc ®Ò cËp ë phÇn díi nhng ë ®©y chØ ra r»ng, dùa vµo kÕt qu¶ lÞch sö vµ b¶n th©n cÊu h×nh bµi cña m×nh, nã cho phÐp nh÷ng dù ®o¸n x¸c suÊt vÒ cÊu h×nh bµi mµ kh«ng phô thuéc vµo diÔn biÕn hiÖn thêi cña v¸n bµi nªn t¹o cho ngêi ch¬i sù tù do nhÊt ®Þnh trong mét quyÕt ®Þnh cã vÎ nh kh«ng cã c¨n cø ®Ó mµ phôc vô môc tiªu cña ngêi tÝnh. Hai lµ, phô thuéc vµo phong c¸ch ch¬i bµi cña tay trªn vµ tay díi trong mèi quan hÖ víi phong c¸ch ch¬i cã tÝnh ®iÒu chØnh cho phï hîp cña ngêi tÝnh. C¨n cø nµy còng sÏ ®îc ®Ò cËp ë phÇn díi, nh- ng ë ®©y còng chØ ra r»ng: phong c¸ch ch¬i cña ngêi ch¬i, c¸ch mµ ngêi ch¬i c¨n cø ®Ó ra quyÕt ®Þnh, lµ mét yÕu tè t¬ng ®èi æn ®Þnh kh«ng phô thuéc vµo côc diÖn hiÖn thêi cña v¸n bµi, tõ ®ã t¹o ra mét ®é tù do nhÊt ®Þnh cho ngêi tÝnh trong viÖc ®¸nh ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu tèi u. 2. §¸nh r¾n: Lµ kü thuËt mµ ngêi ch¬i trªn c¬ së nhËn ®Þnh cÊu h×nh bµi cña tõng ngêi, ®Æc biÖt lµ tay díi vµ côc diÖn bµi ®¸nh ®Ó mµ ®¸nh ra cho tay díi kh«ng thÓ ¨n ®îc. Kü thuËt ®¸nh r¾n lµ kü thuËt phæ biÕt nhÊt khi ®¸nh nh»m môc ®Ých lµm ®èi ph¬ng kh«ng thÓ ¨n ®îc. MÆt kh¸c cßn ®Ó tr¸nh c¸c hËu qu¶ phô xÊu tõ viÖc ¨n qu©n: nh tr¸nh bÞ b¾t qu©n chèt, tr¸nh mét ngêi ch¬i kh¸c ®îc l¹i vßng cã thÓ göi hoÆc ®îc ¨n hoÆc bèc ®Ó ï hay nhÊt, tr¸nh viÖc h¹ ®Çu hay h¹ tríc h¬n ®Õn cho m×nh, hoÆc lµ do ®· dù ®o¸n ®îc qu©n bµi díi phÇn bµi bèc vµ dù ®o¸n cÊu h×nh bµi cña mét ngêi ch¬i nµo ®ã nªn tr¸nh viÖc ngêi ®ã bèc ®îc qu©n bµi cã lîi ®ã mµ ï hay nhÊt ®iÓm. §¸nh r¾n v× môc tiªu toµn côc ®«i khi cßn cã thÓ ph¶i ph¸ c¶ c¹, phám cña cÊu h×nh bµi ®Ó ®¸nh. 3. Gi¨ng bÉy: Lµ kü thuËt ch¬i còng rÊt cã tÝnh phæ biÕn, ë ®ã ngêi ch¬i nhËn ®Þnh cÊu h×nh cña c¸c bªn ch¬i ®Ó ®¸nh ra nh÷ng qu©n bµi lµm lõa nhËn ®Þnh cña ngêi tay trªn vÒ cÊu h×nh cña m×nh tõ ®ã mµ ®¸nh nh÷ng qu©n bµi m×nh cã thÓ ¨n ®îc ra. C¸ch ®¸nh gi¨ng bÉy nµy ph¶i chÞu nhiÒu chi phèi h¬n bao gåm: qu©n bµi ®anh ra cã t¸c dông gi¨ng bÉy, qu©n bµi ®¸nh ra kh«ng m©u thuÉn víi môc tiªu ®¸nh r¾n vµ qu©n bµi ®¸nh ra kh«ng lµm gi¶m sù tèi u trong cÊu h×nh bµi cña m×nh ®i, bëi vËy cÇn ph¶i cÈn thËn. 4. §¸nh cho ¨n: lµ mét kü thuËt mµ ngêi ch¬i c¨n cø vµo cÊu h×nh bµi m×nh dù ®o¸n cña tay díi, cÊu h×nh bµi cña b¶n th©n vµ c¸c cÊu h×nh bµi kh¸c ®Ó ®¸nh ra qu©n bµi mµ ngêi tay díi cã thÓ ¨n ®îc. Môc ®Ých cña kü thuËt nµy lµ ®Ó thay ®æi côc diÖn ®¸nh bµi theo híng cã lîi cho m×nh th«ng qua thay ®æi thø tù bèc nh: chuyÓn tr¸nh h¹ cho m×nh hoÆc chuyÓn h¹ cho ngêi ch¬i mµ m×nh mong muèn, chuyÓn qu©n bèc cho c¸c ngêi ch¬i ®Ó qua ®ã chèng mét ngêi nµo ®ã ï hay nhÊt ®iÓm hoÆc lµ ®¸nh ®Ó m×nh cã thÓ l¹i vßng nhê ®ã cã thÓ göi ®Ó ï, ®Ó nhÊt ®iÓm hoÆc ®¹t môc tiªu tèi u ®· ®Æt ra. 5. ¨n qu©n vµ Kh«ng ¨n: ¨n lµ kü thuËt mµ khi trªn tay m×nh ®· cã phám viÖc ¨n tiÕp lµ kh«ng cÇn thiÕt nhng vÉn ¨n; Kh«ng ¨n lµ mét kü thuËt mµ khi tay trªn ®¸nh ra m×nh cã thÓ ¨n nhng kh«ng ¨n. Kü thuËt nµy còng cã môc ®Ých vµ t¸c dông t¬ng tù nh kü thuËt ®¸nh cho ¨n ngoµi ra kü thuËt “¨n qu©n“ cßn c¶i thiÖn cÊu h×nh trªn tay tèi u h¬n nh: lµm cho diÖn chê réng h¬n, lµm cho cÊu h×nh chê thÝch øng h¬n víi cÊu h×nh bµi cña tay
