Xem mẫu

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c kü n¨ng c¬ b¶n Các kỹ năng cơ bản Khái quát của chương Hãy nghiên cứu các nội dung cụ thể của 5 giai đoạn và các phương pháp kiểm tra cần thiết để khắc phục hư hỏng và cách thực hiện chính xác 5 giai đoạn khắc phục hư hỏng. -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c kü n¨ng c¬ b¶n KiÓm tra vµ t¸i t¹o l¹i c¸c triÖu chøng h­ háng §iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n §iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n liªn quan ®Õn viÖc hái kh¸ch hµng vÒ c¸c t×nh tr¹ng khi c¸c triÖu chøng xuÊt hiÖn ®Ó t¸i t¹o l¹i c¸c triÖu chøng ®ã. 1. Kü thuËt viªn ph¶i nhí kü ®iÒu g× khi thùc hiÖn viÖc ®iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n · Kh«ng sö dông c¸c thuËt ng÷ kü thuËt vµ nãi nh÷ng tõ xa l¹ víi kh¸ch hµng. · H·y hái kh¸ch hµng b»ng nh÷ng vÝ dô sao cho kh¸ch hµng cã thÓ tr¶ lêi dÔ dµng. VÝ dô ë ®©u: Lèp tr­íc bªn ph¶i? Khi nµo: Khi b¹n ®ang l¸i xe? B¹n lµm g×: NÕu ®¹p phanh, b¹n cã nghe thÊy tiÕng kªu kh«ng? Nh­ thÕ nµo: Cã nghe thÊy tiÕng rÝt phanh kh«ng? Tõ khi nµo: C¸c triÖu chøng nµy b¾t ®Çu cã tõ khi nµo? (1/3) 2. Kü thuËt viªn cÇn hiÓu vÒ viÖc diÒu chÈn ®o¸n nh­ thÕ nµo Khi thùc hiÖn viÖc hái ®Ó chÈn ®o¸n, ®iÒu cèt yÕu ®èi víi kü thuËt viªn lµ ph¶i hiÓu ®­îc ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó t¸i hiÖn c¸c triÖu chøng mµ kh¸ch hµng chØ ra. (1) Kü thuËt viªn ph¶i hiÓu ®iÒu g× · Khi t¸i hiÖn ®­îc c¸c triÖu chøng: X¸c nhËn c¸c ®Ò nghÞ vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng · Khi kh«ng t¸i hiÖn ®­îc c¸c triÖu chøng; X¸c nhËn c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó t¸i hiÖn c¸c triÖu chøng. (2/3) (2) Kü thuËt viªn cÇn ph¶i hái kh¸ch hµng ®iÒu g× ®Ó tham kh¶o Cã mét b¶n danh môc c¸c c©u hái gióp cho kü thuËt viªn kh¾c phôc h­ háng dÔ dµng h¬n nÕu anh ta ®· hái tr­íc. Nh­ng nh÷ng c©u hái ®ã chØ dïng ®Ó tham kh¶o, vµ kü thuËt viªn ®ã kh«ng nªn cã bÊt kú mét ®Þnh kiÕn hoÆc ý kiÕn cè ®Þnh nµo. Tham kh¶o: C¸c tr­êng hîp ®iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n (Xem “C¸c kü n¨ng c¬ b¶n” cña phÇn “kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kh¾c phôc h­ háng“ ë PDF (2/2), phô lôc ®Ýnh kÌm A-1, A-2) (3/3) -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c kü n¨ng c¬ b¶n KiÓm tra vµ m« pháng c¸c triÖu chøng M« pháng triÖu chøng h­ háng h­ háng Ph­¬ng ph¸p suy nghÜ khi kü thuËt viªn m« pháng c¸c triÖu chøng h­ háng Khi kü thuËt viªn cè g¾ng m« pháng c¸c triÖu chøng mµ kh¸ch hµng nªu ra ph¶i nhí kü c¸c ®iÓm sau ®©y. · §Ó kh¾c phôc h­ háng mét c¸ch chÝnh x¸c, ®iÒu quan träng lµ ph¶i t¹o nªn c¸c ®iÒu kiÖn vµ c¸c hoµn c¶ch t­¬ng tù víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh ®· x¶y ra khi c¸c triÖu chøng xuÊt hiÖn, c¨n cø vµo c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc tõ viÖc ®iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n. 1. X¸c nhËn c¸c triÖu chøng h­ háng th«ng qua viÖc ch¹y thö xe trªn ®­êng · CÇn ph¶i thùc hiÖn viÖc ch¹y thö nµy trong c¸c ®iÒu kiÖn t­¬ng tù nh­ khi c¸c triÖu chøng xÈy ra, c¨n cø vµo c¸c th«ng tin nhËn ®­îc th«ng qua viÖc ®iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n vµ c¸c d÷ liÖu l­u tøc thêi cña ECU Gîi ý: NÕu cã thÓ, tèt nhÊt lµ thùc hiÖn viÖc ch¹y thö xe trªn ®­êng cïng víi kh¸ch hµng. 2. Ph­¬ng ph¸p m« pháng triÖu chøng h­ háng khi xe dõng Thùc hiÖn phÐp thö nµy khi xe dõng ®Ó m« pháng c¸c triÖu chøng h­ háng cã kh¶ n¨ng t¸i t¹o l¹i lµ thÊp hoÆc xuÊt hiÖn trong khi xe ch¹y. (1) KiÓm tra m· chÈn ®o¸n Tr­êng hîp m· h­ háng ph¸t ra NÕu m· h­ háng xuÊt hiÖn, th× h·y tËp trung vµo hÖ thèng liªn quan ®Õn m· ®ã ®Ó t¸i t¹o l¹i c¸c triÖu chøng nµy b»ng ph­¬ng ph¸p m« pháng triÖu chøng h­ háng. Tr­êng hîp m· b×nh th­êng ph¸t ra NÕu m· nµy lµ b×nh th­êng, h·y tËp trung vµo hÖ thèng chÊp hµnh mµ viÖc chÈn ®o¸n kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc vµ lµm t¸i t¹o l¹i c¸c triÖu chøng nµy b»ng ph­¬ng ph¸p m« pháng triÖu chøng h­ háng. (2) Ph­¬ng ph¸p m« pháng triÖu chøng h­ háng (Xem “Ph­¬ng ph¸p m« pháng triÖu chøng h­ háng” cña viÖc “kh¾c phôc h­ háng” trong ch­¬ng nµy). (1/1) Ph¸n ®o¸n h­ háng Ph¸n ®o¸n xem c¸c triÖu chøng nµy cã ph¶i lµ h­ háng hay kh«ng Khi kh¸ch hµng phµn nµn, ®iÒu quan träng lµ ph¶i x¸c ®Þnh xem nguyªn nh©n lµ do tõ phÝa xe, hoÆc do viÖc sö dông cña kh¸ch hµng, hoÆc c¶ hai. Còng cÇn ph¶i ph¸n ®o¸n tÝnh n¨ng xe cña kh¸ch hµng ®Ó xem yªu cÇu cña kh¸ch hµng cã phï hîp hay kh«ng b»ng c¸ch so s¸nh víi mét xe kh¸c cïng m· hiÖu. NÕu møc tÝnh n¨ng ngang nhau, gÇn nh­ kh«ng thÓ lo¹i bá nguyªn nh©n cña sù phµn