Xem mẫu

  1. Bóng đ - bóng ng - bóng đ i x ng - bóng kh i Bóng ư c hi u là bóng c a m t v t th , nó chính là bóng en theo hình dáng, kích thư c c a v t th ư c ngu n sáng chính (lưu ý là ngu n sáng chính) h t ra theo hư ng chi u c a ngu n sáng. Trong toán h c ngư i ta g i là "hình chi u", thông thư ng chúng ta ch h c hình chi u vuông góc (góc chi u b ng 90 ) mà thôi. Trong khi ó th c t l i là m t s hoàn toàn không bi t trư c. Bóng ôi khi cũng ư c g i là "Bóng ng ". Cái hay c a "bóng " là hình dáng c a chúng ph thu c vào b m t nơi bóng xu t hi n, ơn gi n tôi t m g i là "m t bóng: M B. M B càng ph ng (m t có th n m ho c ng (như b c tư ng)) thì bóng en càng in rõ lên M B, nhưng n u M B gh gh , l i lõm (sa m c, bãi cát chính là nơi lý tư ng) thì bóng s thành ư ng u n khúc, cong keo theo M B. Chúng ta hay lưu ý là M B không ch c nh mà nó có th thay i như m t nư c lúc g n sóng, có lúc chúng ta pah c tình t o s g n sóng này, c nh s c tr nên p và có h n hơn. Ngoài ra bóng còn ph thu c vào các y u t sau: - Cư ng ánh sáng và kho ng cách c a ngu n sáng chính: Cư ng càng m nh, kho ng cách càng g n bóng càng s m, càng s c c nh nhưng chi
  2. ti t càng kém rõ. Tuy nhiên, lúc ó tương ph n en tr ng càng cao, c m giác chói trang càng l n. Ngư c l i bóng càng m nh t càng cho c m giác d u mát. - Hư ng chi u sáng: Hư ng chi u sáng càng n m ngang (ngu n sáng chính là m t tr i thì ó là th i i m càng g n m t tr i m c và l n), bóng càng dài. Nó s m t khi mà chi u ch th vuông góc v i m t bóng (chi u úng nh u) Bóng thư ng giúp ích cho vi c tôn thêm v p, ý nghĩa c a ch th b ng hình dáng và s tương ph n c a nó. Có th nó cũng chính là i tư ng ch p, nói lên ch th ngư i ta thư ng g i là "ch th gián ti p" Nhi u nhi p nh gia (nh t là phương Tây) r t ưu thích l y bóng làm ch gián ti p, nhưng trong th c t c a b t kỳ ai c m máy, vi c lo i b bóng cũng không kém ph n quan tr ng. Các bác nào rình hoa quỳnh n ch c bi t r i, ngoài ngu n sáng chính chúng ta ph i dùng các ngu n sáng ph chi u vào bóng lo i b bóng . Thông thư ng cách lo i b bóng là: - Dùng ngu n sáng m nh chi u vào bóng xoá i. - CH n v trí y lùi h u c nh vào bóng t i - H u c nh xa ch th cũng làm cho bóng không rõ nét Bóng i x ng chính là k t qu c a hi n tư ng ph n xa ánh sáng x y ra trong thiên nhiên - còn ư c g i là bóng chi u hay bóng nư c. i u ki n v t th có bóng chi u hoàn toàn i x ng là: m t nư c ph i th t ph ng, th t l ng sóng và ph n x nhi u ánh sáng . Ch có gương soi m i th a m n ư c các i u ki n ó, còn m t nư c, m t sàn, m t ư ng...
