Xem mẫu

 1. Ban điều hành đề án 112 Bước đầu xây dựng hành chính điện tử Nguyễn Chí Công 2005 1
 2. Xu thế thời đại ♦ Hội nhập và toàn cầu hoá kinh tế ♦ Xã hội càng ngày càng đòi hỏi cao ♦ Bùng nổ thông tin ♦ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ♦ Công nghệ thông tin - truyền thông phát triển và phổ biến Ban điều hành đề án 112 2
 3. Chủ trương của Đảng ♦ Chỉ thị 58 CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị: "Tin học hoá hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước là bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách hành chính quốc gia...". Ban điều hành đề án 112 3
 4. Hành động của Chính phủ ♦ Tháng 11/2000 tại Singapore, Thủ tướng đã cam kết tham gia Hiệp định khung về “e-ASEAN” ♦ Tháng 7/2001 Thủ tướng phê duyệt Đề án THHQLHCNN giai đoạn 2001-2005 (ĐA112) trong khuôn khổ CCHCNN Ban điều hành đề án 112 4
 5. Chính phủ điện tử (1) ♦ Chính phủ hoạt động liên tục và có mặt khắp nơi (nhấn mạnh mục đích) ♦ Ứng dụng ICT trong mọi hoạt động của nhà nước (nhấn mạnh phương tiện) ♦ Tin học hoá gắn với cải cách hành chính quốc gia nhấn mạnh biện pháp) ( TIẾP THEO Ban điều hành đề án 112 5
 6. Chính phủ điện tử (2) ♦ Chính phủ: cơ quan hành pháp nhà nước, thay đổi cơ cấu theo hệ thống chính trị. ♦ Bộ máy hành chính của CP: ổn định và có thể “điện tử hoá” phần lớn công việc. ♦ Có thể nói "hành chính thủ công” nhưng không ai nói “chính phủ thủ công”. ♦ Nên hiểu từ “chính phủ điện tử” là "hành chính điện tử" Ban điều hành đề án 112 6
 7. Kinh nghiệm các nước (1) Tổ chức CPĐT trực thuộc Nhà Trắng: ♦Office of E-Government (E-Gov) and Information Technology (IT) ♦General Services Administration (GSA) ♦Federal Chief Information Officers (CIO) Council TIẾP THEO Ban điều hành đề án 112 7
 8. Kinh nghiệm các nước (2) Theo Office of Management and Budget (OMB), Nhà Trắng : ♦ thâm hụt ngân sách Mỹ năm tài chính 2004 là hơn 70 tỷ dollars ♦30% các lãnh đạo sắp về hưu, 5 năm nữa sẽ là 60% TIẾP THEO Ban điều hành đề án 112 8
 9. Kinh nghiệm các nước ( 3) ♦ Chính phủ Pháp thành lập “Cục triển khai hành chính điện tử” ADAE ♦ ADAE: Agence pour le Développement de l‘Administration Electronique ♦Có thể tham khảo ADAE ở địa chỉ http:// www.adae.gouv.fr Ban điều hành đề án 112 9
 10. Các điều kiện (1) ♦ Đi đôi với cải cách hành chính nhà nước ♦ Sự quyết tâm, kiên trì và hỗ trợ mọi mặt của lãnh đạo các cấp ♦ Có chính sách ưu đãi những người thực hiện ♦ Đào tạo và công nghệ gắn liền thực tiễn TIẾP THEO Ban điều hành đề án 112 10
 11. Các điều kiện (2) ♦ Đầu tư thoả đáng cho các dự án có hiệu quả ♦ Dành kinh phí duy trì và bổ sung thông tin ♦ Mọi đơn vị và mọi người cùng hợp tác ♦ Tuân thủ các kiến trúc và tiêu chuẩn được lựa chọn Ban điều hành đề án 112 11
 12. Các hoạt động ♦ Mục tiêu chung: Xây dựng, mở rộng và duy trì các hệ thông tin điện tử trong phạm vi quản lý hành chính nhà nước ♦ Các nội dung cụ thể: – Làm rõ tầm quan trọng, vai trò của các hệ thông tin điện tử trong cải cách hành chính – Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp – Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT và nguồn lực tương ứng Ban điều hành đề án 112 12