  3. trªn hoÆc gi¶m thiÓu kh¶ n¨ng qu©n bµi thõa thÝch øng víi c¹ chê cña tay díi. .. 6. §¸nh qu©n lÎ, ®¸nh tÈy ®iÓm, ®¸nh lung tung: Lµ kü thuËt ®¬n gi¶n nhÊt, vµ tÝnh ngÉu nhiªn cao nhÊt. Víi 10 hoÆc 9 qu©n bµi trªn tay viÖc lùa chän qu©n bµi nµo ®¸nh ®i chØ cÇn lùa chän trong sè lÎ cha vµo c¹ nµo, phám nµo lµ ®îc. 7. Göi vµ c¾t göi: Göi cã liªn quan mËt thiÕt víi viÖc h¹ vµ tr¸nh h¹ vµ ®iÒu nµy ®· ®îc ®Ò cËp ë c¸c kü thuËt trªn. Tuy nhiªn ë ®©y göi víi vai trß lµ mét kü thuËt cã néi dung lµ cã nªn göi hay kh«ng göi. ViÖc göi hay kh«ng göi ®îc c©n nh¾c dùa trªn luËt ch¬i, dùa trªn ph©n tÝch côc diÖn ch¬i bµi vµ c¸c cÊu h×nh bµi. NÕu ta göi mµ ®îc göi nèi phám th× cã thÓ cã h¹i do cã ngêi nhê qu©n göi cña ta lµm cÇu nèi ®Ó göi ®i rÊt nhiÒu bµi mµ cã thÓ nhÊt ®iÓm hoÆc ï. T¬ng tù nh vËy, viÖc c¾t göi víi vai trß lµ mét kü thuËt lµ viÖc mµ nÕu phám cña ta dµi h¬n ba qu©n bµi ta cã thÓ chØ h¹ 3 qu©n ®Ó c¾t ®i c¸i cÇu nèi qua ®ã c¸c ngêi ch¬i kh¸c cã thÓ göi vµo phám cña ta. 8. Chèt h¹, chèng chèt h¹: §©y kh«ng ph¶i lµ kü thuËt mµ lµ mét môc tiªu chiÕn thuËt trong ®¸nh bµi. môc tiªu nµy ®îc thùc hiÖn nhê nh÷ng kü thuËt ®· tr×nh bÇy ë trªn. Tuy nhiªn, nã ®îc nãi bæ sung ë ®©y v× tÇm quan träng cña nã. 3- Gi¶i ph¸p toµn diÖn: C¸c nguyªn t¾c kü thuËt trªn mçi mét kü thuËt sÏ cã mét t¸c dông riªng nh»m ®¹t ®Õn kÕt qu¶ th¾ng trong v¸n bµi. Tuy nhiªn sö dông ®êng lèi nµo, kü thuËt nµo l¹i phô thuéc vµo ta ®Æt môc tiªu nh thÕ nµo cho mçi v¸n bµi, côc diÖn mçi v¸n bµi ra lµm sao theo tõng lÇn bèc vµ lÇn ®¸nh ®Ó mµ ta ®iÒu chØnh c¸ch ®¸nh cho phï hîp. Mét môc tiªu cao nhÊt mµ kh«ng cã tÝnh toµn côc, hay kh«ng cã tÝnh kh¶ thi th× sÏ kh«ng thu ®îc mét kÕt qu¶ tèt chung cuéc mµ thêng l¹i lµ kÕt qu¶ ngîc l¹i. Còng nh vËy c¸c nguyªn t¾c kü thuËt lµ nguyªn t¾c ®îc sö dông uyÓn chuyÓn nh»m ®¹t môc tiªu mµ kh«ng ph¶i lµ mét nguyªn lý nhÊt ®Þnh ph¶i tu©n theo vµ nhÊt thµnh bÊt biÕn VÝ dô: kh«ng ph¶i lµ ta cø ®¸nh cho ngêi kh¸c kh«ng thÓ ¨n ®îc mét qu©n nµo th× míi lµ hay vµ ngîc l¹i cã nhiÒu trêng hîp ¨n qu©n nhng kÕt qu¶ l¹i kh«ng tèt b»ng kh«ng ¨n. Nh vËy c¸c nguyªn t¾c kü thuËt cÇn ph¶i nhµu nhuyÔn, thµnh th¹o ®Ó cã thÓ sö dông vËn dông bÊt cø lóc nµo. Tuy nhiªn ®Ó quyÕt th¾ng th× quan träng nhÊt chÝnh lµ ®Æt môc tiªu hoµn chØnh, lu«n kiÓm so¸t ®îc côc diÖn v¸n bµi vµ sö dông c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp víi môc tiªu toµn diÖn míi lµ s¸ng suèt.
nguon tai.lieu . vn