Xem mẫu

  1. Bơm nhiên liêu cao ap PF ̣ ́ Hệ thông nhiên liêu sư dung bơm PF đươc ưng dung trên cac loai đông cơ diesel cơ nhỏ 1,2 ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ xylanh như YANMAR, KUBOTA, Bông sen, hoăc trên cac đông cơ nhiêu xylanh cơ lơn như ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ may phat điên, may tau. ́ * Câu tao : ̣ - Hệ thông nhiên liêu sư dung bơm PF đươc ưng dung trên cac loai đông cơ diesel cơ nhỏ 1,2 ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ xylanh như YANMAR, KUBOTA, Bông sen, hoăc trên cac đông cơ nhiêu xylanh cơ lơn như ̣ ́ ̣ ̀ may phat điên, may tau. Môt bơm PF gôm cac bộ phân sau : ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ + Mộ vỏ bơm đươc đuc băng thep hay hơp kim nhôm trên đó bệ để băt bơm, cac lỗ băt đâu ông ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ dâu, vit xả gio, vit chân xylanh, lỗ để xỏ thanh răng. ̀ ́ ́ ́ ̣ + Bên trongvỏ bơm có chưa cum xylanh, piston. Đây là bộ chinh để ep và phân đinh nhiên liêu. ̣ ́ ́ ̣ ̣ NgoaI piston là môt khâu răng để điêu khiên piston xoay nhơ thanh răng, piston bơm luôn đươc ̀ ̣ ̀ ̉ đây xuông nhơ môt loxo, hai đâu cua lò xo có chen chân, tât cả đươc đây lai bơi môt đêm đây ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ và khoa lai bên trong vỏ bơm nhơ môt khoen chân. ́ ̣ ̣ ̣
  2. + Phia trên xylanh là bệ xupap, xupap giam ap (cao ap) trên xupap là hai lò xo, tât cả đươc xiêt ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ giư trong vỏ bơm băng luc giac, đâu ôc luc giac là chỗ để băt ông cao ap dân dâu tơi kim phun. ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̃ ̀ + Xylanh bơm có môt hay hai lỗ dâu, lỗ dâu ra ơ phia vit chân xylanh, vit chân ngoaI có nhiêm ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ vụ đinh vi, xylanh con lai có nhiêm vụ chiu sưc tac dung cua ap lưc dâu về để tranh xoi mon vỏ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ bơm. + Piston bơm thương có lăn vat xeo phia trên hay phia dươi để phân lương nhiên liêu, đuôI ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ piston có hai tai để ăn khơp vơi hai ranh khoet trên khâu răng. ơ ranh khoet trên khâu răng và tai ̃ ́ ̃ ́ ̣ đuôI piston đêu có dâu khi rap phaI để chung trung nhau. ̀ ́ ́ ̉ ́ ̀ * Nguyên lý hoat đông cua bơm PF : ̣ ̣ ̉ - Khi đông cơ lam viêc, luc piston bơm xuông thâp nhât nhiên liêu ơ xung quanh xylanh vao ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ xylanh bơm băng cả hai lỗ dâu vao và dâu ra. Đên thì phun dâu, côt cam găn ơ đông cơ điêu ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ khiên piston bơm đI lên ep nhiên liêu trong xylanh. Luc piston đI lên, khi nao piston bit hêt hai ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ lỗ dâu ơ xylanh thì nhiên liêu băt đâu ep (ta goi là điêm khơi phun). Khi ap lưc dâu ep tăng lên ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ manh hơn ap lưc lò xo, van mơ, đưa nhiên liêu tơi kim phun và vao xylanh đông cơ. ̣ ́ ̣ ́ ̣
  3. - Piston tiêp tuc đI lên ep nhiên liêu đên khi lăn vat xeo ơ piston hé mơ lỗ dâu vê, dâu tran ra ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ngoaI xylanh thì phun châm dưt (ta goi là điêm rưt phun), piston tiêp tuc đI lên cho hêt khoang ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣ chay cua no. ̉ ́ - Muôn thay đôi tôc độ đông cơ ta điêu khiên thanh răng xoay piston để thay đôi thơi gian phun. ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ Thơi gian phun cang lâu lương dâu cang nhiêu đông cơ chay cang nhanh, thơi gian phun dâu ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ cang it thì đông cơ chay cang châm. Khi ta xoay piston để ranh đưng ngay lỗ dâu về thì sẽ không ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ có sư cung câp nhiên liêu măc dâu piston vân lên xuông, nhiên liêu không đươc ep, không phun ́ ̣ ̣ ̀ ̃ ́ ̣ ́ đông cơ ngưng hoat đông (vị trí nay goi là cup dâu) ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ * Mô phỏng
nguon tai.lieu . vn