Xem mẫu

  1. Chöông 1 – Caùc khaùi nieäm chung Hình 2 – Bôm ly taâm, sô ñoà caáu taïo vaø bieåu ñoà löu löôïng – aùp suaát Hình 3 – Sô ñoà caáu taïo caùc loaïi bôm coù theå tích xaùc ñònh Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 1 1
  2. Hình 5 – a) Van tieát löu doïc truïc b) Van tieát löu quanh truïc 1. Vít ñieàu chænh 2. Raõnh tieát löu 1. Raõnh tieát löu 2. Loã thoâng Hình 6 – Van moät chieàu a) Sô ñoà nguyeân lyù b) Kyù hieäu c) Quan heä löu löôïng – suït aùp Hình 7 – Van moät chieàu coù ñieàu khieån môû : a) Sô ñoà b) Aùp duïng Hình 8 – Van moät chieàu coù ñieàu khieån ñoùng Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 1 2
  3. Hình 9 – Van ñieàu khieån 5 cöûa 2 vò trí Hình 10 – Vò trí trung gian van ñieàu khieån 1.3.3.3 Xy lanh thuûy löïc : - Ñaây laø chi tieát tieâu chuaån veà ñöôøng kính trong. Ñöôøng kính naøy thay ñoåi töø 25 – Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 1 3
  4. Hình 11 – Xy lanh khoâng pis ton, taùc duïng ñôn, taùc duïng keùp Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 1 4
nguon tai.lieu . vn