Xem mẫu

 1.  Giảng viên:  Khoa: Trường:
 2. NỘI DUNG • Khái quát ngân sách nhà nước • Mục lục ngân sách nhà nước • Đơn vị hành chính sự nghiệp • Phân loại đơn vị hành chính sự nghiệp • Các đối tượng liên quan
 3. KHÁI QUÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC • Ngân sách nhà nước • Thu ngân sách • Chi ngân sách • Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước
 4. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC • Là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
 5. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC • Thu phí, lệ phí • Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước • Các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân • Các khoản viện trợ • Các khoản thu khác theo quy định
 6. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC • Chi phát triển kinh tế - xã hội • Chi bảo đảm quốc phòng, an ninh, hoạt động của bộ máy Nhà nước • Chi trả nợ của Nhà nước • Chi viện trợ • Các khoản chi khác theo quy định
 7. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC • Tập trung dân chủ • Công khai, minh bạch • Phân công, phân cấp quản lý • Quốc hội quyết định dự toán NSNN, phân bổ ngân sách TW, phê chuẩn quyết toán NSNN
 8. NỘI DUNG • Khái quát ngân sách nhà nước • Mục lục ngân sách nhà nước • Đơn vị hành chính sự nghiệp • Phân loại đơn vị hành chính sự nghiệp • Các đối tượng liên quan
 9. MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC • Khái niệm: là hệ thống các chỉ tiêu để nhà nước thống kê tình hình thu chi ngân sách nhà nước. • Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Nguồn ngân sách  Cấp ngân sách  Chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia  Chương  Loại, khoản  Mục, Tiểu mục  Nhóm mục chi
 10. NỘI DUNG • Khái quát ngân sách nhà nước • Mục lục ngân sách nhà nước • Đơn vị hành chính sự nghiệp • Phân loại đơn vị hành chính sự nghiệp • Các đối tượng liên quan
 11. ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP • Khái niệm: Là đơn vị nhận ngân sách của nhà nước để phục vụ các nhiệm vụ của nhà nước, chủ yếu là các hoạt động chính trị xã hội. • Phân loại đơn vị hành chính sự nghiệp Phân loại theo ngành dọc Phân loại theo cấp ngân sách Phân loại theo khả năng tự bảo đảm kinh phí
 12. NỘI DUNG • Khái quát ngân sách nhà nước • Mục lục ngân sách nhà nước • Đơn vị hành chính sự nghiệp • Phân loại đơn vị hành chính sự nghiệp • Các đối tượng liên quan
 13. PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HCSN
 14. PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HCSN
 15. PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HCSN
 16. NỘI DUNG • Khái quát ngân sách nhà nước • Mục lục ngân sách nhà nước • Đơn vị hành chính sự nghiệp • Phân loại đơn vị hành chính sự nghiệp • Các đối tượng liên quan
 17. CÁC ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN • Kho bạc nhà • Cơ quan tài chính nước Khái niệm  Khái niệm  Tổ chức  • Bộ Tài chính  Nhiệm vụ • Sở Tài chính  Tổ chức • Phòng Tài chính • KBNN TW • KBNN cấp tỉnh • KBNN cấp huyện
 18. ĐỊA CHỈ DOWNLOAD TÀI LIỆU • Giáo trình kế toán máy: Nhấn vào đây • Slide bài 01 – Các khái niệm trong đơn vị hành chính sự nghiệp: Nhấn vào đây
nguon tai.lieu . vn