Xem mẫu

  1. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 BTVN NGÀY 18.12 Bài 1: x + y −2 z +3 = 0 Cho điểm A( 3;-2;5) và đường thẳng ( d ) :  x +3 y + 2 z −7 = 0 a) Viết phương trình tham số của (d) b) Gọi A' là hình chiếu của A lên (d). Tìm tọa độ của A' . Bài 2: Trong không gian tọa độ Oxyz cho 2 đường thẳng có phương trình: 2 x − y + 3 z − 5 = 0 2 x − 2 y − 3 z − 17 = 0 (d1 ) :  và (d 2 ) :  x + 2 y − z = 0 2 x − y − 2 z − 3 = 0 và điểm A( 3;2;5). a) Tìm tạo độ điểm A' đối xứng với A qua (d1 ) . b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng (d1 ) và (d 2 ) . Bài 3: Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm M( 5;2;-3) và mặt phẳng ( P) : 2 x + 2 y − z + 1 = 0 Xác định hình chiếu của M 1 của M lên (P). ………………….Hết………………… BT Viên môn Toán hocmai.vn Trịnh Hào Quang Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt 1
  2. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BTVN • BTVN NGÀY 14.12 Bài 1: Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm G(1;1;1) a) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua G và vuông góc với OG b) Mặt phẳng (P) ở câu (1) cắt các trục Ox,Oy,Oz lần lượt tại A,B,C. CMR: ABC là tam giác đều. Giải: uuu uuu r r a) Do OG ⊥ ( P ) nên n( P ) = OG = (1;1;1; ) ⇒ ( P ) :1( x − 1) + 1( y − 1) + 1( z − 1) = 0 hay ( P ) : x + y + z − 3 = 0 y = 0 b) Vì Ox :  ⇒ A(3;0;0)  z =0 Tương tự : B (0;3;0) và C (0;3;0) Ta có: AB=BC=CA=3 2 ⇒ ∆ABC là tam giác đều Bài 2: Trong không gian tọa độ Oxyz cho 2 điểm I( 0;0;1) và K( 3;0;0) Viết phương trình mặt phẳng qua I, K và tạo với mặt phẳng (xOy) một góc bằng 300 . Giải: Giả sử mặt phẳng cần có dạng : Page 2 of 8
  3. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 x y z (α ) : + + = 1(a, b, c ≠ 0) a b c x y z Do I ∈ (α ) ⇒ c = 1 và do K ∈ (α ) ⇒ a = 3 ⇒ (α ) : + + =1 3 b 1 r r r 1 1 r n (α ) .n ( xOy ) 3 2 ⇒ n(α ) = ( ; ;1) và n ( xOy ) = (0; 0;1) ⇒ cos300 = r r ⇒b=± 3 b n (α ) . n( xOy ) 2 x y z ⇒ (α ) : ± + =1 3 3 2 1 2 Bài 3: Trong không gian tọa độ Oxyz cho 2 đường thẳng có phương trình: 2 x − y + 3 z − 5 = 0 2 x − 2 y − 3 z − 17 = 0 (d1 ) :  và (d 2 ) :  x + 2 y − z = 0 2 x − y − 2 z − 3 = 0 Lập phương trình mặt phẳng đi qua ( d1 ) và song song với (d 2 ) . Giải: r r r r r Do u ( d1 ) = (1; −1; −1); u ( d2 ) = (1; −2; 2) ⇒ n (Q ) = u ( d1 ) .u ( d2 )  = (−4; −3; −1)   r Hay n( Q ) = (4;3;1) Mặt khác: I (2; −1; 0) ∈ d1 ; J (0; −25;11) ∈ d 2 ⇒ (Q) : 4( x − 2) + 3( y + 1) + z = 0 hay (Q) : 4 x + 3 y + z − 5 = 0 Bài 4: Trong không gian tọa độ Oxyz cho 2 đường thẳng có phương trình:  x = 5 + 2t  x + y + z − 7 = 0 (d1 ) :  y = 1 − t và (d 2 ) :  z = 5 − t 2 x + 3 y + z − 16 = 0  Viết phương trình mặt phẳng chứa (d1 ) và (d 2 ) Giải: Giả sử mặt phẳng cần lập là (Q) ta có: Page 3 of 8
