Xem mẫu

  1. Các ch c a máy nh • Máy nh có nhi u ch chúng ta x d ng, chúng ta nên hi u r t ng ch r i x d ng nó chính xác có ư c nh ng b c nh p. T c là th i gian màn ch p trong máy m ra ánh sáng l t qua kh u ng kính n sensor. Kh u là m l n màn ch p bên trong ng kính ánh sáng qua ó n sensor ISO là c m ng c a sensor i v i ánh sáng. STRAWBERRY - thaiduongtran
  2. Tìm Hi u V Các Ch C a Máy nh: Auto : Ch T ng Tôi nghĩ r ng không ai c n s ch d n v ch T ng vì m i ngư i u s d ng nó. Ch T ng cho máy nh dùng cách tính toán hay nh t c a nó ch n kh u ,t c , ISO, cân b ng tr ng, l y nét và èn flash. Có nhi u máy nh cho b n i u khi n èn flash và gi m m t trong ch T ng. B n ch c n b m nút ch p nh mà thôi, sau ó khi b n hi u v k thu t nhi p nh, b n s x d ng nh ng ch khác có nh ng b c nh p hơn. Có nhi u máy nh khi ch p ch T ng ngo i c nh èn flash s không cháy, b n ph i nh n nút có d u flash trư c khi ch p thi èn flash m i cháy. A-Dep : Automatic Depth of Field (Ch t ng rõ nét) L y nét i m xa, b m n a cò, sau ó l y nét i mg nb mn a cò, lúc n y máy nh s tính toán v sâu c a nh và cho ta kh u và t c .C gi n a cò, b c c b c nh r i ch p. Chân Dung (Portrait) Khi b n chuy n qua ch Chân Dung, máy nh s t ng ch n kh u l n (s nh ), do ó h u c nh s m i, nét sâu c n, ch có ch là r nét vì ó là trung tâm chính c a b c nh . Chúng ta dùng ch Chân Dung khi ch p nh m t ngư i, bư c ng n ch p u và vai (ch p bán thân) .
  3. Macro Ch Macro cho b n n th t g n v i ch ch p b c nh g n. R t ti n l i khi chúng ta ch p nh ng óa hoa, côn trùng hoăc nh ng i tư ng nh . Khi b n dùng ch Macro, b n s th y l y nét khó hơn b i vì kho ng cách t ng kính d n ch r t ng n. Do ó chúng ta nên dùng MF (Manual Focus). Gi máy song song v i ch th , n u không thì hình s không rõ nét. B n cũng có th nh n th y là không nên dùng build in flash vì nh s b cháy tr ng. Cu i cùng, chân máy r t c n thi t cho ch Macro b i vì nét sâu ng n, n u máy nh ưa vào ho c ưa ra m t chút thì nh s không rõ nét. Ngo i C nh (Landscape) Ch Ngo i C nh thì hoàn toàn ngư c l i v i ch Chân Dung, máy nh s t ng ch n kh u nh (s l n) t t c hình nh trong b c nh u r nét, ch p Ngo i C nh thi b c nh ph i có nét sâu cao. ôi khi vì kh u nh nên t c ch m, b n nên dùng chân máy trong ch Ngo i C nh. L y nét 1/3 i v i i m xa nh t, hình s rõ t 1/3 trư c ch th và 2/3 sau lưng ch th . Th Thao (Sport or Action) Ch p nh khi ch th di ng ó là ch Th Thao. Ch này dùng cho ch di ng bao g m ngư i chơi th thao, thú v t, xe hơi, Ch Th Thao làm ng ng ng tác b ng t c cao, có nhi u khi b n ph i l y nét trư c vào m t nơi mà ch s n r i b n s ch p (cái này c n kinh nghi m)
  4. Chân Dung Ban êm (Night Mode or Night Portrait Mode) ây là m t ch thích thú chúng ta t p dư t, nó s t o nh ng c nh tuy t p y m u s c. Ch p ban êm (m t k thu t g i là ng b hóa t c ch m = slow shutter sync) ch p nh trong i u ki n thi u ánh sáng, máy nh s ch n t c cao thâu ư c nh ng chi ti t c a h u c nh và èn flash cũng s cháy lên soi sáng cho ti n c nh và ch th . Vì ch p nh ban êm trong i u ki n thi u ánh sáng nên t c c a máy nh cao, chúng ta nên dùng chân máy trong ch này. Thâu Hình (Movie Mode) Máy m i bây gi u có ch thâu hình và âm thanh, a s thì ch t lư ng chưa úng tiêu chu n như máy thâu hình Camcorder (ngo i tr Nikon D90 và Canon 5D Mark II) nhưng r t ti n l i khi b n c n thâu m t o n phim thay vì m t b c nh. i u c n nh là thâu phim thì t n nhi u công su t trong th nh . Có nh ng ch thông d ng mà m i mà chúng ta th y trong nh ng năm v a qua: o Panoramic/Stitch Mode – Ch p nhi u hình nh trong m t phong c nh l n r i sau ó k t h p l i thành m t b c nh. o Snow Mode _ Ch p c nh tuy t tr ng (máy tăng exposure compensation +1, hình tuy t tr ng, n u không thì hình tuy t s có màu xám) o Fireworks Mode _ Ch p c nh b n pháo bông