 13. Một số nguyên tắc ♦ Thông tin cần được chia sẻ vì là tài sản rất lớn của nhà nước và nhân dân ♦ Phải bảo vệ tính chân thực, toàn vẹn và riêng tư của thông tin ♦ Tiếp cận hệ thống theo hướng đối tượng ♦ Tuân thủ kiến trúc thống nhất ♦ Kế thừa tối đa các hệ thống cũ ♦ Ưu tiên sử dụng nội địa và PMNM Ban điều hành đề án 112 13
 14. Các bước tiến hành (1) ♦ Cuối 2001: thành lập Ban điều hành ĐA112CP, hướng dẫn xây dựng đề án tin học hoá và các dự án thành phần ♦ 2002-2003: – khảo sát, phân tích, định hướng kiến trúc công nghệ và lựa chọn các tiêu chuẩn – thiết kế Cpnet, thiết lập hạ tầng kỹ thuật – Các tỉnh/Bộ xây dựng và phê duyệt đề án tin học hoá, thành lập các Ban điều hành ĐA112 TIẾP THEO Ban điều hành đề án 112 14
 15. Các bước tiến hành 2) ( 2004- 2005 : ♦ tiếp tục  ết lập hạ tầng kỹ thuật thi ♦ chuẩn hoá thông tin, giao dịch, chỉ tiêu ♦ biên soạn các giáo trình; đào tạo đội ngũ quản lý, chuyên viên và sử dụng ♦ phân tích, thiết kế các ứng dụng ♦ triển khai các hệ thông tin điện tử Ban điều hành đề án 112 15
 16. Các kết quả đầu tiên ♦ Các cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội tổng hợp ♦ Các hệ thông tin điều hành tác nghiệp ♦ Quản lý văn bản và hồ sơ công việc ♦ Hệ thống thư điện tử Chính phủ ♦ Cổng thông tin điện tử Chính phủ ( http://www.egov.gov.vn) ♦ Cơ sở dữ liệu công báo ♦ Gần 70.000 người đã được đào tạo, trong đó có 1.500 chuyên viên tin học Ban điều hành đề án 112 16
 17. Các tài liệu của ĐA112 (1) 1. Định hướng và lựa chọn công nghệ (2002) 2. Kiến trúc trung tâm tích hợp dữ liệu (2002) 3. Đề án 112 trong hành động (2002) 4. Kiến trúc mạng CPnet (2003) 5. Sử dụng, quản trị và lập trình Unix/Linux (2003) 6. Quy trình xây dựng phần mềm dùng chung (2003) 7. Tin học hoá quản lý (2004) 8. Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án CNTT (2004) 9. Phân tích, thiết kế và xây dựng CSDL (2004) 10. An toàn bảo mật hệ thống thông tin (2004) 11. Phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý các HTTT (2004) Ban điều hành đề án 112 17
 18. Các tài liệu của ĐA112 (2) 1. Thiết kế và quản trị Web. Tổng quan Portal (2004) 2. Nhập môn ngôn ngữ XML (2004) 3. Hệ điều hành MS Windows 2003 (2004) 4. Thiết kế, xây dựng và quản trị mạng (2004) 5. Cơ bản về mạng máy tính và Internet (2005) 6. Sử dụng trình duyệt Web và thư điện tử (2005) 7. Cổng thông tin và dịch vụ hành chính (2005) 8. HTTT tác nghiệp dựa trên nền Lotus Notes (2005) 9. Công nghệ thông tin và máy tính (2005) 10. Sử dụng phần mềm bảng tính điện tử (2005) ♦ v.v. Ban điều hành đề án 112 18
 19. Địa chỉ liên hệ Nguyễn Chí Công, Tổ trưởng Tổ Chuyên môn, Ban Điều hành Đề án 112 CP 6, Chùa Một cột, Ba Đình, HN E-mail: nccong@egov.gov.vn Fax: 80.48.299 Điện thoại: 80.48.946 Di động: 903.284.989 Ban điều hành đề án 112 19
 20. Ban điều hành đề án 112 Xin cám ơn quý vị Nguyễn Chí Công 2005 20