  4. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 uuuu r M (5;1;5) ∈ d1 ; N (5; 2;0) ∈ d 2 ⇒ MN = (0;1; −5) r r uuuu r u ( d1 ) .MN  = (0;1; −5) ⇒ (Q) : 3( x − 5) + 5( y − 1) + z − 5 = 0 và n( Q ) =   hay (Q) : 3 x + 5 y + z − 25 = 0 • BTVN NGÀY 16.12: Bài 1: Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P) và đường thẳng (d): 2 x + y + z + 5 = 0 ( P) : x + y + z − 7 = 0 ; (d ) :  2 x − z + 3 = 0 Giải: Đường thẳng (d ′) cần tìm là giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q) r chứa (d) và có VTCP là n ( P ) r r r r Ta có : u ( d ) = (1; −4; 2) và M(-2;0;-1) ∈ (d) ⇒ n (Q ) = u ( d ). n ( P )  = (6; −1; −5)   ⇒ (Q) : 6( x + 2) − y − 5( z + 1) = 0 hay 6 x − y − 5 z + 7 = 0 6 x − y − 5 z + 7 = 0 ⇒ Hình hình chiê′u (d ′) :  x + y + z − 7 = 0 Bài 2: Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt phẳng(P) : 4x-3y+11z-26=0 và 2 đường thẳng: x y − 3 z +1 x −4 y z −3 (d1 ) : = = và (d 2 ) : = = −1 2 3 1 1 2 a) CM: ( d1 ) và ( d 2 ) chéo nhau. b) Viết phương trình đường thẳng ∆ nằm trong (P) cắt cả (d1 ) và (d 2 ) . Giải: Page 4 of 8
  5. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 r r a) Ta có : u ( d1 ) = (− 1; 2;3) u ( d2 ) = (1;1; 2)và M 1 (0;3; − 1) ∈ ( d1 ) ; M 2 (4;0;3) ∈ ( d 2 ) uuuuuur r r uuuuuu r ⇒ M 1M 2 = (4; − 3; 4) ⇒   u ( d1 ) .u ( d2 )  .M 1M 2 = − 23 ≠ 0 ⇒ ( d1 ) và ( d 2 ) chéo nhau  b) GS d1 ∩ ( P) = A ⇒ A(−2;7;5) và d 2 ∩ ( P ) = B ⇒ B(3; −1;1) x+2 y −7 z −5 ⇒ KQ : ( AB) : = = 5 −8 −4 Bài 3: Trong không gian tọa độ Oxyz cho 2 đường thẳng có phương trình x y +1 z 3 x − z + 1 = 0 (d1 ) : = = và (d 2 ) :  1 2 1 2 x + y − 1 = 0 a) CM: (d1 ) và (d 2 ) chéo nhau. b) Viết phương trình đường thẳng d cắt cả (d1 ), (d 2 ) và song song với x−4 y −7 z −3 (∆) : = = 1 4 −2 Giải: r r a) Ta có : u ( d1 ) = (1; 2;1) ; u ( d2 ) = (1; − 2;3)và M 1 (0; − 1;0) ∈ ( d1 ) ; M 2 (0;1;1) ∈ ( d 2 ) uuuuuur r r uuuuuur ⇒ M 1M 2 = (0; 2;1) ⇒   u ( d1 ) .u ( d2 )  .M 1M 2 = − 8 ≠ 0 ⇒ ( d1 ) và ( d 2 ) chéo nhau  b) GS d1 ∩ d = A ⇒ A(t1 ; −1 + 2t1 ; t1 ) và d 2 ∩ d = B ⇒ B(t2 ;1 − 2t2 ;1 + 3t2 ) uuu r ⇒ AB = (t2 − t1 ; 2 − 2t1 − 2t2 ;1 + 3t2 − t1 ) r uuu r t − t 1− t − t t − 3t2 − 1 Do d song song ∆ ⇒ u ( ∆ ) ↑↑ AB ⇒ 2 1 = 1 2 = 1 1 2 2 ⇒ t1 = 2; t2 = 1 ⇒ A ( 2;3; 2 ) : B ( 1; −1; 4 ) x−4 y −7 z −3 ⇒ KQ : (d ) : = = 1 4 −2 Bài 4: Trong không gian tọa độ Oxyz cho 2 đường thẳng (d1 ), (d 2 ) và mặt phẳng (P) có phương trình: Page 5 of 8