nµn nµy b»ng c¸ch söa ch÷a, v× vËy kü thuËt viªn ph¶i ph¸n ®o¸n r»ng sù phµn nµn nµy kh«ng ph¶i lµ mét triÖu chøng h­ háng, mµ lµ sù mong muèn cña kh¸ch hµng, vµ gi¶i quyÕt theo c¸ch kh¸c. NÕu møc ®é tÝnh n¨ng tåi tÖ h¬n mét xe kh¸c cã cïng kiÓu, kü thuËt viªn ph¶i ph¸n ®o¸n r»ng sù phµn nµn nµy lµ mét h­ háng vµ ph¶i tiÕn hµnh viÖc chÈn ®o¸n sù cè. Khi kü thuËt viªn so s¸nh xe cña kh¸ch hµng víi mét xe kh¸c cïng kiÓu. · C¸c ®iÒu kiÖn ch¹y xe cÇn ph¶i nh­ nhau. · NÕu kü thuËt viªn kh«ng thÓ ph¸n ®o¸n lµ cã h­ háng hay kh«ng, th× ph¶i tham kh¶o ý kiÕn mét vµi ®ång nghiÖp ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ®­a ra quyÕt ®Þnh. -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c kü n¨ng c¬ b¶n Kh¾c phôc h­ háng Kh¸i qu¸t §èi víi viÖc kiÓm tra ®Ó kh¾c phôc h­ háng, ngoµi ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b¹n ®· häc, cÇn ph¶i cã mét ph­¬ng ph¸p ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña h­ háng. Khi b¹n kh¾c phôc h­ háng cÇn ph¶i kÕt hîp mét vµi ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ®Ó thùc hiÖn dù ®o¸n nh»m t×m ra nguyªn nh©n. · Ph­¬ng ph¸p m« pháng triÖu chøng h­ háng · KiÓm tra chÈn ®o¸n · KiÓm tra d÷ liÖu cña ECU · KiÓm tra søc c¶n quay cña ®éng c¬ · KiÓm tra t×nh tr¹ng khëi ®éng ®éng c¬ · KiÓm tra ®¸nh löa, hÖ thèng sÊy nãng · KiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu · KiÓm tra ¸p suÊt nÐn · KiÓm tra sù c©n b»ng c«ng suÊt · KiÓm tra A/F · KiÓm tra tæn thÊt dÇu qua c¸c xÐc m¨ng/ c¸c èng dÉn h­íng xupap · KiÓm tra t×nh th¸i cña khÝ x¶ · KiÓm tra t×nh tr¹ng tiÕp xóc c¸c ®Çu cùc (1/1) Kh¾c phôc h­ háng Ph­¬ng ph¸p m« pháng triÖu chøng h­ háng Kü thuËt viªn cÇn ph¶i tiÕn hµnh m« pháng h­ háng b»ng mét kü thuËt c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn lµm ph¸t sinh c¸c triÖu chøng mµ kh¸ch hµng nªu ra. Tuú theo c¸c ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn c¸c triÖu chøng, cÇn ph¶i thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p m« pháng triÖu chøng h­ háng b»ng c¸ch kÕt hîp mét vµi kü thuËt. 1. Lµm rung ®éng 2. SÊy nãng/hoÆc lµm l¹nh 3. Phun n­íc 4. CÊp phô t¶i ®iÖn Gîi ý: Trong qu¸ tr×nh nµy, nÕu gi¾c nèi v« t×nh bÞ ng¾t hoÆc nèi l¹i, t×nh tr¹ng tiÕp xóc thay ®æi vµ cã thÓ kh«ng t¸i hiÖn ®­îc c¸c triÖu chøng nµy. Tr­íc khi x¸c nhËn c¸c triÖu chøng b»ng c¸ch m« pháng, kh«ng nªn cè ng¾t hoÆc nèi gi¾c. Kh«ng nªn ng¾t hoÆc nèi gi¾c tr­íc khi kh¼ng ®Þnh ®­îc c¸c triÖu chøng vµ kü thuËt viªn cã thÓ tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng. NÕu c¸c triÖu chøng ®· m« pháng ®­îc khi kü thuËt viªn lµm rung d©y ®iÖn, hoÆc sÊy nãng hay lµm nguéi c¸c bé phËn, th× cã thÓ dù ®o¸n nguyªn nh©n ë ®©y. Trong tr­êng hîp nµy, h·y thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p m« pháng trong khi ®o ®iÖn ¸p ®Ó x¸c ®Þnh xem h­ háng nµy cã xÈy ra hay kh«ng t¹i mét ®iÖn ¸p x¸c ®Þnh nh»m t×m ra vÞ trÝ h­ háng. (1/5) -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c kü n¨ng c¬ b¶n Kh¾c phôc h­ háng Ph­¬ng ph¸p m« pháng triÖu chøng h­ háng 1. Lµm rung ®éng Gièng nh­ tr­êng hîp khi xe rung ®éng ®Ó t¹o nªn tr¹ng th¸i ®éng c¬ bÞ nghiªng hoÆc d©y ®iÖn bÞ kÐo, lµm rung c¸c c¶m biÕn vµ d©y ®iÖn nh»m m« pháng triÖu chøng h­ háng, kÓ c¶ t×nh tr¹ng tiÕp xóc kÐm. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra · C¸c chi tiÕt vµ c¸c c¶m biÕn Gâ nhÑ vµo c¸c chi tiÕt vµ c¸c c¶m biÕn b»ng mét ngãn tay ®Ó kiÓm tra xem h­ háng cã xuÊt hiÖn hay kh«ng. Chó ý: §èi víi r¬le, c¸c tiÕp ®iÓm sÏ më khi cã mét va ®Ëp m¹nh. V× vËy cho dï chóng vÉn b×nh th­êng, h­ háng vÉn cã thÓ xÈy ra. · D©y ®iÖn vµ gi¾c nèi KhÏ l¾c d©y ®iÖn lªn xuèng hoÆc tõ tr¸i sang ph¶i ®Ó kiÓm tra h­ háng. §èi víi d©y ®iÖn nãi riªng, tËp trung kiÓm tra vµo ®Õ cña c¸c gi¾c nèi, ®iÓm tùa cña sù rung ®éng vµ phÇn xuyªn qua th©n xe. Chó ý: NÕu ®Çu cùc bÞ tuét ra khái gi¾c nèi, ph¶i cÈn thËn c¾m d©y ®iÖn vµo ®Ó nèi ®Çu cùc nµy, tr¸nh sù cè nµy t¸i hiÖn. · Rung ®éng cña ®éng c¬ H­ háng cña d©y ®iÖn trong khoang ®éng c¬ cã thÓ xÈy ra khi ®éng c¬ bÞ nghiªng ®i do ph¶n lùc cña m«men quay. Trong xe cã A/T (hép sè tù ®éng), lµm chÕt ®éng c¬ trong ph¹m vi D hoÆc R cã thÓ m« pháng ®­îc c¸c triÖu chøng nµy. (2/5) 2. Lµm nãng hoÆc l¹nh §Ó t¹o ra ®iÒu kiÖn lµm cho c¸c chi tiÕt gi·n në hoÆc co l¹i do sù thay ®æi nhiÖt ®é, h·y lµm nãng hoÆc lµm nguéi c¸c chi tiÕt nh»m m« pháng t×nh tr¹ng tiÕp xóc kÐm hoÆc ng¾n m¹ch. