Xem mẫu

  1. Các ch ch p căn b n
  2. Trên máy SLR hi n nay u ư c h tr b ng các thi t b i nt . Thông thư ng trên các máy s có 4 ch căn b n sau ây: 1.Manual: (Th công) Các thông s ch p kh u và t c s ch n hoàn toàn b ng th công. ôi khi b n c ý mu n ch p m t b c nh v i các thông s khác bi t d ng như dư sáng overexposure hay thi u sáng (underexoposure) … b n s ph i ch n ch ch p này. Ký hi u trên máy: M 2.Progaram: (T ng hoàn toàn) Hai thông s t c và kh u s do máy hoàn toàn t ch n. Công vi c còn l i c a b n là l y nét và ch p. Ký hi u trên máy: P 3.Aperture-Priority ( Ch n kh u _T c ch p t ng) Ch này ngư i ch p s ch n kh u và t c ch p s do máy t ng ưa ra. Ch này thư ng ư c ch n ki m soát vùng nh rõ DOF. Tuy nhiên c n lưu ý khi ánh sáng thi u vi c ch n m ng kính bé có th làm t c ch p gi m th p khi n nh b run tay. Ký hi u trên máy A hay Av
  3. 4.Shutter speed- Priority ( Ch n t c ch p _ Kh u do máy t ch n) Ch này ngư i ch p s ch n trư c t c ch p, máy s t ng ch n kh u tương ng. Ch này thư ng ư c ch n khi ch p nh ng nh m ki m soát hi u qu t o ng trên nh. Ký hi u trên máy S hay Tv Trên ây là các ch căn b n. Các nhà s n xu t còn thi t k các ch t ng khác như ch p th thao, ch p phong c nh, ch p chân dung… thì các b n s xem trong hư ng d n i kèm theo máy. Trên ây chúng ta ã tìm hi u các y u t k thu t và các ch c năng có tính cơ b n c a máy nh. Trong th c t s d ng, v i máy nh s compact, nh ng ch n l a xem ra “ph c t p” y ãv ư c l p trình thành nh ng ch ch p theo tình
  4. hu ng, như ch p phong c nh, ch p chân dung, ch p c n c nh, ch p ban êm,…Như bình thư ng, m i tình hu ng như v y òi h i ph i i u ch nh thông s (t c , kh u , ISO,..) theo m t ki u cách riêng. i v i máy nh Compact, nh ng quy t c i u ch nh theo tình hu ng y u a thi t l p s n và t ng i u ch nh theo m c sáng t i th i i m ch p. Nh ng ch này ư c t tên theo t ng tình hu ng chúng ta s d ng khi c n thi t. V i máy nh s , chúng ta không còn ph i quá b n tâm v các i u ch nh ph c t p an chéo v i nhau n a, nhưng ch c n bi t mình s d ng máy nh trong tình hu ng nào và ch n l a ki u ch p tương ng trên máy nh. Các ki u ch p thông d ng thư ng ư c b trí trên m t nút ch c năng bên ngoài (hình 40): như ki u ch p t ng, phong c nh, chân dung,...Chúng ta xoay nút i u ch nh v ch th trên v máy ch n l a ki u ch p. Ngoài ra, ta còn tìm ư c m t s ki u ch p h tr khác có tính năng chuyên bi t hơn. Ví d : chương trình ch p pháo bông, èn c y, th thao*,…. tùy theo t ng hi u máy nh. Nh ng ki u ch p này thư ng ư c g n van nút ch c năng (ch ng h n như SCENE (vi t t t SCN) máy Olympus). Chúng ta xoay nút ch n nhanh ưa ch SCN v i m ch th c nh thì ta s vào menu ch a nh ng ki u thích h p và b m OK.
nguon tai.lieu . vn