  6. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 x + 1 y −1 z − 2 x−2 y+2 z (d1 ) : = = và (d 2 ) : = = 2 3 1 1 5 −2 ( P) : 2 x − y − 5 z + 1 = 0 a) CM:. (d1 ) và (d 2 ) chéo nhau và tính khoảng cách giữa chúng. b) Viết phương trình đường thẳng ∆ vuông góc với (P), cắt cả (d1 ),(d 2 ) . Giải: r r a) Ta có : u ( d1 ) = (2;3;1) ; u ( d2 ) = (1;5; − 2) và M 1 (− 1;1; 2) ∈ ( d1 ) ; M 2 (2; − 2;0) ∈ ( d 2 ) uuuuuur r r uuuuuur ⇒ M 1M 2 = (3; − 3; − 2) ⇒   u ( d1 ) .u ( d2 )  .M 1M 2 = − 62 ≠ 0 ⇒ ( d1 ) và ( d 2 ) chéo nhau  r r uuuu r u1.u 2  .MN   62 Ta có : d (d1 → d 2 ) = r r = u1.u 2  195   b) GS d1 ∩ ∆ = A ⇒ A(2t1 − 1;3t1 + 1; t1 + 2) và d 2 ∩ ∆ = B uuur ⇒ B(t2 + 2;5t2 − 2; −2t2 ) ⇒ AB = (t2 − 2t1 − 3;5t2 − 3t1 − 3; −2t2 − t1 − 2) r uuu r t − 2t − 3 5t − 3t − 3 −2t − t − Do ∆ ⊥ ( P) ⇒ (2; −1; −5) = n( P ) ↑↑ AB ⇒ 2 1 = 2 1 = 2 1 2 −1 −5 x −1 y − 4 z − 3 ⇒ KQ : (∆) : = = 2 −1 −5 • BTVN NGÀY 18.12: Bài 1: x + y −2 z +3 = 0 Cho điểm A( 3;-2;5) và đường thẳng ( d ) :  x +3 y + 2 z −7 = 0 c) Viết phương trình tham số của (d) d) Gọi A' là hình chiếu của A lên (d). Tìm tọa độ của A' . Giải: Page 6 of 8
  7. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 r u ur ru v1.v2  = (8; −4; 2) mà M (−8;5; 0) ∈ (d ) a ) Ta có: u ( d ) =    x = −8 + 4t  ⇒ (d )  y = 5 − 2t z = t  uuur b) Do A′ ∈ (d ) ⇒ A′(−8 + 4t ;5 − 2t ; t ) ⇒ AA′ = (4t − 11; 7 − 2t ; t − 5) r uuu r Mà AA′ ⊥ d ⇒ u ( d ) . AA′ = 0 ⇔ t = 3 ⇔ A′(4; −1;3) Bài 2: Trong không gian tọa độ Oxyz cho 2 đường thẳng có phương trình: 2 x − y + 3 z − 5 = 0 2 x − 2 y − 3 z − 17 = 0 (d1 ) :  và (d 2 ) :  x + 2 y − z = 0 2 x − y − 2 z − 3 = 0 và điểm A( 3;2;5). c) Tìm tạo độ điểm A' đối xứng với A qua (d1 ) . d) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng (d1 ) và (d 2 ) . Giải: uur a) Gọi I là hình chiếu của A lên (d) ⇒ I (2 − t ; −1 + t ; t ) ⇒ AI (−t − 2; t − 1; t − 5) uu r r 4 Do AI .u ( d1 ) =0 ⇒ = t 3 Áp dụng công thức trung điểm ta có kết quả: A′(−15; −12;11) r r ur u ( d1 ) .u ( d1 )  .IJ 69 u r   b) Ta có : d (d1 → d 2 ) = r r = IJ = (−2; −24;11) u ( d1 ) .u ( d1 )  26   Bài 3: Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm M( 5;2;-3) và mặt phẳng: ( P) : 2 x + 2 y − z + 1 = 0 Xác định hình chiếu của M 1 của M lên (P). Page 7 of 8
  8. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Giải:  x = 5 + 2t r r  Ta có : n( P ) = u MM1 = (2; 2;1) ⇒ và MM1 :  y = 2 + 2t mà M 1 = MM1 ∩ ( P )  z = −3 − t  ⇒ 2(5 + 2t ) + 2(2 + 2t ) − (−3 − t ) + 1 = 0 ⇒ t = −2 và M 1 (1; −2; −1) ………………….Hết………………… BT Viên môn Toán hocmai.vn Trịnh Hào Quang Page 8 of 8
nguon tai.lieu . vn