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Lµm nãng hoÆc lµm l¹nh c¸c chi tiÕt b»ng mét m¸y sÊy tãc, m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ tËp trung, v.v.... ®Ó kiÓm tra xem h­ háng cã xÈy ra hay kh«ng. Chó ý: · SÊy nãng ®Õn nhiÖt ®é mµ kü thuËt viªn vÉn cã thÓ xê b»ng tay (xÊp xØ 600C hoÆc thÊp h¬n) · Kh«ng trùc tiÕp sÊy nãng hoÆc lµm l¹nh c¸c linh kiÖn ®iÖn tö b»ng c¸ch më vá cña ECU, v.v... (3/5) -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c kü n¨ng c¬ b¶n Kh¾c phôc h­ háng Ph­¬ng ph¸p m« pháng triÖu chøng h­ háng 3. Phun n­íc §Ó t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn khi n­íc x©m nhËp hoÆc ng­ng tô trong gi¾c nèi, h·y phun n­íc vµo xe ®Ó m« pháng l¹i h­ háng nµy, bao gåm t×nh tr¹ng tiÕp xóc kÐm hoÆc ng¾n m¹ch. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Phun n­íc vµo xe ®Ó kiÓm tra xem h­ háng cã xÈy ra hay kh«ng Chó ý: · Kh«ng ®­îc trùc tiÕp phun n­íc vµo khoang ®éng c¬, mµ phun vµo phÝa tr­íc cña kÐt n­íc ®Ó gi¸n tiÕp ®­a ®é Èm vµo xe. · Kh«ng ®­îc trùc tiÕp phun n­íc vµo c¸c bé phËn ®iÖn tö. Gîi ý: NÕu n­íc m­a lät vµo buång l¸i, n­íc cã thÓ x©m nhËp vµo ECU hoÆc gi¾c nèi qua d©y ®iÖn. V× vËy ph¶i kiÓm tra, ®Æc biÖt lµ nÕu xe ®· tõng bÞ lät n­íc. (4/5) 4. §Æt phô t¶i ®iÖn §Ó t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn khi ®iÖn ¸p ¾c quy bÞ sôt hoÆc c¸c dao ®éng xÈy ra, ®Æt mét phô t¶i lín ®Ó t¸i hiÖn sù cè nµy, bao gåm sù sôt ¸p hoÆc dao ®éng ®iÖn ¸p. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra §ãng m¹ch tÊt c¶ thiÕt bÞ ®iÖn, kÓ c¶ qu¹t bé s­ëi Êm, ®Ìn pha, bé sÊy kÝnh hËu ®Ó kiÓm tra h­ háng. (5/5) Kh¾c phôc h­ háng KiÓm tra chÈn ®o¸n Kh¸i qu¸t §Ó tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng mét c¸ch cã hiÖu qu¶, h·y dïng c¸c m· chÈn ®o¸n ®Ó x¸c ®Þnh khu vùc cã h­ háng. Sau ®©y lµ sù ph¸n ®o¸n b»ng c¸ch x¸c ®Þnh c¸c m· chÈn ®o¸n h­ háng. · Khi DTC ph¸t ra C¸c c¶m biÕn, c¸c bé chÊp hµnh, d©y ®iÖn vµ c¸c ECU trong c¸c hÖ thèng mµ do c¸c m· h­ háng nµy chØ ra, cã thÓ cã h­ háng. · Khi DTC b×nh th­êng ph¸t ra C¸c hÖ thèng cã chøc n¨ng chÈn ®o¸n cã thÓ ®­îc dù ®o¸n lµ b×nh th­êng. Do ®ã, h­ háng cã thÓ ë trong c¸c hÖ thèng kh«ng cã chøc n¨ng chÈn ®o¸n, v× vËy ph¶i tiÕn hµnh viÖc kiÓm tra nµy. Gîi ý: C¸c hÖ thèng kh«ng cã chøc n¨ng chÈn ®o¸n bao gåm hÖ thèng ®¸nh löa thø cÊp, hÖ thèng nhiªn liªu, v.v... · Khi DTC kh«ng ph¸t ra B¶n th©n c¸c ECU kh«ng ho¹t ®éng hoÆc hÖ thèng nguån ®iÖn cña ECU cã h­ háng. Gîi ý: ChÕ ®é kiÓm tra (Test mode) Trong chÕ ®é b×nh th­êng, nÕu mét h­ háng chØ xÈy ra trong chèc l¸t, cã thÓ kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc nã, v× nã kh«ng ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn chÈn ®o¸n. B»ng c¸ch chuyÓn sang chÕ ®é kiÓm tra, cã thÓ ph¸t hiÖn lo¹i h­ háng tøc thêi (xÈy ra chèc l¸t), nh­ t×nh tr¹ng tiÕp xóc k Ðm. (1/2) -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c kü n¨ng c¬ b¶n Kh¾c phôc h­ háng KiÓm tra chÈn ®o¸n Môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra KiÓm tra xem m· chÈn ®o¸n ®· ®­îc x¸c ®Þnh cã phï hîp víi c¸c triÖu chøng thùc tÕ cña h­ háng hay kh«ng?. C¸c hÖ thèng h­ háng mµ m· nµy chØ ra cã thÓ kh«ng phï hîp víi hÖ thèng thùc sù chØ ra h­ háng nµy. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra (1) KiÓm tra m· chÈn ®o¸n vµ d÷ liÖu l­u tøc thêi vµ ghi c¸c d÷ liÖu nµy. (2) Xo¸ m· chÈn ®o¸n vµ m« pháng c¸c triÖu chøng h­ háng dùa vµo viÖc ®iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n. Gîi ý: §Ó ph¸n ®o¸n xem m· ®· ph¸t ra khi xe ®­îc ®­a vµo lµ do h­ háng hiÖn t¹i hoÆc h­ háng trong qu¸ khø g©y ra, h·y xo¸ m· míi ph¸t ra nµy, vµ sau ®ã thùc hiÖn thö m« pháng triÖu chøng h­ háng. (3) X¸c ®Þnh l¹i m· chÈn ®o¸n vµ ph¸n ®o¸n xem m· ®ã cã liªn quan tíi h­ háng nµy hay kh«ng. §iÒu kiÖn · NÕu hiÓn thÞ m· gièng nhau, cã thÓ ph¸n ®o¸n r»ng h­ háng hiÖn ®ang xÈy ra trong hÖ thèng do m· nµy chØ ra. · NÕu hiÓn thÞ mét m· kh«ng liªn quan ®Õn h­ háng hoÆc hiÓn thÞ mét m· b×nh th­êng , th× h­ háng nµy lµ do mét nguyªn nh©n kh¸c g©y ra. Do ®ã, h·y thùc hiÖc viÖc kh¾c phôc h­ háng phï hîp víi c¸c triÖu chøng h­ háng. (2/2) Kh¾c phôc h­ háng KiÓm tra d÷ liÖu cña ECU Môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra KiÓm tra t×nh tr¹ng cña ECU (tÝn hiÖu ®Çu vµo, tÝn hiÖu ®Çu ra) khi h­ háng xuÊt hiÖn vµ x¸c ®Þnh nguyªn nh©n b»ng c¸ch kiÓm tra d÷ liÖu cña ECU. · D÷ liÖu l­u tøc thêi D÷ liÖu l­u tøc thêi lµ d÷ liÖu cña ECU khi c¸c m· chÈn ®o¸n ®­îc ghi l¹i. Ph¸n ®o¸n c¸c h­ háng tuú theo hÖ thèng tÝn hiÖu vÒ h­ háng lµ mét m¹ch hë hoÆc ng¾n m¹ch, c¨n cø vµo lo¹i d÷ liÖu l­u tøc thêi. VÝ dô: Khi ph¸t hiÖn ra c¸c m· tõ hÖ thèng tÝn hiÖu vÒ nhiÖt ®é n­íc: KiÓm tra d÷ liÖu l­u tøc thêi vÒ tÝn hiÖu nhiÖt ®é n­íc. NÕu nhiÖt ®é n­íc lµ -400C, cã thÓ ph¸n ®o¸n sù cè nµy lµ hë m¹ch. NÕu nhiÖt ®é nµy lµ 2000C hoÆc cao h¬n, cã thÓ ph¸n ®o¸n sù cè nµy lµ ng¾n m¹ch. Gîi ý: · D÷ liÖu l­u tøc thêi sÏ bÞ xo¸ khi c¸c m· chÈn ®o¸n bÞ xo¸ hoÆc khi chuyÓn gi÷a c¸c chÕ ®é. Do ®ã, ph¶i kiÓm tra d÷ liÖu l­u tøc thêi ngay sau khi kiÓm tra c¸c m· chÈn ®o¸n. · §èi víi viÖc ph¸t hiÖn ®Ó chÈn ®o¸n cã sù trÔ thêi gian gi÷a sù xuÊt hiÖn vµ ph¸t hiÖn h­ háng. Do ®ã, kh«ng ph¶i lµ d÷ liÖu t¹i lóc xuÊt hiÖn h­ háng, mµ lµ d÷ liÖu sau khi thêi gian trÔ ®­îc l­u gi÷ trong bé nhí nh­ lµ mét d÷ liÖu l­u tøc thêi. · B»ng c¸ch tham kh¶o d÷ liÖu l­u tøc thêi, cã thÓ dù ®o¸n ®Õn møc nµo ®ã, c¸c tr¹ng th¸i xe ch¹y t¹i thêi ®iÓm xuÊt hiÖn h­ háng. (1/2) · D÷ liÖu cña ECU Cã thÓ kiÓm tra c¸c t×nh tr¹ng cña ECU b»ng c¸ch sö dông d÷ liÖu cña ECU cho dï kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc c¸c m· chÈn ®o¸n. Chøc n¨ng khëi ®éng tù ®éng lµm cho d÷ liÖu cña ECU cã thÓ ghi ®­îc tù ®éng tr­íc vµ sau khi ph¸t hiÖn h­ háng. Chøc n¨ng ghi d÷ liÖu ECU b»ng m¸y chÈn ®o¸n (chôp ¶nh nhanh) gióp ta cã thÓ ph©n tÝch d÷ liÖu cña ECU khi h­ háng xÈy ra. Chøc n¨ng nµy cã thÓ ®Þnh vÞ c¸c h­ háng mµ c¸c m· chÈn ®o¸n kh«ng ph¸t ra, kÓ c¶ giíi h¹n sai cña c¶m biÕn vµ c¸c sù cè cña hÖ thèng chÊp hµnh. C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Tham kh¶o d÷ liÖu ECU vµ x¸c ®Þnh xem ®iÒu g× ®· thay ®æi nhiÒu tõ lóc c¸c triÖu chøng xÈy ra hoÆc ®iÒu g× cã mét trÞ sè bÊt th­êng. (2/2) -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c kü n¨ng c¬ b¶n Kh¾c phôc h­ háng KiÓm tra lùc c¶n quay ®éng c¬ Môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra ViÖc kiÓm tra nµy x¸c ®Þnh xem nguyªn nh©n cña viÖc ®éng c¬ quay khëi ®éng kh«ng tèt lµ do hÖ thèng khëi ®éng hoÆc do b¶n th©n ®éng c¬. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra (1) Th¸o tÊt c¶ bugi/bugi sÊy (2) §Æt mét trßng (c¬lª) vµo bul«ng cña puly trôc khuûu vµ quay nã ®Ó ®o lùc c¶n quay nµy. §iÒu kiÖn V× kh«ng cã trÞ sè chuÈn cho lùc c¶n quay cña ®éng c¬, ph¶i so s¸nh víi mét ®éng c¬ b×nh th­êng. · Khi lùc c¶n quay ®éng c¬ rÊt lín Ph¶i th¸o mäi d©y ®ai dÉn ®éng vµ kiÓm tra l¹i lùc c¶n quay cña ®éng c¬. §iÒu kiÖn · Lùc c¶n quay lín: H­ háng bªn trong ®éng c¬ · Lùc c¶n quay nhá: H­ háng ë trong c¸c bé phËn phô Gîi ý: Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra trong ®iÒu kiÖn mµ h­ háng ®· xÈy ra nh­ khi ®éng c¬ l¹nh hoÆc nãng. (1/1) Kh¾c phôc h­ háng KiÓm tra t×nh tr¹ng khëi ®éng cña ®éng c¬ Môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra Nguyªn nh©n cña c¸c sù cè liªn quan ®Õn viÖc khëi ®éng ®éng c¬ kh¸c nhau tuú theo sù b¾t ch¸y cã xÈy ra hay kh«ng, hoÆc viÖc khëi ®éng chiÕm qu¸ nhiÒu thêi gian hay kh«ng. Do ®ã, ph¶i kiÓm tra ®iÒu kiÖn khëi ®éng cña ®éng c¬ ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña sù cè. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Quay khëi ®éng ®éng c¬ ®Ó kiÓm tra ®iÒu kiÖn khëi ®éng cña ®éng c¬. §iÒu kiÖn (®éng c¬ x¨ng) 1. Kh«ng cã sù ch¸y ban ®Çu (b¾t ch¸y), ®éng c¬ kh«ng næ m¸y Mét trong ba yÕu tè cña ®éng c¬ (¶nh h­ëng ®Õn tÝnh n¨ng cña ®éng c¬) cã thÓ ®· g©y ra h­ háng. 2. Cã thêi gian trÔ khi khëi ®éng C¨n cø vµo thùc tÕ mµ ®éng c¬ cã thÓ khëi ®éng, cã thÓ ph¸n ®o¸n ba yÕu tè cña ®éng c¬ lµ b×nh th­êng. Do ®ã, sù cè nµy cã thÓ do tû lÖ kh«ng khÝ – nhiªn liÖu g©y ra khi khëi ®éng. 3. Sù b¾t ch¸y xÈy ra nh­ng t¾t ngay Cã thÓ ph¸n ®o¸n hÖ thèng ®¸nh löa vµ hÖ thèng nÐn lµ b×nh th­êng. Ngoµi ra, chØ cã thÓ ph¸n ®o¸n hÖ thèng nhiªn liÖu b×nh th­êng khi ®éng c¬ næ m¸y. Do ®ã, h­ háng nµy cã thÓ do sù sôt gi¶m ¸p suÊt nhiªn liÖu, ISCV (van ®iÒu khiÓn tèc ®é kh«ng t¶i),v.v.... g©y ra. Gîi ý: NÕu h­ háng nµy do ®é më ISCV g©y ra, h·y khëi ®éng trong khi nhÊn bµn ®¹p ga duy tr× l­îng kh«ng khÝ hót vµo vµ ®éng c¬ ch¹y b×nh th­êng kh«ng bÞ chÕt m¸y. §iÒu kiÖn (®éng c¬ ®iªzen) 1. Kh«ng b¾t ch¸y vµ ®éng c¬ kh«ng khëi ®éng Cã thêi gian trÔ khi khëi ®éng H­ háng nµy cã thÓ do mét trong ba yÕu tè cña ®éng c¬ g©y ra. Gîi ý: Trong hÖ thèng nhiªn liÖu, trôc trÆc vÒ thêi ®iÓm phun sÏ kh«ng lµm cho viÖc khëi ®éng ®éng c¬ trë nªn khã kh¨n. 2. Cã b¾t ch¸y nh­ng t¾t ngay Cã thÓ ph¸n ®o¸n hÖ thèng bugi sÊy nãng vµ hÖ thèng nÐn lµ b×nh th­êng. ChØ cã thÓ ph¸n ®o¸n r»ng hÖ thèng nhiªn liÖu lµ b×nh th­êng khi khëi ®éng ®­îc ®éng c¬. Do ®ã, sù cè nµy cã thÓ do ho¹t ®éng cña b¬m cao ¸p g©y ra khi ®éng c¬ ch¹y kh«ng t¶i. (1/1) -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c kü n¨ng c¬ b¶n Kh¾c phôc h­ háng KiÓm tra hÖ thèng ®¸nh löa vµ sÊy nãng Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ( §éng c¬ x¨ng) Th¸o bugi vµ quay khëi ®éng ®éng c¬ ®Ó kiÓm tra tia löa ë ®Çu bugi vµ ®é m¹nh cña tia löa. Chó ý: Tr­íc khi kiÓm tra, ph¶i th¸o gi¾c nèi v ßi phun ®Ó nhiªn liÖu kh«ng phun ra. §iÒu kiÖn · Mét tia löa ®iÖn xuÊt hiÖn ë ®Çu cña bugi, vµ kh«ng cã r ß rØ ®iÖn. · §Ó ®¸nh gi¸ c­êng ®é cña tia löa, ph¶i so s¸nh víi bugi cña mét ®éng c¬ b×nh th­êng, vµ nÕu kh«ng thÊy cã chªnh lÖch lín, nã cã thÓ lµ b×nh th­êng . Gîi ý: Hµng ngµy ph¶i chó ý ®Õn c­êng ®é cña tia löa ®iÖn ë c¸c ®éng c¬ b×nh th­êng. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ( §éng c¬ ®iªzen) KiÓm tra c¸c chøc n¨ng sau ®©y trong hÖ thèng sÊy nãng. · Thêi gian bËt s¸ng cña ®Ìn b¸o sÊy nãng · Chøc n¨ng sÊy s¬ bé · Chøc n¨ng sau sÊy nãng Gîi ý: §èi víi ph­¬ng ph¸p nµy, h·y tham kh¶o s¸ch h­íng d Én söa ch÷a. (1/1) Kh¾c phôc h­ háng KiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra (c¸c ®éng c¬ x¨ng) KiÓm tra c¸c néi dung sau ®©y trong khi quay khëi ®éng ®éng c¬. (1) Bãp èng dÉn nhiªn liÖu trong khoang ®éng c¬ b»ng c¸c ngãn tay cña b¹n vµ kiÓm tra xem cã ¸p suÊt nhiªn liÖu kh«ng. (2) KiÓm tra tiÕng kªu ho¹t ®éng cña v ßi phun §iÒu kiÖn · NÕu cã ¸p suÊt nhiªn liÖu trong èng d Én nhiªn liÖu, th× ®é c¨ng cña èng t¨ng lªn vµ èng co bãp. Khi kh«ng cã ¸p suÊt nhiªn liÖu: Cã thÓ cã h­ háng trong hÖ thèng b¬m nhiªn liÖu. · Vßi phun tiÕng kªu ho¹t ®éng cña v ßi phun Khi vßi phun kh«ng ph¸t ra ©m thanh: Tr¸o ®æi gi¾c nèi víi mét trong c¸c gi¾c cña xylanh tiÕp theo. NÕu cã thÓ nghe thÊy mét ©m thanh, cã thÓ ph¸n ®o¸n r»ng v ßi phun nµy lµ b×nh th­êng. Cã thÓ ph¸t hiÖn h­ háng nµy lµ ë gi÷a ECU vµ d©y ®iÖn. (1/2) Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra (c¸c ®éng c¬ ®iªzen) Khi kiÓm tra hÖ thèng nhiªn liÖu cña ®éng c¬ ®iªzen, ph¶i t¸ch hÖ thèng nµy thµnh c¸c ®o¹n nhá, vµ kiÓm tra xem nhiªn liÖu ®i tíi ®o¹n nµo. (1) Nhiªn liÖu cã ®i ®Õn c¸c vßi phun kh«ng? Níi láng ®Çu nèi ë vßi phun khi quay khëi ®éng ®éng c¬ ®Ó kiÓm tra tr¹ng th¸i phun nhiªn liÖu. chó ý Che kÝn vßi phun b»ng mét m¶nh v¶i ®Ó nhiªn liÖu kh«ng b¾n ra. §iÒu kiÖn Khi nhiªn liÖu ch¶y ra mét c¸ch ng¾t qu·ng tõ bé phËn ®­îc níi láng trong khi quay khëi ®éng ®ã lµ b×nh th­êng. (2) Cã nhiªn liÖu trong b¬m cao ¸p kh«ng? KiÓm tra tiÕng kªu ho¹t ®éng cña van ®iÖn tõ c¾t nhiªn liÖu. §iÒu kiÖn NÕu cã thÓ nghe thÊy mét ©m thanh khi kho¸ ®iÖn ë vÞ trÝ ON vµ OFF, ®ã lµ b×nh th­êng. (3) Nhiªn liÖu cã ®i ®Õn b¬m cao ¸p kh«ng? Th¸o èng t¹i cöa n¹p cña b¬m cao ¸p vµ xem nhiªn liÖu cã ®­îc göi ®Õn b»ng ¸p suÊt cña b¬m måi (b¬m x¶ khÝ) hay kh«ng. §iÒu kiÖn Khi nhiªn liÖu ch¶y ra khái cöa n¹p nµy, ®­êng dÉn gi÷a b×nh nhiªn liÖu vµ b¬m cao ¸p lµ b×nh th­êng. Gîi ý: NÕu kh«ng cã h­ háng trong môc (1) ®Õn (3) trªn ®©y, th× h­ háng sÏ lµ ë b¬m cao ¸p. §èi víi ®éng c¬ ®iªzen cã èng ph©n phèi, kh«ng thÓ thùc hiÖn viÖc kiÓm tra ë vßi phun. (2/2) -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c kü n¨ng c¬ b¶n Kh¾c phôc h­ háng KiÓm tra hÖ thèng nÐn Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra Dïng mét ®ång hå ®o ¸p suÊt nÐn, ®o ¸p suÊt nÐn. §iÒu kiÖn Gi¸ trÞ tiªu chuÈn sÏ kh¸c nhau tuú theo kiÓu cña ®éng c¬, do ®ã ph¶i tham kh¶o s¸ch h­íng dÉn söa ch÷a. Khi ¸p suÊt nÐn thÊp §æ mét Ýt dÇu vµo xylanh vµ kiÓm tra sù thay ®æi ¸p suÊt nÐn nµy. · Kh«ng thay ®æi: do phÝa n¾p quy l¸t · Cã thay ®æi: do phÝa th©n m¸y Gîi ý: §Ó kiÓm tra nhanh ¸p suÊt nÐn, cã c¸c ph­¬ng ph¸p sau ®©y. · KiÓm tra xem kh«ng khÝ nÐn cã thæi qua lç bugi khi quay khëi ®éng ®éng c¬. · KiÓm tra xem puly trôc cam cã quay kh«ng khi quay ®éng c¬ b»ng c¸ch nh×n qua lç kiÓm tra ë n¾p che d©y ®ai cam. · Cã thÓ thÊy rß rØ ¸p suÊt nÐn do vÕt c¾t trªn ®ai cam b»ng c¸ch nghe tiÕng kªu ph¸t ra khi quay khëi ®éng ®éng c¬. (1/1) Kh¾c phôc h­ háng KiÓm tra sù c©n b»ng c«ng suÊt cña xylanh Môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra B»ng c¸ch x¸c ®Þnh sù thay ®æi vÒ tèc ®é cña ®éng c¬ khi lÇn l­ît ng¾t sù ch¸y trong mçi xylanh ®Ó kiÓm tra sù c©n b»ng c«ng suÊt, ph¸n ®o¸n xem h­ háng cã ¶nh h­ëng ®Õn mét xylanh cô thÓ hay tÊt c¶ c¸c xylanh. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra (§éng c¬ x¨ng) LÇn l­ît th¸o ng¾t c¸c gi¾c nèi vßi phun, trong khi ®éng c¬ ®ang næ m¸y ®Ó kiÓm tra tèc ®é cña ®éng c¬ vµ ®é rung thay ®æi nh­ thÕ nµo. §iÒu kiÖn Tèc ®é cña ®é c¬ kh«ng gi¶m, hoÆc cã mét xylanh cã thay ®æi nhá, th× h­ háng xÈy ra t¹i xylanh nµy. Gîi ý: Khi khã ph¸n ®o¸n, t¨ng thªm ®«i chót tèc ®é cña ®éng c¬ sÏ lµm cho viÖc ph¸n ®o¸n ®­îc dÔ dµng h¬n. (1/2) Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra (®éng c¬ ®iªzen) §Ó kiÓm tra tèc ®é vµ ®é rung cña ®éng c¬, ph¶i kiÓm tra l­îng nhiªn liÖu ®­îc phun vµo c¸c xylanh b»ng c¸ch níi láng vµ xiÕt chÆt tõ tõ c¸c ®ai èc nèi cña vßi phun, kiÓm tra tèc ®é vµ ®é rung cña ®éng c¬. §iÒu kiÖn Tèc ®é cña ®éng c¬ kh«ng gi¶m, hoÆc cã mét xylanh hÇu nh­ kh«ng cã sù thay ®æi, sù cè nµy lµ ë t¹i xi lanh nµy. Gîi ý: · NÕu mét xi lanh phun nhiÒu h¬n c¸c xilanh kh¸c hoÆc nÕu cã c«ng suÊt cao h¬n c¸c xylanh kh¸c, ®éng c¬ sÏ quay kh«ng æn ®Þnh. Trong tr­êng hîp nµy, níi láng ®ai èc nèi ®Ó x¶ nhiªn liÖu cã thÓ lµm cho ®éng c¬ quay æn ®Þnh. · Víi ®éng c¬ ®iªzen cã èng ph©n phèi. Dïng m¸y chÈn ®o¸n, ngõng phun nhiªn liÖu cña tõng xylanh ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra. (2/2) -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c kü n¨ng c¬ b¶n Kh¾c phôc h­ háng KiÓm tra tû lÖ kh«ng khÝ-nhiªnliÖu (A/F) Môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra §Ó x¸c ®Þnh xem h­ háng lµ do hçn hîp nhiªn liÖu-kh«ng khÝ ®Ëm hay nh¹t. §iÒu kiÖn Dïng m¸y chÈn ®o¸n, kiÓm tra ®iÖn ¸p cña c¶m biÕn O2 hoÆc hiÖu chØnh nhiªn liÖu ng¾n h¹n. C¸c yÕu tè lµm thay ®æi sù c©n b»ng A/F (1) Khi tû lÖ A/F nhá (®Ëm) Ph¶i xem xÐt c¸c yÕu tè lµm cho l­îng phun nhiªn liÖu t¨ng lªn, hoÆc phun liªn tôc. · D¶i lµm viÖc/tÝnh n¨ng cña c¶m biÕn cã vÊn ®Ò · TiÕp xóc víi m¸t cña hÖ thèng c¶m biÕn kÐm · Vßi phun nhá giät v.v... (2) Khi tû lÖ A/F lín (nh¹t) Ph¶i xem xÐt c¸c yÕu tè lµm cho l­îng phun nhiªn liÖu gi¶m ®i. · D¶i lµm viÖc/tÝnh n¨ng cña c¶m biÕn cã vÊn ®Ò · ¸p suÊt nhiªn liÖu thÊp · TiÕp xóc víi m¸t cña hÖ thèng vßi phun kÐm · H­ háng ë hÖ thèng c¶m biÕn O2 (tÝn hiÖu cho thÊy hçn hîp ®Ëm) · HÊp thô nhiªn liÖu do sù tÝch tô muéi than v.v.... (1/1) Kh¾c phôc h­ háng KiÓm tra thÊt tho¸t dÇu qua xÐc m¨ng/ c¸c èng dÉn h­íng xup¸p Môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra Khi dÇu bÞ ch¸y g©y ra khãi tr¾ng nh×n thÊy trong khÝ x¶, khi thay ®æi sè vßng quay cña ®éng c¬ sÏ lµm thay ®æi l­îng khãi tr¾ng ®Ó b¹n cã thÓ ph¸n ®o¸n sù thÊt tho¸t dÇu qua xÐc m¨ng hoÆc qua c¸c èng dÉn h­íng xup¸p. NÕu vËy, th¸o rêi ®éng c¬ vµ ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng tÝch tô cña muéi than. KiÓm tra khÝ x¶ · Ph¸n ®o¸n xem dÇu tæn thÊt qua c¸c xÐcm¨ng kh«ng? Sau khi h©m nãng ®éng c¬, t¨ng tèc ®é cña ®éng c¬ lªn gÇn 2000 ®Õn 3000 vßng/phót ®Ó kiÓm tra t×nh tr¹ng cña khÝ x¶ §iÒu kiÖn · Khãi tr¾ng t¨ng khi t¨ng tèc ®é cña ®éng c¬ · Khãi tr¾ng gi¶m khi t¨ng tèc ®é ®éng c¬. · Ph¸n ®o¸n xem dÇu cã tæn thÊt qua c¸c èng dÉn h­íng xup¸p? Sau khi h©m nãng ®éng c¬, ®Ó nã ch¹y kh«ng t¶i trong gÇn 5 phót råi t¨ng tèc lªn ®Ó kiÓm tra t×nh tr¹ng cña khÝ x¶ §iÒu kiÖn Khãi tr¾ng sÏ x¶ ra trong gÇn 30 ®Õn 60 gi©y vµo lóc b¾t ®Çu t¨ng tèc ®é, nh­ng l­îng nµy sÏ gi¶m dÇn. (1/4) V× sao cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n g©y ra khãi tr¾ng do thÊt tho¸t dÇu qua c¸c xÐc m¨ng. (1) NhiÖt ®é trong buång ®èt thÊp khi ®éng c¬ ch¹y kh«ng t¶i, do ®ã mÆc dï thÊt tho¸t dÇu tõ c¸c xÐc m¨ng vÉn xÈy ra, dÇu kh«ng bÞ ch¸y. Nh­ vËy, l­îng khãi tr¾ng nhá. (2) Khi t¨ng tèc ®é ®éng c¬, nhiÖt ®é trong buång ®èt t¨ng lªn, l­îng dÇu lät vµo c¸c xylanh t¨ng lªn. Do ®ã, l­îng khãi tr¾ng x¶ ra t¨ng lªn. (2/4) -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c kü n¨ng c¬ b¶n Kh¾c phôc h­ háng KiÓm tra thÊt tho¸t dÇu qua xÐc m¨ng/ c¸c èng dÉn h­íng xup¸p V× sao cã thÓ x¸c ®Þnh nguyªn nh©n g©y ra khãi tr¾ng do thÊt tho¸t dÇu qua c¸c èng dÉn h­íng xup¸p (1) ¸p suÊt ©m cña ®­êng èng n¹p cao khi ®éng c¬ ch¹y kh«ng t¶i, v× vËy dÇu bÞ hót vµo buång ®èt tõ th©n xup¸p. Tuy nhiªn, nhiÖt ®é trong buång ®èt thÊp nªn dÇu dÝnh vµo muéi than, v.v.... vµ tÝch tô ë xup¸p hoÆc buång ®èt, lµm gi¶m l­îng khãi tr¾ng. (2) Khi t¨ng tèc ®é cña ®éng c¬ tõ tr¹ng th¸i (1) trªn ®©y, nhiÖt ®é cña buång ®èt t¨ng lªn, ®èt ch¸y ngay dÇu tÝch tô, t¹o ra nhiÒu khãi tr¾ng vµ x¶ ra. Khi dÇu ®· bÞ ®èt ch¸y hoµn toµn, l­îng khãi tr¾ng gi¶m ®i. (3) NÕu tiÕp tôc t¨ng tèc ®é cña ®éng c¬, nhiÖt ®é trong buång ®èt t¨ng lªn, v× vËy mÆc dï dÇu ®­îc hót vµo, nã bÞ ®èt ch¸y tr­íc khi tÝch tô, do ®ã gi¶m l­îng khãi tr¾ng. (3/4) KiÓm tra b»ng viÖc th¸o rêi ®éng c¬ · Víi hiÖn t­îng thÊt tho¸t dÇu qua c¸c xÐc m¨ng NhiÒu muéi than b¸m vµo vµnh ngoµi ë ®Ønh pÝtt«ng. · Víi thÊt tho¸t dÇu qua c¸c èng dÉn h­íng xup¸p NhiÒu muéi than b¸m vµo mÆt xup¸p n¹p, ë ®Ønh pÝtt«ng hoÆc ë ®u«i xup¸p x¶. Ngoµi ra dÇu còng cã thÓ b¸m vµo c¸c bé phËn nµy, lµm cho chóng bÞ Èm. Gîi ý: Khi ph¸t hiÖn thÊt tho¸t dÇu qua c¸c èng dÉn h­íng xup¸p, ph¶i th¸o c¸c xup¸p n¹p vµ x¶ vµ kiÓm tra t×nh tr¹ng nµy t¹i mÆt ®Çu vµ ®u«i xup¸p. (4/4) Kh¾c phôc h­ háng KiÓm tra t×nh tr¹ng cña khÝ x¶ Môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra KiÓm tra t×nh tr¹ng ®èt ch¸y cña ®éng c¬ ®iªzen c¨n cø vµo khãi x¶ ra. · Víi khãi tr¾ng Khãi tr¾ng ®­îc sinh ra do sù ®èt ch¸y t¹i nhiÖt ®é t­¬ng ®èi thÊp vµ khãi tr¾ng bÞ x¶ ra khi nhiªn liÖu phun vµo kh«ng ®­îc ®èt ch¸y. Nguyªn nh©n cña g©y ra khãi tr¾ng cã thÓ lµ ë tr¹ng th¸i mµ thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu bÞ muén hoÆc sau khi sÊy nãng kh«ng ho¹t ®éng ë trêi l¹nh, v.v....V× nh÷ng lý do nµy, viÖc kiÓm tra c¸c t×nh tr¹ng khi khãi tr¾ng x¶ ra cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n cña h­ háng. (1) Khãi tr¾ng bÞ x¶ ra kh«ng phô thuéc vµo tr¹ng th¸i · H­ háng bªn trong b¬m cao ¸p · ¸p suÊt nÐn thÊp · Sè xªtan cña nhiªn liÖu thÊp v.v... (2) Khãi tr¾ng x¶ ra khi trêi l¹nh Sù cè vÒ vËn hµnh sau khi sÊy nãng Gîi ý: §«i khi cã khãi tr¾ng x¶ ra, v× dÇu ®éng c¬ hoÆc n­íc lät vµo buång ®èt. Trong tr­êng hîp nµy, ph¶i kiÓm tra mïi cña khÝ x¶ ®Ó cã thÓ ph¸n ®o¸n dÇu ®éng c¬ hoÆc n­íc ®· lµm cho nhiªn liÖu kh«ng ®­îc ®èt ch¸y. KiÓm tra mïi b»ng c¸ch dïng tay qu¹t khãi ®Ó tr¸nh hÝt ph¶i. · Víi khãi ®en Khi c¸c h¹t nhiªn liÖu ®­îc phun vµo gÆp nhiÖt ®é cao vµ thiÕu «xy, nhiªn liÖu trë thµnh muéi than. Khãi ®en lµ muéi than nµy. ChØ cã phÇn bªn ngoµi giät nhiªn liÖu ®­îc ®èt ch¸y, cßn phÇn gi÷a kh«ng ®­îc ®èt ch¸y. C¸c yÕu tè sau ®©y cã thÓ ®­îc coi lµ nguyªn nh©n cña khãi ®en: khèi l­îng nhiªn liÖu phun lín, khèi l­îng kh«ng khÝ n¹p vµo nhá, thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu nhanh, ®é phun s­¬ng kÐm, v.v.... (1/1) -12-
 13. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c kü n¨ng c¬ b¶n Kh¾c phôc h­ háng KiÓm tra ¸p lùc tiÕp xóc cña ®Çu cùc Môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra Khi h­ háng nh­ tr¹ng th¸i tiÕp xóc kÐm xÈy ra trong chèc l¸t, ph¶i kiÓm tra ¸p lùc tiÕp xóc ®Ó x¸c ®Þnh ®©u lµ n¬i xÈy ra h­ háng nµy. (1) Ng¾t gi¾c nèi (2) KiÓm tra b»ng m¾t xem cã gØ hoÆc t¹p chÊt trªn c¸c cùc cña gi¾c nèi kh«ng? (3) KiÓm tra t×nh tr¹ng láng hoÆc h­ háng ë vÞ trÝ c¾m cña ®Çu cùc. KÐo nhÑ d©y ®iÖn vµ kiÓm tra xem chóng cã bÞ tuét ra kh«ng. (4) LËt ng­îc mÆt tiÕp xóc cña gi¾c c¸i vµ lÇn l­ît c¾m cùc cña gi¾c ®ùc vµo tõng cùc cña gi¾c c¸i. Gîi ý: ChuÈn bÞ mét cùc ®ùc tõ mét gi¾c nèi cã mÉu gièng nhau b»ng c¸ch c¾t mét d©y söa ch÷a vµ dïng d©y ®ã khi thö ®Çu cùc c¸i. (5) Gi÷ gi¾c c¸i b»ng tay, l¾c nã tõ bªn ph¶i sang bªn tr¸i ®Ó kiÓm tra xem ®Çu cùc kiÓm tra cã tuét bëi träng l­îng riªng cña nã hay kh«ng. §iÒu kiÖn · Khi nh×n thÊy ®Çu cùc ®ùc, th× nã ®· cã ¸p suÊt tiÕp xóc vµ ph¸n ®o¸n lµ b×nh th­êng. · Khi kh«ng nh×n thÊy ®Çu cùc ®ùc trong gi¾c nèi, th× nã ch­a cã ¸p lùc tiÕp xóc, v× vËy ph¶i thay c¸c cùc hoÆc gi¾c nèi nµy. (1/1) Ng¨n chÆn t¸i xuÊt hiÖn h­ háng Suy nghÜ vÒ ng¨n chÆn t¸i xuÊt hiÖn h­ háng H­ háng ch­a thÓ gi¶i quyÕt triÖt ®Ó nÕu h­ háng nµy l¹i t¸i diÔn ngay sau khi söa ch÷a. Do ®ã, ®iÒu quan träng lµ ph¶i t×m ra ®óng nguyªn nh©n cña h­ háng sao cho nã sÏ kh«ng t¸i hiÖn. Nh÷ng ®iÓm quan träng cña viÖc ng¨n chÆn t¸i xuÊt hiÖn h­ háng · Cã ph¶i ®©y lµ mét h­ háng ®éc lËp, hoÆc do mét bé phËn kh¸c g©y ra? Khi khã khëi ®éng ®éng c¬ do sù ®èt ch¸y kh«ng hoµn toµn v× bugi ®¸nh löa yÕu, cho dï h­ háng nµy ®· ®­îc gi¶i quyÕt b»ng viÖc thay thÕ hoÆc lµm s¹ch bugi, nÕu nguyªn nh©n nµy kh«ng ®­îc kiÓm tra, h­ háng nµy cã thÓ t¸i xuÊt hiÖn. · Cã ph¶i do tuæi thä cña chi tiÕt? C¸c bé phËn sÏ bÞ xuèng cÊp sau thêi gian sö dông dµi lµm cho søc chÞu nhiÖt vµ ®é bÒn kÐm ®i hoÆc bÞ mßn. V× vËy, chóng sÏ kh«ng thÓ duy tr× ®­îc tÝnh n¨ng ban ®Çu cña chóng. V× vËy, ®iÒu quan träng lµ cÇn gióp kh¸ch hµng hiÓu ®­îc r»ng mét chi tiÕt cã tuæi thä x¸c ®Þnh. · Cã ph¶i do viÖc b¶o d­ìng kh«ng ®óng? Cho dï l­îng dÇu sö dông t¨ng lªn do h­ háng cña ®éng c¬, nguyªn nh©n thùc cña h­ háng nµy cã thÓ do ®é mßn cña ®éng c¬ do sù biÕn chÊt cña dÇu g©y ra do dÇu kh«ng ®­îc b¶o d­ìng ®Çy ®ñ. V× vËy, ®iÒu quan träng lµ ph¶i gióp kh¸ch hµng hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña viÖc b¶o d­ìng. · Cã ph¶i do c¸c ®iÒu kiÖn xö lý, vËn hµnh hoÆc sö dông kh«ng ®óng? KÓ c¶ khi c¸c ®iÒu kiÖn sö dông hoÆc ®­êng x¸ nh­ nhau, sù kh¸c biÖt vÒ t¨ng tèc hoÆc chuyÓn sè cã thÓ g©y ra c¸c h­ háng. Ph¶i kiÓm tra viÖc xö lý kh«ng ®óng bao gåm viÖc ®ua xe, qu¸ t¶i vµ ®é chôm cña b¸nh xe th«ng qua viÖc ®iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n. · Cã ph¶i lµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ tÝnh n¨ng xe qu¸ cao? NÕu kh«ng cã c¸c sù cè vµ tÝnh n¨ng xe cña kh¸ch hµng kh«ng kÐm c¸c xe kh¸c cïng kiÓu, ®iÒu quan träng lµ ph¶i gi¶i thÝch cho kh¸ch hµng vÒ chøc n¨ng/tÝnh n¨ng cña xe dùa vµo viÖc ®iÒu tra tr­íc chÈn ®o¸n ®Ó gióp kh¸ch hµng hiÓu. (1/1) -13-
