Xem mẫu

  1. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 BTVN NGÀY 11-04 Các bài toán xác định điểm nhờ phương trình đường thẳng Bài 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(1;0) và 2 đường thẳng lần lượt chứa đường cao kẽ từ B và C có phương trình: x-2y+1=0; 3x+y+1=0. Tính diện tích tam giác ABC . Bài 2: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC có AB=AC, góc BAC = 900. Biết M(1;-1) là trung điểm của BC và G(2/3;0) là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh ABC. Bài 3: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân đỉnh A. Có trọng tâm là G(4/3;1/3), Phương trình đường thẳng BC là: x-2y-4=0, phương trình đường thẳng BG là: 7x-4y-8=0. Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C. Bài 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật có tâm I(1/2;0). Phương trình đường thẳng AB là: x-2y+2=0 và AB=2AD. Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C,D. Biết rằng A có hoành độ âm. Bài 5: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(0;2) và đường thẳng d: x-2y+2=0. Tìm trên d hai điểm B và C sao cho tam giác ABC vuông ở B và AB=2BC. ………………….Hết……………… BT Viên môn Toán hocmai.vn Trịnh Hào Quang Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt 1
  2. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 11tháng 04 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 BTVN NGÀY 11-04 Bài 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(1;0) và 2 đường thẳng lần lượt chứa đường cao kẽ từ B và C có phương trình: x-2y+1=0; 3x+y+1=0. Tính diện tích tam giác ABC . Giải: Ta có: r r u CK = n AB = (1; −3) ⇒ AB : x − 3 y − 1 = 0 Tọa độ B là nghiệm của hệ: x − 3 y −1 = 0  ⇒ B (−5; −2) x − 2 y +1 = 0 r r Và : u BH = n AC = ( 2;1) ⇒ 2( x − 1) + y = 0 ⇒ 2 x + y − 2 = 0 Và tọa độ C là nghiệm của hệ phương trình: 2 x + y − 2 = 0  ⇒ C (−3;8) ⇒ AC = 42 + 82 = 4 5 3 + y + 1 = 0 14 1 1 14 d ( B → AC ) = BH = ⇒ S ∆ABC = AC.BH = .4 5. = 28 5 2 2 5 Bài 2: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC có AB=AC, góc BAC = 900. Biết M(1;-1) là trung điểm của BC và G(2/3;0) là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh ABC. Giải: Gọi  uuu  2 r   AG =  3 − x0 ; − y0      uuuu  1 r  A( x0 ; y0 ) ⇒ GM =  ; −1 ⇒ M ( 0; 2 )  uuu 3  r uuuu r  AG = 2GM   Page 2 of 4
  3. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 11tháng 04 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 uuu r  AB = ( a; b − 2 )  uuur  AC = ( 2 − a; −4 − b )  Goi B (a; b) ⇒ C (2 − a; −2 − b) ⇒  uuu r  BC = ( 2 − 2a; −2 − 2b )  uuuur   AM = (1; −3)  AB ⊥ AC a(2 − a ) + ( b − 2 ) ( −4 − b ) = 0 b = 0 ⇒ B(4;0); C ( −2; −2)  Vì :  ⇒ ⇒  AM ⊥ BC 2 − 2a + 3(2 + 2b) = 0  b = −2 ⇒ B(−2; −2); C (4; 0) Bài 3: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân đỉnh A. Có trọng tâm là G(4/3;1/3), Phương trình đường thẳng BC là: x-2y-4=0, phương trình đường thẳng BG là: 7x-4y-8=0. Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C. Giải: 7 x − 4 y − 8 = 0 Hoàng độ giao điểm B là nghiệm của hệ PT:  ⇒ B (0; −2) x − 2 y − 4 = 0 Do C thuộc BC nên: 4 − a − 2(3 − b) − 4 = 0 ⇔ a − 2b = −6 Nhưng do tam giác ABC cân nên:  uuu  4 r 1  uuuu r r  AG =  − a; − b  AG ⊥ BC ⇒ AG.u BC = 0.Mà :  3 3  ⇒ 2a + b − 3 = 0 r u BC = ( 2;1)  Tọa độ A là nghiệm của hệ PT: a − 2b + 6 = 0  ⇒ A(0;3) ⇒ C (4;0)  2a + b − 3 = 0 Bài 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật có tâm I(1/2;0). Phương trình đường thẳng AB là: x-2y+2=0 và AB=2AD. Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C,D. Biết rằng A có hoành độ âm. Giải: • Phương trình đường thẳng qua I vuông góc với AB là d:2x+y-1=0 • Tọa độ giao điểm M của d và B là nghiệm của hệ: 2 x + y − 1 = 0 5  ⇒ M (0;1) ⇒ MI = ⇒ AD = 2MI = 5 = AM x − 2 y + 2 = 0 2 Page 3 of 4
  4. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 11tháng 04 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Gọi A(a;b) với a a=2(b-1)  b = 0 ⇒ a = −2 5 ( b − 1) = 5 ⇒  2 ⇒ A(−2; 2)  b = 2 ⇒ a = 2(loai )  B(2; 2)  ⇒ C (3;0)  D(−1; −2)  Bài 5: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(0;2) và đường thẳng d: x-2y+2=0. Tìm trên d hai điểm B và C sao cho tam giác ABC vuông ở B và AB=2BC. Giải: Phương trình đường thẳng đi qua A vuông góc với d là: 2x+y-2=0 2 x + y − 2 = 0 2 6 Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ phương trình:  ⇒ B( ; ) x − 2 y + 2 = 0 5 5 2 Ta có: d ( A → d ) = 5 Gọi C(a;b) là điểm trên d, ta có: a-2b+2=0 (1) và: 2 2  2  6 4 d ( A → d ) = BC =  a −  +  b −  = (2) 2 2  5  5 5 Từ (1) và (2) ta có: C(0;1) hoặc C(4/5;7/5) ………………….Hết………………… BT Viên môn Toán hocmai.vn Trịnh Hào Quang Page 4 of 4
nguon tai.lieu . vn