  5. o Kids and Pets Mode _ Ch p tr em và thú nuôi trong nhà, t c cao, chúng ta nên dùng ch Th Thao t t hơn ch này. o Underwater Mode _Ch p c nh dư i nư c, máy nh có riêng b t c , kh u o Beach Mode _Ch p c nh bãi bi n o Indoor Mode _Ch p nh trong nhà o Foliage Mode _Ch p cây lá, phong c nh Ch Bán T ng (Semi Automatic Modes): o B (Bulb mode) B mode : G n gi ng như ch M, trong ch M chúng ta ch có th ch n t c l nh t là 1/8000 va t c ch m nh t la 30 giây (30”) . V i ch B, chúng ta có th s d ng t c trên 30 giây, ho c 30 phút ho c 1 gi . V i ch B t c màn ch p v n m ra khi nút ch p hình b è xu ng, khi chúng ta th ngón tay è trên nút ch p hình ra thì màn ch p m i óng l i. Khi b n dùng ch B, nên mua s i dây Remote Switch vì chúng ta không th nào è ngón tay trên máy lâu ư c và làm cho máy nh b rung. V i Remote Switch cable, b n ch c n nh n nút (màn ch p c a máy nh s m ra) và y lên cho nó vào v trí khóa, r i b n tho i mái hút thu c u ng café, khi t i gi b n nh n vào nút Remote Switch cable và kéo xu ng, màn ch p c a máy nh s óng l i, b c nh ã ch p xong. o A ho c Av : Ch ưu tiên Kh u
  6. Trong ch ưu tiên Kh u , chúng ta ch n kh u , máy nh s ch n t c và nh ng th khác, ch ưu tiên Kh u r t h u ích khi b n mu n ch n quy n quy t inh nét sâu c a b c nh. Ch p nh ng c nh c nh thì chúng ta không c n ki m soát v t c . Ch n kh u nh (s l n) thì s lư ng ánh sáng vào máy ít do ó nét sâu c a b c nh s sâu, b c nh s r nét. N u b n ch n kh u l n (s nh ) thì nét sâu c n và máy nh s ch n t c th p. Ngư i ta thư ng ch n ch này khi ch p ngo i c nh. o S ho c Tv : Ch ưu tiên T c Trong ch ưu tiên T c , chúng ta ch n t c (chúng ta ch có th ch n t c nhanh nh t là 1/8000 và t c ch m nh t la 30 giây (30”), máy nh s ch n kh u và nh ng th khác. M c ích chính c a ch ưu tiên T c là chúng ta ch n t c th p, thí d 1/125 giây ch p trong nhà th hay ti c cư i, khi ch p nh ng ch th di ng như th thao thì chúng ta t c 1/1000 giây ng ng ng tác, khi ch p thác nư c b n có th t c 1/9 giây, nó s cho ta có c m giác là nư c ang tuôn xu ng . o P : Ch Program Ch Program cũng g n gi ng như ch T ng, nhưng nó cho chúng ta ư c quy n thay i v flash, thay i v cân b ng tr ng, thay i ISO, t ch gi (self timer mode), tăng ho c gi m sáng cho b c nh (Exposure compensation). o M : Ch Manual Trong ch Manual, chúng ta ch có th ch n t c nhanh nh t là 1/8000 và t c ch m nh t là 30 giây (30”) chúng ta có toàn qu n i u
  7. khi n máy nh bao g m t c , kh u và ISO. T c là th i gian màn ch p trong máy m ra ánh sáng l t qua kh u ng kính n sensor, càng m lâu thì ánh sáng vào càng nhi u. Kh u là m l n màn ch p bên trong ng kính ánh sáng qua ó n sensor, Kh u càng nh (s l n) thì ánh sáng n sensor càng ít, nét sâu càng sâu . ISO là c m ng c a sensor i v i ánh sáng, tăng ISO thì t c nhanh hơn, ISO cao thì b c nh s b noise. T c ư c thay i b i vòng xoay phía trư c. Kh u ư c thay i b i vòng xoay phía sau ( i v i m t s máy Canon, nút t t m (On Off Switch) ph i y qua ch có l n g ch dài. i v i EOS Rebel (thí d 450D) thì nh n nút [AV+/-] và xoay vòng xoay phía trư c thay i kh u Nhìn vào ng nh m (View finder), xoay vòng tròn phía trư c ưa d u g ch en vào trung tâm c a máy o sáng (exposure level). L y nét, ch p.