Xem mẫu

  1. Các cấu trúc điều khiển Các bạn xem mã giả tự hiểu nhé: Chuyển từ for() sang while() PHP Code: for(int i=;;i++) { } Sẽ tương đương: PHP Code: int i=; while() { i++; } Chuyển từ switch() PHP Code: switch() { case : break; case : break; ... case : break; default : ; }; thành if(): PHP Code: if(==){ } else if(==){ } ... else if(==){ } else Chuyển từ if() sang while() PHP Code: if() { } Sẽ là: PHP Code: while() {
  2. break; } Chuyển từ if..else sang while() PHP Code: if() { } else { } Sẽ là: PHP Code: while() { break; } while( !()) //phu dinh cua dieu kien { break; } Trong đa số trường hợp code này là đúng nhưng nếu nhóm lệnh1 có thể thay đổi biểu thức điều kiện (nhóm lệnh2 thì không) thì phải đảo vòng while() thứ 2 lên trên PHP Code: while( !()) { break; } while() { break; } Nếu cả 2 nhóm lệnh có thể thay đổi biểu thức điều kiện(cái này tổng quát, đúng cho mọi trường hợp): PHP Code: int t=0; while() { t=1; break; } while( t==0) { break; }
  3. Chuyển từ if..else sang for() PHP Code: for (;;) { break; } for ( ;!();) { break; } Các chú ý của vòng while() vẫn đúng. Cái này chắc thầy không hỏi đâu nhưng post luôn cho an toàn:chuyển while() thành if() PHP Code: do { } while(); Sẽ là: PHP Code: loop: //cai nay dat ten duoc vd: if() goto loop; Sau đây là ví dụ cụ thể: PHP Code: #include #include int kt_so(char s[]) { int j=0; for(int i=0;s[i]!='\0';i++) if(s[i]='0') j++; return j; } void main() { char s[100]; clrscr(); cout
  4. { while(s[i]='0') { j++; break; } i++; } return j; }
nguon tai.lieu . vn