  3. ph n x y u hơn nên ch mb os i x ng v hình ch không ph nh úng s c và rõ nét c a v t. Bóng chi u lúc này nhìn chung là kém sáng và kém rõ so v i v t th c. G p trư ng h p m t nư c b xao ng, chu vi c a bóng chi u b dao ng theo s bi n thành nh ng ư ng sóng lư n lăn tăn kéo dài làm hình d ng c a bóng chi u s bi méo mó, phá v quan h i x ng gi a bóng và v t, d n n h u qu b xóa i m t ph n hay toàn ph n. Khi m t nư c g n lăn tăn quá nhi u ho c có sóng to thì không còn làm t gương ph ng và bóng nư c cũng không xu t hi n. S sai l ch gi a nh và v t càng rõ r t hơn n u v trí quan sát càng cao và càng g n i tư ng. i m nhìn cao làm tăng kho ng cách gi a m t nư c và m t ph ng t m m t khi n các hình i x ng có chi u hư ng bi n d ng. i m nhìn g n làm tăng kích thư c góc c a v t, n u g p c thêm bóng phía dư i thì kích thư t góc càng l n. S d ng kính phân c c (Polarize filter) ch nh gi a tr c ng m v i m t ph ng ch a i tư ng m t góc g n b ng 37 kh b t nh ng ánh ph n chi u khó ch u ng th i làm màu xanh lam c a b u tr i s m thêm mà không làm h ng các màu khác. Nhìn theo quan i m t o hình thì bóng ph n chi u dù tr ng thái tĩnh hay ng u góp ph n làm duyên cho c nh v t. Bên h nư c, khung c nh trong b c nh như ư c nhân ôi, không gian như ư c cao hơn, r ng thêm và giàu y u t bi u c m hơn. Trên m t b ng ki n trúc c Vi t Nam h u như các ngôi ình, chùa luôn ư c xây d ng kèm m t h nư c nh có th bèo, tr ng sen ch y u t o thêm bóng th p thoáng c a công trình, v a làm tăng v b th , v a giàu ch t thơ. Trong nhi p nh, nh ng th lo i phong c nh, ki n trúc... có kèm theo bóng nư c i x ng bi u hi n khá rõ tr ng thái không gian và c m xúc: d ng tĩnh nh g i s êm , thanh bình, d ng ng nh
  4. khơi g i s xao xuy n, buâng khuân t a như nh ng làn gió th m thì ánh th c nơi ngư i thư ng ngo n lòng yêu quý và ý th c gìn gi v p c a thiên nhiên. .Bóng i x ng (Bóng chi u) Bóng i x ng chính là k t qu c a hi n tư ng ph n xa ánh sáng x y ra trong thiên nhiên - còn ư c g i là bóng chi u hay bóng nư c. i u ki n v t th có bóng chi u hoàn toàn i x ng là: m t nư c ph i th t ph ng, th t l ng sóng và ph n x nhi u ánh sáng . Ch có gương soi m i th a m n ư c các i u ki n ó, còn m t nư c, m t sàn, m t ư ng... ph n x y u hơn nên ch mb os i x ng v hình ch không ph nh úng s c và rõ nét c a v t. Bóng chi u lúc này nhìn chung là kém sáng và kém rõ so v i v t th c. G p trư ng h p m t nư c b xao ng, chu vi c a bóng chi u b dao ng theo s bi n thành nh ng ư ng sóng lư n lăn tăn kéo dài làm hình d ng c a bóng chi u s bi méo mó, phá v quan h i x ng gi a bóng và v t, d n n h u qu b xóa i m t ph n hay toàn ph n. Khi m t nư c g n lăn tăn quá nhi u ho c có sóng to thì không còn làm t gương ph ng và bóng nư c cũng không xu t hi n. Như các b n ã bi t Ngu n chi u sáng không ch t o ra bóng , hay t o ra ánh sáng ph n chi u t chính b m t c a v t th và ó ư c coi là ngu n sáng th hai. Ngoài ra chúng ta còn có th ch p th lo i nh "Bóng en" hay còn ư c g i bóng kh i ho c bóng b n thân n a. Khi ngu n sáng chính chi u vào ch th nó chia ch th thành hai vùng rõ r t. Vùng hư ng v ngu n sáng ư c gòi là vùng sáng, ph n không ư c chi u sáng chính là bóng en hay bóng kh i. i u này d hi u nh t khi
  5. quan sát m t trăng, nhưng khi trăng khuy t chính là chúng ta th y c hai vùng: Vùng sáng và bóng en. Nh ng b c nh này thư ng ch p ch th mà h u c nh là bình minh ho c hoàng hôn.. ây là k thu t s d ng ánh sáng ngư c (back lighting): Ánh sáng chi u t sau lưng ch n ng kính . Ánh sáng này c n nhi u kinh nghi m v kh u và t c , n u ch là chân dung thì ánh sáng trên m t r t d u , tóc có vi n sáng , m t mày không nhăn nhó như lúc ư c ch p b ng ánh sáng ph ng .
nguon tai.lieu . vn