 14. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c kü n¨ng c¬ b¶n Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về câu hỏi đó. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -14-
 15. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c kü n¨ng c¬ b¶n Câu hỏi- 1 Đánh dấu Đúng hoặc Sai cho các câu sau đây. Các câu trả No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai lời đúng 1. Khi thực hiện việc điều tra trước chẩn đoán, điều quan trọng là không nên có các định kiến hoặc ý kiến cố định. Đúng Sai 2. Khi thực hiện việc điều tra trước chẩn đoán, chỉ xác nhận các yêu cầu và nhu cầu của khách hàng. Đúng Sai 3. Trong khi chạy thử trên đường, cho xe chạy dưới tất cả các điều kiện mà khách hàng có thói quen sử dụng. Đúng Sai 4. Khi các triệu chứng mà khách hàng chỉ ra không xuất hiện, phải tái tạo lại chúng bằng phương pháp tái tạo lại triệu chứng hư hỏng. Đúng Sai 5. Để tái tạo lại các triệu chứng, xác nhận bằng những câu hỏi: Khi nào, trong trường hợp nào, vì sao, tần xuất xuất hiện, v.v.... thông qua việc Đúng Sai điều tra trước chẩn đoán. Câu hỏi- 2 Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho các câu sau đây. Các câu No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai trả lời đúng 1. Việc kiểm tra sức cản quay của động cơ có thể xác định được nguyên nhân nằm trong hệ thống khởi động hay trong động cơ, làm cho động Đúng Sai cơ quay khởi động không chính xác. 2. Khi kiểm tra tình trạng khởi động của động cơ, nếu không có sự đốt cháy ban đầu, hoặc động cơ không khởi động được, hư hỏng này nằm Đúng Sai trong một trong ba yêu tố cơ bản của động cơ. 3. Khi kiểm tra áp suất nén trong việc kiểm tra hệ thống nén là thấp, xem sự cố này xẩy ra ở phía nắp quy lát hoặc phía thân máy hay không, có thể dự đoán bằng cách kiểm tra xem không khí nén có xả ra từ lỗ của Đúng Sai bugi trong lúc quay khởi động không. 4. Khi kiểm tra sự cân bằng công suất của xylanh, nếu khó kiểm tra sự thay đổi về tốc độ của động cơ khi ngắt sự đốt cháy trong mỗi xylanh, Đúng Sai làm giảm tốc độ động cơ để dễ phán đoán hơn. 5. Khi kiểm tra sự thất thoát dầu qua các xéc măng và qua các ống dẫn hướng xupáp, nếu tăng tốc động cơ sau khi hâm nóng, sẽ xả ra nhiều khói trắng, và càng tăng tốc độ động cơ, thì càng tăng lượng khói trắng Đúng Sai xả ra, có thể phán đoán là dầu bị thất thoát qua các xécmăng. -15-
 16. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÈn ®o¸n C¸c kü n¨ng c¬ b¶n Câu hỏi- 3 Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho các câu sau đây. Các câu trả No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai lời đúng 1. Khi tiến hành kiểm tra trạng thái khí xả của động cơ điêzen, nếu khói trắng xả ra khi trời lạnh, có thể xem xét đến hư hỏng do vận hành sau Đúng Sai khi sấy nóng. 2. Khi kiểm tra tỷ lệ không khí-nhiên liệu, chỉ khi hỗn hợp không khí-nhiên liệu đậm, bạn có thể dự đoán được vị trí của hư hỏng này. Đúng Sai 3. Khi kiểm tra hệ thống nhiên liệu của một động cơ điêzen, phải tách hệ thống này thành các phần nhỏ và kiểm tra xem nhiên liệu đi đến phần Đúng Sai nào. 4. Khi kiểm tra hệ thống EFI của động cơ xăng, nếu không thể nghe được tiếng kêu hoạt động của vòi phun, hãy chuyển giắc nối của một vòi phun này với một trong các giắc nối của xylanh tiếp theo. Nếu không thể nghe Đúng Sai thấy tiếng kêu này, có thể phán đoán được hư hỏng này xẩy ra trong hệ thống điện của vòi phun đó. 5. Khi có một hư hỏng, như tình trạng tiếp xúc kém xẩy ra trong chốc lát, sau khi dự đoán khu vực hư hỏng bằng phương pháp tái tạo lại triệu chứng, phải xác định khu vực hư hỏng thông qua việc kiểm tra áp lực Đúng Sai tiếp xúc của đầu cực này. Câu hỏi- 4 Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho các câu sau đây. Các câu trả No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai lời đúng 1. Điều tra trước chẩn đoán là hỏi vấn khách hàng về các tình trạng của các bộ phận có hư hỏng. Đúng Sai 2. Khi tái tạo lại các triệu chứng mà khách hàng chỉ ra, điều quan trọng là phải tạo ra các điều kiện và hoàn cảnh tương tự với các điều kiện tồn Đúng Sai tại khi các triệu chứng này xẩy ra. 3. Điều quan trọng là phải xác định xem nguyên nhân này thuộc về phía xe hoặc do việc sử dụng của khách hàng. Đúng Sai 4. Khi chẩn đoán sự cố, nếu chỉ sử dụng phương pháp tái tạo lại triệu chứng để xác định khu vực hư hỏng, thì không cần phải thực hiện việc Đúng Sai kiểm tra cơ bản như thời điểm đánh lửa, tốc độ không tải, v.v.. 5. Sau khi loại bỏ được hư hỏng này, điều quan trọng là phải tìm cho ra đúng nguyên nhân của sự cố để nó sẽ không tái hiện. Đúng Sai -16-